Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017

Đăng ngày 10/19/2016 5:42:37 PM | Thể loại: BÍCH THUỶ | Chia sẽ bởi: Thủy Vũ Bích | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

 


Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o TP b¾c Ninh

Tr­êng THCS Kinh B¾c

 

KÕ ho¹ch d¹y häc ¸p dông ph­­¬ng ph¸p

bµn tay nÆn bét”, gi¶ng d¹y tÝch hîp

N¨m häc 2015 -2016

 

Hä vµ tªn gi¸o viªn :  Vò ThÞ BÝch Thñy

Tæ chuyªn m«n: Tæ KHXH

NhiÖm vô ®­­îc ph©n c«ng

- Gi¶ng d¹y Ng÷ v¨n 7A3

- Gi¶ng d¹y m«n LÞch sö : 7A3, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2.

- Båi d­­ìng ®éi tuyÓn  LÞch sö 8, 9

- Chñ nhiÖm líp: 7A3

I. C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch

- C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 423 / CV-THCS  cña Phßng GD-§t Thµnh phè B¾c ninh vÒ viÖc h­­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch d¹y häc cña tæ, nhãm chuyªn m«n , gi¸o viªn n¨m häc 2015 -2016.

- C¨n cø vµo ph©n phèi ch­­¬ng tr×nh , néi dung m«n Ng÷ v¨n líp 7; M«n lÞch sö líp 7, 8, 9.

- C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña tæ, nhãm chuyªn m«n , t«i xin x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y c¸c tiÕt häc ¸p dông ph­­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch hîp , sö dông kiÕn thøc liªn m«n vµo trong n¨m häc 2015- 2016 nh­­ sau:

II.KÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c tiÕt d¹y

 

M«n

Líp

Tªn bµi d¹y

PP vËn dông

Ghi chó

Ng÷ v¨n

7

C¶nh khuya, R»m th¸ng giªng

TÝch  hîp  §Þa lÝ , LÞch sö, tiÕng ViÖt, gi¸o dôc c«ng d©n®Ó t×m hiÒu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬, ph©n tÝch bµi th¬.

 

LÞch sö

7

TiÕt 22:  N­íc §¹i ViÖt ë thÕ kØ XIII ( TiÕt 1)

 

-TÝch hîp víi m«n ®Þa lÝ, ng÷ v¨n, gi¸o dôc c«ng d©n.

 

 

8

TiÕt 14:  Sù ph¸t triÓn cña kÜ thuËt, khoa häc, v¨n häc vµ nghÖ thuËt thÕ kØ XVIII XIX.

 

 

TÝch hîp víi m«n v¨n häc, vËt lÝ, mÜ thuËt ®Ó t×m hiÓu c¸c thµnh tùu vÒ kÜ thuËt, khoa häc, v¨n häc vµ nghÖ thuËt.

 

 


 

9

TiÕt 6:  C¸c n­íc §«ng Nam ¸

 

 

 

 

  TÝch hîp víi m«n ®Þa lÝ, gi¸o dôc c«ng d©n ®Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm tù nhiªn, d©n c­ c¸c n­íc §«ng Nam ¸.

 

 

Kinh B¾c , ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2015

                                                                                     Ng­­êi lËp kÕ ho¹ch

 

 

Vò ThÞ BÝch Thñy

 

Ký  duyÖt cña tæ

Ký  duyÖt cña BGH

Ký duyÖt cña Phßng GD-§T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tr­­êng THCS Kinh B¾c

Tæ : Khoa häc x· héi

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

......................................................

                                                                            Kinh Bắc, ngày 8 tháng 9 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2015 – 2016

 

Họ và tên giáo viên: Vò ThÞ BÝch Thñy

               Ngày sinh : 19/03/1980.

               Ngày vào ngành:  9/2003

               Trình độ chuyên môn:  §¹i häc

               Chuyên ngành:   Ng÷ v¨n

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

- Công văn số 531/KH –PGD&ĐT  ngày 10 / 9/2014 của phòng GD& ĐT thành phố Bắc Ninh

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiếtBồi dưỡng về chính trị , nghị quyết

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (60 tiết): 

2. Khối kiến thức tự chọn (30 tiết)


- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun  để tự bồi dưỡng trong năm học 2015– 2016 như sau :

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Ghi chú

THCS 31

 

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

 

học kỳ I

 

 

THCS

23

 

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

Học kỳ 2

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

D. Những kiÕn nghị:

 

 

 

Duyệt của BGH

 

Duyệt của tổ CM

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Vò ThÞ BÝch Thñy

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017, BÍCH THUỶ. Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh Trờng THCS Kinh Bắc Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp Năm học 2015 -2016 Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy Tổ chuyên môn: Tổ KHXH Nhiệm vụ được phân công - Giảng dạy Ngữ văn 7A3 - Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1,... nslide giới thiệu tới các bạn thư viện Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017 thuộc danh mục BÍCH THUỶ được giới thiệu bởi thành viên Thủy Vũ Bích đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào danh mục BÍCH THUỶ , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng chuyên mục còn có Giáo án GIÁO VIÊN BDTX BÍCH THUỶ ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh Trờng THCS Kinh Bắc Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp Năm https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-nam-2016-2017.7vlo0q.html