KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017 (Hữu Âu Đình)

Đăng ngày 9/26/2016 10:39:06 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Hữu Âu Đình | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI

TỔ  XÃ HỘI
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––

 

                                                                   Sủng trái , ngày 21  tháng 09  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017

 

A/ Kế hoạch chung

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: ÂU ĐÌNH HỮU

 Năm sinh:  05 /02 / 1986; Năm Ngày  vào ngành: 01/03/2013

 Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Chuyên ngành: Văn - Địa Lí

 Nhiệm vụ được giao: chủ nhiệm lớp 6C

 Giảng dạy môn: Địa Lí khối 7 ; Địa lí  lớp 6C,6D

II/ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS”;Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;

 

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường THPT Bán Trú THCS Sủng Trái, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tổ  Xã hội năm học 2016 – 2017.

Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017.

III/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Thuận lợi:

   - Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường.

   - Là một giáo viên nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết có trách nhiệm cao,có tâm huyết với nghệ nghiệp, “tất cả vì học sinh thân yêu”.

   - Đảng uỷ, chính quyền địa phương, hội phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp giáo dục

* Khó khăn:

   - Kinh nghiệm công tác còn hạn chế.

   - Tài liệu tập huấn còn hạn chế.

   - Bất đồng về ngôn ngữ,nhận thức của học sinh còn nhiều hạn chế

IV/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:

   - GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực hiệu tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng của giáo viên nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đào tạo.

   - Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đổi ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.

   - Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.

2. Nội dung bồi dưỡng:

a. Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học(Nội dung bồi dưỡng 1):

   - Học tập nghị quyết của Đảng.

   - Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   - Tiếp tục học tập các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực - Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng, chuyên đề giảm tải.

   - Học tập kế hoạch của Phòng GD&ĐT  năm học 2016 - 2017.

b. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện (Nội dung bồi dưỡng 2)

c. Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên(Nội dung 3)

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 

 

 

THCS 14

+ Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 

 

 

 

30

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

THCS

24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

 

 

Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

30

2

3

XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

 

THCS

31

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp

2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS

3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

30

 

 

THCS

34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS

1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS

2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

 

 

Có kĩ năng tổ chức các  hoạt động GDNGLL ở trường THCS

30

 

 

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu

41 mã mô đun

 

 

 

Tổng: 120 tiết - Thời lượng 30 tiết / mô đun

3. Thời lượng BDTX

Mỗi năm học là 120 tiết (nội dung 1: 30 tiết, nội dung 2: 30 tiết, nội dung 3: 60 tiết).

4. Hình thức BDTX:

- Thực hiện 3 hình thức: Tự học, học tập trung, học tập từ xa, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, Hội thảo, dạy thể nghiệm liên trường.

     Trong đó:

a.Bồi dưỡng tập trung (do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức) để thực hiện nội dung 2 và 3

b.Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung 1

c.Sinh hoạt chuyên đề, Hội thảo dạy thể nghiệm các phương pháp dạy học theo các chuyên đề VVOB đã tập huấn do trường, liên trường, Phòng GD&ĐT tổ chức.

  5. Tài liệu:

Gồm các tài liệu tự tích luỹ, các công văn, nghị quyết.

Tài liệu nội dung 3: Đăng ký mua mỗi GV một bộ gồm hai quyển: Tăng cường năng lực dạy học và Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinhTHCS

6. Biện pháp thực hiện BDTX:

Thực hiện 3 hình thức: Tự học, học tập trung, học tập từ xa, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, Hội thảo, dạy thể nghiệm do các trường, liên trường.

     Trong đó:

a.Bồi dưỡng tập trung (do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức) để thực hiện nội dung 1 và 2.

b.Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung 3.

c.Sinh hoạt chuyên đề, Hội thảo dạy thể nghiệm do các trường, liên trường, Phòng GD&ĐT tổ chức.

d.Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun bài học

7. Thời gian thực hiện:

 a. Tháng 9/2016;

 - Học tập quán triệt thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2013 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho giáo viên Mầm non, phổ thông và GDTX; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 8/8/2011 về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS cho tất cả các cán bộ quản lý và giáo viên THCS và các văn bản có liên quan đến BDTX

 b. Tháng 10/2016: Hoàn thành lập kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 của giáo viên, tổ chuyên môn (kể cả nội dung bồi dưỡng từ hè năm 2016) trình cho BGH kiểm tra. Đăng ký tài liệu BDTX

 c. Tháng 11,12/2016;1/2017,2, 3: Học BDTX theo đăng ký

 d. Tháng 4: Tham dự kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX

 e) Tháng 5: Trường đánh giá GV, xếp loại và nộp kết quả về phòng GD

8. Hồ sơ:

Cá nhân:

- Sổ học tập BDTX;

- Kế hoạch cá nhân; Các văn bản chỉ đạo

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Giấy chứng nhận kết quả BDTX (nội dung đã hoàn thành).

Kế hoạch cụ thể hàng tháng:

Thời gian

Kế hoạch

Tháng 9

/2016

1. Kế hoạch

  - Chuẩn bị hồ sơ, giáo án, tiến hành dạy chương trình năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch biên chế năm học của BGD&ĐT, theo đúng bộ môn mình được phân công.

  -Học tập quán triệt 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2013 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV mầm non, phổ thông và GDTX; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 8/8/2011 về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên THCS.

Tiếp thu kế hoạch bồi dưỡng tập trung, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tự học ... cho giáo viên về các nội dung BDTX.

  - Hoc tập nghị quyết và các văn bản chỉ đạo. Học tập nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường và phòng GDĐT

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

  - Thống nhất 1 số vấn đề về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, đồ dùng thiết bị dạy, chương trình giảm tải.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án, tài liệu chuyên môn, đồ dùng giảng dạy để lên lớp theo kế hoạch biên chế năm học của BGD&ĐT.

Tiếp thu các văn bản, nghị quyết của cấp trên.

 

Tháng 10/2016

1. Kế hoạch:

Tiếp tục học tập tấm gương đạo đức HCM-học tập rút kinh nghiệm.

  - Xây dựng lại 1 số hình thức dạy-học tích cực: Hoạt động nhóm, sưu tầm tài liệu phục vụ cho bài dạy-học.

  -Nghiên cứu tài liệu, tài liệu chuyên môn, giành nhiều thời gian cho công tác soạn-giảng thành thạo trên máy vi tính, truy cập mạng internet và trình chiếu.

  - Dạy học theo thời khoá biểu của BGH

  - Tiến hành đăng kí các chỉ tiêu thi đua: Cá nhân, tổ, lớp

  - Dạy và dự các tiết dạy thể nghiệm các PP dạy học theo các chuyên đề VVOB

  -Lập kế hoạch BDTX.cá nhân và của Tổ chuyên môn trong năm học 2016-2017

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

  -Thường xuyên theo dõi các nghị quyết của cấp trên về công tác chuyên môn.

  -Nghiên cứu tài liệu chuyên môn soạn-giảng, sử dụng các đồ dùng dạy học hợp lý, có hiệu quả.

  -Tích cực kiểm tra chất lượng học tập của học sinh, có biện pháp giảng dạy hợp lý với đối tượng học sinh.

  -Hoàn thành việc đăng ký các chỉ tiêu thi đua trong năm học.

Tháng 11/2016

1. Kế hoạch:

  -Học khai chuyên đề: Phương pháp dạy học tích cực trong trường THCS.

  -Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH.

  -GV dự giờ thao giảng của tổ, giờ dạy của giáo viên, góp ý giờ dạy. Dạy và dự các tiết dạy thể nghiệm các PP dạy học theo các chuyên đề VVOB

Sinh hoạt tổ chuyên môn: ... (chuyên đề đã nghiên cứu trong chương trình BDTX)

  -Học các nội dung BDTX đã đăng ký

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

  -Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH.

  -Thường xuyên nghiên cứu học tập tài liệu BDTX, tài liệu chuyên môn: SGK, SGV... để phục vụ cho soạn-giảng.

  -Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, tổ.

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2016

1. Kế hoạch:

  - Lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện chuyên đề sinh hoạt vào tháng 12.

  - Dự giờ thăm lớp đúc rút kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học. Dạy và dự các tiết dạy thể nghiệm các PP dạy học theo các chuyên đề VVOB

  - Chấp hành sự phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm của BGH nhà trường.

  - Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.

  - Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn-giảng phù hợp với đối tượng học sinh.

  - Học các nội dung BDTX đã đăng ký

2. Biện pháp thực hiện cụ thể:

  -Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH.

  -Thường xuyên nghiên cứu học tập tài liệu BDTX, tài liệu chuyên môn: SGK, SGV... để phục vụ cho soạn-giảng.

  -Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lý.

  -Thực hiện chuyên đề; tổ đã rút kinh nghiệm giờ dạy thể nghiệm và thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất  lượng giờ dạy-học.

 

Tháng 1/2017

1. Kế hoạch :

  - Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.

  - Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS

   - Sinh hoạt chuyên đề : Theo chương trình BDTX giáo viên THCS

   - Tiến hành sơ kết học kỳ I cho học sinh theo đúng PPCT của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Phòng GD&ĐT

2.  Biện pháp thực hiện cụ thể :

   - Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH.

   - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu chuyên môn: SGK, SGV, …để phục vụ cho soạn – giảng.

   - Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí.

   - Tham gia sinh hoạt chuyên đề: Theo chương trình BDTX giáo viên THCS.        

Tháng 2/2017

1. Kế hoạch :

  - Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS.

- Sinh hoạt chuyên đề : Theo chương trình BDTX giáo viên THCS

-  Dự giờ thao giảng của tổ, giờ dạy của giáo viên, góp ý giờ dạy. Dạy và dự các tiết dạy thể nghiệm các PP dạy học theo các chuyên đề VVOB

 2.  Biện pháp thực hiện cụ thể :

  - Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH .

  - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu chuyên môn : SGK, SGV, …để phục vụ cho soạn – giảng.

   - Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí.

   - Tham gia sinh hoạt chuyên đề: theo chương trình BDTX giáo viên THCS.

Tháng 3/2017

1. Kế hoạch :

  - Gv tiếp tục học tập tư tưởng tấm gương đạo đức HCM.

  - Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.

   - Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS

  - Gv dự giờ đồng nghiệp & rút kinh nghiệm. Dạy và dự các tiết dạy thể nghiệm các PP dạy học theo các chuyên đề VVOB

  - Học BDTX theo kế hoạch

2. Biện pháp thực hiện cụ thể :

   - Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH .

   - Gv thường xuyên nghiên cứu tài liệu chuyên môn : SGK, SGV, …để phục vụ cho soạn – giảng.

  - Gv thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí.

  - Gv tham gia sinh hoạt chuyên đề

Tháng 4/2017

1. Kế hoạch :

     - Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.

   - Tiếp tục học tập tư tưởng tấm gương đạo đức HCM.

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

   - Giáo viên tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS  

   - Giáo viên dự giờ đồng nghiệp & rút kinh nghiệm.

   - Giáo viên tích cực kiểm tra lấy điểm cho HS, quán triệt theo cuộc vận động “ Hai không, bốn nôị dung” của BGD & ĐT phát động.

- Dự kiểm tra BDTX

2. Biện pháp thực hiện cụ thể :

   - Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH .

   - Gv thường xuyên nghiên cứu tài liệu chuyên môn : SGK, SGV, …để phục vụ cho soạn – giảng.

   - GV thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí.

   - GV đưa thiết bị trình chiếu vào giảng dạy.

Tháng 5/2017

1. Kế hoạch :

- Gv thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường và địa phương

   - Gv tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS.

-Thảo luận chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng thông qua tiết dạy thể nghiệm ở tổ.    

- GV dự giờ đồng nghiệp & rút kinh nghiệm.

   Tiến hành tổng kết điểm, xếp loại cuối năm cho học sinh, tổng kết lớp.

2. Biện pháp thực hiện cụ thể :

- Theo dõi và cập nhật thông tin các nội dung chỉ đạo của BGH .

- Gv thường xuyên nghiên cứu tài liệu chuyên môn : SGK, SGV, ……để phục vụ cho soạn – giảng.

- GV thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí.

VI. Thời gian thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2016 - 2017

Nội dung công việc

Tháng 9,10/2016

+ Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

Tháng 11,12 /2016

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

Tháng 1, 2 / 2017

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 31 - Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp :

1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp

2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS

3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Tháng 3, 4 / 2017

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 34Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS

2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS

 

Tháng 4,5 / 2017

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24

Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

 

C/ Tự đánh giá về công tác BDTX năm học 2016- 2017

 

Phê duyệt của nhà trường

Người lên kế hoạch

 

 

 

 

ÂU ĐÌNH HỮU

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017, Giáo án khác. TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI TỔ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––   Sủng trái , ngày 21 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017 A/ Kế hoạch chung I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: ÂU ĐÌNH HỮU Năm sinh:... nslide chia sẽ đến đọc giả thư viện KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017 thuộc chủ đề Giáo án khác được chia sẽ bởi bạn Hữu Âu Đình đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chủ đề Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI TỔ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––   Sủng trái , ngày 21 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-chuan-2016-2017.oivn0q.html