Sang kiến kinh nghiệm mầm non

Đăng ngày 6/20/2008 7:05:22 AM | Thể loại: Giáo án | Chia sẽ bởi: Phương Vũ Túy | Lần tải: 597 | Lần xem: 101 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Kinh nghiÖm

Lµm quen víi v¨n häc

®Ò tµi : D¹y trÎ kÓ chuyÖn

                                      Líp     :      24 – 36  th¸ng

 

I- §Æt vÊn ®Ò:

    Ngay tõ thña cßn n»m trong n«i chóng ta ®· ®­îc nghe nh÷ng tiÕng h¸t ru Çu ¬ cña bµ cña mÑ. Qua nh÷ng lêi ca tiÕng h¸t ®ã, mµ trÎ ®· c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña th¬ ca ViÖt Nam.

  M«n lµm quen víi v¨n häc lµ mét m«n häc kh«ng thÓ nµo thiÕu ®­îc ®èi víi trÎ MÇm Non nhÊt lµ c¸c ch¸u nhµ trÎ.

   Qua nh÷ng giê d¹y trÎ kÓ chuyÖn, t«i thÊy c¸c ch¸u vui t­¬i h¼n lªn, v× qua ®ã ®· gióp cho c¸c ch¸u ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n vÒ 5 mÆt nh­: ®øc, trÝ, lùc, mü vµ lao ®éng cña con ng­êi vµ ®Æc biÖt lµ ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn m¹ch l¹c, râ rµng. B¶n th©n t«i cã c¶m gi¸c khi d¹y trÎ kÓ chuyÖn trÎ n¾m ®­îc nh÷ng c¸i hay c¸i ®Ñp, c¶m nhËn ®­îc sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh trÎ. BiÕt ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, gi÷a con ng­êi víi thÕ giíi xung quanh. TrÎ biÕt ®­îc c¸i hay c¸i ®Ñp c¸i thiÖn c¸i ¸c. BiÕt ®­îc c©u tôc ng÷, ca dao mµ bao ®êi cha «ng ®· ®Ó l¹i cho ®êi con ®êi ch¸u. Tõ m«n häc nµy mµ trÎ ®· ®­îc lµm quen, tiÕp xóc víi m«n häc kh¸c nh­ t¹o h×nh ©m nh¹c, m«i tr­êng xung quanh.

  ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã mµ t«i rÊt b¨n kho¨n khong biÕt lµm thÕ nµo ®Ó cho trÎ høng thó häc bµi, ®Ó giê d¹y cho trÎ thu ®­îc kÕt qu¶ cao. T«i thiÕt nghÜ ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nç lùc hÕt m×nh, häc hái tõ ®ång nghiÖp..v..v.. ®Ó gi¶ng d¹y míi ®¹t kÕt qu¶ cao.

  II- Môc ®Ých nghiªn cøu:

1-    Môc ®Ých:

  Cho trÎ tiÕp xóc víi v¨n häc lµ 1 trong nh÷ng m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi trÎ nhµ trÎ. Qua ®ã tÎ ®­îc tiÕp xóc c¶m nhËn ®­îc sù vËt, hiÖn t­îng, nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp cña thÕ giíi xung quanh trÎ. TrÎ kh¸m ph¸ ®­îc nh÷ng ®iÒu míi l¹ mµ trÎ ch­a ®­îc lµm quen. Tõ ®ã gióp trÎ hoµn thiÖn h¬n vÒ mäi mÆt   nh­:®øc, trÝ, thÓ, mü vµ lao ®éng. §Æc biÖt khi trÎ ®­îc nghe nh÷ng c©u chuyÖn hay th× ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn m¹ch l¹c, râ rµng.

2-    Ph¹m vi nghiªn cøu:

   NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc nµy nªn t«i ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc cho trÎ mét c¸ch ng¾n gän, xóc tÝch ®Ó trÎ tiÕp thu kiªn thøc ®¹t kÕt qu¶ cao.

  T«i lu«n t×m tßi vµ thu thËp nghiªn cøu qua tËp san, b¸o chÝ, tµi liÖu, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh..v..v..®Ó t×m ra nh÷ng th«ng tin míi l¹ gÇn gòi víi trÎ.

B¶n th©n t«i lu«n cè g¾ng häc hái ®Ó n©ng cao t×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, häc hái tõ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc cho trÎ.

  T«i nghiªn cøu s¸ng t¹o, tÝch hîp nhiÒu m«n häc kh¸c vµo tiÕt häc ®Ó trÎ høng thó häc bµi vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao.

3-    NhiÖm vô:

  D¹y trÎ kÓ chuyÖn lµ nh÷ng m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong gi¸o dôc MÇm Non. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã mµ nhiÖm vô ®Æt ra v« cïng nÆng nÒ.


 

a-    §èi víi c«:

  C« ph¶i nghiªn cøu kü bµi so¹n tr­íc khi ®Õn líp. T×m mäi biÖn ph¸p tÝch hîp nh÷ng m«n häc kh¸c nh­:

-         X©y dùng gãc th­ viÖn cã tranh ¶nh, tranh chuyÖn, tranh th¬.

-         T×m mäi nguyªn liÖu cã ë ®Þa ph­¬ng lµm ®å dïng, ®å ch¬i phong phó nh­ rèi..v..v..lu«n lu«n thay ®æi nhiÒu kiÕn thøc, ph¹m vi kiÕn thøc.

-         Lµm ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i cho c« vµ trÎ trong tiÕt häc.

-         S­u tÇm nguyªn liÖu vµ vÏ thªm tranh, ¶nh ®Ó g©y høng thó cho trÎ khi tiÕp thu kiÕn thøc ®­îc dÔ dµng vµ trÎ ghi nhí ®­îc s©u h¬n.

-         TÝch cùc häc tËp ®Ó n©ng cao t×nh ®é chuyªn m«n, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tay nghÒ. Nhanh chãng thu thËp nh÷ng th«ng tin míi l¹. Nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp cña thÕ giíi xung quanh ®Ó truyÒn ®¹t ®Õn víi trÎ. §Æc biÖt cho trÎ tiÕp xóc víi c¸i míi, c«ng nghÖ th«ng tin.

b-    §èi víi trÎ:

   TrÎ høng thó say x­a häc hái, trÎ ®­îc häc ®­îc tiÕp xóc mäi lóc mäi n¬i…

   TrÎ ®­îc kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh m×nh, tõ ®ã biÕt ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp, ph©n biÖt ®­îc yªu ghÐt r¹ch rßi, trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn, yªu th­¬ng con ng­êi gÇn gòi quanh trÎ. Ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t triÓn m¹ch l¹c, râ rµng h¬n.

   TrÎ høng thó lµm ®å dïng, ®å ch¬i cïng c« ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt häc.

 

III- Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò:

-         NhËn thøc ®­îc bé m«n cho trÎ lµm quen víi v¨n häc nªn ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô lµ chñ nhiÖm nhãm 24 – 36 th¸ng tuæi. T«i ®· cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h­íng dÉn cho trÎ b­íc vµo ®Çu n¨m khi nhËn bµn giao. T«i ph¶i tËp chung vµo rÌn vµ æn ®Þnh nÒ nÕp cho trÎ ®Ó trÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. Sau ®ã míi b¾t ®Çu c«ng viÖc cña m×nh lµ cho tre tiÕp xóc m«n häc muèn cho tÎ tiÕp thu bµi tèt tr­íc hÕtc« ph¶i:

1-    T×m hiÓu ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ.

   §èi víi trÎ 24 – 36 th¸ng t­ duy cña trÎ ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ng«n ng÷ cña trÎ ph¸t ©m ch­a chuÈn, ch­a trßn tiÕng mÑ ®Î…..

   §èi víi líp t«i tæng sè lµ 20 ch¸u nh­ng chØ cã 10 ch¸u lµ nãi, gäi lµ t­¬ng ®èi cßn 10 ch¸u cßn nãi rÊt ngäng. V× vËy muèn kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®ã t«i ph¶i th­êng xuyªn gÇn gòi trÎ, nhÑ nhµng ©u yÕm trß chuyÖn víi trÎ ®Ó trÎ béc lé t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi c¸c b¹n xung quanh.

   Tõ ®ã t«i míi hiÓu ®­îc t©m lý cña trÎ vµ söa dÇn nh÷ng lçi trong ph¸t ©m.

   Khi ®ã c« míi lªn kÕ ho¹ch ®Ó d¹y trÎ. Nh­ tiÕt trÎ kÓ chuyÖn tr­íc khi b­íc vµo giê häc c« cïng trß chuyÖn vÒ gia ®×nh vÒ nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn giê häc ®Ó trÎ béc lé t×nh c¶m vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ng«n ng÷.

  *VÝ dô:  §èi víi tiÕt chuyÖn “C¸ vµ chim” Tr­íc khi vµo tiÕt d¹y t«i cïng trÎ h¸t bµi “C¸ vµng b¬i” ®Ó g©y sù tËp chung cho trÎ khi vµo bµi. Khi trÎ ®· tËp chung chó ý t«i trß chuyÖn cïng trÎ c« con m×nh võa h¸t bµi g× ? C¸ ®­îc sèng ë ®©u ?

   Nh­ vËy trÎ sÏ nªu ra ®­îc ý kiÕn cña m×nh vµ høng thó häc bµi.

   Khi c« cho trÎ häc tiÕt chuyÖn th× c« kÕt hîp cho tÎ xem tranh, ¶nh, sa bµn…..

   §Ó trÎ tiÕp xóc víi con vËt trªn bøc tranh.


   Khi c« kÓ chuyÖn cho trÎ nghe c« ph¶i kÓ diÔn c¶m nhÊn m¹nh vµo nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh, lµm ®iÖu bé ®Ó cuèn hót trÎ. Cßn ®èi víi trÎ häc nhanh ch¸u hay lµm viÖc iªng nh­ ch¸u: Kh¸nh, QuyÕt, Phóc….th× c« ®éng viªn trÎ ( Con ¬i con nh×n xem c¸ ®ang b¬i ë ®©u ? ). C« cho trÎ tËp chung quan s¸t vµ häc bµi tèt h¬n. Khi d¹y trÎ kÓ chuyÖn c« l¾ng nghe trÎ kÓ ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng t×nh huèng mµ sö lý.

   §èi víi trÎ häc tèt ph¸t ©m râ c« khuyÕn khÝch trÎ kÓ ph¶i diÔn c¶m vµ thÓ hiÖn ®­îc cö chØ, ®iÖu bé.

   Cßn ®èi víi trÎ ngäng nh­ ch¸u Trang, QuyÕt kÓ c©u chuyÖn trÎ nãi “Ton t¸” c« l­u ý ph¶i söa sai ngay cho trÎ, kh«ng nh÷ng söa ë trong tiÕt häc mµ cßn ph¶i söa ë mäi lóc mäi n¬i.

   B»ng biÖn ph¸p sau mçi giê häc, buæi häc t«i c¶m thÊy trÎ ph¸t ©m nh÷ng tõ,nh÷ng c©u ®­îc chuÈn h¬n, râ rµng h¬n. TrÎ dÇn ®· söa ®­îc lçi sai cña m×nh. C« cïng c¸c b¹n tuyªn d­¬ng trÎ. Nh­ vËy trÎ sÏ phÊn khëi vµ tù tin trÎ sÏ høng thó häc bµi h¬n.

   *VÝ dô:  Khi trÎ kÓ ngäng, c« gäi lªn b¶ng, trÎ kh«ng tù tin vµ kh«ng d¸m kÓ hoÆc kÓ bÐ, c« ph¶i söa cho trÎ nhiÒu lÇn…råi tõ ®ã míi cã kÕt qu¶.

   KÕt thóc tiÕt häc c« cho trÎ ch¬i trß ch¬i hay vËn ®éng bµi móa ®Ó trÎ ®ì mÖt mái.

   §èi víi trÎ ë løa tuæi nµy trÎ rÊt ­¬ng b­íng nªn c« kh«ng gß Ðp trÎ mµ chØ ®éng viªn hoÆc g©y høng thó ®Ó trÎ tËp trung dÇn. Nh­ vËy giê häc míi ®¹t kÕt qu¶ cao.

1-    ChuÈn bÞ ®å dïng cho c« vµ trÎ:

  Muèn tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao th× kh©u chuÈn bÞ ®å dïng cho viÖc d¹y häc v« cïng quan träng.

§Ó cã ®­îc nhiÒu ®å dïng ®å ch¬i ®a d¹ng vµ phong phó th× ®ßi hái c« gi¸o ph¶i cã ãc s¸ng t¹o dÇy c«ng nghiªn cøu, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc vµ cã con m¾t thÈm mü, míi s¸ng t¹o ra ®­îc nh÷ng ®å dïng cã tÝnh thÈm mü, hÊp dÉn víi trÎ. ChÝnh v× thÕ chØ d¹y b»ng tranh, ¶nh kh«ng th× ch­a ®ñ mµ c« ph¶i t¹o ra nh÷ng m« h×nh, kh©u nh÷ng con rèi b»ng v¶i vôn, lµm b»ng xèp, lµm m« h×nh c¸t, n­íc vµ cho trÎ xem trªn mµn h×nh..v..v…míi g©y ®­îc sù høng thó cho trÎ.

  *VÝ dô: §èi víi tiÕt chuyÖn “Qu¶ trøng” nÕu t«i chØ cho trÎ xem tranh th× trÎ rÊt nhanh ch¸n, v× vËy t«i ®· lµm “Qu¶ trøng” b»ng xèp, c¸c con vËt mãc b»ng len t¹o thµnh s¶n phÈm rÊt ®Ñp m¾t cho trÎ häc bµi ®Ó trÎ tiÕp thu bµi tèt.

   Khi trÎ ®­îc häc ®å dïng tù t¹o trÎ ®­îc tiÕp xóc víi ®å dïng ®ã ë gãc th­ viÖn, trÎ ®­îc kÕt hîp cïng c« lµm nh÷ng chi tiÕt ®¬n gi¶n. Nh­ vËy trÎ rÊt høng thó häc bµi vµ kh¾c s©u kiÕn thøc cho trÎ v× vËy míi ®¹t kÕt qu¶ cao.

  Tõ sù høng thó cña trÎ t«i nghÜ r»ng kh«ng cã g× khã kh¨n vÊt v¶ mµ chØ cã nh÷ng ng­êi cã tÝnh kiªn tr×, cã tÊm lßng yªu nghÒ mÕn trÎ, th× dï khã kh¨n ®Õn ®©u còng sÏ thµnh c«ng.

  V× vËy chØ víi m«n häc nµy vµ nh÷ng m«n häc kh¸c, t«i lu«n cè g¾ng lµm ®å dïng nh­ thÕ ®Ó trÎ høng thó häc bµi vµ giê häc ®¹t kÕt qu¶ cao.

  3- C« cã thñ thuËt d¹y trÎ:     

Muèn cho tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao, th× tr­íc khi vµo tiÕt häc c« t¹o cho trÎ kh«ng khÝ vui t­¬i tho¶i m¸i, t×m ra nh÷ng thñ thuËt ®Ó ®­a trÎ vµo tiÕt häc nhÑ nhµng.


*VÝ dô: C« dïng bµi th¬ hoÆc bµi h¸t, c©u ®è ®Ó trß chuyÖn víi trÎ ®Ó dÇn dÇn cuèn hót trÎ vµo bµi.

Trong tiÕt häc c« ph¶i xen kÏ, kÕt hîp cho trÎ tiÕp xóc víi nhiÒu lo¹i ®å dïng nh­ xem tranh, m« h×nh, xa bµn…v…v…®Ó tr¸nh sù nhµm tr¸n dÉn ®Õn viÖc trÎ lµm viÖc riªng kh«ng tËp chung chó ý.

    *VÝ dô: D¹y trÎ kÓ chuyÖn “C¸ vµ chim” c« cho trÎ quan s¸t m« h×nh c©y th× mãc b»ng len, c¸ lµm b»ng xèp, chim lµm b»ng v¶i vôn, ®Ó trÎ c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, c« kÕt hîp cho trÎ xem tranh ®Ó g©y sù høng thó cho trÎ.

Trong khi t«i kÓ chuyÖn t«i thÓ hiÖn ®óng ng÷ giäng ®iÖu cña bµi.

  C« ®éng viªn tuyªn d­¬ng khen th­ëng trÎ kÞp thêi sÏ g©y sù høng thó, vui t­¬i vµ tù tin.

  Qua tiÕt chuyÖn t«i cã thÓ tÝch hîp d¹y trÎ c¸c m«n häc kh¸c ®Ó tiÕt häc thªm sinh ®éng.

   *VÝ dô: Qua c©u chuyÖn “C¸ vµ chim” trÎ biÕt ®­îc m«i tr­êng sèng cña con vËt vµ biÕt ®­îc mÇu s¾c cña chóng vµ vËn ®éng theo nh¹c bµi “C¸ vµng b¬i” ®Ó kÕt thóc tiÕt häc hoÆc cho trÎ ch¬i trß ch¬i hay vËn ®éng bµi móa ®Ó gióp trÎ th­ gi·n, høng thó vµo giê häc sau.

  4- RÌn sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ:

§èi víi trÎ 24 – 36 th¸ng tuæi trÎ cßn yÕu cßn chËm ch¹p trÎ ph¸t ©m ch­a ®­îc nhiÒu tõ, nhiÒu c©u ch­a ®­îc râ rµng, m¹ch l¹c. V× vËy trong khi t«i d¹y trÎ kÓ chuyÖn c« ph¶i quan t©m chó ý cho trÎ kÓ ph¶i râ rµng m¹ch l¹c. ChÝnh v× vËy khi cho trÎ kÓ chuyÖn t«i lu«n chó ý l¾ng nghe trÎ kÓ, ®Ó ph¸t hiÖn ra lçi sai vµ söa sai cho trÎ.

  Do vËy t«i thÊy c¸c ch¸u tiÕn bé râ rÖt tõ ®Çu n¨m häc líp t«i cã 10 ch¸u ph¸t ©m rÊt ngäng ®Õn nay chØ cßn cã 3 ch¸u ngäng.

 Nh­ vËy qua giê d¹y trÎ kÓ chuyÖn (C« d¹y cho trÎ ph¸t ©m) lµm cho ng«n ng÷ cña trÎ dÇn dÇn hoµn thiÖn.

  *Tãm l¹i: Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y trÎ thùc tÕ trªn líp trong nhiÒu n¨m qua t«i th­êng xuyªn ¸p dông vµo gi¶ng d¹y nªn kÕt qu¶ sau mçi lÇn kiÓm tra líp t«i ®Òu ®¹t chÊt l­îng cao nhê c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn trªn.

 

IV- KÕt qu¶:

   Tõ viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nªu trªn t«i thÊy sù tiÕp thu cña trÎ nhanh nhËy h¬n, trÎ tù tin m¹nh d¹n h¬n. Qua ®ã trÎ ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n vÒ mäi mÆt nh­: døc, trÝ, thÓ, mü vµ lao ®éng.

   Nhê cã ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o mµ trÎ rÊt høng thó, say mª häc bµi.

   Qua thùc hiÖn tÝch hîp c¸c m«n häc vµ nghiªn cøu t×m c¸c thñ ph¸p trong tiÕt d¹y lµm cho t«i v÷ng vµng chuyªn m«n vµ trÎ tËp chung chó ý h¬n.

  TrÎ ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ h¬n. §Õn nay líp t«i c¸c ch¸u ®· ph¸t ©m gÇn chuÈn ®¹t tèi 80% .

   V- Bµi häc kinh nghiÖm:

    Qua nghiªn cøu thùc tÕ vµ ®· ¸p dông thùc tÕ trong gi¶ng d¹y t«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm sau:

1-    Ph¶i t×m hiÓu kü vµ ph©n lo¹i ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ ë líp m×nh ®ª cã kÕ ho¹ch, ¸p dông ph­¬ng ph¸p tuyÒn thô kiÕn thøc cho trÎ phï hîp. §Æc biÖt chó ý ®Õn sù thay ®æi t©m lý cña trÎ v× trÎ cßn qu¸ bÐ.


1-    Nghiªn cøu lµm ®å dngf, ®å ch¬i, thu thËp nh÷ng phÕ liÖu lµm ®å dïng cho phï hîp víi trÎ vµ kÕt hîp cho tre lµm ®å dïng cïng c« ®Ó g©y sù høng thó cho trÎ.

2-    Nghiªn cøu chuyªn m«n, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p vµ m¹nh d¹n ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y trÎ. TÝch hîp nhiÒu m«n häc kh¸c ®Ó d¹y trÎ, gi¸o viªn ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p thùc tiÔn phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ, t¹o ra t×nh huèng sinh ®éng míi l¹ ®Ó kÝch thÝch tÝnh tß mß l«i cuèn trÎ.

3-    Gi¸o viªn quan t©m söa nh÷ng lçi sai vÒ ng«n ng÷ kÕt hîp víi phô huynh söa lçi cho tre vµ rÌn sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ râ rµng m¹ch l¹c h¬n.

Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i ¸p dông thµnh c«ng trong viÖc d¹y trÎ kÓ chuyÖn. T«i rÊt mong ®­îc sù bæ sung, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó kinh nghiÖm cña t«i hoµn thiÖn h¬n trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y./

 

                      T«i xin tr©n träng c¶m ¬n !

                                                    Trùc §¹i  ngµy…..th¸ng…..n¨m 2007

                                                                           Ng­êi viÕt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Sang kiến kinh nghiệm mầm non, Giáo án. . nslide chia sẽ tới các bạn giáo án Sang kiến kinh nghiệm mầm non .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu Sang kiến kinh nghiệm mầm non trong thể loại Giáo án được chia sẽ bởi bạn Phương Vũ Túy đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Giáo án , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Kinh nghiệm Làm quen với văn học đề tài : Dạy trẻ kể chuyện Lớp : 24 – 36 tháng I- Đặt vấn đề: Ngay từ thủa còn nằm trong nôi chúng ta đã được nghe những tiếng hát ru ầu ơ của bà của mẹ, kế tiếp là Qua những lời ca tiếng hát đó, mà trẻ đã cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam, nói thêm Môn làm quen với văn học là một môn học ko thể nào thiếu được đối với trẻ Mầm Non nhất là các cháu nhà trẻ, ngoài ra Qua những giờ dạy trẻ kể chuyện, tôi thấy các cháu vui tươi hẳn lên, vì https://nslide.com/giao-an/sang-kien-kinh-nghiem-mam-non.7ygmvq.html