Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Đăng ngày 3/19/2015 1:44:02 PM | Thể loại: Địa lý 9 | Chia sẽ bởi: Nhanh Đàng Năng | Lần tải: 36 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 17.94 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, Địa lý 9. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn giáo án Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thuộc danh mục Địa lý 9 được giới thiệu bởi user Nhanh Đàng Năng tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào mục Địa lý 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Địa lí Địa lí 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Số: /KH-THCS, tiếp theo là LQĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Phước Hậu, ngày tháng 3 năm 2015  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014-2015 Các căn cứ xây dựng kế hoạch: - Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi bổ thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien.b6g7zq.html

Nội dung

PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Số: /KH-THCS.LQĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhước Hậu, ngày tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014-2015

Các căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/05/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014;
- Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/05/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015;
- Công văn số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/06/2014 của Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT;
- Công văn số 458/KH-PGDĐT ngày 20/8/2014 của Phòng GDĐT Ninh Phước về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2014-2015;
- Công văn số 91/PGDĐT ngày 03/3/2015 của Phòng GDĐT Ninh Phước về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (BDTX) năm học 2014-2015;
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THCS Lê Quý Đôn và đặc điểm, tình hình thực tiễn ở địa phương và đơn vị.
I. MỤC TIÊU CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành;
2. Học tập BDTX nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường;
3. BDTX giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;
4. Kết quả đánh giá BDTX là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Đối tượng bắt buộc:
Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn.
2. Đối tượng được miễn, giảm, hoãn BDTX trong năm học:
- Giáo viên nghỉ hưu theo chế độ trong năm học;
- Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản;
- Giáo viên sức khỏe yếu đã đi điều trị từ 03 tháng trở lên có giấy xác nhận của bệnh viện;
- Giáo viên đi học tập trung liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm học;
- Giáo viên là báo cáo viên cấp tỉnh (Sở GDĐT), cấp huyện (Phòng GDĐT).
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Nội dung và thời lượng bồi dưỡng thường xuyên:
Tổng thời lượng BDTX là 120 tiết/năm học, gồm:
1.1. Khối kiến thức bắt buộc:
a) Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Thời lượng BDTX: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung BDTX: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Ninh Thuận, cụ thể như sau:
+ Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ GDĐT (2 tiết);
+ Bồi dưỡng cập nhật chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ triển khai chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục:
* Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (8 tiết);
* Đổi mới SHCM thông qua nghiên cứu bài học (8 tiết);
* Hướng dẫn SHCM về ĐMPPDH và KTĐG; Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học