Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

Ngµy so¹n: 19/02/ 2010                                                                     Ngµy gi¶ng:                 

TiÕt 41 -  TuÇn 26                                                                               Líp: 

 

M¸y biÕn ¸p mét pha

I. Môc tiªu

- HS hiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ c«ng dông cña ®éng c¬ diÖn 1 pha.

- Nhaän bieát, phaân loaïi vaø öùng duïng phuø hôïp caùc loaïi maùy bieán aùp vaøo töøng tröôøng hôïp cuï theå trong thöïc teá.

- Nghieâm tuùc, caån thaän, trung thöïc trong hôïp taùc  nghieân cöùu

- Coù loøng ham thích tìm hieåu veà ngaønh ñieän.

II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

- GV: m¸y chiÕu, m« h×nh m¸y biÕn ¸p mét pha, c¸c mÉu v©t vÒ l¸ thÐp kü thu©t ®iÖn, lâi thÐp, d©y cuèn cña m¸y biÕn ¸p, m¸y biÕn ¸p cßn tèt

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò

1. §å dïng ®iÖn gia ®×nh ®­îc chia thµnh mÊy nhãm chÝnh?

2. H·y nªu cÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha

GV nhËn xÐt cho ®iÓm

 

 

Ho¹t ®éng 2: §V§: Trong cuéc sèng, sinh ho¹t còng nh­ trong s¶n xuÊt, ë ®©u ta còng thÊy sù cã mÆt cña m¸y biÕn ¸p. Chóng ®­îc chÕ t¹o víi h×nh d¹ng vµ chñng lo¹i v« cïng phong phó, dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p dßng ®iÖn xoay chiÒu mµ vÉn gi÷ nguyªn tÇn sè dùa trªn nguyªn lý c¶m øng ®iÖn tõ. VËy chóng cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?

H: Trong gia ®×nh vµ trong s¶n xuÊt, diÖn n¨ng ®­îc dïng ®Ó lµm g×?

 

 

 

M¸y biÕn ¸p mét pha

 

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

Ngµy nay ®iÖn n¨ng ®­îc sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. §iÖn n¨ng lµ nguån ®éng lùc cho c¸c m¸y, thiÕt bÞ ho¹t ®éng phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. Nhê cã ®iÖn n¨ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tù ®éng ho¸ vµ cuéc sèng cña con ng­êi ®Çy ®ñ, tiÖn nghi, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i h¬n. X· héi cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu sö dông ®iÖnn¨ng ngµy cµng t¨ng, ®åi hái c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc phï hîp ®¸p øng nhu cÇu ®ã. Ng­êi sö dông ®iÖn n¨ng ph¶i biÕt sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng còng nh­ n¾m ®­îc chiÕn l­îc cña ngµnh ®iÖn. §ã chÝnh lµ néi dung bµi häc h«m nay

 

 

 

Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu m¸y biÕn ¸p mét pha

GV: Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vÏ vµ m« h×nh m¸y biÕn ¸p cßn tèt

H: Theo em m¸y biÕn ¸p cã mÊy bé phËn chÝnh?

H: Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×? V× sao?

 

 

 

 

HS: Quan s¸t

 

HS: Quan s¸t- Tr¶ lêi

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

1. M¸y biÕn ¸p mét pha

* MBA 1 pha cã hai bé phËn chÝnh

- Lâi thÐp vµ d©y cuèn, ngoµi ra cßn cã vá g¾n, ®ång hå ®o ®iÖn, ®Ìn tÝn hiÖu, nóm ®iÒu chØnh.

- Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn dµy tõ 0,35->0,5 mm cã líp c¸ch ®iÖn bªn ngoµi ghÐp l¹i thµnh mét khèi, dïng ®Ó dÉn tõ nh»m gi¶m tæn  hao n¨ng l­îng.

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

H: D©y cuèn ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×?

 

 

H: Chøc n¨ng cña lâi thÐp vµ d©y cuèn lµ g×?

 

H: H·y ph©n biÖt d©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp?

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu Nguyªn lý lµm viÖc cña MBA

GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu tµi liÖu quan s¸t h×nh ¶nh trªn m¸y chiÕu

H: D©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp cã ®­îc nèi trùc tiÕp víi nhau vÒ diÖn kh«ng?

H: Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y cuèn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng g×?

 

 

GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng

 

H: H·y nªu mèi quan hÖ gi÷a N1 vµ N2 tõ c«ng thøc trªn?

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

HS: Quan s¸t- Nghiªn cøu tµi liÖu- Tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Tr¶ lêi

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu -Tr¶ lêi

 

 

HS: Ghi vë

 

 

N1=N2. U1/U2

 

 

- D©y cuèn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ, v× d©y nµy mÒm, cã ®é bÒn c¬ häc cao, khã ®øt, dÉn ®iÖn tèt.

* Chøc n¨ng:

- Lâi thÐp lµm m¹ch dÉn tõ ®ång thêi lµm khung cuèn d©y.

- D©y cuèn dïng ®Ó dÉn ®iÖn.

+ D©y cuèn s¬ cÊp ®­îc nèi víi nguån ®iÖn cã N1 vßng d©y.

+ D©y cuèn thø cÊp nèi víi phô t¶i cã N2 vßng d©y.

 

2. Nguyªn lý lµm viÖc cña MBA

- D©y cuèn s¬ cÊp vµ d©y cuèn thø cÊp kh«ng ®­îc nèi trùc tiÕp víi nhau vÒ ®iÖn v× chóng kh«ng ®­îc nèi víi nhau

- Khi dßng ®iÖn vµo d©y cuèn s¬ cÊp, ë hai ®Çu cùc ra cña d©y cuèn thø cÊp sÏ cã ®iÖn ¸p. Sù xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ë d©y cuèn thø cÊp lµ do hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ

+ TØ sè ®iÖn ¸p cña hai d©y cuèn b»ng tØ sè vßng d©y cña chóng;

U1/U2=N1/N2=k: hÖ sè biÕn ¸p

+ §iÖn ¸p lÊy ra ë cuén thø cÊpU

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 5: T×m hiÓu sè liÖu kü thuËt vµ c«ng dông

H: H·y gi¶i thÝch ý nghÜa cña c¸c ®¹i l­îng ®Þnh møc?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: H·y nªu céng dông cña m¸y biÕn ¸p?

 

 

 

 

HS: Ghi vë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Gi¶i thÝch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu- tr¶ lêi

 

 

 

 

 

2=U1. N1/N2

N1=N2. U1/U2

N2>N1: M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p

N2<N1: M¸y biÕn ¸p h¹ ¸p

- §Ó gi÷ U2 kh«ng ®æi khi U1 gi¶m, ta gi¶m sè vßng d©y N1. Ng­îc l¹i U1 t¨ng ta t¨ng sè vßng d©y N1

 

 

3. Sè liÖu kü thuËt vµ c«ng dông

+ P®m: §¬n vÞ VA, KVA lµ ®¹i l­îng cho biÕt kh¶ n¨ng cung cÊp cho c¸c t¶i cña biÕn ¸p (c«ng suÊt sö dông tõ c¸c æ lÊy ®iÖn ra cña m¸y biÕn ¸p ph¶i kh«ng lín h¬n c«ng suÊt ®Þnh møc)

+ §iÖn ¸p s¬ cÊp ®Þnh møc (®¬n vÞ V, KV) U1®m lµ ®iÖn ¸p quy ®Þnh cho d©y cuèn s¬ cÊp

+ §iÑn ¸p thø cÊp ®Þnh møc U2®m lµ ®iÖn ¸p gi÷a c¸c cùc cña d©y cuèn thø cÊp

+ Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) lµ dßng ®iÖn quy ®Þnh cho mçi d©y cuèn m¸y biÕn ¸p øng víi U®m, P­®m

* C«ng dông dïng ®Ó gi÷ ®iÖn ¸p thø cÊp phï hîp víi ®å dïng ®iÖn khi diÖn ¸p s¬ cÊp thay ®æi

- Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cña dßng ®iÖn 1 pha xoay chiÒu (phï hîp víi ®å dïng, dông cô ®iÖn)

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn


Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 8                                    -                                 N¨m häc  2009 - 2010

 

 

 

 

H: H·y nªu yªu cÇu sö dông cña m¸y biÕn ¸p?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 6: Cñng cè

GV: Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK

 

 

 

HS: Nghiªn cøu tµi liÖu- tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dïng cho c¸c tiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng

* Yªu cÇu sö dông:

- §iÖn ¸p ®­a vµo m¸y biÕn ¸p kh«ng lín h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc.

- Kh«ng ®Ó m¸y biÕn ¸p lµm viÖc qu¸ c«ng suÊt ®Þnh møc.

- §Æt m¸y biÕn ¸p ë n¬i s¹ch sÏ, kh« r¸o, tho¸ng, Ýt bôi.

- M¸y míi mua hoÆc ®Ó l©u kh«ng sö dông tr­íc khi dïng cÇn ph¶i dïng bót thö ®iÖn ®Ó kiÓm trsa cã bÞ rß ®iÖn ra vá kh«ng

 

H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc thuéc phÇn ghi nhí, tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi

- §äc tr­íc bµi míi.

 

 

 

1

 Tr­êng THCS Trùc TuÊn

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Máy biến áp một pha

Đăng ngày 2/17/2012 9:54:44 AM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Máy biến áp một pha, Công nghệ 8. . nslide chia sẽ đến đọc giả tài liệu Máy biến áp một pha .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện Máy biến áp một pha thuộc thể loại Công nghệ 8 được giới thiệu bởi user Thức Trần Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Công nghệ 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án GIÁO ÁN Trung học cơ sở Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày soạn: 19/02/ 2010 Ngày giảng: Tiết 41 - Tuần 26 Lớp: Máy biến áp một pha I, thêm nữa Mục tiêu - HS hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của động cơ diện 1 pha,còn cho biết thêm - Nhận biết, phân loại và ứng dụng phù hợp những loại máy biến áp vào từng trường hợp cụ thể trong thực tế, bên cạnh đó - Nghiêm túc, kỹ lưỡng, trung thực trong cộng tác nghiên cứu - Có lòng ham thích tham khảo về ngành điện, kế tiếp là II, tiếp theo là Phương tiện dạy học:

https://nslide.com/giao-an/may-bien-ap-mot-pha.vqvuxq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Công nghệ 8Ngày soạn: 19/02/ 2010 Ngày giảng:
Tiết 41 - Tuần 26 Lớp:

Máy biến áp một pha
I. Mục tiêu
- HS hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của động cơ diện 1 pha.
- Nhận biết, phân loại và ứng dụng phù hợp các loại máy biến áp vào từng trường hợp cụ thể trong thực tế.
- Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực trong hợp tác nghiên cứu
- Có lòng ham thích tìm hiểu về ngành điện.
II. Phương tiện dạy học:
- GV: máy chiếu, mô hình máy biến áp một pha, các mẫu vât về lá thép kỹ thuât điện, lõi thép, dây cuốn của máy biến áp, máy biến áp còn tốt
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
1. Đồ dùng điện gia đình được chia thành mấy nhóm chính?
2. Hãy nêu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của động cơ điện một pha
GV nhận xét cho điểmHoạt động 2: ĐVĐ: Trong cuộc sống, sinh hoạt cũng như trong sản xuất, ở đâu ta cũng thấy sự có mặt của máy biến áp. Chúng được chế tạo với hình dạng và chủng loại vô cùng phong phú, dùng để biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều mà vẫn giữ nguyên tần số dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Vậy chúng có cấu tạo như thế nào?
Ngày nay điện năng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Điện năng là nguồn động lực cho các máy, thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. Nhờ có điện năng quá trình sản xuất được tự động hoá và cuộc sống của con người đầy đủ, tiện nghi, văn minh và hiện đại hơn. Xã hội càng phát triển, nhu cầu sử dụng điệnnăng ngày càng tăng, đồi hỏi các cơ quan quản lý phải có những chiến lược phù hợp đáp ứng nhu cầu đó. Người sử dụng điện năng phải biết sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng cũng như nắm được chiến lược của ngành điện. Đó chính là nội dung bài học hôm nay

H: Trong gia đình và trong sản xuất, diện năng được dùng để làm gì?Máy biến áp một pha


Hoạt động 3: Tìm hiểu máy biến áp một pha
GV: Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ và mô hình máy biến áp còn tốt
H: Theo em máy biến áp có mấy bộ phận chính?
H: Lõi thép được làm bằng vật liệu gì? Vì sao?H: Dây cuốn được làm bằng vật liệu gì?


H: Chức năng của lõi thép và dây cuốn là gì?

H: Hãy phân biệt dây cuốn sơ cấp và dây cuốn thứ cấp?

Hoạt động 4: Tìm hiểu Nguyên lý làm việc của MBA
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu quan sát hình ảnh trên máy chiếu
H: Dây cuốn sơ cấp và dây cuốn thứ cấp có được nối trực tiếp với nhau về diện không?
H: Sự xuất hiện điện áp ở dây cuốn thứ cấp là do hiện tượng gì?


GV: Kết luận và ghi bảng

H: Hãy nêu mối quan hệ giữa N1 và N2 từ công thức trên?

GV: Kết luận và ghi bảng
Hoạt đ

Sponsor Documents