Mau ky cam ket khong say ruou

Đăng ngày 2/21/2014 9:24:26 PM | Thể loại: Âm nhạc 6 | Chia sẽ bởi: Ngận Lưu Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc

UBND XÃ PÚ BẨU

TRƯỜNG THCS PÚ BẨU

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Sông Mã, ngày 20 tháng 02  năm 2014

 

BẢN CAM KẾT

Chấp hành nghiêm và gương mẫu thực hiện Chỉ thỉ số 25-CT/TU,

ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

 

 

 Sau khi được nghe quán triệt và nghiên cứu các văn bản sau đây:

Chỉ thị số 351/TTg, ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm say rượu;

Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uyrveef nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức;

Công văn số 3389/UBND-NC, ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ;

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chấp hành nghiêm và gương mẫu thực hiện những quy định nêu trong các văn bản trên.

2. Nếu vi phạm các nội dung quy định nêu trong các văn bản trên, chúng tôi xin tự giác nhận khuyết điểm và chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chúng tôi thống nhất ký cam kết trong danh sách dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ký tên

1

Vũ Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

 

2

Lường Văn Nụ

P. Hiệu Trưởng

 

3

Lưu Văn Ngận

CTCĐ

 

4

Nguyễn Bá Luyện

Tổ trưởng

 

5

Bạc Văn Tâm

Tổ trưởng

 

6

Bùi Anh tài

Tổ phó

 

7

Hoàng Văn Hiếu

Tổ phó

 

8

Sùng Bả Vự

BT. Chi đoàn

 

9

Trần Văn Cao

TPT Đội

 

10

Đoàn Thị Hồng

Giáo viên

 

11

Lò Văn Thủ

Giáo viên

 

12

Lò Thị Dung

Giáo viên

 

13

Vừ A Cở

Giáo viên

 

14

Vừ bả Sếnh

Giáo viên

 

15

Sùng Bả Chò

Giáo viên

 

16

Vừ Bả Sĩ

Giáo viên

 

17

Tòng Văn Quyền

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 Kính mong tập thể lãnh đạo và các đồng chí trong cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi thực hiện nghiêm túc nội dung cam kết.

        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

            

 

 

 

 

 

              

                                                                                              Vũ Mạnh Hùng

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Mau ky cam ket khong say ruou, Âm nhạc 6. . nslide giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Mau ky cam ket khong say ruou .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Mau ky cam ket khong say ruou trong danh mục Âm nhạc 6 được giới thiệu bởi user Ngận Lưu Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chủ đề Âm nhạc 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Âm nhạc » Âm nhạc 6 » ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập UBND XÃ PÚ BẨU TRƯỜNG THCS PÚ BẨU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sông Mã, ngày 20 tháng 02 năm 2014   BẢN CAM KẾT Chấp hành nghiêm và kiểu mẫu thực hiện Chỉ thỉ số 25-CT/TU, ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sau khi được nghe quán triệt và nghiên cứu những văn bản sau đây: Chỉ thị số 351/TTg, ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm say rượu; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng https://nslide.com/giao-an/mau-ky-cam-ket-khong-say-ruou.oauozq.html