NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 6 ( Tháng 10 )

Đăng ngày 8/14/2011 10:20:46 AM | Thể loại: GD công dân 6 | Chia sẽ bởi: Yến Nguyễn Thị | Lần tải: 154 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEÂN CHUÛ ÑIEÅM                   

 

A. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC

1. NHAÄN THÖÙC

- Hoïc sinh hieåu ñöôïc noäi dung, yù nghiaõ lôøi daïy cuûa Baùc Hoà trong Thö caùc hoïc sinh nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa, thaùng 9 naêm 1945 vaø Thö göûi Ngaønh Giaùo duïc, ngaøy 16/ 10/ 1968.

2. THAÙI ÑOÄ TÌNH CAÛM

- Coù thaùi ñoä ñuùng ñaén vaø coù traùch nhieäm trong hoïc taäp.

3. KYÕ NAÊNG, HAØNH VI

- Bieát hoïc taäp coù keá hoaïch, coù phöông phaùp toát, bieát ñoaøn keát giuùp nhau hoïc taäp theo lôøi daïy cuûa Baùc kính yeâu.

B.CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG TRONG THAÙNG

Tuaàn Moät, Nghe giôùi thieäu thö Baùc.        

Tuaàn Hai, Leã giao öôùc thi ñua”Chaêm ngoan, hoïc gioûi” giöõa caùc toå.

Tuaàn Ba, Trao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp ôû caáp THCS. 

Tuaàn Boán, Thi vaên ngheä giöõa caùc toå.     

C.CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG CUÏ THEÅ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TUAÀN 1

Ngaøy thieát keá: 2/ 10/ 2006

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy thöïc hieän: 7/ 10/ 2006

 

HOAÏT ÑOÄNG 1                  

 

1.Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

a. Nhaän thöùc:

- Hieåu ñöôïc söï quan taâm chaêm lo cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi theá heä treû vaø noäi dung, yù nghóa cuûa Baùc trong Thö göûi cho hoïc sinh caû nöôùc, nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Cng hoaø thaùng 9 naêm 1945 vaø Thö gôûi Ngaønh Giaùo duïc 16.10.1968.

b. Thaùi ñoä tình caûm:

- Coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, quyeát taâm hoïc taäp toát

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Reøn luyeän toát theo lôøi Baùc Hoà kính yeâu.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:

a, Noäi dung:

- Thö Baùc Hoà gôûi cho hoïc sinh caû nöôùc nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø 9-1945(trích)

- Thö Baùc Hoà gôûi cho Nghaønh Giaùo duïc ngaøy 16.10.1968

b, Hình thöùc hoaït ñoäng:

- Nghe giôùi thieäu hoaëc ñoïc thö Baùc.

- Trao ñoåi vaø thaûo luaän noäi dung chính vaø yù nghóa cuûa thö Baùc.

3. Chuaån bò hoaït ñoäng:

a, Phöông tieän hoaït ñoäng:

- Chuaån bò hai thö cuûa Baùc ñeå ñoïc tröôùc lôùp.

- Chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän.

+ Caâu hoûi: Baùc Hoà khuyeân hoïc sinh laøm nhöõng gì?

+ Caâu hoûi: Nhöõng caâu hoûi naøo trong thö caàn chuù yù nhaát ? Vì sao?

+ Caâu hoûi: Baïn coù suy nghó veà nhieäm vuï hoïc taäp cuûa mình?

- Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä.

b, Veà toå chöùc:

- GVCN höôùng daãn cho caùn boä lôùp xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng (goàm: nghe thö Baùc, thaûo luaän thö Baùc, vaø ca haùt veà Baùc Hoà..)

- Thoáng nhaát keá hoaïch thöïc hieän vaø phaân coâng cuï theå.

+ Ñieàu khieån chöông trình: Ñaøo Duy Luaân.

+ Ñoïc thö Baùc Hoà: Bích Taâm

+ Thö kí: Minh Thuùy

+ Trang trí: Toå 1

+ Môøi ñaïi bieåu: Myõ Tuyeân

4.Tieán haønh hoaït ñoäng:

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngöôøi

thöïc

hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

Daãn chöông trình Ñaøo Duy Luaân.

 

a. Khôûi ñoäng

* Baøi haùt”Ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh…”

* Ñeå khuyeán khích cho hoïc sinh caû nöôùc haêng haùi vaøo naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø, nhaèm coå vuõ vaø thaáy ñöôïc söï quan taâm cuûa Ñaûng, cuûa Baùc ñeán theá heä treû vaø Ngaønh giaùo duïc. Hoâm nay chi ñoäi lôùp 6A5, toå chöùc thaûo luaän nhöõng noäi dung trong thö cuûa Baùc Hoà. Ñaây chính laø lí do cuûa buoåi sinh hoaït hoâm nay.

* Ñeán tham döï buoåi sinh hoaït hoâm nay, toâi xin traân troïng kính giôùi thieäu coù coâ giaùo chuû nhieäm vaø toaøn theå caùc baïn trong lôùp 6A5.

5P

Daãn chöông trình Ñaøo Duy Luaân.

 

b. Nghe giôùi thieäu vaø thaûo luaän noäi dung cuûa thö Baùc Hoà

* Môøi baïn Bích Taâm, ñoïc noäi dung thö cuûa Baùc Hoà cho caû lôùp theo doõi vaø neâu roõ noäi dung cô baûn trong thö cuûa Baùc.

* Caûm ôn baïn Bích Taâm ñaõ giôùi thieâïu cho chuùng ta bieát nhöõng noäi dung cô baûn nhaát trong thö cuûa Baùc Hoà.

* Sau khi nghe xong thö cuûa Baùc, môøi caùc baïn theo doõi vaø thaûo luaän theo toå, moät soá caâu hoûi sau ñaây:

+ Caâu hoûi: Baùc Hoà khuyeân hoïc sinh laøm nhöõng gì?

+ Caâu hoûi: Nhöõng caâu hoûi naøo trong thö caàn chuù yù nhaát ? Vì sao?

+ Caâu hoûi: Baïn coù suy nghó veà nhieäm vuï hoïc taäp cuûa mình?

* Caû lôùp tham gia thaûo luaän noäi dung 3 caâu hoûi treân vaø cöû ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm traû lôøi noäi dung caùc caâu hoûi ñoù.

* Môøi baïn Minh Thuùy ghi bieân baûn vaø thoâng qua noäi dung bieân baûn veà caùc caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm.

25P

Daãn chöông trình Ñaøo Duy Luaân.

 

c.Vaên ngheä

*Môøi caùc tieát muïc vaên ngheä maø caùc toå ñaõ chuaån bò trình baøy.

 

10P

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN)./.

6. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………,Loaïi Khaù………………………………….,Loaïi TB……………………………….…., Loaïi Yeáu…………………………..

 

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TUAÀN 2

Ngaøy thieát keá: 2/ 10/ 2006

Ngaøy thöïc hieän: 7/ 10/ 2006

 

 

HOAÏT ÑOÄNG 2                              

 

 

 

 

1.Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

a. Nhaän thöùc:

- Hieåu ñöôïc muïc ñích, yù nghóa vaø naém vöõng noäi dung thi ñua, chæ tieâu thi ñua cuûa “Chaêm ngoan, hoïc gioûi” theo lôøi Baùc daïy.

b. Thaùi ñoä tình caûm:

- Töï xaùc ñònh muïc ñích, thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén vaø quyeát taâm thi ñua hoïc toát.

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Ñoaøn keát, töï quaûn, giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp toát theo chæ tieâu ñaõ ñaët ra.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:

a, Noäi dung:

- Chöông trình Chaêm ngoan, hoïc gioûicuûa lôùp.

- Ñaêng kí thi ñua giöõa caùc toå.

- Trình baøy vaên ngheä.

b, Hình thöùc hoaït ñoäng:

- Toå chöùc leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå

3. Chuaån bò hoaït ñoäng:

a, Phöông tieän hoaït ñoäng:

- Chöông trình hoaït ñoäng cuûa lôùp.

- Chæ tieâu thi ñua cuûa toå

- Caùc tieát muïc vaên ngheä

b, Veà toå chöùc:

- Giaùo vieân chuû nhieäm vaø caùn boä lôùp thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng vaø phaân coâng cuï theå:

+ Daãn chöông trình: Nguyeãn Vaên Danh

+ Thö kí: Ngoïc Truùc

+ Trang trí: Toå 2

4.Tieán haønh hoaït ñoäng:

 

Ngöôøi

thöïc hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

Daãn chöông trình Nguyeãn Vaên Danh

a. Khôûi ñoäng

* Baøi haùt:”Neáu em laø maàn non…”

5P

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ñeå laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy Phuï nöõ Vieät Nam 20.10, ñoàng thôøi cuûng coá laïi hoaït ñoäng hoïc taäp vaø ñöa ra moät soá chæ tieâu phaán ñaáu trong naêm hoïc 2008-2009. Hoâm nay lôùp 6A5 tieâán haønh thöïc hieän leã giao öôùc thi ñuaChaêm ngoan, hoïc gioûi” giöõa caùc toå. Ñaây chính laø lyù do cuûa buoåi sinh hoaït hoâm nay.

* Ñeán tham döï buoåi sinh hoaït hoâm nay, toâi xin traân troïng kính giôùi thieäu coù coâ giaùo chuû nhieäm vaø toaøn theå caùc baïn trong lôùp 6A5.

* Ñeå thoâng qua chöông trình hoaït ñoäng chaêm ngoan hoïc gioûi, xin môøi baïn Nghóa leân thoâng qua keá hoaïch haønh ñoäng “Chaêm ngoan, hoïc gioûi.

 

Daãn chöông trình Nguyeãn Vaên Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Thoâng qua chöông trình hoaït ñoäng “Chaêm ngoan-hoïc gioûi” vaø thaûo luaän

- Thoâng qua chöông trình haønh ñoäng “Chaêm ngoan, hoïc gioûi

- Treân ñaây laø toaøn boä noäi dung veà keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa lôùp, trong naêm hoïc naøy. Neáu caùc baïn nhaát trí haõy cho traøng phaùo tay, neáu khoâng nhaát trí chuùng ta tieáp tuïc thaûo luaän ñeå xaây döïng. Cuï theå theo caùc chæ tieâu sau:

* Ñaïo ñöùc taùc phong: 100% ñoäi vieân thöïc hieän “Vaâng lôøi thaày coâ giaùo, kính troïng vaø leã pheùp vôùi oâng baø vaø ngöôøi lôùn tuoåi, hoaø nhaõ vôùi baïn beø vaø giuùp ñôõ baïn beø trong ñieàu kieän coù theå”.

* Hoïc taäp: 100% hoïc baøi vaø laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp. Keát quaû hoïc taäp cuoái naêm cuûa lôùp, cuï theå laø:

Loaïi gioûi : 6 baïn;  Khaù: 14 baïn;   TB: 26 baïn; khoâng coù baïn naøo laø loaïi yeáu keùm.

* Haïnh kieåm:

Loaïi toát : 26 baïn;  Khaù: 17 baïn;   TB: 3 baïn; khoâng coù baïn naøo laø loaïi yeáu keùm.

- Treân ñaây laø toaøn boä noäi dung cuûa keá hoaïch hoaït ñoäng “Chaêm ngoan, hoïc gioûi cuûa lôùp. Ñeå quyeát taâm thöïc hieän toát keá hoaïch ñeà ra, sau ñaây toâi xin môøi toå tröôûng laø ñaïi dieän caùc toå, leân ñoïc lôøi höùa quyeát taâm.

Chuùng toâi xin thay maët cho caû lôùp höùa quyeát taâm thöïc hieän toát nhieäm vuï ñaõ ñeà ra vaø hoaøn thaønh chæ tieâu ñaõ ñeà ra cho naêm hoïc 2008-2009-Quyeát taâm

25P

Daãn chöông trình Nguyeãn Vaên Danh

 

c. Vaên ngheä

- Môøi caùc tieát muïc vaên ngheä maø caùc toå ñaõ chuaån bò tröôùc.

- Sau ñaây laø moät soá caâu ñoá, xin môøi caùc baïn traû lôøi:

1. Ñi naèm, ñöùng cuõng naèm maø naèm cuõng naèm ñoù laø con gì? (raén)

2. Ñi naèm, ñöùng cuõng naèm maø naèm laïi ñöùng laø caùi gì? (Baøn chaân)

3. Teân em chaúng thieáu chaúng thöøa

   Aên vaøo ngon ngoït caû nhaø khen ngon? Laø quaû gì? (Ñu ñuû)

 

10P

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN)./.

6. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………,Loaïi Khaù………………………………….,Loaïi TB……………………………….…., Loaïi Yeáu…………………………..

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TUAÀN 3

Ngaøy thieát keá: 2/ 10/ 2006

Ngaøy thöïc hieän: 7/ 10/ 2006

HOAÏT ÑOÄNG 3                     

 

 

1.Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

a. Nhaän thöùc:

- Bieát ñöôïc nhöõng kinh nghieäm hoïc taäp toát.

b. Thaùi ñoä tình caûm:

- Töï tin chuû ñoäng hoïc hoûi vaø vaän duïng kinh nghieäm hoïc taäp toát ñeå ñaït keát quaû cao trong hoïc taäp.

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Ñoaøn keát, hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa anh chò ñi tröôùc ñeå vaän duïng hoïc taäp toát ôû baäc THCS.

2.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:

a, Noäi dung:

- Trao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp ôû baäc THCS.

b, Hình thöùc hoaït ñoäng:

- Nghe giôùi thieäu kinh nghieäm hoïc taäp.

- Trao ñoåi thaûo luaän, giao löu.

3. Chuaån bò hoaït ñoäng:

a, Phöông tieän hoaït ñoäng:

- Baûn baùo caùo veà kinh nghieäm hoïc taäp cuûa caùc baïn vaø trao ñoåi cuûa giaùo vieân.

- Baùo caùo veà kinh nghieäm hoïc taäp cuûa töøng boä moân.

- Moät soá tieát muïc vaên ngheä.

b, Veà toå chöùc:

- Giaùo vieân chuû nhieäm ñeà nghò giaùo vieân boä moân giôùi thieäu hoaëc ñeà cöû moät vaøi hoïc sinh hoïc gioûi boä moân.

- Hoïc sinh suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi vì sao phaûi ñoåi môùi phöông phaùp hoïc taäp.

- Giaùo vieân chuû nhieäm neâu muïc ñích hoaït ñoäng vaø cuøng vôùi lôùp thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng, ñöa ra keá hoaïch cho hoaït ñoäng.

- Phaân coâng vaø môøi caùc baùo caùo vieân (laø caùc hoïc sinh lôùp treân coù kinh nghieäm hoïc taäp)

- Phaân coâng chuaån bò hoaït ñoäng:

* Daãn chöông trình: Nguyeãn Thò Hieäp.

* Chöông trình vaên ngheä: Ngoïc AÂn vaø caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa caùc nhoùm.

* Trang trí : Toå 3

4.Tieán haønh hoaït ñoäng:

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngöôøi

thöïc

hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

Daãn chöông trình

Nguyeãn Thò Hieäp.

 

a. Khôûi ñoäng

- Baøi haùt:”Nghe chaên caâu haùt chuùng em anh Kim Ñoàng ôi…”

- Kính thöa quí vò ñaïi bieåu, kính thöa giaùo vieân chuû nhieäm vaø toaøn theå hoïc sinh lôùp 6A5 thaân meán. Ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc baïn coù kinh nghieäm toát trong hoïc taäp, nhaèm ñeå ñaït keát quaû toát trong naêm hoïc 2008-2009 vaø nhöõng naêm hoïc ôû baäc hoïc THCS. Ñoàng thôøi giuùp cho caùc baïn hoïc coøn yeáu coù phöông phaùp hoïc taäp ñuùng ñaén vaø hoïc taäp tieán boä. Ñaây laø lyù do chính cuûa buoåi hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp hoâm nay.

- Ñeán tham döï buoåi sinh hoaït hoâm nay, toâi xin traân troïng kính giôùi thieäu coù coâ giaùo chuû nhieäm vaø toaøn theå caùc baïn trong lôùp 6A5.

5P

Daãn chöông trình

Nguyeãn Thò Hieäp.

 

b. Ñoïc caùc baûn tham luaän vaø thaûo luaän

- Sau ñaây toâi xin thoâng qua chöông trình cuûa buoåi hoaït ñoäng hoâm nay:

1. Thoâng qua caùc baûn tham luaän hoïc toát

2. Thaûo luaän phöông phaùp hoïc taäp toát.

3. Ñaïi bieåu, GVCN phaùt bieåu yù kieán.

4. Toå chöùc sinh hoaït vaên ngheä.

- Tieáp theo sau ñaây, toâi xin môøi caùc baïn ñöôïc giao vieát tham luaän, leân phía tröôùc thoâng qua noäi dung baûn tham luaän cuûa mình, veà caùc boä moân: Vaên, Toaùn, Lí, Tieáng Anh.

- Caûm ôn caùc baûn tham luaän cuûa caùc baïn.

- Treân ñaây laø toaøn boä caùc tham luaän veà vieäc hoïc toát boä moân cuûa caùc baïn. Chuùng ta haõy thaûo luaän vaø ñöa ra phöông phaùp hoïc taäp toát nhaát, ñeå ñaït thaønh tích cao trong naêm hoïc naøy.

- Thaûo luaän keá hoaïch vaø ñöa ra caùc bieän phaùp hoïc taäp toát.

- Choát laïi caùc bieän phaùp hoïc taäp toát.

- Môøi ñaïi bieåu vaø GVCN lôùp phaùt bieåu yù kieán.

- GVCN phaùt bieåu yù kieán.

20P

Daãn chöông trình

Nguyeãn Thò Hieäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Vaên ngheä

- Tieáp sau ñaây laø chöông trình vaên ngheä vaø troø chôi.

- Môøi caùc tieát muïc vaên ngheä maø caùc toå ñaõ chuaån bò leân bieåu dieãn.

- Theå hieän caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò.

- Caûm ôn caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa caùc toå, tieáp theo sau ñaây laø chöông trình troø chôi.

- Kính thöa coâ giaùo chuû nhieäm, chaøo caùc baïn thaân meán. Hoâm nay tieåu ban troø chôi cuûa lôùp 6A5 seõ mang ñeán cho chuùng ta moät troø chôi raát haáp daãn ñoù laø:Nghe caâu hoûi vaø giaûi oâ chöõ”. Theå leä cuûa troø chôi nhö sau:

+ Moãi haøng ngang seõ töông öùng vôùi moät caâu hoûi, caùc baïn nghe vaø traû lôøi, ai traû lôøi ñuùng, seõ ñöôïc moät phaàn quaø cuûa ban toå chöùc. Traû lôøi heát caùc haøng ngang, seõ coù töø haøng doïc, ai traû lôøi ñöôïc haøng doïc seõ ñöôïc hai phaàn quaø.

 

1

4

A

N

H

B

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7

 

Ñ

C

S

C

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15P

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maân Haïnh

3

15

 

 

C

H

M

N

G

O

N

H

C

G

I

I

4

8

N

G

G

I

N

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Ñ

I

C

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

T

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3

M

A

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Teân cuûa Baùc Hoà khi leân taøu ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc?
  2. Ñaây laø moät coâng vieäc khi ta ñi thö vieän?
  3. Ñaây laø chuû ñieåm cuûa thaùng 10 ?
  4. Anh huøng ñaõ nhoå tre ñeå ñaùnh giaëc Ngoâ?
  5. Baøi haùt maø haùt vaøo thöù hai haøng tuaàn?
  6. Con vaät thuoäc boä gaëm nhaám, coù tai daøi?
  7. Hoa gì nôû vaøo muøa xuaân?

Töø haøng doïc hoâm nay laø HOÏC GIOÛI, chuùc caùc baïn hoïc gioûi vaø thöïc hieän toát nhieäm vuï hoïc taäp trong naêm hoïc naøy.

Buoåi sinh hoaït hoâm nay ñeán ñaây laø keát thuùc.

 

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN)./.

6. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………,Loaïi Khaù………………………………….,Loaïi TB……………………………….…., Loaïi Yeáu…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TUAÀN 4

Ngaøy thieát keá: 2/ 10/ 2006

Ngaøy thöïc hieän: 7/ 10/ 2006

 

HOAÏT ÑOÄNG 4          

 

1.Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

a. Nhaän thöùc:

- Hieåu roõ ñöôïc khaû naêng vaên ngheä cuûa lôùp, cuûa toå vaø cuûa töøng hoïc sinh. Treân cô sôû ñoù xaây döïng phong traøo vaên ngheä cuûa lôùp.

b. Thaùi ñoä tình caûm:

- Coù thaùi ñoä yeâu thích vaên ngheä, töï tin, chaân thaønh toân troïng baïn beø khi hoï theå hieän khaû naêng vaên ngheä cuûa mình.

c. Kyõ naêng, haønh vi:

- Bieát höôûng öùng vaø ñoäng vieân nhau tham gia tích cöïc hoaït ñoäng vaên ngheä cuûa lôùp, cuûa tröôøng.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:

a, Noäi dung:

- Caùc baøi haùt, baøi muùa, baøi thô, caâu chuyeän coù noäi dung phuø hôïp vôùi löùa tuoåi thieáu nieân maø caùc em bieát.

b, Hình thöùc hoaït ñoäng:

- Toå chöùc thi vaên ngheä giöõa caùc toå.

3. Chuaån bò hoaït ñoäng:

a, Phöông tieän hoaït ñoäng:

- Caùc tieát muïc vaên ngheä.

- Nhaïc cuï, trang phuïc, taëng phaåm.

b, Veà toå chöùc:

- Caùc toå moãi toå chuaån bò 1 tieát muïc: ñôn ca, song ca, toáp ca vaø 1 tieát muïc muùa. Moãi toå cöû moät ñaïi dieän ñeå tham gia vaøo ban giaùm khaûo.

- Caùc toå baùo caùo caùc tieát muïc vaên ngheä cho caùn söï vaên ngheä ñeå chuaån bò vaø xaây döïng chöông trình.

- Caùn boä lôùp phoái hôïp vôùi GVCN ñeå toå chöùc cuoäc thi.

- Daãn chöông trình: Phan Thò Nam

- Cöû ban giaùm khaûo:

+ Toå 1, baïn Maãu.

+ Toå 2, baïn Linh.

+ Toå 3, baïn Hôûng.

+ Toå4, baïn Thaém.

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cöû ban thö kí: Caùt Phöôïng

* Trang trí : toå 1.

* Chuaån bò taëng phaåm: Baïn Nghóa

4.Tieán haønh hoaït ñoäng:

 

Ngöôøi

Thöïc

hieän

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi löôïng

Daãn chöông trình

Phan

Thò

Nam 

a. Khôûi ñoäng

- Môû ñaâu baøi haùt: Thaày coâ meán yeâu

- Nhaèm kích thích phong traøo hôïp taùc trong toå, nhoùm; kích thích phong traøo vaên ngheä trong lôùp, ñeå tìm ra caùc taøi naêng vaên ngheä cho lôùp, cho tröôøng. Hoâm nay lôùp 6A5, toå chöùc cuoäc thi vaên ngheä giöõa caùc toå. Ñaây chính laø lí do cuûa buoåi sinh hoaït hoâm nay.

- Ñeán tham döï buoåi sinh hoaït hoâm nay, toâi xin traân troïng giôùi thieäu coù GVCN vaø toaøn theå caùc baïn cuûa lôùp 6A5.

5P

Daãn chöông trình

Phan

Thò

Nam 

b. Toå chöùc thi vaên ngheä giöõa caùc toå

- Ñeå cuoäc thi hoâm nay dieãn ra moät caùch coâng baèng, chuùng ta seõ giôùi thieäu thaønh phaàn cuûa ban giaùm khaûo vaø ban thö kí. Thaønh phaàn ban giaùm khaûo moãi toå cöû moät ñaïi dieän.

- Ban giaùm khaûo vaø ban thö kí leân phía treân chaám ñieåm vaø tieán haønh thoâng baùo ñieåm coâng khai.

- Nhöõng tieát muïc vaên ngheä ñaëc saéc noùi veà queâ höông ñaát nöôùc, cuûa toå 1 sau ñaây saép baét ñaàu. Xin caùc baïn cho moät traøng phaùo tay coå vuõ, cho caùc tieát muïc vaên ngheä naøy.

- Caùc toå laàn löôït leân bieåu dieãn, caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa toå mình.

- Vöøa roài chuùng ñaõ thöôûng thöùc caùc tieát muïc voâ cuøng ñaëc saéc cuûa caùc toå, xin caùc baïn moät traøng phaùo tay nöõa coå vuõ cho caùc tieát muïc vaên ngheä vöøa roài. Tieáp theo sau ñaây laø phaàn heát söùc quan troïng, phaàn chaám ñieåm cuûa BGK. Môøi BGK.

-  BGK chaám ñieåm vaø boä phaän thö kí thoâng baùo coâng khai.

- Kính thöa quí vò ñaïi bieåu, caùc baïn thaân meán, chuùng ta ñaõ phieâu boàng cuøng vôùi caùc tieát muïc vaên ngheä heát söùc ñaëc saéc vaø giôø ñaây laø giaây phuùt heát söùc quan troïng trong cuoäc thi hoâm nay, ai ? ñoäi naøo? tieát muïc vaên ngheä naøo seõ ñaït giaûi cao nhaát? Toâi khoâng ñeå cho caùc baïn chôø laâu, xin môøi ñaïi dieän cuûa ban thö kí leân coâng boá keát quaû cuoäc thi.

- Thö kí coâng boá keát quaû cuûa cuoäc thi. Giaûi nhaát laø toå 4, nhì toå 3 vaø ñoàng giaûi ba, laø toå 1 vaø toå 2.

- Xin caùc baïn cho traøng phaùo tay thaät gioøn giaõ.

- Môøi ñaïi dieän caùc toå leân nhaän quaø löu neäm cho toå mình.

35P

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

Trang 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN)./.

6. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát……………………………,Loaïi Khaù………………………………….,Loaïi TB…………………………………….…., Loaïi Yeáu…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 6 ( Tháng 10 ), GD công dân 6. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 6 ( Tháng 10 ) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 6 ( Tháng 10 ) trong chủ đề GD công dân 6 được giới thiệu bởi bạn Yến Nguyễn Thị đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục GD công dân 6 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TÊN CHỦ ĐIỂM A, ngoài ra MỤC TIÊU GIÁO DỤC 1, bên cạnh đó NHẬN THỨC - Học sinh hiểu được nội dung, ý nghiã lời dạy của Bác Hồ trong Thư những học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9 năm 1945 và Thư gởi Ngành Giáo dục, ngày 16/ 10/ 1968,còn cho biết thêm 2, bên cạnh đó THÁI ĐỘ TÌNH CẢM - Có thái độ https://nslide.com/giao-an/ngoai-gio-len-lop-lop-6-thang-10.q449wq.html