Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phòng GD&ĐT Krông Năng  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Quang Trung  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                                Krông Năng, ngày 3 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016-2017

 

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thương Thương

Ngày sinh : Ngày 04 tháng 08 năm 1989

Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm Hóa - Sinh

Năm vào ngành: 2011

Nhiệm vụ được giao trong năm học : Dạy học lớp 8, 9.

                                                               Chủ nhiệm lớp 9A

Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

          Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ  Công văn 305/PGD&ĐT-GDTX ngày 25/10/2016 của Phòng GD&ĐT Krông Năng về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm 2016-2017.

           Nay cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 -2017 như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng

- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội , bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS.

- Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên

-Tự trang bị kiến thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình THCS.

-Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức quản lý tự học tự bồi dưỡng của bản thân

- Bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng  khả năng của bản thân với mức yêu cầu phát triển giáo dục THCS, yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

II. Nội dung bồi dưỡng

Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/ năm học, được theo 3 nội dung:

           *  Nội dung 1: 30 tiết/ năm

           *  Nội dung 2: 30 tiết/ năm

           *  Nội dung 3: 60 tiết/ năm


 

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên.

     Nội dung 1 do Sở GD&ĐT qui định.

1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học/ giáo viên.    

     Gồm nội dung học bồi dưỡng chính trị hè tháng 8/2016 do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Nội dung 1,2 giáo viên ghi chép vào sổ họp. Nội dung 3, giáo viên học tập bằng cách ghi vào sổ riêng hoặc gạch dưới, dùng bút dạ làm nổi bật những nội dung trọng tâm cần thiết của các mô đun BDTX đã đăng ký.

1.3 Nội dung bồi dưỡng 3 : Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/ năm học/ giáo viên.

Trong năm 2016 – 2017  nhà trường  thực hiện bồi dưỡng  các mô-đun sau :

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

thuyết

Thực hành

 

 

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

 

 

 

THCS I

 

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS

1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS

2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS

Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

 

 

 

 

 

 

THCS

8

Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn

2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh

3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh

 

 

Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

VI. Tăng cường năng lực dạy học

 

 

THCS

19

Dạy học với công nghệ thông tin

1.Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

thuyết

Thực hành

 

 

2.Ứng dụng công nghệ   thông tin trong dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

25

Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS

 

1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục

2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN

3. Thực hiện viết SKKN

 

 

 

Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

III. Tổ chức thực hiện

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt thông qua sổ BDTX; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, thực hiện nhiệm vụ BDTX của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Lịch thực hiện:

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

       10/2016

- Tập huấn lập kế hoạch BDTX cá nhân.

CBQL + giáo viên

11/2016

- Bồi dưỡng mô đun THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS

CBQL + giáo viên

 

12/ 2016

- Bồi dưỡng mô đun THCS 8: Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

CBQL + giáo viên

 

 

1+2/2017

- Bồi dưỡng nội dung mô đun THCS 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

 

CBQL + giáo viên

 

 

 

3+ 4/2017

- Bồi dưỡng mô đun THCS 19: Dạy học với ứng dụng công nghệ thông tin.

 

CBQL + giáo viên

 

 

5 /2017

- Cá nhân nộp hồ sơ BDTX cho nhà trường.

CBQL + giáo viên

 

 

- Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi năm học 2016 -2017. Rất mong nhà trường xét duyệt kế hoạch, đóng góp ý kiến để kế hoạch tự bồi dưỡng cuả tôi được hoàn thiện hơn.

 

    Tổ chuyên môn Ban giám hiệu  Giáo viên  

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017

Đăng ngày 10/26/2016 2:42:08 PM | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017, Giáo án. Phòng GD&ĐT Krông Năng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Krông Năng, ngày 3 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016-2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thương Thương Ngày sinh : Ngày 04 tháng 08 năm 1989... nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , giáo án KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017 trong chủ đề Giáo án được giới thiệu bởi bạn Ngọc Hồ Duy tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Giáo án , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Phòng GD&ĐT Krông Năng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Krông Năng, ngày 3 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của

https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-2016-2017.5sto0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án


Phòng GD&ĐT Krông Năng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Năng, ngày 3 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016-2017

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thương Thương
Ngày sinh : Ngày 04 tháng 08 năm 1989
Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm Hóa - Sinh
Năm vào ngành: 2011
Nhiệm vụ được giao trong năm học : Dạy học lớp 8, 9.
Chủ nhiệm lớp 9A
Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn 305/PGD&ĐT-GDTX ngày 25/10/2016 của Phòng GD&ĐT Krông Năng về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017.
Nay cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 -2017 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội , bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS.
- Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên
-Tự trang bị kiến thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình THCS.
-Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức quản lý tự học tự bồi dưỡng của bản thân
- Bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với mức yêu cầu phát triển giáo dục THCS, yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
II. Nội dung bồi dưỡng
Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/ năm học, được theo 3 nội dung:
* Nội dung 1: 30 tiết/ năm
* Nội dung 2: 30 tiết/ năm
* Nội dung 3: 60 tiết/ năm

1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên.
Nội dung 1 do Sở GD&ĐT qui định.
1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học/ giáo viên.
Gồm nội dung học bồi dưỡng chính trị hè tháng 8/2016 do Phòng GD&ĐT tổ chức.
Nội dung 1,2 giáo viên ghi chép vào sổ họp. Nội dung 3, giáo viên học tập bằng cách ghi vào sổ riêng hoặc gạch dưới, dùng bút dạ làm nổi bật những nội dung trọng tâm cần thiết của các mô đun BDTX đã đăng ký.
1.3 Nội dung bồi dưỡng 3 : Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/ năm học/ giáo viên.
Trong năm 2016 – 2017 nhà trường thực hiện bồi dưỡng các mô-đun sau :
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã
mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý
thuyết
Thực hànhI. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
THCS I

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS
2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh
8
4
3

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên


THCS
8
Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh
3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng

Sponsor Documents