NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - LỚP 7 (Tháng 9-10)

Đăng ngày 8/13/2011 5:48:22 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 7 | Chia sẽ bởi: Yến Nguyễn Thị | Lần tải: 254 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


       

 

PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO HUYEÄN PHUØ CAÙT

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ CAÙT NHÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Nguyeãn Thò Yeán

Toå Vaên-Söû-GDCD

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH

HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP - LÔÙP 7

 

            TRONG NAÊM HOÏC          9 THAÙNG     X   2 TIEÁT / THAÙNG       = 18 TIEÁT

            THÔØI GIAN HEØ               3 THAÙNG     X    4 TIEÁT / THAÙNG       = 12 TIEÁT

 

THAÙNG

CHUÛ ÑIEÅM

NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG

9

TRUYEÀN THOÁNG

NHAØ TRÖÔØNG

- Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi; höôûng öùng phong traøo “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc

- Tìm hieåu veà truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng.

 

10

CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI

- Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.

- Hoäi vui hoïc taäp.

 

11

TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO

- Leã ñaêng kí ”Thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc toát”.

- Toå chöùc kæ nieäm ngaøy 20/11

 

12

UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN

- Tìm hieåu veà nhöõng ngöôøi con anh huøng cuûa queâ höông, ñaát nöôùc.

- Thi keå chuyeän lòch söû

 

1 vaø 2

MÖØNG ÑAÛNG MÖØNG XUAÂN

- Tìm hieåu veà truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa queâ höông

- Tìm hieåu nhöõng neùt ñoåi thay cuûa queâ höông.

- Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng Xuaân.

- Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän :”Tröôøng xanh, saïch, ñeïp

 

3

TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN

- Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 8/3 vaø 26/3.

- Thaûo luaän keá hoaïch chuaån bò Hoäi traïi 26 – 3 hoaëc hoaït ñoäng kæ nieäm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn.

4

HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ

- Hoaït ñoäng chuû ñeà “Tình ñoaøn keát höõu nghò”.

- Hoäi vui hoïc taäp.

 

5

BAÙC HOÀ

KÍNH YEÂU

- Thaûo luaän chuû ñeà “Baùc Hoà vôùi thieáu nhi, thieáu nhi vôùi Baùc Hoà

- Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 19/5.

6 +7

vaø 8

HEØ VUI, KHOÛE VAØ  BOÅ ÍCH

- Hoaït ñoäng theå duïc theå thao.

- Vui chôi giaûi trí.

- Bieåu dieãn vaên ngheä.

- Caùc hình thöùc  tham quan.

- Oân taäp vaên hoùa

- Caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi ôû ñòa phöông.

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC

1.NHAÄN THÖÙC

- Hieåu ñöôïc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng vaø nhöõng thaønh tích cuûa lôùp .

2. THAÙI ÑOÄ TÌNH CAÛM

- Phaán khôûi töï haøo, traân troïng truyeàn thoáng cuûa tröôøng cuûa lôùp . 

3.KYÕ NAÊNG, HAØNH VI

- Coù thoùi quen töï giaùc chaáp haønh ñuùng noäi quy kæ luaät cuûa tröôøng, cuûa lôùp ra söùc hoïc taäp reøn luyeän ñeå baûo veä vaø vun ñaép truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng .

B.CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG TRONG THAÙNG

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

 

TUAÀN 1

Ngaøy thieát keá: 1/ 9/ 2009

Ngaøy thöïc hieän: 5/  9/ 2009

HOAÏT ÑOÄNG

I.Yeâu  caàu giaùo duïc :

- Hieåu roõ noäi dung cuûa noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi vaø yù nghóa cuûa noù .

- Töï giaùc thöïc hieän vaø nhaéc nhôû nhau cuøng chaáp haønh ñuùng noäi quy cuûa tröôøng .

- Hoaøn thaønh toát nhieäm vuï naêm hoïc .

II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :

1.Noäi dung :

- Noäi quy vaø yù nghóa cuûa vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng

- Nhöõng nhieäm vuï  cuï theå cuûa naêm hoïc vaø yù nghóa cuûa noù .

2.hình thöùc hoaït ñoäng :

- Thaûo luaän caâu hoûi, lieân heä thöïc teá .

III.Chuaån bò  hoaït ñoäng :

1.Veà phöông dieän hoaït ñoäng :

- Vaên baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc .

- Moät soá caâu hoûi veà noäi quy vaø yù nghóa cuûa noäi quy nhieäm vuï naêm hoïc vaø veà vieäc chaáp haønh noäi quy cuûa tröôøng,  cuûa lôùp trong naêm hoïc qua.

- Moät soá tieát muïc vaên ngheä .

2.Veà toå chöùc :

- GVCN phoå bieán yeâu caàu noäi dung, keá haïch hoaït ñoäng .

- HS nghieân cöùu noäi quy cuûa tröôøng.

- Caùn boä lôùp xaây döïng caâu hoûi thaûo luaän vaø ñaùp aùn .

- Baàu: ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, thö kí, trang trí vaên ngheä .

- Moãi toå chuaån bò moät tieát muïc vaên ngheä.

IV.Tieán haønh hoaït ñoäng :

 

Ngöôøi

thöïc

hieän

Noäi dung thöïc hieän

TL

Em Hoàng Dieãm

 

 

 

* Hoaït ñoäng 1 Haùt taäp theå

- Haùt baøi haùt “Vui tôùi tröôøng.

- Tuyeân boá lyù do giôùi thieäu ñaïi bieåu, giôùi thieäu chöông trình, thö kyù.

* Hoaït ñoäng 2 Thi tìm hieåu noäi dung vaø yù nghóa cuûa noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi.

- Baïn haõy cho bieát noäi dung chính cuûa noäi quy nhaø tröôøng ?

(Noäi quy cuûa tröôøng coù caùc noäi dung chính : Veà haïnh kieåm, veà hoïc taäp, veà lao ñoäng –vaên –theå – myõ – an toaøn giao thoâng).

- Vieäc töï giaùc thöïc hieän ñuùng noäi quy nhaø tröôøng seõ coù taùc duïng gì ñoái vôùi baûn thaân ?

(- Taùc duïng :Giuùp baûn thaân luoân coù yù thöùc hoïc taäp vaø reøn luyeän toát. Keát quaû hoïc taäp seõ toát hôn, luoân yeân taâm vaø töï tin hôn. Laø moät hoïc sinh toát.)

5P

 

 

20P

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

- Theo baïn thì ñieàu gì seõ xaûy ra khi khoâng coù noäi quy cuûa nhaø tröôøng ?

(- Nhaø tröôøng seõ loän xoän, moïi ngöôøi töï laøm theo yù thöùc cuûa mình, baûn thaân cuûa hoïc sinh cuõng khoâng tieán boä ñöôïc.)

- Theo baïn vieäc thöïc hieän noäi cuûa tröôøng, cuûa lôùp trong naêm hoïc vöøu qua nhö theá naøo ?

(- Vaãn coøn nhieàu baïn quy phaïm noäi quy cuûa tröôøng, cuûa lôùp.)

- Theo baïn, trong naêm hoïc naøy, baïn phaûi thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï naøo ?

(- Thöïc hieän toát noäi quy cuûa tröôøng, cuûa lôùp; phaán ñaáu ñaït ñöôïc muïc tieâu, nhieäm vuï maø taäp theå lôùp, tröôøng ñaõ ñeà ra.)

- Theo baïn, moãi caù nhaân caàn phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï cuûa naêm hoïc?

(- Caàn phaûi hoïc taäp toát, reøn luyeän toát, tích cöïc tham gia caùc phong traøo thi ñua, caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp, cuûa tröôøng; thöïc hieän ñaày ñuû noäi quy, quy ñònh cuûa tröôøng, cuûa lôùp ñeà ra.) DCT choát laïi caùc yù chính .

* Hoaït ñoäng 3 Bieåu dieãn vaên ngheä.

- DCT môøi caùc toå laàn löôït leân trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa toå mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15P

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN).

V. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát………………………………..Loaïi Khaù………………………………..Loaïi TB…………………………………….Loaïi Yeáu……………………………………...

VI.  Ruùt kinh nghieäm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

 

 

TUAÀN 3

Ngaøy thieát keá: 1/ 9/ 2009

Ngaøy thöïc hieän: 5/  9/ 2009

HOAÏT ÑOÄNG

 

 

  

I- Yeâu caàu giaùo duïc:

- Cuûng coá khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, nhöõng taám göông daïy toát cuûa thaày coâ giaùo vaø göông hoïc toát cuûa hoïc sinh trong tröôøng.

- Phaán khôûi, töï haøo vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, cuûa lôùp baèng nhöõng vieäc phaán ñaáu trong hoïc taäp vaø tu döôõng toát trong naêm hoïc môùi .

 

II- Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:

1- Noäi dung:

- YÙ nghóa cuûa teân tröôøng .

- Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng .

- Baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng .

2- Hình thöùc hoaït ñoäng:

- Thi hoûi, ñaùp veà truyeàn thoáng keå chuyeän cuûa tröôøng .

- Thi ñoá vui  vaø vaên ngheä .

III. Chuaån bò hoaït ñoäng :

1- Veà phöông tieän hoaït ñoäng:

- Caùc caâu hoûi, caâu ñoá  coù ñaùp aùn veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng.

- Caùc maãu chuyeän veà tröôøng: caùc thaày, coâ vaø hoïc sinh trong tröôøng

2- Veà toå chöùc:

- GVCN neâu yeâu caàu, noäi dung vaø höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu, söu taàm veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng.

- Caû lôùp thoáng nhaát hình thöùc hoaït ñoäng .

- Cöû: ngöôøi ñieàu khieån, thö kí, trang trí.

IV- Tieán haønh hoaït ñoäng:

                                                                                                                Trang 1


       

Ngöôøi

Thöïc

hieän

Noäi dung thöïc hieän

TL

 

 

 

 

* Hoaït ñoäng 1 Lôùp haùt taäp theå

-Haùt baøi “Buïi Phaán ’’

-Tuyeân boá lyù do , giôùi thieäu ñaïi bieåu , BGK, Thö kyù .

* Hoaït ñoäng 2 Thi hieåu bieát veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng

- Tröôøng ta mang teân Tröôøng THCS Caùt Nhôn coù yù nghóa gì ?

(- Cuõng nhö moät soá truôøng baïn tröôøng, tröôøng cuûa chuùng ta mang teân Tröôøng THCS Caùt Nhôn, nhaèm khaúng ñònh tinh thaàn hieáu hoïc cuûa nhaân daân ñòa phöông.)

- Tröôøng chuùng ta ñöôïc thaønh laäp naêm naøo ?

(- Naêm 2000 )

- Thaønh tích cao nhaát cuûa tröôøng ta ñaït ñöôïc laø gì ?

(- HS gioûi, HS tieân tieán cuûa tröôøng ta naêm sau cao hôn naêm tröôùc, coù nhieàu HS tröôøng ta ñaït HS gioûi caáp huyeän, caáp tænh; coù nhieàu giaùo vieân giaûng daïy tröôøng ta ñaït giaùo vieân daïy gioûi caáp huyeân, caáp tænh.)

- Baïn haõy keå teân moät soá thaày, coâ giaùo ôû tröôøng ñaõ ñaït giaùo vieân daïy gioûi caáp huyeän, caáp tænh ôû tröôøng ta maø baïn bieát?

(- Caáp tænh laø thaày Phaïm Vaên Huøng; caáp huyeän thaày Nguyeãn Haûi, thaày Buøi Theá Hueä, coâ Nguyeãn Thò Hoàng Hoa, coâ Nguyeãn Thò Yeán, coâ Nguyeãn Thò Khaùnh Phöông, coâ Nguyeãn Thò Phöông Lieân, coâ Nguyeãn Thò Haø, v.v…)

* Hoaït ñoäng 3 Thi ñoá vui  vaø vaên ngheä

- Baïn haõy haùt, baøi haùt coù cuïm töø chæ duïng cuï hoïc taäp?.

(- Haùt baøi “ Em yeâu tröôøng em,v.v…)

- Baïn haõy ñoïc moät baøi thô, coù chuû ñeà veà tröôøng, lôùp hoaëc thaày coâ giaùo?

(- Trình baøy baøi thô “Coâ giaùo lôùp em”, v.v…)

- Baïn haõy cho bieát trong thaùng 9 naøy, coù ngaøy leã lôùn naøo?

(- Ngaøy 1 – 9 Ngaøy theá giôùi vaø hoøa bình .

- Ngaøy 2 – 9 Ngaøy Quoác khaùnh nöôùc CHXHCN Vieät Nam.)

5P

 

 

20P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15P

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN).

V. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát………………………………..Loaïi Khaù………………………………..Loaïi TB…………………………………….Loaïi Yeáu……………………………………...

VI.  Ruùt kinh nghieäm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                Trang 1


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC

1.NHAÄN THÖÙC

- Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc  taäp, ñeå trôû thanh ngöôøi coâng daân coù kieán thöùc nhaèm phuïc vuï toát cho xaõ hoäi.

2. THAÙI ÑOÄ TÌNH CAÛM

- Giuùp hoïc sinh coù yù chí vöôn leân, ñeå caùc em ñaït ñöôïc muïc ñích ñaõ ñeà ra vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén .

3.KYÕ NAÊNG, HAØNH VI

- Reøn luyeän kó naêng ñieàu khieån, töï quaûn hoaït ñoäng hoïc taäp vaø kó naêng trình baøy, trao ñoåi yù kieán tröôùc taäp theå.

B.CAÙC LOAÏI HOAÏT ÑOÄNG TRONG THAÙNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

TUAÀN 1

Ngaøy thieát keá: 1/ 9/ 2009

Ngaøy thöïc hieän: 5/  9/ 2009

HOAÏT ÑOÄNG

 

I. Yeâu caàu giaùo duïc :

- Hieåu ñöôïc theâ naøo laø moät tieát hoïc toát vaø nhöõng yeâu caàu maø caùc em caàn thöïc hieän trong tieát hoïc toát ñoù .

- Xaùc ñònh thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén ,reøn luyeän yù thöùc toå chöùc kæ luaät , tính chaêm chæ saùng taïo trong hoïc taäp , bieát ñaáu tranh pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän sai traùi trong hoïc taäp

II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :

1. Noäi dung :

- Tieát hoïc toát vaø yù nghóa taùc duïng cuûa noù .

- Baïn caàn laøm gì vaø laøm nhö theá naøo ñeå goùp phaàn thöïc hieän toát tieát hoïc ?

- Ñaêng kí thi ñua giöõa caùc toå vôùi tieâu ñeà “Tieát hoïc toát theo lôøi Baùc daïy ’’

2. Hình thöùc hoaït ñoäng :

- Trao ñoåi veà yeâu caàu vaø caùch thöïc hieän tieát hoïc toát , tieát haønh vieäc ñaêng kí thi ñua giöõa caùc toå vaø coù caùc tieât muïc vaên ngheä xen keõ .

III. Chuaån bò hoaït ñoäng :

1. Veà phöông tieän hoaït ñoäng :

- Caùc toå hôïp vaø thoáng nhaát noäi dung ñaêng kí thi ñua thöïc hieän tieát hoïc toát .

- Chuaån bò caâu hoûi vaø ñaùp aùn traû lôøi .

2. Veà toå chöùc :

- Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån trang trí .

- Chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä .

IV. Tieán haønh hoaït ñoäng :

 

Ngöôøi

 Thöïc

  hieän

Noäi dung thöïc hieän

TL

 

 

*Hoaït ñoäng 1:

-haùt taäp theå baøi haùt “Mô öôùc ngaøy mai ’’

-Tuyeân boá lyù do leã phaùt ñoäng thi ñua “Tieát hoïc toát ’’

-Giôùi thieäu ñaïi bieåu chöông trình laøm vieäc .

*Hoaït ñoäng 2 :

Thaûo luaän veà tieát hoïc toát :

-Theá naøo laø moät tieát hoïc toát .

-Moät tieát hoïc ñöôïc coi laø toát neáu hoïc sinh chuaån bò toát cho tieát hoïc ,tích cöïc tham gia phaùt bieåu yù kieán , hieåu baøi vaän duïng toát kieán thöùc cuûa mình , giöõ traät töï ,kæ luaät theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ giaùo .

-Taùc duïng cuûa nhöõng tieát hoïc toát laø gì?

+ Noù giuùp chuùng ta chuû ñoäng trong hoïc taäp naém baøi saâu hôn ,khoâng khí hoïc taäp soâi noåi ,nhôø ñoù keát quaû hoïc taäp ngaøy caøng ñöôïc naâng cao ..

-Ñeå coù nhöõng tieát hoïc toát hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ?

+Hoïc sinh caàn phaûi oân baøi ,laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp , chaêm chuù nghe thaày coâ giaûng baøi ,giao nhieäm vuï tích cöïc töï giaùc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình ,töï tin trình baøy suy nghó keát quaû baøi cuûa mình .

5’

 

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Trang 1


       

 

- Toång keát laïi ngaén goïn nhöõng noäi dung chính veà moät tieát hoïc toát .

*Hoaït ñoäng 3:

Ñaêng kí vaø giao öôùc thi ñua :

- Ñoïc ñaêng kí thi ñua cuûa toå mình vaø treo ñaêng kí ñoù leân baûng .

- Ñoïc baûn giao öôùc thi ñua cuûa toå .

*Hoaït ñoäng 4 :

- Bieåu dieãn vaên ngheä .

 

-Nhaän xeùt ,ghi nhaän ñoäng vieân caùc toå , lôùp thöïc hieän keá hoaïch cuûa mình , neâu moät soá bieän phaùp theo doõi , kieåm tra ñoân ñoác .

Toång keát laïi toaøn buoåi hoaït ñoäng .

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

10’

5. Keát thuùc hoaït ñoäng: (Thôøi gian 5 phuùt)

- Ngöôøi daãn chöông trình (DCT).

+ Môøi moät baïn trong lôùp nhaän xeùt keát quaû veà tieát hoïc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt cuûa baïn.

+ Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) phaùt bieåu yù kieán, goùp yù boå sung.

+ Thay maët lôùp, ngöôøi daãn chöông trình (DCT) xin caûm ôn lôøi nhaän xeùt vaø lôøi goùp yù chaân thaønh cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN).

V. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM

Loaïi Toát………………………………..Loaïi Khaù………………………………..Loaïi TB…………………………………….Loaïi Yeáu……………………………………...

VI.  Ruùt kinh nghieäm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUAÀN 3

Ngaøy thieát keá: 1/ 9/ 2009

Ngaøy thöïc hieän: 5/  9/ 2009

HOAÏT ÑOÄNG

I. Yeâu caàu giaùo duïc :

                                                                                                                Trang 1


       

- OÂn taäp, cuûng coá kieán thöùc caùc moân hoïc.

- Xaây döïng thaùi ñoä phaán ñaáu vöôn leân hoïc gioûi, say meâ hoïc taäp.

- Reøn tö duy nhanh nhaïy vaø kó naêng phaùt hieän, traû lôøi, caâu hoûi.

II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :

1. Noäi dung :

- Kieán thöùc boä moân ñaõ hoïc ôû lôùp tröôùc vaø kieán thöùc hoïc trong thaùng 9+10 ôû lôùp 7.

- Caùc kieán thöùc chung veà töï nhieân, xaõ hoäi phuø hôïp trình ñoät nhieân vaø löùa tuoåi.

2. Hình thöùc hoaït ñoäng :

- Thi traû lôøi caâu hoûi döôùi 2 hình thöùc.

+ Thi caù nhaân.

+ Thi giöõa ñaïi dieän toå.

III. Chuaån bò hoaït ñoäng :

1. Veà phöông dieän hoaït ñoäng :

- Chuaån bò caâu hoûi vaø ñaùp aùn.

- Chuaån bò troáng ñeå laøm phöông dieän daønh quyeàn traû lôøi.

- Moät soá tieát muïc vaên ngheä.

2. Veà toå chöùc :

- Ngöôøi daãn chöông trình, thö kí, ban giaùm khaûo.

III. Tieán haønh hoaït ñoäng :

 

Ngöôøi

thöïc

hieän

Noäi dung thöïc hieän

TL

 

 

*Hoaït ñoäng 1

Haùt baøi “Baøi ca ñi hoïc”

- Tuyeân boá lyù do , giôùi thieäu chöông trình “Hoäi vui hoïc taäp”

- Giôùi thieäu thö kí , ban giaùm khaûo .

*Hoaït ñoäng 2 :

*Phaàn I: Ai nhanh ai gioûi .Thi caù nhaân .

Muoán tìm nam, Baéc ,ñoâng ,taây .nhìn maët toâi seõ bieát ngay höôùng naøo ? ( caùi gì )

Caùi la baøn .

- Moät kho gaïo coù 600 taán ,buoåi saùng baùn ñöôïc 12%soá gaïo . Buoåi chieàu baùn ñöôïc 8% soá gaïo .Hoûi caû ngaøy hoâm ñoù baùn ñöôïc bao nhieâu taán ?

20% = 120 taán gaïo .

? Vua naøo ñaõ boán nghìn naêm vaãn ghi coâng ñöùc laøm daân phuïng ?

- Vua Huøng .

?Ai ñöôïc meänh danh laø thi söû ,thi Thaùnh cuûa ñôøi ñöôøng Trung Quoác?

- Ñoã Phuû .

* Phaàn II. Ñoäi naøo nhanh hôn , gioûi hôn .

Moãi toå cöû ba baïn thaønh moät ñoäi , sua khi nghe caâu hoûi ñoäi naøo goõ troáng tröôùc ñöôïc quyeàn traû lôøi .Neáu traû lôøi sai hoaëc chöa ñuû ,ñoäi khaùc ñöôïc quyeàn boå xung .THö kí ghi keát quaû töøng caâu leân baûng .

1) Vieät Nam giaùp vôùi nhöõng nöôùc naøo ?

Ñaùp AÙn , Laøo, trung Quoác ,Campuchia

2) Laøm theá naøo tính vaän toác khi bieát quaõng ñöôøng va thôøi gian?

ÑAÙ: Laáy quaõng ñöôøng chia cho thôøi gian ra vaän toác .

 

 

                                                                                                                Trang 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc