Máy biến áp một pha

Đăng ngày 2/17/2012 9:54:44 AM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Thức Trần Văn | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

Ngµy so¹n: 19/02/ 2010                                                                     Ngµy gi¶ng:                 

TiÕt 41 -  TuÇn 26                                                                               Líp: 

 

M¸y biÕn ¸p mét pha

I. Môc tiªu

- HS hiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ c«ng dông cña ®éng c¬ diÖn 1 pha.

- Nhaän bieát, phaân loaïi vaø öùng duïng phuø hôïp caùc loaïi maùy bieán aùp vaøo töøng tröôøng hôïp cuï theå trong thöïc teá.

- Nghieâm tuùc, caån thaän, trung thöïc trong hôïp taùc  nghieân cöùu

- Coù loøng ham thích tìm hieåu veà ngaønh ñieän.

II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

- GV: m¸y chiÕu, m« h×nh m¸y biÕn ¸p mét pha, c¸c mÉu v©t vÒ l¸ thÐp kü thu©t ®iÖn, lâi thÐp, d©y cuèn cña m¸y biÕn ¸p, m¸y biÕn ¸p cßn tèt

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

1. §å dïng ®iÖn gia ®×nh ®­îc chia thµnh mÊy nhãm chÝnh?

2. H·y nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha

GV nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

Ho¹t ®éng 2: §V§: Trong cuéc sèng, sinh ho¹t còng nh­ trong s¶n xuÊt, ë ®©u ta còng thÊy sù cã mÆt cña m¸y biÕn ¸p. Chóng ®­îc chÕ t¹o víi h×nh d¹ng vµ chñng lo¹i v« cïng phong phó, dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p dßng ®iÖn xoay chiÒu mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ. VËy chóng cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?

H: Trong gia ®×nh vµ trong s¶n xuÊt, diÖn n¨ng ®­îc dïng ®Ó lµm g×?

 

 

 

M¸y biÕn ¸p mét pha

 

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

Ngµy nay ®iÖn n¨ng ®­îc sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §iÖn n¨ng lµ nguån ®éng lùc cho c¸c m¸y, thiÕt bÞ ho¹t ®éng phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. Nhê cã ®iÖn n¨ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tù ®éng ho¸ vµ cuéc sèng cña con ng­êi ®Çy ®ñ, tiÖn nghi, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i h¬n. X· héi cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu sö dông ®iÖnn¨ng ngµy cµng t¨ng, ®åi hái c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc phï hîp ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Ng­êi sö dông ®iÖn n¨ng ph¶i biÕt sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng còng nh­ n¾m ®­îc chiÕn l­îc cña ngµnh ®iÖn. §ã chÝnh lµ néi dung bµi häc h«m nay

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu m¸y biÕn ¸p mét pha

GV: Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vÏ vµ m« h×nh m¸y biÕn ¸p cßn tèt

H: Theo em m¸y biÕn ¸p cã mÊy bé phËn chÝnh?

H: Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×? V× sao?

 

 

 

 

HS: Quan s¸t

 

HS: Quan s¸t- Tr¶ lêi

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

1. M¸y biÕn ¸p mét pha

* MBA 1 pha cã hai bé phËn chÝnh

- Lâi thÐp vµ d©y cuèn, ngoµi ra cßn cã vá g¾n, ®ång hå ®o ®iÖn, ®Ìn tÝn hiÖu, nóm ®iÒu chØnh.

- Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn dµy tõ 0,35->0,5 mm cã líp c¸ch ®iÖn bªn ngoµi ghÐp l¹i thµnh mét khèi, dïng ®Ó dÉn tõ nh»m gi¶m tæn  hao n¨ng l­îng.

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

H: D©y cuèn ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×?

 

 

H: Chøc n¨ng cña lâi thÐp vµ d©y cuèn lµ g×?

 

H: H·y ph©n biÖt d©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp?

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu Nguyªn lý lµm viÖc cña MBA

GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu tµi liÖu quan s¸t h×nh ¶nh trªn m¸y chiÕu

H: D©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp cã ®­îc nèi trùc tiÕp víi nhau vÒ diÖn kh«ng?

H: Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y cuèn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng g×?

 

 

GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng

 

H: H·y nªu mèi quan hÖ gi÷a N1 vµ N2 tõ c«ng thøc trªn?

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

HS: Quan s¸t- Nghiªn cøu tµi liÖu- Tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu -Tr¶ lêi

 

 

HS: Ghi vë

 

 

N1=N2. U1/U2

 

 

- D©y cuèn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ, v× d©y nµy mÒm, cã ®é bÒn c¬ häc cao, khã ®øt, dÉn ®iÖn tèt.

* Chøc n¨ng:

- Lâi thÐp lµm m¹ch dÉn tõ ®ång thêi lµm khung cuèn d©y.

- D©y cuèn dïng ®Ó dÉn ®iÖn.

+ D©y cuèn s¬ cÊp ®­îc nèi víi nguån ®iÖn cã N1 vßng d©y.

+ D©y cuèn thø cÊp nèi víi phô t¶i cã N2 vßng d©y.

 

2. Nguyªn lý lµm viÖc cña MBA

- D©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp kh«ng ®­îc nèi trùc tiÕp víi nhau vÒ ®iÖn v× chóng kh«ng ®­îc nèi víi nhau

- Khi dßng ®iÖn vµo d©y cuèn s¬ cÊp, ë hai ®Çu cùc ra cña d©y cuèn thø cÊp sÏ cã ®iÖn ¸p. Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y cuèn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ

+ TØ sè ®iÖn ¸p cña hai d©y cuèn b»ng tØ sè vßng d©y cña chóng;

U1/U2=N1/N2=k: hÖ sè biÕn ¸p

+ §iÖn ¸p lÊy ra ë cuén thø cÊpU

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 5: T×m hiÓu sè liÖu kü thuËt vµ c«ng dông

H: H·y gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c ®¹i l­îng ®Þnh møc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: H·y nªu céng dông cña m¸y biÕn ¸p?

 

 

 

 

HS: Ghi vë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Gi¶i thÝch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu- tr¶ lêi

 

 

 

 

 

2=U1. N1/N2

N1=N2. U1/U2

N2>N1: M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p

N2<N1: M¸y biÕn ¸p h¹ ¸p

- §Ó gi÷ U2 kh«ng ®æi khi U1 gi¶m, ta gi¶m sè vßng d©y N1. Ng­îc l¹i U1 t¨ng ta t¨ng sè vßng d©y N1

 

 

3. Sè liÖu kü thuËt vµ c«ng dông

+ P®m: §¬n vÞ VA, KVA lµ ®¹i l­îng cho biÕt kh¶ n¨ng cung cÊp cho c¸c t¶i cña biÕn ¸p (c«ng suÊt sö dông tõ c¸c æ lÊy ®iÖn ra cña m¸y biÕn ¸p ph¶i kh«ng lín h¬n c«ng suÊt ®Þnh møc)

+ §iÖn ¸p s¬ cÊp ®Þnh møc (®¬n vÞ V, KV) U1®m lµ ®iÖn ¸p quy ®Þnh cho d©y cuèn s¬ cÊp

+ §iÑn ¸p thø cÊp ®Þnh møc U2®m lµ ®iÖn ¸p gi÷a c¸c cùc cña d©y cuèn thø cÊp

+ Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) lµ dßng ®iÖn quy ®Þnh cho mçi d©y cuèn m¸y biÕn ¸p øng víi U®m, P­®m

* C«ng dông dïng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p thø cÊp phï hîp víi ®å dïng ®iÖn khi diÖn ¸p s¬ cÊp thay ®æi

- Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn 1 pha xoay chiÒu (phï hîp víi ®å dïng, dông cô ®iÖn)

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

 

 

 

H: H·y nªu yªu cÇu sö dông cña m¸y biÕn ¸p?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 6: Cñng cè

GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK

 

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu- tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dïng cho c¸c tiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng

* Yªu cÇu sö dông:

- §iÖn ¸p ®­a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc.

- Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊt ®Þnh møc.

- §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬i s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng, Ýt bôi.

- M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u kh«ng sö dông tr­íc khi dïng cÇn ph¶i dïng bót thö ®iÖn ®Ó kiÓm trsa cã bÞ rß ®iÖn ra vá kh«ng

 

H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc thuéc phÇn ghi nhí, tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

- §äc tr­íc bµi míi.

 

 

 

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc