KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016

Đăng ngày 3/17/2016 10:42:33 AM | Thể loại: THÔNG BÁO | Chia sẽ bởi: Lọ Bùi Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

PHÒNG GD-ĐT TX TÂN UYÊN

TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

năm học 2015-2016

 

                    Họ và tên: ……………………………………………

                    Chức vụ: …………………………………………….

                 Giáo viên môn:  ………………………………………………

Tổ: ............................................................................

Trường THCS Khánh Bình

I. Mục tiêu bồi dưỡng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II. Hình thức bồi dưỡng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

III. Nội dung bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng 1

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung bồi dưỡng 2

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3

 

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi họ tên)

Khánh Bình,  ngày      tháng       năm 20

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016, THÔNG BÁO. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 thuộc danh mục THÔNG BÁO được chia sẽ bởi user Lọ Bùi Văn đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại THÔNG BÁO , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án THÔNG BÁO ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập PHÒNG GD-ĐT TX TÂN UYÊN TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………, kế tiếp là Giáo viên môn: ……………………………………………… Tổ: , thêm nữa Trường THCS Khánh Bình I, bên cạnh đó Mục tiêu bồi bổ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, thêm nữa II, ngoài ra Hình thức bồi bổ ………………………………………………………………………… https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-ca-nhan-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-nam-hoc-2015-2016.hahj0q.html