Máy biến áp một pha

Đăng ngày 2/17/2012 9:54:44 AM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Thức Trần Văn | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

Ngµy so¹n: 19/02/ 2010                                                                     Ngµy gi¶ng:                 

TiÕt 41 -  TuÇn 26                                                                               Líp: 

 

M¸y biÕn ¸p mét pha

I. Môc tiªu

- HS hiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ c«ng dông cña ®éng c¬ diÖn 1 pha.

- Nhaän bieát, phaân loaïi vaø öùng duïng phuø hôïp caùc loaïi maùy bieán aùp vaøo töøng tröôøng hôïp cuï theå trong thöïc teá.

- Nghieâm tuùc, caån thaän, trung thöïc trong hôïp taùc  nghieân cöùu

- Coù loøng ham thích tìm hieåu veà ngaønh ñieän.

II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

- GV: m¸y chiÕu, m« h×nh m¸y biÕn ¸p mét pha, c¸c mÉu v©t vÒ l¸ thÐp kü thu©t ®iÖn, lâi thÐp, d©y cuèn cña m¸y biÕn ¸p, m¸y biÕn ¸p cßn tèt

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

1. §å dïng ®iÖn gia ®×nh ®­îc chia thµnh mÊy nhãm chÝnh?

2. H·y nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha

GV nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

Ho¹t ®éng 2: §V§: Trong cuéc sèng, sinh ho¹t còng nh­ trong s¶n xuÊt, ë ®©u ta còng thÊy sù cã mÆt cña m¸y biÕn ¸p. Chóng ®­îc chÕ t¹o víi h×nh d¹ng vµ chñng lo¹i v« cïng phong phó, dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p dßng ®iÖn xoay chiÒu mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ. VËy chóng cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?

H: Trong gia ®×nh vµ trong s¶n xuÊt, diÖn n¨ng ®­îc dïng ®Ó lµm g×?

 

 

 

M¸y biÕn ¸p mét pha

 

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

Ngµy nay ®iÖn n¨ng ®­îc sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §iÖn n¨ng lµ nguån ®éng lùc cho c¸c m¸y, thiÕt bÞ ho¹t ®éng phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. Nhê cã ®iÖn n¨ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tù ®éng ho¸ vµ cuéc sèng cña con ng­êi ®Çy ®ñ, tiÖn nghi, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i h¬n. X· héi cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu sö dông ®iÖnn¨ng ngµy cµng t¨ng, ®åi hái c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc phï hîp ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Ng­êi sö dông ®iÖn n¨ng ph¶i biÕt sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng còng nh­ n¾m ®­îc chiÕn l­îc cña ngµnh ®iÖn. §ã chÝnh lµ néi dung bµi häc h«m nay

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu m¸y biÕn ¸p mét pha

GV: Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vÏ vµ m« h×nh m¸y biÕn ¸p cßn tèt

H: Theo em m¸y biÕn ¸p cã mÊy bé phËn chÝnh?

H: Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×? V× sao?

 

 

 

 

HS: Quan s¸t

 

HS: Quan s¸t- Tr¶ lêi

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

1. M¸y biÕn ¸p mét pha

* MBA 1 pha cã hai bé phËn chÝnh

- Lâi thÐp vµ d©y cuèn, ngoµi ra cßn cã vá g¾n, ®ång hå ®o ®iÖn, ®Ìn tÝn hiÖu, nóm ®iÒu chØnh.

- Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn dµy tõ 0,35->0,5 mm cã líp c¸ch ®iÖn bªn ngoµi ghÐp l¹i thµnh mét khèi, dïng ®Ó dÉn tõ nh»m gi¶m tæn  hao n¨ng l­îng.

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

H: D©y cuèn ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×?

 

 

H: Chøc n¨ng cña lâi thÐp vµ d©y cuèn lµ g×?

 

H: H·y ph©n biÖt d©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp?

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu Nguyªn lý lµm viÖc cña MBA

GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu tµi liÖu quan s¸t h×nh ¶nh trªn m¸y chiÕu

H: D©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp cã ®­îc nèi trùc tiÕp víi nhau vÒ diÖn kh«ng?

H: Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y cuèn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng g×?

 

 

GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng

 

H: H·y nªu mèi quan hÖ gi÷a N1 vµ N2 tõ c«ng thøc trªn?

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

HS: Quan s¸t- Nghiªn cøu tµi liÖu- Tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu -Tr¶ lêi

 

 

HS: Ghi vë

 

 

N1=N2. U1/U2

 

 

- D©y cuèn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ, v× d©y nµy mÒm, cã ®é bÒn c¬ häc cao, khã ®øt, dÉn ®iÖn tèt.

* Chøc n¨ng:

- Lâi thÐp lµm m¹ch dÉn tõ ®ång thêi lµm khung cuèn d©y.

- D©y cuèn dïng ®Ó dÉn ®iÖn.

+ D©y cuèn s¬ cÊp ®­îc nèi víi nguån ®iÖn cã N1 vßng d©y.

+ D©y cuèn thø cÊp nèi víi phô t¶i cã N2 vßng d©y.

 

2. Nguyªn lý lµm viÖc cña MBA

- D©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp kh«ng ®­îc nèi trùc tiÕp víi nhau vÒ ®iÖn v× chóng kh«ng ®­îc nèi víi nhau

- Khi dßng ®iÖn vµo d©y cuèn s¬ cÊp, ë hai ®Çu cùc ra cña d©y cuèn thø cÊp sÏ cã ®iÖn ¸p. Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y cuèn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ

+ TØ sè ®iÖn ¸p cña hai d©y cuèn b»ng tØ sè vßng d©y cña chóng;

U1/U2=N1/N2=k: hÖ sè biÕn ¸p

+ §iÖn ¸p lÊy ra ë cuén thø cÊpU

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 5: T×m hiÓu sè liÖu kü thuËt vµ c«ng dông

H: H·y gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c ®¹i l­îng ®Þnh møc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: H·y nªu céng dông cña m¸y biÕn ¸p?

 

 

 

 

HS: Ghi vë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Gi¶i thÝch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu- tr¶ lêi

 

 

 

 

 

2=U1. N1/N2

N1=N2. U1/U2

N2>N1: M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p

N2<N1: M¸y biÕn ¸p h¹ ¸p

- §Ó gi÷ U2 kh«ng ®æi khi U1 gi¶m, ta gi¶m sè vßng d©y N1. Ng­îc l¹i U1 t¨ng ta t¨ng sè vßng d©y N1

 

 

3. Sè liÖu kü thuËt vµ c«ng dông

+ P®m: §¬n vÞ VA, KVA lµ ®¹i l­îng cho biÕt kh¶ n¨ng cung cÊp cho c¸c t¶i cña biÕn ¸p (c«ng suÊt sö dông tõ c¸c æ lÊy ®iÖn ra cña m¸y biÕn ¸p ph¶i kh«ng lín h¬n c«ng suÊt ®Þnh møc)

+ §iÖn ¸p s¬ cÊp ®Þnh møc (®¬n vÞ V, KV) U1®m lµ ®iÖn ¸p quy ®Þnh cho d©y cuèn s¬ cÊp

+ §iÑn ¸p thø cÊp ®Þnh møc U2®m lµ ®iÖn ¸p gi÷a c¸c cùc cña d©y cuèn thø cÊp

+ Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) lµ dßng ®iÖn quy ®Þnh cho mçi d©y cuèn m¸y biÕn ¸p øng víi U®m, P­®m

* C«ng dông dïng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p thø cÊp phï hîp víi ®å dïng ®iÖn khi diÖn ¸p s¬ cÊp thay ®æi

- Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn 1 pha xoay chiÒu (phï hîp víi ®å dïng, dông cô ®iÖn)

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

 

 

 

H: H·y nªu yªu cÇu sö dông cña m¸y biÕn ¸p?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 6: Cñng cè

GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK

 

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu- tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dïng cho c¸c tiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng

* Yªu cÇu sö dông:

- §iÖn ¸p ®­a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc.

- Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊt ®Þnh møc.

- §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬i s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng, Ýt bôi.

- M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u kh«ng sö dông tr­íc khi dïng cÇn ph¶i dïng bót thö ®iÖn ®Ó kiÓm trsa cã bÞ rß ®iÖn ra vá kh«ng

 

H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc thuéc phÇn ghi nhí, tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

- §äc tr­íc bµi míi.

 

 

 

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Máy biến áp một pha, Công nghệ 8. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả giáo án Máy biến áp một pha .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Máy biến áp một pha trong danh mục Công nghệ 8 được chia sẽ bởi bạn Thức Trần Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại Công nghệ 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án GIÁO ÁN Trung học cơ sở Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Ngày soạn: 19/02/ 2010 Ngày giảng: Tiết 41 - Tuần 26 Lớp: Máy biến áp một pha I, nói thêm là Mục tiêu - HS hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của động cơ diện 1 pha, nói thêm là - Nhận biết, phân loại và ứng dụng phù hợp những loại máy biến áp vào từng trường hợp cụ thể trong thực tế, bên cạnh đó - Nghiêm túc, kỹ lưỡng, trung thực trong cộng tác nghiên cứu - Có lòng ham thích tham khảo về ngành điện, thêm nữa II, cho biết https://nslide.com/giao-an/may-bien-ap-mot-pha.vqvuxq.html