Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

Đăng ngày 9/30/2016 8:29:45 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Hương Nguyễn Xuân | Lần tải: 64 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 

TRƯỜNG TH SƠN TRÀ

              TỔ: 4, 5

Số: 01/KH-BDTXCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2016 -2017

 

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

          Thực hiện Công văn số 1248/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017.

Căn cứ Công văn số 200/PGD&ĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016-2017,

Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường Tiểu học Sơn Trà, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ 4, 5 năm học 2016-2017.

Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

- Bồi dưỡng thường xuyên trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/ năm học)

- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của nghành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng sáng tạo trong giảng dạy.

- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 404/QĐ-Ttg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/ năm học)

- Tham gia tp chuyên đề dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam.

- Tham gia chuyên đề hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì.

- Tham gia bồi dưỡng giáo viên dạy SGK tiếng Anh.

2. Khối kiến thức tự chọn:

Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết/ năm học)

Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Tổ chức bồi dưỡng các nội dung cụ thể như sau:

 

Tên và nội dung mô đun

Tự học

Tập trung

LT

TH

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

32

4

24

TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học.

6

1

8

TH 35: GV chủ nhiệm trong các HĐ ở trường Tiểu học.

8

1

5

TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức HĐGD NGLL ở trường Tiểu học.

9

1

6

TH 42: Thực hành GD kĩ năng sống qua một số HĐ ngoại khóa  ở tiểu học.

9

1

5

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Công tác BDTX được thực hiện theo quy chế BDTX ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐTn ngày 10/7/2012.

2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX. Tăng cường việc BDTX thông qua qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ, trường.

3. Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua học tập trao đổi, thảo luận với các đồng nghiệp và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời.

IV. CÁCH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

- Cá nhân tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng;

- Bồi dưỡng qua các lớp học tập trung (bao gồm cả lý thuyết và thực hành);

- Làm bài kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng.

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.

 

Tháng

Tên và nội dung modun

Tự học

Tập trung

LT

TH

26/9/2016- 10/11/2016

TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học.

6

1

8

11/11/2016-

31/12/2016

TH 35: GV chủ nhiệm trong các HĐ ở trường Tiểu học.

8

1

5

1/1/2017- 15/2/2017

TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức HĐGD NGLL ở trường Tiểu học.

9

1

6

16/2/2017-

31/3/2017

TH 42: Thực hành GD kĩ năng sống qua một số HĐ ngoại khóa  ở tiểu học.

9

1

5

4/2017

Trường đánh giá

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2016-2017.

 

Duyệt của P. Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Bích Luận

Duyệt của tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hoàn

Người lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017, Giáo án khác. TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017 thuộc chủ đề Giáo án khác được chia sẽ bởi user Hương Nguyễn Xuân đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiểu học Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016   https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-nam-2016-2017.bzzn0q.html