Rượu etilic

Đăng ngày 8/4/2011 8:35:43 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Chia sẽ bởi: Học Đỗ Huy | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


 

 

            Tr­êng thcs kim t©n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           gi¸o ¸n m«n ho¸

       líp 9

 

 

          bµi 44 : r­îu etylic

 

 

 

 

 GVHD  : NguyÔn ThÞ Dung

 Gi¸o sinh  : §ç Huy Häc

 

 

 

 

 

 

 

                                                                N¨m häc 2008 - 2009


 

Ngµy so¹n:16/03/2009  GVHD : NguyÔn ThÞ Dung

Ngµy gi¶ng: 18/03/2009  Gi¸o sinh : §ç Huy Häc

 

   Bµi 44  R­îu Etylic

 

* KiÕn thøc cò liªn quan

 - §Æc ®iÓm cÊu t¹o hîp chÊt h÷u c¬

 - Ph¶n øng cña Na víi H2O

 - CÊu t¹o ph©n tö vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö

 

* KiÕn thøc träng t©m

 - TÝnh chÊt ho¸ häc cña r­îu etylic

 

A/ Môc tiªu

1. KiÕn thøc

 - BiÕt + Tr×nh bµy ®­îc tÝnh chÊt vËt lÝ, tÝnh chÊt ho¸ häc, øng dông                                 cña r­îu etylic

  + ViÕt ®­îc c«ng thøc cÊu t¹o, c«ng thøc ph©n tö, l¾p r¸p                                  ®ù¬c m« h×nh ph©n tö d¹ng rçng

 - HiÓu + §Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÊt                                   ho¸ häc

   + B¶n chÊt c¸c ph¶n øng cña r­îu etylic

 - VËn dông : gi¶i thÝch 1 sè øng dông, ®iÒu chÕ ®ù¬c r­îu trong                                               ®êi sèng

2. Kü n¨ng + RÌn kü n¨ng quan s¸t, lµm thÝ nghiÖm

  + RÌn kü n¨ng l¾p r¸p m« h×nh ph©n tö

3. Th¸i ®é : Yªu thÝch bé m«n, tiÕt kiÖm khi lµm ho¸ chÊt

 

B/ ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn - Dông cô: + KÑp gç, pipet, cèc thuû tinh, èng nghiÖm, gi¸                                                                    gç, chÐn sø, ®ãm, diªm.

  - Ho¸ chÊt: + R­îu elylic, n­íc, Na kim lo¹i

  - M« h×nh d¹ng rçng

2. Häc sinh: §äc tr­íc bµi ë nhµ

 

C/ Ph­¬ng ph¸p

 - Lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh quan s¸t

 - VÊn ®¸p thuyÕt tr×nh nªu vÊn ®Ò

D/ TiÕn tr×nh

1. æn ®Þnh tæ chøc líp ( 1phót)

2. Bµi míi ( 40phót)


- Gv: Nh­ vËy lµ c¸c em ®· ®­îc nghiªn cøu xong vÒ hi®rocacbon h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu sang mét ch­¬ng míi: DÉn xuÊt cña hi®rocacbon_ nhiªn liÖu xem thµnh phÇn cã g× kh¸c víi hi®roc¸cbon hay kh«ng, chóng ta cïng t×m hiÓu hîp chÊt ®Çu tiªn

- GV: ghi b¶ng:

Ch­¬ng V: DÉn xuÊt hi®rocacbon- Nhiªn liÖu

   Bµi 44, tiÕt 54  : R­îu Etylic

 

  Ho¹t ®éng 1: TÝnh chÊt vËt lÝ

 

H§ cña GV

H§ cña HS

Néi dung

- GV: ph©n tö r­îc ®­îc cÊu t¹o tõ 2 nguyªn tö C, 6 nguyªn tö H vµ 1 nguyªn tö O -> y/c häc sinh lªn b¶ng viÕt CTPT vµ ph©n tö khèi

- Gv: lÊy 2-3ml r­îu vµo èng nghiÖm cho h/s quan s¸t vµ nhËn xÐt

+ Tr¹ng th¸i mµu s¾c, mïi ?

+ GV: nhá vµi ml n­íc vµo -> y/c häc sinh nhËn xÐt tÝnh tan trong n­íc

- Gv: th«ng b¸o:

     Dr­îu = o,8g/ml

     Dn­íc= 1g/ml

=> y/c häc sinh so s¸nh khèi l­îng riªng cña r­îu vµ n­íc

- GV: y/c häc sinh lªn nhá vµi giät mùc vµo èng nghiÖm chøa r­îu vµ y/c häc sinh quan s¸t nhËn xÐt

? Mùc vµ r­îu ®©u lµ chÊt tan

- GV: y/c häc sinh chèt l¹i tÝnh chÊt vËt lÝ cña r­îu etylic

- GV: y/c häc sinh so s¸nh víi tÝnh chÊt vËt lÝ cña Benzen

- Gv: cho h/s quan s¸t c¸c con sè 15o, 20o... trªn vá chai r­îu vµ th¶o luËn nhãm bµn tr¶ lêi

? Cho biÕt ý nghÜa cña c¸c con sè ®ã

? ThÕ nµo lµ ®é r­îu

 

- HS: lªn b¶ng viÕt

 

 

 

 

- HS: quan s¸t vµ tr¶ lêi

 

+ lµ chÊt láng kh«ng mµu

 

 

 

+ r­îu nhÑ h¬n n­íc, tan v« h¹n trong n­íc

 

 

- HS: quan s¸t tr¶ lêi

 

 

 

+ Mùc lµ chÊt tan

- HS: ghi b¶ng

 

- HS: so s¸nh

 

- HS: th¶o luËn tr¶ lêi

 

 

 

 

- HS: dùa vµo SGK tr¶ lêi

CTPT : C2H6O

PTK:  46

 

 

I. TÝnh chÊt vËt lÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- R­îu etylic lµ chÊt láng kh«ng mµu cã mïi ®Æc tr­ng

- Tan v« h¹n trong n­íc, nhÑ h¬n nø¬c

- Lµ dung m«i hoµ tan ®­îc nhiÒu chÊt: Iot, benzen...

- S«i ë 78,3 oC

 

 

 

 

 

 

 

 

* §é r­îu lµ sè ml r­îu nguyªn chÊt cã trong 100ml hçn hîp r­îu vµ n­íc


- Gv: chèt

 

- GV: y/c häc sinh nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh C%

- GV: giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh ®é r­îu vµ so s¸nh cho häc sinh thÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a 2 c«ng thøc tÝnh ®é r­îu vµ C%

- Gv: cho häc sinh lµm bµi tËp 4b trang 139

- GV: dông cô ®o r­îu lµ gi ?

- GV: ta cã thÓ pha chÕ r­îu nh­ trong SGK giíi thiÖu ®­îc kh«ng ? t¹i sao?

- GV: nhËn xÐt vµ bæ sung thªm c©u tr¶ lêi cña HS

- HS: ghi b¶ng

 

- HS: nh¾c l¹i

 

- HS ghi vµo vë

 

 

 

 

- HS: lªn b¶ng lµm

 

- HS: Töu kÕ

- HS: kh«ng pha ®­îc v× kh«ng cã r­îu nguyªn chÊt

- C«ng thøc tÝnh ®é r­îu:

§é r­îu =

=> Vr­îu =

 

  Ho¹t ®éng 2: CÊu t¹o ph©n tö -  TÝnh chÊt ho¸ häc

H§ cña Gv

H§ cña HS

Néi dung

 

-GV: r­îu etylic cã CTPT lµ C2H6O -> y/c häc sinh lªn b¶ng viÕt CTCT vµ l¾p r¸p m« h×nh ph©n tö d¹ng rçng

- Gv: y/c häc sinh nhËn xÐt vµ ph©n tÝch trªn m« h×nh

- GV: y/c häc sinh lªn viÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c cña C2H6O

- GV: chèt ®Æc diÓm cÊu t¹o ph©n tö r­îu

- GV: y/c so s¸nh víi CTCT vµ thµnh phÇn nguyªn tè víi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®· häc

 

- Gv: y/c häc sinh dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña r­îu

 

 

 

- GV: lµm thÝ nghiÖm nhá vµi ml r­îu vµo chÐn sø råi ®èt, y/c häc sinh quan s¸t

 

- HS: lªn b¶ng viÕt vµ l¾p r¸p m« h×nh

 

 

- HS: nhËn xÐt

 

- HS: lªn viÕt

 

 

- HS: ghi vë

 

- HS: so s¸nh

 

 

 

- HS:  

                      P­ ch¸y

                   P­ víi Na

                 P­ víi axit

                 axetic

- HS: nhËn xÐt

 

 

II. CÊu t¹o ph©n tö

 

HoÆc; CH3 - CH2 - OH

HoÆc : C2H5OH

 

* §Æc ®iÓm: Trong ph©n tö r­îu etylic 1 nguyªn tö H kh«ng liªn kÕt víi nguyªn tö C mµ liªn kÕt víi nguyªn tö O -> _OH => r­îu cã tÝnh chÊt ®Æc tr­ng

 

III. TÝnh chÊt hãa häc

1. Ph¶n øng ch¸y

 

 

 

 


- GV: ? r­îu cã ph¶i lµ hîp chÊt h÷u c¬ kh«ng? dùa vµo thµnh phÇn nguyªn tè ®Ó dù ®o¸n s¶n phÈm vµ lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

- GV; y/c häc sinh nªu øng dông cña ph¶n øng ch¸y ?

 

 

- GV: y/c 1 häc sinh lªn cïng lµm thÝ nghiÖm: cho mÈu Na vµo èng nghiÖm chøa 2-3ml r­îu etylic -> y/c c¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng cña ph¶n øng

- Gv: y/c häc sinh dù ®o¸n s¶n phÈm vµ lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

- GV: ph¶n øng thuéc lo¹i ph¶n øng g× ?

? T¹i sao C2H5OH l¹i ph¶n øng víi Na nh­ n­íc

? so s¸nh møc ®é

 

- GV: nhËn xÐt vµ bæ sung c©u tr¶ lêi cña häc sinh

- GV: L­u ý ph¶n øng chØ x¶y ra ë nhãm OH do cã nguyªn tö H linh ®éng -> p/­ ®Æc tr­ng ®Ó nhËn biÕt r­îu

- GV: ngoµi ra r­îu cßn tham gia ph¶n øng víi kim lo¹i m¹nh kh¸c nh­: K, Li....

 

- GV: Th«ng b¸o ph­¬ng tr×nh vµ giê sau nghiªn cøu

 

- GV: l­u ý cho vÞ trÝ cña 2 nhãm -CH3 vµ -C2H5 lµ kh«ng thay ®æi ®­îc

 

- GV: y/c häc sinh nªu øng dông trong SGK trang 138

- GV: giíi thiÖu ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ axit vµ cao su

- HS: tr¶ lêi vµ lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

 

 

- HS: nªu

 

 

 

- HS: lªn lµm thÝ nghiÖm vµ ë d­íi líp quan s¸t nhËn xÐt

 

 

 

- HS: dù ®o¸n s¶n phÈm vµ viÕt ph­¬ng tr×nh

- HS: ph¶n øng thÕ

 

+ v× C2H5OH còng cã nhãm OH

+ N­íc p/­ víi Na m¹nh h¬n

 

 

- HS: nghe

 

 

 

 

 

 

 

- HS: ghi ph­¬ng tr×nh vµo vë

 

 

 

 

 

- HS: nªu

 

- HS: ghi vë

 

 

C2H6O  + 3O2 2CO2 + 3H2O

 

 

 

 

 

 

 

2. Ph¶n øng víi Na

 

 

 

 

 

C2H5OH + Na  -> C2H5ONa + 1/2 H2

 

 

=> §©y lµ ph¶n øng ®Æc tr­ng ®Ó nhËn biÕt r­îu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ph¶n øng víi axit axetic

 

C2H5OH + CH3COOH

CH3COOC2H5

              + H20

 

 

IV. øng dông

- SGK trang 138

 


- GV: gi¶i thÝch uèng r­îu nhiÒu rÊt cã h¹i do uèng r­îu qu¸ nhiÒu sÏ lµm øc chÕ c¸c xinap thÇn kinh ë tiÓu n·o lµm mÊt th¨ng b»ng cho c¬ thÓ => khi tham gia giao th«ng th­êng hay tai n¹n

 

 

 

- Gv: y/c häc sinh lªn viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ tõ etilen

- GV: giíi thiÖu ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ r­îu tõ tinh bét,

xenlulozo vµ ®­êng

 

- HS: nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: lªn b¶ng viÕt ph­¬ng tr×nh

- §/c axit

C2H5OH + O2

       CH3COOH + H2O

 

- §/c cao su

2C2H5OH     

C4H6 + 3H2 + O2

 

 

 

 

 

                                      V. §iÒu chÕ

 

C2H4 + H2O    C2H5OH

 

C6H12O6 2C2H5OH  + 2CO2

-Tõ xenlulozo

(C6H10O5)n

- Tinh bét nC6H12O6

C6H10O5)n   

 men

 

                                       2nC2H5OH  + 2nCO2

 

 

E/ Cñng cè- KiÓm tra ®¸nh gi¸

- GV: y/c häc sinh nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö r­îu etylic

- GV: y/c 3 häc sinh lªn lµm bµi tËp 3 SGK trang 139

 

G/ DÆn dß

- Gv: h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 5 SGK trang 139

   Chó ý: TÝnh thÓ tÝch kh«ng khÝ theo c«ng thøc

   Vkk =

- GV: y/c häc sinh ®äc phÇn "em cã biÕt" vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Rượu etilic, Hóa học 9. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án Rượu etilic .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Rượu etilic trong danh mục Hóa học 9 được giới thiệu bởi bạn Học Đỗ Huy đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Hóa học 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Trường thcs kim tân giáo án môn hoá lớp 9 bài 44 :rượu etylic GVHD : Nguyễn Thị Dung Giáo sinh : Đỗ Huy Học Năm học 2008 - 2009 Ngày soạn:16/03/2009 GVHD: Nguyễn Thị Dung Ngày giảng: 18/03/2009 Giáo sinh: Đỗ Huy Học Bài 44 Rượu Etylic * Kiến thức cũ liên quan - Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ - Phản ứng của Na với H2O - Cấu tạo phân tử và đặc điểm cấu tạo phân tử * Kiến thức trọng tâm - Tính chất hoá học của rượu etylic A/ Mục tiêu 1, tiếp theo là Kiến thức - Biết+ Trình bày được thuộc tính vật lí, thuộc tính hoá học, ứng dụng của https://nslide.com/giao-an/ruou-etilic.5o78wq.html