Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Kinh nghiÖm

Lµm quen víi v¨n häc

®Ò tµi : D¹y trÎ kÓ chuyÖn

                                      Líp     :      24 – 36  th¸ng

 

I- §Æt vÊn ®Ò:

    Ngay tõ thña cßn n»m trong n«i chóng ta ®· ®­îc nghe nh÷ng tiÕng h¸t ru Çu ¬ cña bµ cña mÑ. Qua nh÷ng lêi ca tiÕng h¸t ®ã, mµ trÎ ®· c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña th¬ ca ViÖt Nam.

  M«n lµm quen víi v¨n häc lµ mét m«n häc kh«ng thÓ nµo thiÕu ®­îc ®èi víi trÎ MÇm Non nhÊt lµ c¸c ch¸u nhµ trÎ.

   Qua nh÷ng giê d¹y trÎ kÓ chuyÖn, t«i thÊy c¸c ch¸u vui t­¬i h¼n lªn, v× qua ®ã ®· gióp cho c¸c ch¸u ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n vÒ 5 mÆt nh­: ®øc, trÝ, lùc, mü vµ lao ®éng cña con ng­êi vµ ®Æc biÖt lµ ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn m¹ch l¹c, râ rµng. B¶n th©n t«i cã c¶m gi¸c khi d¹y trÎ kÓ chuyÖn trÎ n¾m ®­îc nh÷ng c¸i hay c¸i ®Ñp, c¶m nhËn ®­îc sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh trÎ. BiÕt ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, gi÷a con ng­êi víi thÕ giíi xung quanh. TrÎ biÕt ®­îc c¸i hay c¸i ®Ñp c¸i thiÖn c¸i ¸c. BiÕt ®­îc c©u tôc ng÷, ca dao mµ bao ®êi cha «ng ®· ®Ó l¹i cho ®êi con ®êi ch¸u. Tõ m«n häc nµy mµ trÎ ®· ®­îc lµm quen, tiÕp xóc víi m«n häc kh¸c nh­ t¹o h×nh ©m nh¹c, m«i tr­êng xung quanh.

  ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã mµ t«i rÊt b¨n kho¨n khong biÕt lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ høng thó häc bµi, ®Ó giê d¹y cho trÎ thu ®­îc kÕt qu¶ cao. T«i thiÕt nghÜ ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nç lùc hÕt m×nh, häc hái tõ ®ång nghiÖp..v..v.. ®Ó gi¶ng d¹y míi ®¹t kÕt qu¶ cao.

  II- Môc ®Ých nghiªn cøu:

1-    Môc ®Ých:

  Cho trÎ tiÕp xóc víi v¨n häc lµ 1 trong nh÷ng m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi trÎ nhµ trÎ. Qua ®ã tÎ ®­îc tiÕp xóc c¶m nhËn ®­îc sù vËt, hiÖn t­îng, nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp cña thÕ giíi xung quanh trÎ. TrÎ kh¸m ph¸ ®­îc nh÷ng ®iÒu míi l¹ mµ trÎ ch­a ®­îc lµm quen. Tõ ®ã gióp trÎ hoµn thiÖn h¬n vÒ mäi mÆt   nh­:®øc, trÝ, thÓ, mü vµ lao ®éng. §Æc biÖt khi trÎ ®­îc nghe nh÷ng c©u chuyÖn hay th× ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn m¹ch l¹c, râ rµng.

2-    Ph¹m vi nghiªn cøu:

   NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc nµy nªn t«i ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc cho trÎ mét c¸ch ng¾n gän, xóc tÝch ®Ó trÎ tiÕp thu kiªn thøc ®¹t kÕt qu¶ cao.

  T«i lu«n t×m tßi vµ thu thËp nghiªn cøu qua tËp san, b¸o chÝ, tµi liÖu, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh..v..v..®Ó t×m ra nh÷ng th«ng tin míi l¹ gÇn gòi víi trÎ.

B¶n th©n t«i lu«n cè g¾ng häc hái ®Ó n©ng cao t×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, häc hái tõ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc cho trÎ.

  T«i nghiªn cøu s¸ng t¹o, tÝch hîp nhiÒu m«n häc kh¸c vµo tiÕt häc ®Ó trÎ høng thó häc bµi vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao.

3-    NhiÖm vô:

  D¹y trÎ kÓ chuyÖn lµ nh÷ng m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong gi¸o dôc MÇm Non. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã mµ nhiÖm vô ®Æt ra v« cïng nÆng nÒ.


 

a-    §èi víi c«:

  C« ph¶i nghiªn cøu kü bµi so¹n tr­íc khi ®Õn líp. T×m mäi biÖn ph¸p tÝch hîp nh÷ng m«n häc kh¸c nh­:

-         X©y dùng gãc th­ viÖn cã tranh ¶nh, tranh chuyÖn, tranh th¬.

-         T×m mäi nguyªn liÖu cã ë ®Þa ph­¬ng lµm ®å dïng, ®å ch¬i phong phó nh­ rèi..v..v..lu«n lu«n thay ®æi nhiÒu kiÕn thøc, ph¹m vi kiÕn thøc.

-         Lµm ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i cho c« vµ trÎ trong tiÕt häc.

-         S­u tÇm nguyªn liÖu vµ vÏ thªm tranh, ¶nh ®Ó g©y høng thó cho trÎ khi tiÕp thu kiÕn thøc ®­îc dÔ dµng vµ trÎ ghi nhí ®­îc s©u h¬n.

-         TÝch cùc häc tËp ®Ó n©ng cao t×nh ®é chuyªn m«n, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tay nghÒ. Nhanh chãng thu thËp nh÷ng th«ng tin míi l¹. Nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp cña thÕ giíi xung quanh ®Ó truyÒn ®¹t ®Õn víi trÎ. §Æc biÖt cho trÎ tiÕp xóc víi c¸i míi, c«ng nghÖ th«ng tin.

b-    §èi víi trÎ:

   TrÎ høng thó say x­a häc hái, trÎ ®­îc häc ®­îc tiÕp xóc mäi lóc mäi n¬i…

   TrÎ ®­îc kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh m×nh, tõ ®ã biÕt ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp, ph©n biÖt ®­îc yªu ghÐt r¹ch rßi, trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn, yªu th­¬ng con ng­êi gÇn gòi quanh trÎ. Ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn m¹ch l¹c, râ rµng h¬n.

   TrÎ høng thó lµm ®å dïng, ®å ch¬i cïng c« ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt häc.

 

III- Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò:

-         NhËn thøc ®­îc bé m«n cho trÎ lµm quen víi v¨n häc nªn ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô lµ chñ nhiÖm nhãm 24 – 36 th¸ng tuæi. T«i ®· cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h­íng dÉn cho trÎ b­íc vµo ®Çu n¨m khi nhËn bµn giao. T«i ph¶i tËp chung vµo rÌn vµ æn ®Þnh nÒ nÕp cho trÎ ®Ó trÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. Sau ®ã míi b¾t ®Çu c«ng viÖc cña m×nh lµ cho tre tiÕp xóc m«n häc muèn cho tÎ tiÕp thu bµi tèt tr­íc hÕtc« ph¶i:

1-    T×m hiÓu ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ.

   §èi víi trÎ 24 – 36 th¸ng t­ duy cña trÎ ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t ©m ch­a chuÈn, ch­a trßn tiÕng mÑ ®Î…..

   §èi víi líp t«i tæng sè lµ 20 ch¸u nh­ng chØ cã 10 ch¸u lµ nãi, gäi lµ t­¬ng ®èi cßn 10 ch¸u cßn nãi rÊt ngäng. V× vËy muèn kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®ã t«i ph¶i th­êng xuyªn gÇn gòi trÎ, nhÑ nhµng ©u yÕm trß chuyÖn víi trÎ ®Ó trÎ béc lé t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi c¸c b¹n xung quanh.

   Tõ ®ã t«i míi hiÓu ®­îc t©m lý cña trÎ vµ söa dÇn nh÷ng lçi trong ph¸t ©m.

   Khi ®ã c« míi lªn kÕ ho¹ch ®Ó d¹y trÎ. Nh­ tiÕt trÎ kÓ chuyÖn tr­íc khi b­íc vµo giê häc c« cïng trß chuyÖn vÒ gia ®×nh vÒ nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn giê häc ®Ó trÎ béc lé t×nh c¶m vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ng«n ng÷.

  *VÝ dô:  §èi víi tiÕt chuyÖn “C¸ vµ chim” Tr­íc khi vµo tiÕt d¹y t«i cïng trÎ h¸t bµi “C¸ vµng b¬i” ®Ó g©y sù tËp chung cho trÎ khi vµo bµi. Khi trÎ ®· tËp chung chó ý t«i trß chuyÖn cïng trÎ c« con m×nh võa h¸t bµi g× ? C¸ ®­îc sèng ë ®©u ?

   Nh­ vËy trÎ sÏ nªu ra ®­îc ý kiÕn cña m×nh vµ høng thó häc bµi.

   Khi c« cho trÎ häc tiÕt chuyÖn th× c« kÕt hîp cho tÎ xem tranh, ¶nh, sa bµn…..

   §Ó trÎ tiÕp xóc víi con vËt trªn bøc tranh.


   Khi c« kÓ chuyÖn cho trÎ nghe c« ph¶i kÓ diÔn c¶m nhÊn m¹nh vµo nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh, lµm ®iÖu bé ®Ó cuèn hót trÎ. Cßn ®èi víi trÎ häc nhanh ch¸u hay lµm viÖc iªng nh­ ch¸u: Kh¸nh, QuyÕt, Phóc….th× c« ®éng viªn trÎ ( Con ¬i con nh×n xem c¸ ®ang b¬i ë ®©u ? ). C« cho trÎ tËp chung quan s¸t vµ häc bµi tèt h¬n. Khi d¹y trÎ kÓ chuyÖn c« l¾ng nghe trÎ kÓ ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng t×nh huèng mµ sö lý.

   §èi víi trÎ häc tèt ph¸t ©m râ c« khuyÕn khÝch trÎ kÓ ph¶i diÔn c¶m vµ thÓ hiÖn ®­îc cö chØ, ®iÖu bé.

   Cßn ®èi víi trÎ ngäng nh­ ch¸u Trang, QuyÕt kÓ c©u chuyÖn trÎ nãi “Ton t¸” c« l­u ý ph¶i söa sai ngay cho trÎ, kh«ng nh÷ng söa ë trong tiÕt häc mµ cßn ph¶i söa ë mäi lóc mäi n¬i.

   B»ng biÖn ph¸p sau mçi giê häc, buæi häc t«i c¶m thÊy trÎ ph¸t ©m nh÷ng tõ,nh÷ng c©u ®­îc chuÈn h¬n, râ rµng h¬n. TrÎ dÇn ®· söa ®­îc lçi sai cña m×nh. C« cïng c¸c b¹n tuyªn d­¬ng trÎ. Nh­ vËy trÎ sÏ phÊn khëi vµ tù tin trÎ sÏ høng thó häc bµi h¬n.

   *VÝ dô:  Khi trÎ kÓ ngäng, c« gäi lªn b¶ng, trÎ kh«ng tù tin vµ kh«ng d¸m kÓ hoÆc kÓ bÐ, c« ph¶i söa cho trÎ nhiÒu lÇn…råi tõ ®ã míi cã kÕt qu¶.

   KÕt thóc tiÕt häc c« cho trÎ ch¬i trß ch¬i hay vËn ®éng bµi móa ®Ó trÎ ®ì mÖt mái.

   §èi víi trÎ ë løa tuæi nµy trÎ rÊt ­¬ng b­íng nªn c« kh«ng gß Ðp trÎ mµ chØ ®éng viªn hoÆc g©y høng thó ®Ó trÎ tËp trung dÇn. Nh­ vËy giê häc míi ®¹t kÕt qu¶ cao.

1-    ChuÈn bÞ ®å dïng cho c« vµ trÎ:

  Muèn tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao th× kh©u chuÈn bÞ ®å dïng cho viÖc d¹y häc v« cïng quan träng.

§Ó cã ®­îc nhiÒu ®å dïng ®å ch¬i ®a d¹ng vµ phong phó th× ®ßi hái c« gi¸o ph¶i cã ãc s¸ng t¹o dÇy c«ng nghiªn cøu, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc vµ cã con m¾t thÈm mü, míi s¸ng t¹o ra ®­îc nh÷ng ®å dïng cã tÝnh thÈm mü, hÊp dÉn víi trÎ. ChÝnh v× thÕ chØ d¹y b»ng tranh, ¶nh kh«ng th× ch­a ®ñ mµ c« ph¶i t¹o ra nh÷ng m« h×nh, kh©u nh÷ng con rèi b»ng v¶i vôn, lµm b»ng xèp, lµm m« h×nh c¸t, n­íc vµ cho trÎ xem trªn mµn h×nh..v..v…míi g©y ®­îc sù høng thó cho trÎ.

  *VÝ dô: §èi víi tiÕt chuyÖn “Qu¶ trøng” nÕu t«i chØ cho trÎ xem tranh th× trÎ rÊt nhanh ch¸n, v× vËy t«i ®· lµm “Qu¶ trøng” b»ng xèp, c¸c con vËt mãc b»ng len t¹o thµnh s¶n phÈm rÊt ®Ñp m¾t cho trÎ häc bµi ®Ó trÎ tiÕp thu bµi tèt.

   Khi trÎ ®­îc häc ®å dïng tù t¹o trÎ ®­îc tiÕp xóc víi ®å dïng ®ã ë gãc th­ viÖn, trÎ ®­îc kÕt hîp cïng c« lµm nh÷ng chi tiÕt ®¬n gi¶n. Nh­ vËy trÎ rÊt høng thó häc bµi vµ kh¾c s©u kiÕn thøc cho trÎ v× vËy míi ®¹t kÕt qu¶ cao.

  Tõ sù høng thó cña trÎ t«i nghÜ r»ng kh«ng cã g× khã kh¨n vÊt v¶ mµ chØ cã nh÷ng ng­êi cã tÝnh kiªn tr×, cã tÊm lßng yªu nghÒ mÕn trÎ, th× dï khã kh¨n ®Õn ®©u còng sÏ thµnh c«ng.

  V× vËy chØ víi m«n häc nµy vµ nh÷ng m«n häc kh¸c, t«i lu«n cè g¾ng lµm ®å dïng nh­ thÕ ®Ó trÎ høng thó häc bµi vµ giê häc ®¹t kÕt qu¶ cao.

  3- C« cã thñ thuËt d¹y trÎ:     

Muèn cho tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao, th× tr­íc khi vµo tiÕt häc c« t¹o cho trÎ kh«ng khÝ vui t­¬i tho¶i m¸i, t×m ra nh÷ng thñ thuËt ®Ó ®­a trÎ vµo tiÕt häc nhÑ nhµng.


*VÝ dô: C« dïng bµi th¬ hoÆc bµi h¸t, c©u ®è ®Ó trß chuyÖn víi trÎ ®Ó dÇn dÇn cuèn hót trÎ vµo bµi.

Trong tiÕt häc c« ph¶i xen kÏ, kÕt hîp cho trÎ tiÕp xóc víi nhiÒu lo¹i ®å dïng nh­ xem tranh, m« h×nh, xa bµn…v…v…®Ó tr¸nh sù nhµm tr¸n dÉn ®Õn viÖc trÎ lµm viÖc riªng kh«ng tËp chung chó ý.

    *VÝ dô: D¹y trÎ kÓ chuyÖn “C¸ vµ chim” c« cho trÎ quan s¸t m« h×nh c©y th× mãc b»ng len, c¸ lµm b»ng xèp, chim lµm b»ng v¶i vôn, ®Ó trÎ c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, c« kÕt hîp cho trÎ xem tranh ®Ó g©y sù høng thó cho trÎ.

Trong khi t«i kÓ chuyÖn t«i thÓ hiÖn ®óng ng÷ giäng ®iÖu cña bµi.

  C« ®éng viªn tuyªn d­¬ng khen th­ëng trÎ kÞp thêi sÏ g©y sù høng thó, vui t­¬i vµ tù tin.

  Qua tiÕt chuyÖn t«i cã thÓ tÝch hîp d¹y trÎ c¸c m«n häc kh¸c ®Ó tiÕt häc thªm sinh ®éng.

   *VÝ dô: Qua c©u chuyÖn “C¸ vµ chim” trÎ biÕt ®­îc m«i tr­êng sèng cña con vËt vµ biÕt ®­îc mÇu s¾c cña chóng vµ vËn ®éng theo nh¹c bµi “C¸ vµng b¬i” ®Ó kÕt thóc tiÕt häc hoÆc cho trÎ ch¬i trß ch¬i hay vËn ®éng bµi móa ®Ó gióp trÎ th­ gi·n, høng thó vµo giê häc sau.

  4- RÌn sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ:

§èi víi trÎ 24 – 36 th¸ng tuæi trÎ cßn yÕu cßn chËm ch¹p trÎ ph¸t ©m ch­a ®­îc nhiÒu tõ, nhiÒu c©u ch­a ®­îc râ rµng, m¹ch l¹c. V× vËy trong khi t«i d¹y trÎ kÓ chuyÖn c« ph¶i quan t©m chó ý cho trÎ kÓ ph¶i râ rµng m¹ch l¹c. ChÝnh v× vËy khi cho trÎ kÓ chuyÖn t«i lu«n chó ý l¾ng nghe trÎ kÓ, ®Ó ph¸t hiÖn ra lçi sai vµ söa sai cho trÎ.

  Do vËy t«i thÊy c¸c ch¸u tiÕn bé râ rÖt tõ ®Çu n¨m häc líp t«i cã 10 ch¸u ph¸t ©m rÊt ngäng ®Õn nay chØ cßn cã 3 ch¸u ngäng.

 Nh­ vËy qua giê d¹y trÎ kÓ chuyÖn (C« d¹y cho trÎ ph¸t ©m) lµm cho ng«n ng÷ cña trÎ dÇn dÇn hoµn thiÖn.

  *Tãm l¹i: Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y trÎ thùc tÕ trªn líp trong nhiÒu n¨m qua t«i th­êng xuyªn ¸p dông vµo gi¶ng d¹y nªn kÕt qu¶ sau mçi lÇn kiÓm tra líp t«i ®Òu ®¹t chÊt l­îng cao nhê c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn trªn.

 

IV- KÕt qu¶:

   Tõ viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nªu trªn t«i thÊy sù tiÕp thu cña trÎ nhanh nhËy h¬n, trÎ tù tin m¹nh d¹n h¬n. Qua ®ã trÎ ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n vÒ mäi mÆt nh­: døc, trÝ, thÓ, mü vµ lao ®éng.

   Nhê cã ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o mµ trÎ rÊt høng thó, say mª häc bµi.

   Qua thùc hiÖn tÝch hîp c¸c m«n häc vµ nghiªn cøu t×m c¸c thñ ph¸p trong tiÕt d¹y lµm cho t«i v÷ng vµng chuyªn m«n vµ trÎ tËp chung chó ý h¬n.

  TrÎ ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ h¬n. §Õn nay líp t«i c¸c ch¸u ®· ph¸t ©m gÇn chuÈn ®¹t tèi 80% .

   V- Bµi häc kinh nghiÖm:

    Qua nghiªn cøu thùc tÕ vµ ®· ¸p dông thùc tÕ trong gi¶ng d¹y t«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm sau:

1-    Ph¶i t×m hiÓu kü vµ ph©n lo¹i ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ ë líp m×nh ®ª cã kÕ ho¹ch, ¸p dông ph­¬ng ph¸p tuyÒn thô kiÕn thøc cho trÎ phï hîp. §Æc biÖt chó ý ®Õn sù thay ®æi t©m lý cña trÎ v× trÎ cßn qu¸ bÐ.


1-    Nghiªn cøu lµm ®å dngf, ®å ch¬i, thu thËp nh÷ng phÕ liÖu lµm ®å dïng cho phï hîp víi trÎ vµ kÕt hîp cho tre lµm ®å dïng cïng c« ®Ó g©y sù høng thó cho trÎ.

2-    Nghiªn cøu chuyªn m«n, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p vµ m¹nh d¹n ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y trÎ. TÝch hîp nhiÒu m«n häc kh¸c ®Ó d¹y trÎ, gi¸o viªn ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p thùc tiÔn phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ, t¹o ra t×nh huèng sinh ®éng míi l¹ ®Ó kÝch thÝch tÝnh tß mß l«i cuèn trÎ.

3-    Gi¸o viªn quan t©m söa nh÷ng lçi sai vÒ ng«n ng÷ kÕt hîp víi phô huynh söa lçi cho tre vµ rÌn sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ râ rµng m¹ch l¹c h¬n.

Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i ¸p dông thµnh c«ng trong viÖc d¹y trÎ kÓ chuyÖn. T«i rÊt mong ®­îc sù bæ sung, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó kinh nghiÖm cña t«i hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y./

 

                      T«i xin tr©n träng c¶m ¬n !

                                                    Trùc §¹i  ngµy…..th¸ng…..n¨m 2007

                                                                           Ng­êi viÕt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Sang kiến kinh nghiệm mầm non

Đăng ngày 6/20/2008 7:05:22 AM | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 597 | Lần xem: 736 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
736 lần xem

giáo án Sang kiến kinh nghiệm mầm non, Giáo án. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu Sang kiến kinh nghiệm mầm non .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Sang kiến kinh nghiệm mầm non trong danh mục Giáo án được giới thiệu bởi user Phương Vũ Túy đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Giáo án , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Kinh nghiệm Làm quen với văn học đề tài : Dạy trẻ kể chuyện Lớp : 24 – 36 tháng I- Đặt vấn đề: Ngay từ thủa còn nằm trong nôi chúng ta đã được nghe những tiếng hát ru ầu ơ của bà của mẹ, cho biết thêm Qua những lời ca tiếng hát đó, mà trẻ đã cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam, bên cạnh đó Môn làm quen với văn học là một môn học ko thể nào thiếu được đối với trẻ Mầm Non nhất là các cháu nhà trẻ, tiếp theo là Qua những giờ dạy trẻ kể

https://nslide.com/giao-an/sang-kien-kinh-nghiem-mam-non.7ygmvq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án


Kinh nghiệm
Làm quen với văn học
đề tài : Dạy trẻ kể chuyện
Lớp : 24 – 36 tháng

I- Đặt vấn đề:
Ngay từ thủa còn nằm trong nôi chúng ta đã được nghe những tiếng hát ru ầu ơ của bà của mẹ. Qua những lời ca tiếng hát đó, mà trẻ đã cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam.
Môn làm quen với văn học là một môn học không thể nào thiếu được đối với trẻ Mầm Non nhất là các cháu nhà trẻ.
Qua những giờ dạy trẻ kể chuyện, tôi thấy các cháu vui tươi hẳn lên, vì qua đó đã giúp cho các cháu phát triển toàn diện hơn về 5 mặt như: đức, trí, lực, mỹ và lao động của con người và đặc biệt là ngôn ngữ của trẻ phát triển mạch lạc, rõ ràng. Bản thân tôi có cảm giác khi dạy trẻ kể chuyện trẻ nắm được những cái hay cái đẹp, cảm nhận được sự vật, hiện tượng xung quanh trẻ. Biết được mối quan hệ gắn bó giữa con người với con người, giữa con người với thế giới xung quanh. Trẻ biết được cái hay cái đẹp cái thiện cái ác. Biết được câu tục ngữ, ca dao mà bao đời cha ông đã để lại cho đời con đời cháu. Từ môn học này mà trẻ đã được làm quen, tiếp xúc với môn học khác như tạo hình âm nhạc, môi trường xung quanh.
Chính vì tầm quan trọng đó mà tôi rất băn khoăn khong biết làm thế nào để cho trẻ hứng thú học bài, để giờ dạy cho trẻ thu được kết quả cao. Tôi thiết nghĩ phải tìm ra những giải pháp nỗ lực hết mình, học hỏi từ đồng nghiệp..v..v.. để giảng dạy mới đạt kết quả cao.
II- Mục đích nghiên cứu:
Mục đích:
Cho trẻ tiếp xúc với văn học là 1 trong những môn học không thể thiếu được đối với trẻ nhà trẻ. Qua đó tẻ được tiếp xúc cảm nhận được sự vật, hiện tượng, những cái hay, cái đẹp của thế giới xung quanh trẻ. Trẻ khám phá được những điều mới lạ mà trẻ chưa được làm quen. Từ đó giúp trẻ hoàn thiện hơn về mọi mặt như:đức, trí, thể, mỹ và lao động. Đặc biệt khi trẻ được nghe những câu chuyện hay thì ngôn ngữ của trẻ phát triển mạch lạc, rõ ràng.
Phạm vi nghiên cứu:
Nhận thức được tầm quan trọng của môn học này nên tôi đã tìm mọi biện pháp để truyền thụ kiến thức cho trẻ một cách ngắn gọn, xúc tích để trẻ tiếp thu kiên thức đạt kết quả cao.
Tôi luôn tìm tòi và thu thập nghiên cứu qua tập san, báo chí, tài liệu, đài phát thanh, truyền hình..v..v..để tìm ra những thông tin mới lạ gần gũi với trẻ.
Bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi để nâng cao tình độ chuyên môn, tay nghề, học hỏi từ bạn bè đồng nghiệp để truyền thụ kiến thức cho trẻ.
Tôi nghiên cứu sáng tạo, tích hợp nhiều môn học khác vào tiết học để trẻ hứng thú học bài và đạt được kết quả cao.
Nhiệm vụ:
Dạy trẻ kể chuyện là những môn học không thể thiếu được trong giáo dục Mầm Non. Chính vì tầm quan trọng đó mà nhiệm vụ đặt ra vô cùng nặng nề.

Đối với cô:
Cô phải nghiên cứu kỹ bài soạn trước khi đến lớp. Tìm mọi biện pháp tích hợp những môn học khác như:
Xây dựng góc thư viện có tranh ảnh, tranh chuyện, tranh thơ.
Tìm mọi nguyên liệu có ở địa phương làm đồ dùng, đồ chơi phong phú như rối..v..v..luôn luôn thay đổi nhiều kiến thức, phạm vi kiến thức.
Làm đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ trong tiết học.
Sưu tầm nguyên liệu và vẽ thêm tranh, ảnh để gây hứng thú cho trẻ khi tiếp thu kiến thức được dễ dàng và trẻ ghi nhớ được sâu hơn.
Tích cực học tập để nâng cao tình độ chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề. Nhanh chóng thu thập những thông tin mới lạ. Những cái hay, cái đẹp của thế giới xung quanh để truyền đạt đến với trẻ. Đặc biệt cho trẻ tiếp xúc với cái mới, công nghệ thông tin.
Đối với trẻ:
Trẻ hứng thú say xưa học hỏi, trẻ được học được tiếp xúc mọi lúc mọi nơi…
Trẻ được khám phá thế giới xung quanh mình, từ đó biết được cái hay, cái đẹp, phân biệt được yêu ghét rạch ròi, trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu thương con người gần gũi quanh trẻ. Ngôn ngữ của trẻ phát triển mạch lạc, rõ ràng hơn.
Trẻ hứng thú làm đồ dùng, đồ chơi cùng cô để chuẩn bị cho tiết học.

III- Giải quyết vấn đề:
Nhận thức được bộ môn cho trẻ làm quen với văn học nên ngay từ đầu năm học tôi được phân công nhiệm vụ là chủ nhiệm nhóm 24 – 36 tháng tuổi. Tôi đã cố gắng tìm mọi biện pháp để hướng dẫn cho trẻ bước vào đầu năm khi nhận bàn giao. Tôi phải tập chung vào rèn và ổn định nề nếp cho trẻ để trẻ có nề nếp trong học tập. Sau đó mới bắt đầu công việc của mình là cho tre tiếp xúc môn học muốn cho tẻ tiếp thu bài tốt trước hếtcô phải:
Tìm hiểu được đặc điểm tâm lý của trẻ.
Đối với trẻ 24 – 36 tháng tư duy của trẻ phát triển rất mạnh và ngôn ngữ của trẻ phát âm chưa chuẩn, chưa tròn tiếng mẹ đẻ…..
Đối với lớp tôi tổng số là 20 cháu nhưng chỉ có 10 cháu là nói, gọi là tương đối còn 10 cháu còn nói rất ngọng. Vì vậy muốn khắc phục được những khó khăn đó tôi phải thường xuyên gần gũi trẻ, nhẹ nhàng âu yếm trò chuyện với trẻ để trẻ bộc lộ tình cảm của mình đối với các bạn xung quanh.
Từ đó tôi mới hiểu được tâm lý của trẻ và sửa dần những lỗi trong phát âm.
Khi đó cô mới lên kế hoạch để dạy trẻ. Như tiết trẻ kể chuyện trước khi bước vào giờ học cô cùng trò chuyện về gia đình về những gì có liên quan đến giờ học để trẻ bộc lộ tình cảm và khả năng phát triển ngôn ngữ.
*Ví dụ: Đối với tiết chuyện “Cá và chim” Trước khi vào tiết dạy tôi cùng trẻ hát bài “Cá vàng bơi” để gây sự tập chung cho trẻ khi vào bài. Khi trẻ đã tập chung chú ý tôi trò chuyện cùng trẻ cô con mình vừa hát bài gì ? Cá được sống ở đâu ?
Như vậy trẻ sẽ nêu ra được ý kiến của mình và hứng thú học bài.
Khi cô cho trẻ học tiết chuyện thì cô kết hợp cho tẻ xem tranh, ảnh, sa bàn…..
Để trẻ tiếp xúc với con vật trên bức tranh.
Khi cô kể chuyện cho trẻ nghe cô phải kể diễn cảm nhấn mạnh vào những hình ảnh so sánh, làm điệu bộ để cuốn hút trẻ. Còn đối với trẻ học nhanh cháu hay làm việc iêng như cháu: Khánh, Quyết, Phúc….thì cô động viên trẻ ( Con ơi con nhìn xem cá đang bơi ở đâu ? ). Cô cho trẻ tập chung quan sát và học bài tốt hơn. Khi dạy trẻ kể chuyện cô lắng nghe trẻ kể để phát hiện ra những tình huống mà sử lý.
Đối với trẻ học tốt phát âm rõ cô khuyến khích trẻ kể phải diễn cảm và thể hiện được cử chỉ, điệu bộ.
Còn đối với trẻ ngọng như cháu Trang, Quyết kể câu chuyện trẻ nói “Ton tá” cô lưu ý phải sửa sai ngay cho trẻ, không những sửa ở trong tiết học mà còn phải sửa ở mọi lúc mọi nơi.
Bằng biện pháp sau mỗi giờ học, buổi học tôi cảm thấy trẻ phát âm những từ,những câu được chuẩn hơn, rõ ràng hơn. Trẻ dần đã sửa được lỗi sai của mình. Cô cùng các bạn tuyên dương trẻ. Như vậy trẻ sẽ phấn khởi và tự tin trẻ sẽ hứng thú học bài hơn.
*Ví dụ: Khi trẻ kể ngọng, cô gọi lên bảng, trẻ không tự tin và không dám kể hoặc kể bé, cô phải sửa cho trẻ nhiều lần…rồi từ đó mới có kết quả.
Kết thúc tiết học cô cho trẻ chơi trò chơi hay vận động bài múa để trẻ đỡ mệt mỏi.
Đối với trẻ ở lứa tuổi này trẻ rất ương bướng nên cô không gò ép trẻ mà chỉ động viên hoặc gây hứng thú để trẻ tập trung dần. Như vậy giờ học mới đạt kết quả cao.
Chuẩn bị đồ dùng cho cô và trẻ:
Muốn tiết học đạt kết quả cao thì khâu chuẩn bị đồ dùng cho việc dạy học vô cùng quan trọng.
Để có được nhiều đồ dùng đồ chơi đa dạng và phong phú thì đòi hỏi cô giáo phải có óc sáng tạo dầy công nghiên cứu, nhiệt tình với công việc và có con mắt thẩm mỹ, mới sáng tạo ra được những đồ dùng có tính thẩm mỹ, hấp dẫn với trẻ. Chính vì thế chỉ dạy bằng tranh, ảnh không thì chưa đủ mà cô phải tạo ra những mô hình, khâu những con rối bằng vải vụn, làm bằng xốp, làm mô hình cát, nước và cho trẻ xem trên màn hình..v..v…mới gây được sự hứng thú cho trẻ.
*Ví dụ: Đối với tiết chuyện “Quả trứng” nếu tôi chỉ cho trẻ xem tranh thì trẻ rất nhanh chán, vì vậy tôi đã làm “Quả trứng” bằng xốp, các con vật móc bằng len tạo thành sản phẩm rất đẹp mắt cho trẻ học bài để trẻ tiếp thu bài tốt.
Khi trẻ được học đồ dùng tự tạo trẻ được tiếp xúc với đồ dùng đó ở góc thư viện, trẻ được kết hợp cùng cô làm những chi tiết đơn giản. Như vậy trẻ rất hứng thú học bài và khắc sâu kiến thức cho trẻ vì vậy mới đạt kết quả cao.
Từ sự hứng thú của trẻ tôi nghĩ rằng không có gì khó khăn vất vả mà chỉ có những người có tính kiên trì, có tấm lòng yêu nghề mến trẻ, thì dù khó khăn đến đâu cũng sẽ thành công.
Vì vậy chỉ với môn học này và những môn học khác, tôi luôn cố gắng làm đồ dùng như thế để trẻ hứng thú học bài và giờ học đạt kết quả cao.
3- Cô có thủ thuật dạy trẻ:
Muốn cho tiết học đạt kết quả cao, thì trước khi vào tiết học cô tạo cho trẻ không khí vui tươi thoải mái, tìm ra những thủ thuật để đưa trẻ vào tiết học nhẹ nhàng.
*Ví dụ: Cô dùng bài thơ hoặc bài hát, câu đố để trò chuyện với trẻ để dần dần cuốn hút trẻ vào bài.
Trong tiết học cô phải xen kẽ, kết hợp cho trẻ t

Sponsor Documents