SGK Giáo dục Quốc phòng 11

Đăng ngày 9/14/2009 10:50:49 AM | Thể loại: Thể dục | Chia sẽ bởi: Tien Trieu Thuy | Lần tải: 13 | Lần xem: 47 | Page: 1 | Kích thước: 0.36 M | Loại file: doc

PHAÀN I: YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN.

I/- Muïc ñích yeâu caàu:

a/ Muïc ñích:

Daïy cho hoïc sinh nhaän bieát suùng tröôøng CKC vaø suùng tieåu lieân AK; naém ñöôïc tính naêng caáu  taïo, caùch thaùo laép suùng thoâng thöôøng. Laøm cô sôû cho vieäc giöõ gìn, baûo quaûn, söû duïng suùng.

Naém chaéc noäi dung, baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi vaø vuõ khí.

b/ Yeâu caàu:

 • Naém ñöôïc tính naêng chieán ñaáu, bieát thaùo laép.
 • Bieát reøn luyeän keát hôïp noäi dung khaùc.
 • Tuyeät ñoái an toaøn, giöõ gìn toát binh khí.
 • Ñaït yeâu caàu khi kieåm tra.

II/- Noäi dung, troïng taâm:

a/ Vaán ñeà huaán luyeän:

Binh khí suùng tieåu lieân AK.

 • Tính naêng chieán ñaáu.
 • Caáu taïo taùc duïng, teân goïi caùc boä phaän.
 • Chuyeån ñoäng.
 • Thaùo laép.

* Troïng taâm: Thaùo laép vaø chuyeån ñoäng.

b/ Vaán ñeà huaán luyeän 2:

Suùng tröôøng CKC.

 • Tính naêng chieán ñaáu.
 • Caáu taïo taùc duïng, teân goïi caùc boä phaän.
 • Chuyeån ñoäng.
 • Thaùo laép.

* Troïng taâm: Thaùo laép vaø chuyeån ñoäng.

III/- Thôøi gian: 8 tieát.

IV/- Toå chöùc, phöông phaùp:

a/ Toå chöùc:

 • Laáy lôùp hoïc laøm ñôn vò leân lôùp.
 • Laáy toå laøm ñôn vò oân luyeän. Toå tröôûng quaûn lyù toå.

b/ Phöông phaùp:

Ngöôøi daïy: phöông phaùp dieãn giaûng vaø laøm maãu.

+ Khaåu leänh laøm nhanh khaùi quaùt.

+ Vöøa laøm vöøa phaân tích.

+ Lieân keát ñoäng taùc.

Ngöôøi hoïc: nghe, nhìn, töï nghieân cöùu vaø thöïc haønh oân luyeän.

V/- Ñòa ñieåm: Nhaø thi ñaáu.

VI/- Vaät chaát: baûo ñaûm:

 • Tranh veõ.
 • Suùng AK, CKC.
 • Giaùo aùn.

KEÁ HOAÏCH LUYEÄN TAÄP

I/ Noäi dung:

1/ Thaùo laép suùng tieåu lieân AK.

2/ Thaùo laép suùng tröôøng CKC.

II/ Toå chöùc, phöông phaùp:

a/- Toå chöùc:

Laáy ñôn vò toå, caù nhaân ñeå luyeän taäp.

b/- Phöông phaùp:

Giaùo vieân:

+ Theo doõi luyeän taäp.

+ Quan saùt bao quaùt ñòa ñieåm hoïc.

+ Söûa sai.

Ngöôøi hoïc:

+ Töøng ngöôøi luyeän taäp.

+ Taäp chaäm hoaøn thieän naâng cao.

+ Moät ngöôøi taäp, toå goùp yù, xoay voøng trong toå.

III/ Thôøi gian: 2 tieát lyù thuyeát, 6 tieát thöïc haønh.

1/ Vaán ñeà huaán luyeän 1 (3 tieát).

 • OÂn luyeän caù nhaân.
 • OÂn luyeän nhoùm.

2/ Vaán ñeàn huaán luyeän 2 (2 tieát):

 • OÂn luyeän caù nhaân.
 • OÂn luyeän nhoùm.

3/ Hoäi thao – ñaùnh giaù: 1 tieát.

IV/ Ñòa ñieåm:

 • Chia laøm 4 toå do toå tröôûng quaûn lyù.

V/ Baûo ñaûm vaät chaát:

 • 4 khaåu AK, 4 khaåu CKC, moâ hình, giaùo aùn.

VI/ Kyù tín hieäu:

 • Hieäu leänh coøi.

Caâu hoûi:

 1. Tính naêng chieán ñaáu suùng AK, CKC.
 2. Caáu taïo caùc boä phaän chính cuûa suùng.
 3. Chuyeån ñoäng cuûa suùng AK.
 4. Thaùo laép thoâng thöôøng ban ngaøy suùng AK, CKC.

 

PHAÀN II: NOÄI DUNG

A/- Phaàn I: Binh khí suùng tieåu lieân AK.

I/- Tính naêng chieán ñaáu:

1/ Taùc duïng:

Suùng trang bò cho töøng ngöôøi duøng ñeå tieâu dieät sinh löïc ñòch. Ngoaøi ra suùng coøn coù baùng suùng vaø löôõi leâ duøng ñeå ñaùnh gaàn.

2/ Tính naêng chieán ñaáu:

2.1/ Suùng baén ñöôïc lieân thanh vaø phaùt moät nhöng baén lieân thanh laø chuû yeáu.

2.2/ Taàm baén ghi treân thöôùc ngaém

Ñoái vôùi AK thöôøng töø 1 8 (100 m 800 m).

Ñoái vôùi AK caûi tieán töø 1 10 (100 m 1000 m).

2.3/ Taàm baén thaúng

Muïc tieâu naèm 0,5 m laø 350 m.

Muïc tieâu ngöôøi chaïy 1,5 m laø 525 m.

Laø taàm baén trong suoát cöï ly ñoù, chieàu cao cuûa ñöôøng ñaïn khoâng vöôït quaù chieàu cao cuûa muïc tieâu.

2.4/ Taàm baén hieäu quaû

Baén phaùt moät laø 400 m.

Baén lieân thanh laø 300 m.

Ngöôøi baén gioûi coù theå baén ôû cöï ly 600 m.

Baén maùy bay vaø quaân nhaûy duø trong voøng 500 m.

Hoûa löïc taäp trung cuûa suùng baén ñöôïc muïc tieâu maët ñaát, maët nöôùc laø 800 m (muïc tieâu lôùn thì xaùc xuaát baén chính xaùc seõ xa hôn).

Taàm saùt thöông cuûa ñaàu ñaïn: 1500 m.

Taàm baén hieäu quaû laø taàm baén trong cuøng moät cöï ly baén nhaát ñònh khi baén ra moät soá löôïng ñaïn ñuû lôùn, coù ít nhaát 50% soá ñaïn truùng muïc tieâu.

2.5/ Toác ñoä baén chieán ñaáu 100 phaùt/phuùt

Phaùt moät 4s0 phaùt/phuùt.

Toác ñoä baén lyù thuyeát 600 phaùt/phuùt (chu kyø buùa ñaäp)

2.6/ Suùng duøng ñöôïc hai kieåu ñaïn

Kieåu 1943 do Lieân Xoâ saûn xuaát.

Kieåu 1956 do Trung Quoác saûn xuaát.

Duøng chung vôùi ñaïn loûi theùp, ñaïn vaïch ñöôøng, ñaïn xuyeân chaùy, ñaïn chaùy.

2.7/ Suùng duøng chung ñaïn vôùi caùc loaïi suùng CKC, K63, RBK, RBD vaø hoäp tieáp ñaïn chöùa 30 vieân.

Soá lieäu kyõ thuaät:

AK       AK caûi tieán

- Naëng 4,3 kg (coù ñaïn)    - 3,6 kg (coù ñaïn)

- Khoâng coù ñaïn 3,8 kg    - Khoâng coù ñaïn 3,1 kg

- Toác ñoä 710 m/s (ra khoûi noøng)   - Toác ñoä 715 m/s (ra khoûi noøng)

- Noøng suùng daøi 415 mm    - Noøng suùng daøi 415 mm

3/ Caáu taïo, teân goïi, taùc duïng cuûa suùng goàm coù 11 boä phaän: noøng suùng, boä phaän ngaém, hoäp khoùa noøng vaø naép hoäp khoùa noøng, beä khoùa noøng vaø thoi ñaåy, khoùa noøng, boä phaän coø, boä phaän ñaåy veà, oáng daãn thoi vaø oáp loùt tay, baùng suùng vaø tay caàm, hoäp tieáp ñaïn, leâ.

3.1/ Noøng suùng:

a/Taùc duïng:

Laøm buoàng ñoát vaø chòu aùp löïc cuûa khí thuoác.

Taïo ñaàu ñaïn coù sô toác ban ñaàu.

Laøm oån ñònh ñöôøng bay ñaàu ñaïn (vieân ñaïn vöøa vaän ñoäng vöøa xoay vôùi 3000 voøng/giaây).

Ñònh höôùng bay cuûa ñaàu ñaïn.

b/ Caáu taïo:

Ñeå ñònh höôùng bay cho ñaàu ñaïn, phía trong coù 4 raõnh xoaén vaø 4 ñöôøng xoaén. Ñoaïn cuoái noøng suùng khoâng coù raõnh xoaén laø buoàng ñaïn.

Ñaàu noøng suùng coù ren ñeå laép ñaàu baûo veä vaø laép ñaàu baén ñaïn hôi.

Beân ngoaøi noøng suùng coù khaâu truyeàn khí thuoác, loå truyeàn khí thuoác.

Khaâu laép oáp loùt tay vaø beä thöôùc ngaém.

3.2/ Boä phaän ngaém:

a/ Taùc duïng:

Ñeå ngaém baén caùc muïc tieâu ôû nhöõng cöï ly khaùc nhau.

b/ Caáu taïo:

Ñaàu ngaém:

+ Maáu ñeå caøi thoâng noøng.

+ Beä di ñoäng.

+ Tai baûo veä ñaàu ngaém.

+ Choát ñònh vò.

+ Vaønh baûo veä ren ñaàu noøng.

+ Boä phaän giaûm naûy.

Thöôùc ngaém:

+ Coù khe ngaém, caùc vaïch ghi soá töø 1 8 (AK caûi tieán 1 10).

+ Vaïch chöõ π töông thöôùc ngaém 3.

+ Cöõ thöôùc ngaém.

+ Beä thöôùc ngaém coù maët doác ñeå laáy goùc baén.

(Rieâng AKM vaø AKMS coøn laép theâm khe ngaém vaø ñaàu ngaém coù chaám laân tinh ñeå baén ban ñeâm)


3.3/ Hoäp khoùa noøng vaø naép hoïp khoùa noøng:

a/- Taùc duïng:

Ñeå lieân keát caùc boä phaän cuûa suùng vaø höôùng beä khoùa noøng vaø khoùa noøng chuyeån ñoäng.

b/- Caáu taïo:

Hoäp khoùa noøng coù:

OÅ chöùa tai khoùa noøng.

Hai gôø tröôït ñeå khôùp vaøo hai raõnh tröôït ôû beä khoùa noøng.

Maáu haát voû ñaïn.

Khuyeát chöùa maáu tröôùc hoäp tieáp ñaïn.

Laãy giöõ hoäp tieáp ñaïn.

Raõnh chöùa chaân ñuoâi coát loø xo ñaåy veà.

Khuyeát giöõ naép hoäp khoùa noøng.

Naép hoäp khoùa noøng

+ Loã chöùa maáu giöõ naép ôû ñuoâi coát loø xo ñaåy veà.

3.4/ Beä khoùa noøng vaø thoi ñaåy:

a/- Taùc duïng:

Ñeå laøm cho khoùa noøng vaø boä phaän coø chuyeån ñoäng.

b/- Caáu taïo:

Raõnh löôïng ñeå ñoùng môû khoùa noøng.

Loã chöùa ñuoâi khoùa noøng.

Hai raõnh tröôït ñeå khôùp vaøo hai gôø tröôït ôû hoäp khoùa noøng.

Khe tröôït ñeå khôùp vaøo hai gôø tröôït ôû hoäp khoùa noøng.

Khe tröôït qua maáu haát voû ñaïn.

Loã chöùa loø xo ñaåy veà.

Maët vaùt giöông buùa.

Thoi ñaåy.

3.5/ Khoùa noøng:

 

 

a/- Taùc duïng:

Ñeå ñaåy ñaïn vaøo buoàng ñaïn, khoùa noøng suùng, laøm ñaïn noå, môû khoùa noøng, keùo voû ñaïn ra ngoaøi.

b/- Caáu taïo:

OÅ chöùa ñít ñaïn.

Kim hoûa.

Maáu ñaåy ñaïn.

Moùc ñaïn.

Tai khoùa.

Maáu ñoùng môû.

3.6/ Boä phaän coø:

a/- Taùc duïng:

Ñeå giöõ buùa vaø laøm cho buùa ñaäp vaøo kim hoûa, ñònh caùch baén lieân thanh hay phaùt moät, khoùa an toaøn.

b/- Caáu taïo:

Laãy baûo hieåm ñeå choáng noå sôùm.

Buùa ñeå ñaäp vaøo kim hoûa.

Coø ñeå giöông buùa vaø giaûi phoùng buùa khi boùp coø. Coø coù ngoaøm coø vaø tay coø.

Laãy phaùt moät ñeå giöõ buùa khi baén phaùt moät.

Laãy giaûm toác ñeå giaûm toác ñoä ñaäp cuûa buùa.

Caàn ñònh caùch ngaém vaø khoùa an toaøn.

3.7/ Boä phaän ñaåy veà:

 

a/- Taùc duïng:

Ñeå ñaåy beä khoùa noøng veà phía tröôùc vaø giöõ naép hoäp khoùa noøng.

b/- Caáu taïo:

Loø xo ñaåy veà.

Coát loø xo ñaåy veà.

Vaønh haûm.

3.8/ Oáng daãn thoi vaø oáp loùt tay.

a/- Taùc duïng:

Ñeå daãn thoi chuyeån ñoäng.

b/- Caáu taïo:

OÁp loùt tay treân vaø oáng daãn thoi coù loã thoaùt khí thuoác.

OÁp loùt tay döôùi.

3.9/ Baùng suùng vaø tay caàm:

a/- Taùc duïng:

Ñeå tyø suùng vaøo vai vaø caàm khi baén.

b/- Caáu taïo:

OÅ chöùa oáng phuï.

Tay caàm.

3.10/ Hoäp tieáp ñaïn: goàm coù: thaân, naép, ñaùy, ñeá loø xo, loø xo, baøn naâng ñaïn, maáu sau, maáu tröôùc.

3.11/ Leâ: ñeå ñaùnh giaùp laù caø, caét daây theùp gai vaø laøm cöa.

4/ Chuyeån ñoäng cuûa suùng: coù 3 thôøi kyø

ÔÛ vò trí leân ñaïn:

Khi baén lieân thanh:

Khi boùp coø, buùa ñaäp vaøo kim hoûa laøm ñaïn noå. Khi ñaàu ñaïn vöøa ñi qua loã trích thuoác treân thaønh noøng suùng. Moät phaàn khí thuoác qua khaâu truyeàn khí thuoác ñaäp vaøo maët thoi laøm beä khoùa noøng luøi, môû khoùa noøng. Khoùa noøng luøi keùo theo voû ñaïn, nhôø coù maáu haát voû ñaïn, voû ñaïn ñöôïc toáng ra ngoaøi, maáu giöông buùa ñeø buùa ngaõ veà sau, loø xo ñaåy veà bò eùp laïi. Khi beä khoùa noøng vaø khoùa noøng luøi  heát möùc, loø xo ñaåy veà giaõn ra laøm cho khoùa noøng va beä khoùa noøng tieán, ñaåy vieân ñaïn tieáp theo vaøo buoàng ñaïn, ñoùng khoùa noøng suùng, buùa ñaäp vaøo kim hoûa laøm ñaïn noå, moïi hoaït ñoäng cuûa suùng laëp laïi nhö ban ñaàu. Vaãn boùp coø ñaïn noå tieáp, ngöøng boùp coø ñaïn khoâng noå nhöng vieân ñaïn tieáp theo ñaõ vaøo trong buoàng ñaïn, suùng ôû tö theá saün saøng baén tieáp.

khi baén phaùt moät:

Ñaët caàn ñònh caùch baén vaø khoùa an toaøn ôû vò trí baén phaùt moät thì boùp coø chæ moät vieân ñaïn noå, muoán baén phaùt tieáp theo phaûi thaû tay coø ra roài laïi boùp coø ñaïn môùi noå.

B/-Phaàn II: Binh khí suùng CKC

I/ Tính naêng chieán ñaáu:

a/- Taùc duïng: gioáng nhö suùng AK.

b/- Tính naêng: gioáng nhö AK chæ khaùc:

Chæ baén phaùt moät.

Taàm ngaém töø 1 8.

Toác ñoä baén 35 40 vieân/phaùt.

Hoäp tieáp ñaïn chæ chöùa 10 vieân.

Troïng löôïng 3,3 kg khi chöa coù ñaïn.

Toác ñoä baén 735 m/s.

II/ Caáu taïo, taùc duïng:

a/- Taùc duïng:

b/- Caáu taïo: goàm 12 boä phaän.

b.1/ Noøng suùng: gioáng AK.

b.2/ Boä phaän ngaém: gioáng AK.

b.3/ Hoäp khoùa noøng vaø naép hoäp khoùa noøng coù choát.

b.4/ Beä khoùa noøng khoùc AK do coù caáu taïo tröôït trôn, coøn AK töï xoay.

Suùng CKC khaùc vôùi suùng AK ôû choã:

Tay keùo khoùa noøng.

Raõnh tröôït.

Gôø moùc khoùa noøng.

Coøn laïi gioáng vôùi AK.

b.5/ Khoùa noøng: chæ khaùc hình thöùc.

b.6/ Boä phaän ñaåy veà (beä khoùa noøng) coù chaáu…, moùng ngöïa ñeå giöõ loø xo (chuù yù coi chöøng laép ngöôïc, vaønh moùng ngöïa ôû cuoái beä khoùa).

b.7/ Boä phaän coø: khoùa an toaøn ngay coø.

b.8/ Oáng daãn thoi: khaùc AK.

Caàn ñaåy.

Loø xo caàn ñaåy.

b.9/ Oáng daãn thoi vaø oáp loùt tay: gioáng AK.

b.10/ Baùng suùng: khoâng coù tay caàm phuï.

b.11/ Hoäp tieáp ñaïn: lieàn vôùi thaân suùng.

Coù hoäp nhíp.

Laãy baùo heát ñaïn.

b.12/ Leâ.

III/ Thöù töï thaùo laép:

1/ Qui taéc: goàm 5 qui taéc.

1.1/ Ngöôøi thaùo laép phaûi naém vöõng caáu taïo cuûa suùng.

1.2/ Tröôùc khi thaùo phaûi kieåm tra laïi suùng neáu coù ñaïn phaûi laáy ra heát môùi ñöôïc thaùo laép.

1.3/ Choïn nôi khoâ raùo, chuaån bò ñoà duøng caàn thieát nhö taám traûi vaø caùc phuï tuøng khaùc.

1.4/ Chi thaùo laép thoâng thöôøng. Tröôøng hôïp bò hen ræ môùi ñöôïc thaùo laép tæ mæ.

1.5/ Thaùs laép phaûi ñuùng thöù töï vaø ñuùng, ñaët caùc boä phaän ñuùng thöù töï, goïn gaøng. Khi gaëp vöôùng maéc phaûi nghieân cöùu khoâng duøng naïy, baåy hoaëc duøng buùa ñeå ñaäp.

 

2/ Thaùo laép:

a/- Thaùo:

 1. Thaùo baêng ñaïn (hoäp tieáp ñaïn), khaùm suùng.
 2. Thaùo hoäp phuï tuøng.
 3. Thaùo thoâng noøng.
 4. Thaùo naép hoäp khoùa noøng.
 5. Thaùo boä phaän ñaåy veà.
 6. Thaùo boä phaän beä khoaù noøng vaø khoùa noøng.
 7. OÁp loùt tay vaø oáng daãn thoi.

b/- Laép:

 1. Laép oáp loùt tay.
 2. Khoùa noøng vaøo beä khoùa noøng.
 3. Boä phaän ñaåy veà.
 4. Naép hoäp khoùa noøng.
 5. Kieåm tra chuyeån ñoäng cuûa suùng.
 6. Thoâng noøng.
 7. OÁng phuï tuøng.

IV/ Thaùo laép suùng CKC:

1/ Qui taéc: gioáng AK.

2/ Thaùo:

 1. Kieåm tra suùng: môû baêng ñaïn, leân ñaïn (khoâng boùp coø) môû khoùa an toaøn.
 2. Thaùo naép hoäp khoùa noøng.
 3. Thaùo boä phaän ñaåy veà.
 4. Thaùo beä khoùa noøng-khoùa noøng.
 5. Thaùo oáp loùt tay treân-oáng daãn thoi.

3/ Laép: theo thöù töï ngöôïc laïi.


QUAÙ TRÌNH HUAÁN LUYEÄN

STT

Noäi dung thôøi gian

Yeâu caàu

Phöông phaùp tieán haønh

Vaät chaát

Giaùo vieân

Hoïc sinh

1

Phaàn: môû ñaàu thôøi gian.

 

- Giôùi thieäu caùc qui ñònh, haï khoa muïc phöông aùn taäp.

Nhaän lôùp: naém sæ soá.

Kieåm tra baøi cuõ hoaëc thôøi söï.

Haï khoa muïc.

Phoå bieán baøi giaûng.

Oån ñònh traät töï.

Nghe, nhìn, töï nghieân cöùu.

- Neâu caâu hoûi (neáu coù).

Giaùo aùn.

Tranh veõ.

- Suùng AK, CKC.

2

Phaàn: Huaán luyeän chính.

Nguyeân taéc chung

Thôøi gian: 2 tieát.

Naém vöõng phöông phaùp, trình töï.

- Yeáu lónh kyõ thuaät.

Neâu teân baøi taäp.

Giaûng 3 böôùc.

Kieåm tra nhaän thöùc, traû lôøi thaéc maéc.

 

Theo doõi, naém chaéc lyù thuyeát phöông phaùp, trình töï.

- Tö duy, töï nghieân cöùu, neâu caâu hoûi thaéc maéc.

 

 

1/ Vaán ñeà Huaán luyeän 1

Binh khoù suùng tieåu lieân AK.

Thôøi gian: 3 tieát.

- Naém chaéc lyù thuyeât phöông phaùp, trình töï VÑHL1: Binh khí suùng tieåu lieân AK.

Neâu teân VÑHL1.

Thôøi gian.

Dieãn giaûng lyù thuyeát.

Laøm maãu ñoäng taùc  (theo 3 böôùc)

Nghe, theo doõi naém chaéc phöông phaùp vaø trình töï VÑHL1.

- Tö duy – nghieân cöùu neâu caâu hoûi.

 

 

2/ Vaán ñeà Huaán luyeän 2

Binh khí suùng tröôøng CKC.

Thôøi gian: 2 tieát.

Naém chaéc phöông phaùp, trình töï VÑHL1.

Tieáp thu VÑHL2.

- So saùnh VÑHL1 vaø VÑHL1.

Neâu teân VÑHL2.

Höôùng daãn ñoäng taùc (laøm maãu 3 böôùc).

- Gôïi yù gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa 2 vaán ñeà HL.

Nghe, theo doõi maém chaéc phöông phaùp, trình töï.

Tìm hieåu gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa 2 vaán ñeà huaán luyeän.

- Tö duy, töï nghieân cöùu neâu caâu hoûi (neáu coù)

 

3

Phaàn keát thuùc.

Thôøi gian: 1 tieát.

Hoaøn thieän toång hôïp 2 VÑHL.

-Ñaùnh giaù nhöõng vieäc laøm ñöôïc vaø chöa laøm ñöôïc

Taäp trung lôùp.

Heä thoáng toaøn baøi AK vaø CKC.

Neâu öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm.

Bieåu döông hoïc sinh toát, nhaéc nhôû, phaân tích hoïc sinh yeáu.

- Neâu caâu hoûi veà nhaø.

Nghe, quan saùt.

Hoäi thao giöõa caùc toå baøi thaùo laép suùng AK vaø CKC.

- Ñaùnh giaù vaø töï ñaùnh giaù baèng phöông phaùp thaûo luaän – thöïc haønh.

 


KÓ THUAÄT CAÁP CÖÙU VAØ CHUYEÅN THÖÔNG

ÑAÊC ÑIEÅM VEÁT THÖÔNG CHIEÁN TRANH:

Trong chieán tranh vuõ khí ngaøy caøng hieän ñaïi, thì cô caáu veát thöông caøng phöùc taïp, goàm nhöõng loaïi vuõ khí sau:

Vuõ khí laïnh: Göôm giaùo, leâ, dao gaêm, choâng. Caùc toån thöông do vuõ khí laïnh gaây ra noùi chung ñôn giaûn, ít ñeå laïi di chöùng.

Vuõ khí noå: (coøn goïi laø vuõ khí thoâng thöôøng).

Vuõ khí noå bao goàm: Suùng boä binh hoûa löïc phaùo binh, bom mìn löïu ñaïn.

Vuõ khí noå saùt thöông baèng taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa ñaàu ñaïn maûnh phaùo, bom bi (trong bom bi gaây neân veát thöông choät, veát thöông xuyeân, veát thöông daäp naùt, nhieàu noõ ngaùch, veát gaõy xöông, veát thöông maïch maùu, veát thöông thaàn kinh v.v…)

Caùc loaïi vuõ khí saùt thöông baèng taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa maûnh ñoái vôùi ngöôøi ôû gaàn taàm noå taïo caùc veát thöông kín ôû caùc phuû taïng raát naëng.

Vuõ khí haït nhaân: (thuoäc loaïi vuõ khí saùt thöông haøng loaït).

Vuõ khí haït nhaân goàm: vuõ khí nguyeân töû (bom ñaàu ñaïn, nguyeân töû, vuõ khí khinh khí, bom ñaàu ñaïn khinh khí, vuõ khí Nô-troân)

Vuõ khí haït nhaân noå taïo ra caùc nhaân toá saùt thöông nhö: soùng chaán ñoäng, böùc xaï quang, böùc xaï xuyeân, chaát phoùng xaï.

Vuõ khí haït nhaân gaây neân toån thöông hoãn hôïp laøm cho veát thöông (beänh) naëng vaø phöùc taïp. Moät ngöôøi coù theå bò toån thöông nhö:

 • Boûng vaø beänh phoùng xaï.
 • Chaán thöông vaø beänh phoùng xaï.
 • Boûng chaán thöông vaø beänh phoùng xaï.
 • Boûng vaø chaán thöông.

Vuõ khí hoùa hoïc: (thuoäc loaïi vuõ khí saùt thöông haøng loaït)

Vuõ khí hoùa hoïc laø loaïi vuõ khí söû duïng chaát ñoäc hoùa hoïc chöùa ñöïng trong teân löûa ñaàu ñaïn hoùa hoïc, bom, ñaïn phaùo. Vuõ khí hoùa hoïc gaây oâ nhieãm baàu khí quyeån vaø maët ñaát, caùc chaát ñoäc hoùa hoïc coù theå gaây toån thöông haøng loaït ñoái vôùi ngöôøi vaø ñoäng vaät. Gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc, löông thöïc thöïc phaåm, phaù hoaïi caây coái muøa maøng.

Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng toån thöông do vuõ khí hoùa hoïc gaây ra:

 • Nhieãm ñoäc toaøn thaân.
 • Nhieãm ñoäc thaàn kinh.
 • Gaây loeùt maét.
 • Gaây ngaït thôû.
 • Boûng naëng do caùc chaát gaây chaùy.

Vuõ khí sinh hoïc: (thuoäc loaïi vuõ khí saùt thöông haøng loaïi)

Vuõ khí sinh hoïc laø loaïi vuõ khí chöùa caùc loaïi vi khuaån, vi truøng… gaây beänh, nhö vi ruùt Rích-ketsia, naám, ñoäc toá do vi khuaån tieát ra… Ñòch coù theå duøng giaùn ñieäp bieät kích tröïc tieáp laøm oâ nhieãm caùc nguoàn thöùc aên, nöôùc uoáng, chuùng coù theå duøng ñaïn phaùo, bom chöùa coân truøng, vi sinh vaät gaây beänh baèng phoùng caùc ñaàu ñaïn hoaëc bom. Khi bom ñaïn noå, vi sinh vaät coân truøng tung ra xung quanh laøm cho oâ nhieãm vuøng ñoù hoaëc chuùng duøng maùy bay phun thaønh caùc daøn maây vi sinh vaät daïng söông laøm nhieãm moät vuøng roäng lôùn.

Vuõ khí sinh hoïc thöôøng gaây buøng noå caùc vuï dòch haøng loaït, maõnh lieät nhieàu ngöôøi maéc trong moät thôøi gian, trieäu chöùng coù theå ña daïng khoâng theå chuaån ñoaùn.

Tuy nhieân sau khi maàm beänh vaøo cô theå ngöôøi, gaây ñöôïc beänh hay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo söùc mieãn dòch cuûa töøng ngöôøi.

CAÀM MAÙU TAÏM THÔØI

Muïc ñích

 • Haïn cheá möùc thaáp nhaát söï maát maùu.
 • Goùp phaàn cöùu soáng tính maïnh ngöôøi bò thöông.
 • Traùnh caùc tai bieán nguy hieåm veà sau.

Nguyeân taéc

 • Khaån tröông, nhanh choùng laøm ngöøng chaûy maùu.
 • Phaûi xöû trí ñuùng chæ ñònh theo tính chaát cuûa veát thöông.
 • Phaûi ñuùng quy trình kó thuaät.

Phaân bieät caùc loaïi chaûy maùu

Chaûy maùu mao maïch: Maùu ñoû thaãm, löôïng maùu chaûy ít, coù theå töï caàm sau ít phuùt.

Chaûy maùu tænh maïch vöøa vaø nhoû: Maùu ñoû thaãm, chaûy ri ræ, löôïng maùu vöøa phaûi, khoâng nguy hieåm. Tuy nhieân toån thöông caùc tænh maïch lôùn vaãn gaây chaûy maùu oà aït, nguy hieåm.

Chaûy maùu ñoäng maïch: Maùu ñoû töôi, chaûy voït thaønh tia (theo nhòp tim), löôïng maùu coù theå nhieàu hoaëc raát nhieàu tuøy theo ñoäng maïch bò toån thöông.

Caùc bieän phaùp caàm maùu taïm thôøi

4.1 Aán ñoäng maïch:

 • Ñoäng maïch truï vaø quay ôû coå tay.
 • Ñoäng maïch trong caùnh tay ôû maët trong caùnh tay.
 • Ñoäng maïch döôùi ñoøn ôû hoõm xöông ñoøn.
 • Ñoäng maïch ñuøi ôû giöõa neáp beïn.
 • Ñoäng maïch caûnh ôû coå tay.

4.2 Gaáp chi toái ña:

Gaáp caúng tay vaøo caùnh tay.

Gaáp caùnh tay vaøo thaân ngöôøi.

Gaáp caúng chaân vaøo thaân ñuøi.

Gaáp ñuøi vaøo thaân ngöôøi.

4.3 Baêng eùp chaët:

Ñaët 1 lôùp gaït vaø boâng huùt phuû kín veát thöông.

Ñaët 1 lôùp boâng môõ daày phuû treân lôùp boâng gaït.

Baêng theo kieåu xoaén voøng hoaëc soá 8 (neân duøng baêng thun).

 

 

 

 

4.4 Baêng cheøn:

Con cheøn ñaët vaøo vò trí treân ñöôøng ñi cuûa ñoäng maïch, caøng saùt veát thöôùng caøng toát, sau ñoù coá ñònh con cheøn baèng nhieàu voøng baêng töông ñoái chaët.

4.5 Baêng nuùt:

Laø caùch baêng eùp, coù duøng theâm baác gaïc ñaõ trieät khuaån, nheùt chaët vaøo mieäng veát thöông taïo thaønh caùi nuùt ñeå caàm maùu.

4.6 Ga – roâ:

Laø bieän phaùp duøng sôïi daây cao su coät chaët laøm ngöøng söï löu thoâng maùu, maùu seõ khoâng chaûy ra ôû mieäng veát thöông.

Ga – roâ ñöôïc pheùp laøm trong caùc tröôøng hôïp sau:

Veát thöông ôû chi chaûy maùu oà aït, phaân thaønh tia hoaëc traøo ra veát thöông.

Veát thöông bò caét cuït töï nhieân.

Veát thöông phaàn meàm hoaëc gaûy xöông coù keøm theo toån thöông ñoäng maïch.

Bò raén caén.

Nguyeân taéc ga – roâ:

Phaûi ñaët ga – roâ ngay saùt treân veát thöông vaø ñeå loä ra ngoaøi. Khoâng bò vaät gì che laáp.

Nhanh choùng chuyeån ngöôøi bò thöông ñeán beänh vieän gaàn nhaát, treân ñöôøng vaän chuyeån cöù 1 giôø nôùi ga – roâ 1 laàn.

Phaûi chaáp haønh trieät ñeå nhöõng qui ñònh veà ga – roâ:

+  Ghi hoï teân, ñòa chæ ngöôøi bò thöông, thôøi gian ñaët ga – roâ, thôøi gian nôùi ga- roâ laàn 1, laàn 2, hoï teân ñòa chæ ngöôøi ga – roâ … ñeå giuùp caùc tuyeán treân theo doûi vaø xöû trí.

+  Coù kí hieäu baèng vaûi ñoû caøi vaøo tuùi aùo beân traùi.

Caùch ñaët ga – roâ:

Aán ñoäng maïch phía treân veát thöông.

Loùt vaûi gaïc choå ñònh ga – roâ.

Ñaët daây ga – roâ roài töø töø xoaén, vöøa xoaén vöøa boû tay aán ñoäng maïch ra thaáy maùu ngöøng chaûy laø ñöôïc.

Caùch nôùi ga – roâ:

Moät ngöôøi aán ñoäng maïch phía treân ga – roâ.

Moät ngöôøi nôùi daây ga – roâ, vöøa nôùi töø töø vöøa theo doûi saéc maët ngöôøi bò thöông,tình hình chaûy maùu,maøu saéc ñoaïn chi döôùi ga – roâ. Khoaûng 4-5 phuùt sau ñaët laïi ga – roâ vaø khoâng ñaët laïi ngay choå cuû.

Veát thöông bò cuït töï nhieân, ñoaïn chi coù daáu hieäu hoaïi töû thì khoâng ñöôïc nôùi ga – roâ ñeå traùnh xaûy ra tai bieán nguy hieåm.

COÁ ÑÒNH TAÏM THÔØI GAÛY XÖÔNG

Muïc ñích

Giaûm ñau ñôùn.

Baûo ñaûm an toaøn trong quaù trình vaän chuyeån veà caùc tuyeán cöùu chöõa.

Nguyeân taéc

Phaûi coá ñònh caû khôùp treân vaø khôùp döôùi oå gaõy.

Khoâng ñaët neïp cöùng saùt vaøo chi, phaûi ñeäm, loùt baèng boâng môõ, gaït hoaëc vaûi meàm.

Khoâng co keùo, naén chænh oå gaõy. Neáu coù ñieàu kieän chæ coù theå nheï nhaøng keùo, chænh laïi truïc chi bôùt bieán daïng khi ñaõ ñöôïc giaûm ñau thaät toát.

Neïp coá ñònh phaûi töông ñoái chaéc, khoâng xoäc xeäch, nhöng khoâng quaù chaët deå gaây caûn trôû söï löu thoâng maùu.

Kó thuaät coá ñònh taïm thôøi

3.1 Caùc loaïi neïp thöôøng duøng:

Neïp tre: raát phoå bieán, deå laøm, phaûi ñuùng qui caùch, roäng 5-6cm, daøy 0,5-0,58cm, daøi tuøy thuoäc töøng chi gaõy.

Neïp caúng tay: 2 neïp, moät neïp 30cm, moät neïp 35cm.

Neïp caùnh tay: 2 neïp, moät neïp 20cm, moät neïp 35cm.

Neïp caúng chaân: 2 neïp moãi neïp daøi 60cm.

Neïp ñuøi: 3 neïp, neïp ngoaøi 120cm, neïp sau 100cm, neïp trong 80cm.

Neïp saét côø-ra-me: laøm baèng daây theùp coù hình baäc thang, coù theå uoán theo caùc tö theá caàn coá ñònh. Ít ñöôïc söû duïng.

3.2 Kó thuaät coá ñònh moät soá tröôøng hôïp gaõy xöông:

3.2.1 Gaõy xöông baøn tay, coå tay:

Ñaët mieáng baêng hoaëc boâng vaøo loøng baøn tay, baøn tay ôû tö theá nöûa saáp, caùc ngoùn tay nöûa gaáp.

Ñaët neïp thaúng töø baøn tay ñeán khuyûu tay.

Baêng coá ñònh baøn tay, caúng tay vaøo neïp, ñeå hôû caùc ñaàu ngoùn tay.

Duøng khaên tam giaùc hoaëc cuoän baêng treo caúng tay ôû tö theá gaáp 900 .

3.2.2 Gaõy xöông caúng tay:

Ñaët neïp ngaén ôû tröôùc caúng tay töø baøn tay ñeán neáp khuyûu.

Ñaët neïp daøi ôû maët sau caúng tay töø khôùp ngoùn tay ñeán moûm khuyûu.

Buoäc moät ñoaïn ôû coå tay vaø baøn tay, moät ñoaïn ôû treân vaø döôùi neáp khuyûu.

Duøng khaên tam giaùc hoaëc cuoän baêng treo caúng tay ôû tö theá gaáp 900 .

3.2.3 Gaõy xöông caùnh tay:

Ñaët neïp ngaén ôû maët trong caùnh tay töø neáp khuyûu ñeán hoá naùch.

Ñaët neïp daøi ôû maët ngoaøi caùnh tay töø moûm khuyûu ñeán moûm vai.

Buoäc moät ñoaïn ôû moät phaàn ba treân caùnh tay vaø khôùp vai, moät ñoaïn ôû treân vaø döôùi neáp khuyûu.

Duøng khaên tam giaùc hoaëc cuoän baêng treo caúng tay ôû tö theá gaáp 900 .

3.2.4 Gaõy xöông caúng chaân:

Ñaët hai neïp ôû maët trong vaø maët ngoaøi töø goùt leân tôùi giöõa ñuøi.

Ñaët boâng ñeäm loùt vaøo caùc ñaàu xöông.

Buoäc moät ñoaïn ôû coå vaø baøn chaân, moät ñoaïn ôû treân vaø döôùi goái, moät ñoaïn ôû giöõa ñuøi

3.2.5 Gaõy xöông ñuøi:

 • Ñaët neïp sau töø ngang thaéc löng ñeán goùt chaân.
 • Ñaët neïp ngoaøi töø hoá naùch ñeán goùt chaân.
 • Ñaët neïp trong töø neáp beïn ñeán goùt chaân.
 • Duøøng boâng ñeäm loùt vaøo caùc ñaàu xöông.
 • Buoäc moät ñoaïn ôû coå chaân hoaëc baøn chaân, moät ñoaïn ôû treân vaø döôùi goái, moät ñoaïn ôû beïn, moät ñoaïn ôû ngang thaéc löng, moät ñoaïn ôû ngang hoá naùch.
 • Buoäc chi gaõy ñaõ coá ñònh vaøo chi laønh ôû coå chaân, goái vaø ñuøi tröôùc khi vaän chuyeån.

HOÂ HAÁP NHAÂN TAÏO

Laø bieän phaùp laøm cho khoâng khí ôû ngoaøi vaøo phoåi vaø trong phoåi ra ngoaøi ñeå thay theá quaù trình hoâ haáp töï nhieân khi bò ngaït thôû.

Caáp cöùu ban ñaàu

Nhöõng bieän phaùp caàn laøm ngay:

 • Loaïi boû nguyeân nhaân gaây ngaït.
 • Khai thoâng ñöôøng hoâ haáp treân.
 • Laøm hoâ haáp nhaân taïo.
 • Kích thích leân ngöôøi naïn nhaân, söôûi aám, ñieàu kieän cho pheùp coù theå tieâm thuoác trôï tim.

1.2 Caùc phöông phaùp hoâ haáp nhaân taïo:

1.2.1 Phöông phaùp thoåi ngaït vaø eùp tim ngoaøi loàng ngöïc:

Thoåi ngaït:

Ñaët ngöôøi bò naïn naèm ngöûa, keâ cho ñaàu hôi ngöûa ra sau. Lau saïch ñôøm daõi vaø caùc chaát noân … moät tay boùp kín muõi, moät tay ñaåy maïnh caèm cho mieäng haù ra, hít hôi daøi, aùp saùt mieäng mình vaø mieäng ngöôøi bò naïn thoåi maïnh. Laøm lieân tuïc vôùi nhòp ñoä 15 – 20laàn/phuùt.

Eùp tim ngoaøi loàng ngöïc:

Ñaët ngöôøi bò naïn naèm ngöûa, baøn tay phaûi choàng leân baøn tay traùi, caùc ngoùn tay xen keû nhau, ñeø leân 1/3 xöông öùc, caùc ngoùn tay cheách sang traùi. Eùp maïnh ñeå loàng ngöïc luùn saâu töø 2 – 3cm  (Treû nhoû löïc eùp nheï hôn). Sau moãi laàn eùp thaû loûng tay cho ngöïc trôû laïi vò trí bình thöôøng. Duy trì vôùi nhòp ñoä 50 60laàn/phuùt.

Chuù yù:

Tröôøng hôïp coù moät ngöôøi laøm thì duy trì 2 laàn thoåi ngaït, 15 laàn eùp tim.

Neáu coù hai ngöôøi laøm thì ngöôøi thoåi ngaït beân traùi, ngöôøi eùp tim beân phaûi vaø duy trì 1 laàn thoåi ngaït, 5 laàn eùp tim.

Cöù theá laøm lieân tuïc cho ñeán khi ngöôøi bò naïn thôû ñöôïc thì döøng.

1.2.2 Phöông phaùp Nin-sen (Nilsen):

Ñaët ngöôøi bò naïn naèm saáp, ñaàu quay sang beân, goái leân hai baøn tay.

Thôû ra: hai tay aán maïnh xuoáng hai baû vai ngöôøi bò naïn hôi ngaû veà tröôùc roài ñoät ngoät buoâng loûng tay cho khoâng khí trong phoåi ra ngoaøi.

Thôû vaøo: caàm tay ngöôøi bò naïn ôû saùt moûm khuyûukeùo caùnh tay leân treân vaø veà phía ñaàu (khoâng nhaác ñaàu leân) xong laïi ñaët veà tö theá ban ñaàu laøm khoâng khí ôû ngoaøi vaøo phoåi.

Laøm vôùi nhòp ñoä 10 – 12laàn/phuùt.

 

1.2.3 Phöông phaùp xin-vestô (Sylvester):

Ngöôøi bò naïn naèm ngöûa, ñaàu quay moät beân, coù ñoän döôùi löng.

Thôû ra: Ñöa hai caúng tay ngöôøi bò naïn gaäp vaøo tröôùc ngöïc, laøm cho khoâng khí trong phoåi ra ngoaøi.

Thôû vaøo: Keùo hai coå tay ngöôøi bò naïn dang roäng ra tôùi chaïm ñaàu roài laïi ñöa trôû veà tö theá ban ñaàu laøm cho khoâng khí ôû ngoaøi vaøo phoåi.

Laøm vôùi nhòp ñoä 10 – 12laàn/phuùt.

1.3 Nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi hoâ haáp nhaân taïo:

Laøm caøng sôùm caøng toát, phaûi kieân trì cho tôùi khi ngöôøi bò naïn töï hoâ haáp. Thöôøng töø 40 – 60phuùt khoâng coù hieäu quaû thì döøng.

Laøm ñuùng nguyeân taéc, löïc ñuû maïnh, giöõ nhòp ñoä ñeàu ñaën.

Laøm taïi nôi thoâng thoaùng nhöng khoâng quaù laïnh.

Khoâng laøm cho ngöôøi bò nhieåm chaát ñoäc hoùa hoïc, bò söùc eùp, bò thöông ôû ngöïc, gaõy xöông söôøn, toån thöông coät soáng.

Khoâng chuyeån ngöôøi bò ngaït veà caùc tuyeán khi hoâ haáp töï nhieân chöa hoài phuïc.

1.4 Tieán trieån cuûa vieäc caáp cöùu ngaït thôû

1.4.1 Tieán trieån toát: Hoâ haáp daàn daàn hoài phuïc, bò naác vaø baét ñaàu thôû luùc ñaàu coøn ngaäp ngöøng, khoâng ñeàu, luùc naøy vaãn tieáp tuïc hoâ haáp nhaân taïo theo nhòp thôû cuûa ngöôøi bò naïn cho ñeán khi thôû ñeàu, saâu, moâi vaø saéc maët hoàng haøo trôû laïi.

1.4.2 Tieán trieån xaáu: Chæ ngöøng hoâ haáp khi ngöôøi bò naïn coù daáu hieäu cheát nhö:

Caùc maûng tím xuaát hieän treân da ôû nhöõng choå thaáp.

Nhaõn caàu meàm, nhieät ñoä haäu moân döôùi 250C.

baét ñaàu coù hieän töôïng cöùng ñôø.

CHUYEÅN THÖÔNG ( Hoïc thöïc haønh)

Laø nhanh choùng ñöa ngöôøi bò naïn veà caùc tuyeán hoaëc beänh vieän ñeå kòp thôøi cöùu chöûa. Chuyeån thöông phaûi thích hôïp vôùi yeâu caàu cuûa töøng veát thöông. Caùc caùch chuyeån thöông:

Chuyeån baèng caùch mang vaùc baèng tay khoâng.

Chuyeån thöông baèng caùng (voõng).


YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN

 

MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU

Muïc ñích:

Giaûng daïy cho hoïc sinh thöïc haønh ñöôïc caùc kyõ thuaät caáp cöùu vaø chuyeån thöông ñeå coù theå töï cöùu vaø caáp cöùu laãn nhau khi bò thöông, bò naïn.

Yeâu caàu:

Bieát thöïc haønh kyõ thuaät caáp cöùu vaø chuyeån thöông.

Tích cöïc trong hoïc taäp.

NOÄI DUNG VAØ TROÏNG TAÂM

THÔØI GIAN: 5 tieát.

Lyù thuyeát: 1 tieát.

Thöïc haønh: 4 tieát.

TOÅ CHÖÙC VAØ PHÖÔNG PHAÙP

Toå chöùc:

Laáy lôùp hoïc laøm ñoäi hình giôùi thieäu.

Laáy toå laøm ñôn vò thöïc haønh.

Phöông phaùp:

Ngöôøi daïy:

Duøng phöông phaùp dieãn giaûng vaø thöïc hieän ñoäng taùc (tröïc quan sinh ñoäng) ñeå leân lôùp. Dieãn giaûng tôùi ñaâu thì phaân tích vaø laøm ñoäng taùc tôùi ñoù.

Ñi saâu vaøo phaàn muïc ñích, nguyeân taéc caùc kyõ thuaät.

Ngöôøi hoïc:

-Nghe, nhìn ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân.

Taäp töøng cöû ñoäng cuûa ñoäng taùc.

Hoaøn thieän ñoäng taùc.

THAØNH PHAÀN

Ñoái töôïng: Hoïc sinh lôùp 11.

Soá löôïng: 35 50 h/s

ÑÒA ÑIEÅM

Phoøng Hoïc Tröôøng THPT Thuû Ñöùc

BAÛO ÑAÛM – VAÄT CHAÁT

Ngöôøi daïy: Giaùo aùn, taøi lieäu, duïng cuï baêng neïp…

Ngöôøi hoïc: Taäp, vieát moãi toå 1 boä duïng cuï caáp cöùu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LUAÄT NGHÓA VUÏ QUAÂN SÖÏ

VAØ TRAÙCH NHIEÄM CUÛA HOÏC SINH

MUÏC ÑÍCH CUÛA LUAÄT NGHÓA VUÏ QUAÂN SÖÏ (LNVQS):

Keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng yeâu nöôùc, chuû nghóa anh huøng caùch maïng cuûa nhaân daân ta.

Thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa coâng daân vaø taïo ñieàu kieän cho coâng daân laøm troïn nghóa vuï baûo veä Toå quoác.

Ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng quaân ñoäi trong thôøi kì ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.

NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA LNVQS:

Ñöôïc quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam khoùa IX, kì hoïp thöù 5 thoâng qua vaø chuû tòch nöôùc coâng boá ngaøy 5/7/1994 goàm 11 chöông 71 ñieàu.

Chöông I: (ñieàu 1 – 11) Nhöõng quy ñònh chung.

Chöông II: (12 – 16) Vieäc phuïc vuï taïi nguõ cuûa haï só quan binh só.

Chöông III: (17 – 20) Vieäc chuaån bò cho thanh nieân nhaäp nguõ.

Chöông IV: (21 – 36) Vieäc nhaäp nguõ vaø xuaát nguõ.

Chöông V: (37 – 44) Vieäc phuïc vuï cuûa haï só quan, binh só döï bò.

Chöông VI: (45 – 48) Vieäc phuïc vuï cuûa quaân nhaân chuyeân nghieäp.

Chöông VII: (49 – 57) Nghóa vuï, quyeàn lôïi cuûa quaân nhaân chuyeân nghieäp, haï só quan, binh só taïi nguõ vaø döï bò.

Chöông VIII: (58 – 62) Vieäc ñaêng kí nghóa vuï quaân söï.

Chöông IX: (63 – 68) Vieäc nhaäp nguõ theo leänh toång ñoäng vieân hoaëc leänh ñoäng vieân cuïc boä, vieäc xuaát nguõ theo leänh phuïc vieân.

Chöông X: (ñieàu 69) Vieäc xöû lyù caùc vi phaïm.

Chöông XI: (70 – 71) Ñieàu khoûan cuoái cuøng.

Nhöõng noäi dung caàn naém vöõng:

1 Nhöõng qui ñònh chung veà nghóa vuï quaân söï

Laøm NVQS bao goàm phuïc vuï taïi nguõ (goïi laø quaân nhaân taïi nguõ) vaø phuïc vuï trong ngaïch döï bò ( goïi laø quaân nhaân döï bò).

Quaân nhaân taïi nguõ vaø quaân nhaân döï bò coù nghóa vuï:

Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi toå quoác, vôùi nhaân daân, neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc saün saøng chieán ñaáu, hi sinh baûo veä vöõng chaéc toå quoác Vieät nam XHCN vaø hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï ñöôïc giao.

Toân troïng quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, kieân quyeát baûo veä taøi saûn XHCN, baûo veä tính maïng vaø taøi saûn cuûa nhaân daân.

Göông maãu chaáp haønh ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa quaân ñoäi.

Ra söùc hoïc taäp chính trò, quaân söï, vaên hoùa, kó thuaät, nghieäp vuï, reøn luyeän tính toå chöùc, kæ luaät vaø theå löïc, khoâng ngöøng naâng cao baûn lænh chieán ñaáu.

Quaân nhaân taïi nguõ vaø döï bò trong thôøi gian taäp trung huaán luyeän ñeàu coù quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân.

Vieäc phuïc vuï taïi nguõ trong quaân ñoäi khoâng phaân bieät thaønh phaàn xaõ hoäi, tính ngöôõng, toân giaùo, ngheà nghieäp, nôi cö truù.

Ngöôøi bò töôùc quyeàn coâng daân, ñang bò giam giöõ khoâng ñöôïc laøm NVQS.

Rieâng phuï nöû coù chuyeân moân caàn cho quaân ñoäi, trong thôøi bình phaûi ñaêng kí NVQS vaø ñöôïc goïi huaán luyeän; Neáu töï nguyeän coù theå phuïc vuï trong thôøi chieán vaø ñöôïc ñaûm nhieäm coâng taùc thích hôïp.

Chuaån bò cho thanh nieân phuïc vuï taïi nguõ

 • Huaán luyeän quaân söï phoå thoâng (giaùo duïc quoác phoøng).
 • Ñaøo taïo caùn boä, nhaân vieân chuyeân moân kó thuaät cho quaân ñoäi.
 • Ñaêng kí NVQS vaø kieåm tra söùc khoûe ñoái vôùi coâng daân nam giôùi ñuû 17 tuoåi.

Phuïc vuï taïi nguõ trong thôøi bình

Haøng naêm seõ tuyeån choïn vaø goïi coâng daân nhaäp nguõ theo quyeát ñònh cuûa thuû töôùng chinh phuû goàm caùc vaán ñeà sau:

 • Löùa tuoåi goïi nhaäp nguõ: nam töø 18 ñeán heát 27 tuoåi, tính theo ngaøy, thaùng, naêm sinh.

Thôøi haïn phuïc vuï taïi nguõ:

 • + Haï só quan, binh só laø 2 naêm.
 • + Haï só quan chæ huy, haï só quan – binh só chuyeân moân kó thuaät, haï só quan – binh só treân taøu Haûi quaân laø 3 naêm.

Vieäc hoaõn goïi nhaäp nguõ, mieãn laøm NVQS theo ñieàu 29:

Hoaõn goïi nhaäp nguõ ñoái vôùi:

+ Ngöôøi chöa ñuû söùc khoûe do hoäi ñoàng khaùm söùc khoûe keát luaän.

+ Laø lao ñoäng duy nhaát tröïc tieáp nuoâi ngöôøi khaùc trong gia ñình khoâng coøn söùc lao ñoäng hoaëc chöa ñeán tuoåi lao ñoäng.

+ Coù anh (chò) em ruoät ñang phuïc vuï taïi nguõ.

+ Giaùo vieân, nhaân vieân y teá, thanh nieân xung phong ñang coâng taùc vuøng saâu, vuøng xa, bieân giôùi, haûi ñaûo do chính phuû qui ñònh.

+ Ngöôøi ñang nghieân cöùu khoa hoïc caáp nhaø nöôùc ñöôïc boä tröôûng, thuû tröôûng ngang boä chöùng nhaän.

+ Ngöôøi ñang hoïc ôû caùc tröôøng phoå thoâng, daïy ngheà, TH chuyeân nghieäp, cao ñaúng, ñaïi hoïc do chính phuû qui ñònh.

Mieãn goïi nhaäp nguõ ñoái vôùi:

+ Con lieät só, thöông binh, beänh binh haïng moät coù beänh taät, beänh taät ñaëc bieät naëng.

+ Moät ngöôøi anh hoaëc em trai cuûa lieät só.

+ Moät con trai cuûa thöông binh haïng moät, haïng hai vaø beänh binh haïng moät.

+ Thanh nieân xung phong, caùn boä, coâng nhaân, vieân chöùc nhaø nöôùc, caùn boä toå chöùc chính trò, xaõ hoäi ñaõ phuïc vuï töø 24 thaùng trôû leân ôû vuøng saâu, vuøng xa do chính phuû qui ñònh.

Cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi haï só quan – binh só phuïc vuï taïi nguõ ñöôïc qui ñònh nhö sau:

+ Ñöôïc baûo ñaûm cung caáp ñaày ñuû löông thöïc thöïc phaåm, quaân trang, thuoác phoøng vaø chöûa beänh. Ñöôïc baûo ñaûm choå ôû, phuï caáp haønh thaùng, nhu caàu veà vaên hoùa, tinh thaàn …

+ Töø naêm thöù hai trôû ñi, moãi naêm ñöôïc nghæ pheùp moät laàn 10 ngaøy khoâng keå thôøi gian ñi vaø veà.

+ Töø thaùng thöù 25 trôû ñi ñöôïc höôûng 100% phuï caáp haøng thaùng.

+ Ñöôïc tính nhaân khaåu ôû gia ñình khi gia ñình ñöôïc caáp hoaëc ñieàu chænh dieän tích nhaø ôû vaø ñaát canh taùc.

+ Ñöôïc tính thôøi gian phuïc vuï taïi nguõ vaøo thôøi gian coâng taùc.

+ Ñöôïc öu tieân mua veù ñi laïi baèng phöông tieän giao thoâng thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá.

+ Ñöôïc öu ñaõi veà böu phí.

Xöû lí caùc vi phaïm LNVQS

Tuyø theo möùc ñoä naëng nheï maø bò xöû lí kæ luaät, xöû phaït haønh chính hoaëc bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï.

TRAÙCH NHIEÄM CUÛA HOÏC SINH TRONG VIEÄC CHAÁP HAØNH LNVQS:

Hoïc taäp quaân söï, chính trò, reøn luyeän theå löïc do tröôøng , lôùp toå chöùc.

Chaáp haønh nhöõng qui ñònh veà ñaêng kí NVQS.

Ñi kieåm tra söùc khoûe vaø khaùm söùc khoûe khi coù leänh goïi.

Chaáp haønh nghieâm chænh leänh goïi nhaäp nguõ.

 


YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN

 

MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU

Muïc ñích:

Giaùo duïc cho hoïc sinh naém chaéc nhöõng noäi dung cô baûn cuûa luaät Nghóa vuï quaân söï.

Yeâu caàu:

Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm ñoái vôùi nghóa vuï baûo veä toå quoác.

Chaáp haønh ñaày ñuû caùc quy ñònh veà ñaêng kyù nghóa vuï quaân söï – saün saøng phuïc vuï taïi nguõ – ngaïch döï bò ñoäng vieân xaây döïng quaân ñoäi.

NOÄI DUNG VAØ TROÏNG TAÂM

Noäi dung: Luaät nghóa vuï quaân söï vaø traùch nhieäm hoïc sinh.

Phaàn I: Muïc ñích cuûa luaät nghóa vuï quaân söï.

Phaàn II: Noäi dung cô baûn cuûa luaät nghóa vuï quaân söï.

Phaàn III: Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh trong vieäc chaáp haønh luaät nghóa vuï quaân söï.

Troïng taâm: Noäi dung cô baûn cuûa luaät nghóa vuï quaân söï.

THÔØI GIAN: 2 tieát.

TOÅ CHÖÙC VAØ PHÖÔNG PHAÙP

Toå chöùc:

Laáy lôùp hoïc ñeå leân lôùp.

Phöông phaùp:

Ngöôøi daïy:

Ñoïc luaät nghóa vuï quaân söï vaø phaân tích gaén lieàn vôùi thöïc teá thöïc hieän luaät.

Ngöôøi hoïc:

Nghe, vieát, neâu thaéc maéc.

THAØNH PHAÀN

Ñoái töôïng: Hoïc sinh lôùp 11.

Soá löôïng: 1 lôùp 35 50 h/s

ÑÒA ÑIEÅM

Phoøng Hoïc Tröôøng THPT THUÛ ÑÖÙC

BAÛO ÑAÛM – VAÄT CHAÁT

Ngöôøi daïy:

Giaùo aùn – luaät nghóa vuï quaân söï.

Ngöôøi hoïc:

Giaáy, vieát.


LUAÄT SÓ QUAN

QUAÂN ÑOÄI NHAÂN DAÂN VIEÄT NAM

MUÏC ÑÍCH CUÛA LUAÄT SÓ QUAN QÑND VN

Quaù trình ban haønh vaø phaùt trieån luaät só quan QÑND VN:

Luaät só quan ñaàu tieân ñöôïc quoác hoäi khoaù I thoâng qua ngaøy 29/04/1958.

Luaät só quan QÑND VN söûa ñoåi vaø ñöôïc quoác hoäi khoùa VII thoâng qua ngaøy 30/12/1981 vaø hoäi ñoàng nhaø nöôùc coâng boá ngaøy 10/01/1982.

Tröôùc söï phaùt trieån cuûa tình hình kinh teá xaõ hoäi vaø yeâu caàu xaây döïng quaân ñoäi chính quy, tinh nhueä töøng böôùc hieän ñaïi. Quoác hoäi khoùa VIII ñaõ thoâng qua luaät söûa ñoåi boå sung ngaøy 21/12/1990 vaø Hoäi ñoàng nhaø nöôùc coâng boá ngaøy 02/01/1991.

Tröôùc thôøi kì coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, luaät só quan ñöôïc söûa ñoåi vaø boå sung thaønh boä luaät môùi ñöôïc quoác hoäi khoùa X thoâng qua ngaøy 21/12/1999 vaø chuû tòch nuôùc coâng boá ngaøy 04/01/2000.

Muïc ñích cuûa luaät só quan

Xaây döïng tieàm löïc quoác phoøng, xaây döïng ñoäi nguõ só quan vöõng maïnh laøm noøng coát cho quaân ñoäi.

Theå cheá hoùa caùc nghò quyeát cuûa Ñaûng trong xaây döïng quaân ñoäi, taïo cô sôû phaùp lí ñeå xaây döïng ñoäi nguõ só quan ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï trong moïi giai ñoaïn cuûa caùch maïng.

Goùp phaàn töøng böôùc hoaøn chænh vieäc xaây döïng caùc boä luaät cuûa nöôùc CHXHCN Vieät Nam.

TOÙM TAÉT LUAÄT SÓ QUAN:

Luaät só quan bao goàm 7 chöông, 51 ñieàu:

Chöông I: Nhöõng qui ñònh chung (14 ñieàu, töø 1 – 14)

Chöông II: Quaân haøm, chöùc vuï só quan (11 ñieàu, töø 15 – 25)

Chöông III: Nghóa vuï, traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa só quan (12 ñieàu, töø 26 – 37)

Chöông IV: Só quan döï bò ( 7 ñieàu, töø 38 – 44)

Chöông V: Quaûn lí nhaø nöôùc veà só quan ( 3 ñieàu, töø 45 – 47)

Chöông VI: Khen thöôûng vaø xöû lí vi phaïm (2 ñieàu, 48 vaø 49)

Chöông VII: Ñieàu khoaûn thi haønh (hai ñieàu cuoái)

NHÖÕNG NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA LUAÄT SÓ QUAN:

Nhöõng qui ñònh chung:

Khaùi nieäm:

Só quan QÑND VN laø caùn boä cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc quaân söï, ñöôïc nhaø nöôùc phong quaân haøm caáp UÙy, Taù, Töôùng.

Ngaïch só quan:

+  Só quan taïi nguõ: laø nhöõng só quan thuoäc löïc löôïng thöôøng tröïc ñang coâng taùc trong quaân ñoäi hoaëc ñang ñöôïc bieät phaùi.

+  Só quan döï bò: laø nhöõng só quan thuoäc löïc löôïng döï bò ñoäng vieân, ñöôïc ñaêng kí, quaûn lí, huaán luîeân saün saøng huy ñoäng vaøo phuïc vuï taïi nguõ.

Vò trí, chöùc naêng cuûa só quan:

Caùn boä quaân ñoäi goàm 3 thaønh phaàn: Só quan (laø chuû yeáu, chieám 70%), quaân nhaân chuyeân nghieäp, coâng chöùc quoác phoøng.

Só quan ñaûm nhieäm caùc chöùc vuï laõnh ñaïo, chæ huy, quaûn lí, tröïc tieáp thöïc hieän moät soá nhieäm vuï ñaëc bieät nhö laùy maùy bay, laùi ngaàm chieán ñaáu, ñieäp baùo …

Laõnh ñaïo, chæ huy, quaûn lí só quan:

Ñoäi nguõ só quan ñaët döôùi söï laõnh ñaïo tuyeät ñoái, tröïc tieáp veà moïi maët cuûa ÑCS Vieät Nam, söï thoáng lónh cuûa Chuû tòch nöôùc, söï quaûn lí thoáng nhaát cuûa chính phuû vaø söï chæ huy, quaûn lí tröïc tieáp cuûa Boä tröôûng Boä quoác phoøng.

Tieâu chuaån cuûa só quan:

Tieâu chuaån chung:

Coù baûn lónh chính trò vöõng vaøng, tuyeät ñoái trung thaønh vôùi toå quoác vaø nhaân daân, vôùi ÑCS vaø nhaø nöôùc CHXHCN Vieät Nam; coù tinh thaàn caûnh giaùc caùch maïng cao, saün saøng chieán ñaáu, hi sinh, hoaøn thaønh toát moïi nhieäm vuï ñöôïc giao.

Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc caùch maïng; caàn kieäm lieâm chính, chí coâng voâ tö; göông maãu chaáp haønh ñöôøng loái, chuû tröông cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc; phaùt huy daân chuû, giöõ nghieâm kæ luaät quaân ñoäi; toân troïng vaø ñoaøn keát vôùi nhaân daân, vôùi ñoàng ñoäi; ñöôïc quaàn chuùng tín nhieäm.

Coù trình ñoä chính trò, khoa hoïc quaân söï; coù kieán thöùc veà vaên hoùa, kinh teá, xaõ hoäi, phaùp luaät vaø caùc lónh vöïc khaùc; toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo theo qui ñònh ñoái vôùi töøng chöùc vuï.

Coù lí lòch roõ raøng, tuoåi ñôøi vaø söùc khoûe phuø hôïp vôùi töøng chöùc vuï, caáp baäc quaân haøm maø só quan ñaûm nhieäm.

Theo tieâu chuaån treân, caùc caáp coù thaåm quyeàn qui ñònh tieâu chuaån cuï theå ñoái vôùi töøng chöùc vuï cuûa só quan.

Ñieàu kieän tuyeån choïn ñaøo taïo só quan, nguoàn boå sung vaøo ñoäi nguõ só quan taïi nguõ:

Ñieàu kieän tuyeån choïn ñaøo taïo só quan:

Moïi coâng daân coù ñuû tieâu chuaån veà chính trò, phaåm chaát ñaïo ñöùc, trình ñoä hoïc vaán, söùc khoûe vaø tuoåi ñôøi.

Coù nguyeän voïng vaø khaû naêng hoaït ñoäng trong lónh vöïc quaân söï.

Nguoàn tuyeån choïn boå sung:

Haï só quan, binh só toát nghieäp caùc tröôøng ñaøo taïo só quan hoaëc caùc tröôøng ñaïi hoïc ngoaøi quaân ñoäi.

Haï só quan, binh só hoaøn thaønh toát nhieäm vuï chieán ñaáu.

Quaân nhaân chuyeân nghieäp vaø coâng chöùc quoác phoøng taïi nguõ toát nghieäp ñaïi hoïc trôû leân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, boài döôûng chöông trình quaân söï.

Caùn boä coâng chöùc ngoaøi quaân ñoäi, ngöôøi toát nghieäp ñaïi hoïc trôû leân ñöôïc ñieàu ñoäng vaøo phuïc vuï trong quaân ñoäi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, boài döôûng chöông trình quaân söï.

Só quan döï bò.

Nhoùm ngaønh, quaân haøm, chöùc vuï, haïn tuoåi cuûa só quan

2.1 Nhoùm ngaønh:

Só quan chæ huy, tham möu; só quan chính trò; só

quan haäu caàn; só quan kó thuaät; só quan chuyeân moân khaùc.

2.2 Quaân haøm cuûa só quan: (xem laïi baøi 1)

2.3 Phong thaêng quaân haøm ñoái vôùi só quan taïi nguõ:

Phong quaân haøm: Ngöôøi toát nghieäp ñaøo taïo só quan hoaëc ñöôïc boå nhieäm giöõ chöùc vuï só quan ñöôïc xeùt phong quaân haøm.

Thaêng quaân haøm: Só quan taïi nguõ ñöôïc xeùt thaêng quaân haøm khi coù ñuû ñieàu kieän vaø tieâu chuaån qui ñònh. Tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå thaêng quaân haøm vöôït caáp hoaëc tröôùc thôøi haïn.

Chöùc vuï só quan goàm 11 chöùc vuï cô baûn:

Trung ñoäi tröôûng, Ñaïi ñoäi tröôûng, Tieåu ñoaøn tröôûng, Trung ñoaøn tröôûng (huyeän ñoäi tröôûng), Löõ ñoaøn tröôûng, Sö ñoaøn tröôûng (Tænh ñoäi tröôûng), Tö leänh quaân ñoaøn, Tö leänh quaân khu (Tö leänh quaân chuûng), Chuû nhieäm toång cuïc, Toång tham möu tröôûng (Chuû nhieäm toång cuïc chính trò), Boä tröôûng Boä quoác phoøng.

2.5 Boå nhieäm, mieãn nhieäm chöùc vuï:

Boå nhieäm chöùc vuï khi coù yeâu caàu bieân cheá só quan ñuû ñieàu kieän, tieâu chuaån qui ñònh.

Mieãn nhieäm khi thay ñoåi toå chöùc khoâng coøn bieân cheá, só quan khoâng coøn ñuû tieâu chuaån ñieàu kieän, heát haïn tuoåi phuïc vuï theo caáp baäc, chöùc vuï thì ñöôïc giao chöùc vuï thaáp hôn hoaëc mieãn nhieäm chöùc vuï.

2.6 Haïn tuoåi phuïc vuï:

Vieäc qui ñònh haïn tuoåi phuïc vuï nhaèm taïo ñoä tuoåi phuø hôïp ñuû söùc khoûe ñeå reøn luyeän vaø phaán ñaáu hoaøn thaønh nhieäm vuï.

Theo caáp baäc quaân haøm ñöôïc qui ñònh tuoåi taïi nguõ, döï bò haïng 1 vaø döï bò haïng 2.

Theo chöùc vuï thì ñöôïc qui ñònh haïn tuoåi theo töøng chöùc vuï.

Khi quaân ñoäi coù nhu caàu, só quan coù ñuû phaåm chaát, naêng löïc, söùc khoûe vaø töï nguyeän thì coù theå keùo daøi thôøi haïn phuïc vuï taïi nguõ.

Quyeàn lôïi, nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa só quan:

Quyeàn lôïi:

Ñöôïc hoïc taäp, nghieân cöùu, ñaøo taïo boài döôûng; Ñöôïc taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån taøi naêng.

Ñöôïc höôûng löông, phuï caáp, ñaûm baûo nhaø ôû vaø ñieàu kieän laøm vieäc, ñöôïc nghæ pheùp vaø quyeàn lôïi khaùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.

Ñöôïc quaân ñoäi thanh toaùn vieän phí khi ñieàu trò beänh taïi caùc cô sôû daân y.

Ngöôøi thaân trong gia ñình (boá meï vôï hoaëc choàng, vôï hoaëc choàng, con döôùi 18 tuoåi) khoâng coù baûo hieåm y teá ñöôïc mieãn giaûm vieän phí khi khaùm vaø chöûa beänh taïi caùc cô sôû quaân y vaø daân y theo qui ñònh cuûa chính phuû.

Khi thoâi phuïc vuï taïi nguõ ñöôïc giaûi quyeát theo moät trong caùc hình thöùc sau: Nghæ höu, chuyeån ngaønh, phuïc vieân.

Ñöôïc nghæ höu khi coù moät trong hai ñieàu kieän sau:

+  Ñuû ñieàu kieän theo qui ñònh baûo hieåm xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc.

+  Nam ñuû 25 naêm, nöû 20 naêm phuïc vuï trong quaân ñoäi, khi quaân ñoäi khoâng coøn nhu caàu söû duïng hoaëc khoâng chuyeån ngaønh ñöôïc.

Nghóa vuï:

Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi toå quoác, vôùi nhaân daân, neâu cao tinh thaàn caûnh giaùc saün saøng chieán ñaáu, hi sinh baûo veä vöõng chaéc toå quoác Vieät nam XHCN vaø hoaøn thaønh moïi nhieäm vuï ñöôïc giao.

Toân troïng quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, kieân quyeát baûo veä taøi saûn XHCN, baûo veä tính maïng vaø taøi saûn cuûa nhaân daân.

Göông maãu chaáp haønh ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, ñieàu leänh, ñieàu leä cuûa quaân ñoäi.

Ra söùc hoïc taäp chính trò, quaân söï, vaên hoùa, kó thuaät, nghieäp vuï, reøn luyeän tính toå chöùc, kæ luaät vaø theå löïc, khoâng ngöøng naâng cao baûn lænh chieán ñaáu.

Thöôøng xuyeân chaêm lo lôïi ích, vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa boä ñoäi.

Traùch nhieäm:

Chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø caáp treân veà nhöõng meänh leänh cuûa mình.

Toå chöùc thöïc hieän moïi nhieäm vuï cuûa ñôn vò theo chöùc traùch ñöôïc giao.

Phaûi baùo caùo ngay vôùi ngöôøi ra meänh leänh khi thaáy meänh leänh ñoù traùi phaùp luaät, khoâng phaûi chòu traùch nhieäm vaø haäu quaû khi phaûi chaáp haønh meänh leänh nhöng phaûi baùo caùo kòp thôøi leân caáp treân tröïc tieáp cuûa ngöôøi ra meänh leänh.

Só quan döï bò

4.1 Só quan döï bò, haïng ngaïch cuûa só quan döï bò:

Só quan döï bò: laø só quan thuoäc löïc löôïng döï bò ñoäng vieân, ñöôïc ñaêng kí, quaûn lí, huaán luyeän saün saøng phuïc vuï taïi nguõ.

Haïng ngaïch cuûa só quan döï bò: só quan döï bò haïng moät vaø haïng hai. Heát haïng 1 thì chuyeån sang haïng 2. Heát haïng 2 hoaëc khoâng ñuû ñieàu kieän, tieâu chuaån thì ñöôïc giaûi ngaïch só quan döï bò.

4.2 Ñoái töôïng ñaêng kí só quan döï bò:

Só quan, caùn boä laø quaân nhaân chuyeân nghieäp coøn ñuû tieâu chuaån vaø ñieàu kieän khi thoâi phuïc vuï taïi nguõ.

Quaân nhaân chuyeân nghieäp vaø haï só quan ñöôïc ñaøo taïo só quan döï bò khi khoâng coøn taïi nguõ.

Caùn boä, coâng chöùc ngoaøi quaân ñoäi toát nghieäp ñaïi hoïc trôû leân coù chuyeân moân phuø hôïp vaø ñöôïc ñaøo taïo sóa quan döï bò.

4.3 Goïi ñaøo taïo só quan döï bò vaø goïi só quan döï bò phuïc vuï taïi nguõ:

Goïi ñaøo taïo só quan döï bò ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc, sinh vieân vaø nhöõng ngöôøi toát nghieäp ñaïi hoïc trôû leân.

Goïi só quan döï bò phuïc vuï taïi nguõ trong caùc tröôøng hôïp sau:

+  Trong thôøi bình phuïc vuï taïi nguõ 2 naêm ñoái vôùi só quan döï bò chöa phuïc vuï taïi nguõ.

+  Trong thôøi chieán khi coù nhu caàu.

4.4 Quaân haøm, chöùc vuï cuûa só quan döï bò:

Hoïc vieân toát nghieäp ñaøo taïo só quan döï bò ñöôïc phong quaân haøm Thieáu uùy só quan döï bò.

Caên cöù vaøo chöùc vuï ñöôïc boå nhieäm, keát quaû hoïc taäp, reøn luyeän, möùc löông ñang höôûng ñeå xeùt phong caáp baäc quaân haøm cho caùn boä, coâng chöùc toát nghieäp ñaøo taïo só quan döï bò.

Quaân haøm ñöôïc taêng töông xöùng vôùi chöùc vuï khi caên cöù vaøo bieân cheá, tieâu chuaån chöùc vuï, keát quaû hoïc taäp quaân söï, thaønh tích phuïc vuï quoác phoøng.

Thôøi haïn xeùt thaêng quaân haøm phaûi treân 2 naêm.

4.5 Traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa só quan döï bò:

Traùch nhieäm:

Ñaêng kí vaø chòu söï quaûn lí cuûa cô quan quaân söï nôi cö truù , coâng taùc.

Tham gia caùc lôùp huaán luyeän, taäp trung kieåm tra saün saøng chieán ñaáu.

Hoaøn thaønh chöùc traùch, nhieäm vuï ñöôïc giao.

Vaøo phuïc vuï taïi nguõ theo qui ñònh taïi ñieåm 4.3 treân.

Quyeàn lôïi:

Ñöôïc höôûng phuï caáp traùch nhieäm quaûn lí ñôn vò döï bò ñoäng vieân, mieãn thöïc hieän lao ñoäng nghóa vuï coâng ích.

Ñöôïc trôû veà cô quan, ñòa phöông tröôùc khi nhaäp nguõ vaø tieáp tuïc phuïc vuï trong ngaïch döï bò. Chuyeån sang ngaïch só quan taïi nguõ khi coù ñuû tieâu chuaån hay quaân ñoäi coù nhu caàu.

Quaûn lí nhaø nöôùc ñoái vôùi só quan:

5.1 Noäi dung:

Ban haønh vaø höôùng daãn thöïc hieän caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà só quan.

Laäp quy hoaïch, keá hoaïch xaây döïng ñoäi nguõ só quan.

Chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän vieäc ñaøo taïo, boài döôûng, quaõn lí, boá trí, söû duïng só quan; chính saùch cheá ñoä ñoái vôùi ñoäi nguõ só quan.

Chæ ñaïo, toå chöùc vieäc thöïc hieän thanh tra, kieåm tra, giaûi quyeát caùc khieáu naïi, toá caùo, khen thöôûng, xöû lí vi phaïm vaø vieäc thi haønh caùc quy ñònh veà luaät só quan.

5.2 Traùch nhieäm cuûa chính phuû, caùc Boä, cô quan ngang boä, cô quan thuoäc chính phuû:

Chính phuû thoáng nhaát quaûn lí veà só quan.

Boä quoác phoøng chòu traùch nhieäm tröôùc chính phuû vieäc quaûn lí nhaø nöôùc veà só quan; Chuû trì phoái hôïp vôùi caùc Boä, cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc

chính phuû, UBND Tænh, Thaønh phoá tröïc thuoäc TW ñeå thöïc hieän quaûn lí nhaø nöôùc veà só quan vaø ngöôïc laïi.

5.3 Traùch nhieäm cuûa chính quyeàn ñòa phöông caùc caáp:

Giaùo duïc höôùng nghieäp, taïo nguoàn ñaøo taïo só quan trong thanh nieân.

Öu tieân tieáp nhaän, boá trí vieäc laøm ñoái vôùi só quan chuyeån ngaønh, phuïc vieân.

Ñaêng kí, quaûn lí, taïo ñieàu kieän ñeå só quan döï bò hoaøn thaønh nhieäm vuï theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.

Thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch ñoái vôùi só quan vaø gia ñình cö truù hôïp phaùp taïi ñòa phöông.

Giaùo duïc höôùng nghieäp, taïo nguoàn ñaøo taïo só quan trong thanh nieân.

Öu tieân tieáp nhaän, boá trí vieäc laøm ñoái vôùi só quan chuyeån ngaønh, phuïc vieân.

Ñaêng kí, quaûn lí, taïo ñieàu kieän ñeå só quan döï bò hoaøn thaønh nhieäm vuï theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.

Thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch ñoái vôùi só quan vaø gia ñình cö truù hôïp phaùp taïi ñòa phöông.

Naém vöõng noäi dung cô baûn cuûa luaät só quan.

Hieåu ñöôïc nghóa vuï, traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa só quan.

Naém ñöôïc ñieàu kieän tuyeån choïn ñaøo taïo, boå sung vaøo ñoäi nguõ só quan. Naâng cao giaùc ngoä veà nhieäm vuï baûo veä Toå quoác, traùch nhieäm tham gia xaây döïng ñoäi nguõ só quan.

Höôùng phaán ñaáu trôû thaønh só quan quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam:

(Tham khaûo baøi “nhaø tröôøng quaân ñoäi vaø tuyeån sinh quaân söï” chöông trình lôùp 12).


YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN

 

MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU

Muïc ñích

Giôùi thieäu cho hoïc sinh khaùi quaùt nhöõng noäi dung cô baûn cuûa luaät só quan Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam.

Hieåu nghóa vuï, quyeàn lôïi cuûa só quan.

Yeâu caàu

Naém ñöôïc ñieàu kieän tuyeån choïn ñaøo taïo só quan thöôøng tröïc vaø só quan döï bò.

Naâng cao giaùc ngoä veà nhieäm vuï baûo veä toå quoác vaø höôùng nghieäp quaân söï cho hoïc sinh.

NOÄI DUNG VAØ TROÏNG TAÂM

Noäi dung: Luaät só quan Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam.

Phaàn I: Muïc ñích cuûa luaät só quan Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam.

Phaàn II: Toùm taét luaät só quan.

Phaàn III: Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa luaät só quan.

Phaàn IV: Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh tham gia xaây döïng ñoäi nguõ só quan.

Troïng taâm

Phaàn II: Toùm taét luaät só quan.

THÔØI GIAN: 2 tieát.

TOÅ CHÖÙC VAØ PHÖÔNG PHAÙP

Toå chöùc

Laáy lôùp hoïc ñeå leân lôùp.

Phöông phaùp

Ngöôøi daïy:

Ñoïc luaät só quan vaø phaân tích lieân heä thöïc teá.

Ngöôøi hoïc:

Nghe, vieát, neâu thaéc maéc.

THAØNH PHAÀN

Ñoái töôïng: Hoïc sinh lôùp 11.

Soá löôïng: 35 50 h/s

ÑÒA ÑIEÅM

Phoøng Hoïc Tröôøng THPT Thuû Ñöùc

BAÛO ÑAÛM-VAÄT CHAÁT

Ngöôøi daïy:

Giaùo aùn – Luaät só quan caùc vaên baûn döôùi luaät.

Ngöôøi hoïc:

Giaáy vieát.

 

 


YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN

 

I/ MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU:

1/ Muïc ñích: Daïy cho hoïc sinh bieát tính naêng, caáu taïo, cuyeån ñoäng gaây noå cuûa löïu ñaïn.

Qui taéc duøng löïu ñaïn.

Tö theá ñoäng taùc ñöùng neùm löïu ñaïn xa truùng höôùng.

2/ Yeâu caàu:

Ñaûm baûo an toaøn trong taäp luyeän

Ñaûm baûo thöïc haønh toát ñoäng taùc ñöùng neùm.

II/ NOÄI DUNG – TROÏNG TAÂM:

1/ Noäi dung:

Tính naêng, caáu taïo moät soá loaïi löïu ñaïn.

Löïu ñaïn caàn 97 Vieät Nam.

Löïu ñaïn 1 (phi 1)

Quy taéc söû duïng löïu ñaïn:

1/ Söû duïng, giöõ gìn löïu ñaïn thaät.

2/  Quy ñònh söû duïng löïu ñaïn trong huaán luyeän.

III/ TÖ THEÁ ÑOÄNG TAÙC:

1/ Ñuùng neùm löïu ñaïn xa, truùng höôùng.

2/ Troïng taâm:

Tính naêng, caáu taïo.

Thöïc haønh neùm.

IV/ PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC:

1/ Phöông phaùp:

Giaùo vieân:

Keát hôïp, giaûng daïy, phaân tính noäi dung I, II troïng taâm tính naêng chieán ñaáu, caáu taïo, chuyeån ñoäng.

Noäi dung III: Vuøn deõm giaûng keát hôïp tröïc quan laøm maãu theo 3 böôùc.

Hoïc sinh:

Nghe, nhìn, ghi cheùp, töï nghieân cöùu thöïc luyeän.

2/ Toå chöùc:

Laáy lôùp hoïc laøm ñôn vò giaûng daïy, kieåm tra laáy toå laøm ñôn vò oân luyeän, hoäi thao.

Phaûi khôûi ñoäng tröôùc khi thöïc luyeän.

V/ THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM:

1/ Thôøi gian: 3 tieát

Lyù thuyeát 1ñ, thöïc haønh: 2 ñ

2/ Ñòa ñieåm: Saân Vaän Ñoäng Linh Trung

VI/ ÑAÛM BAÛO VAÄT CHAÁT:

Giaùo vieân: - Tranh veõ, moâ hình

Löïu ñaïn taäp

Suùng

2- Hoïc sinh: - Trang phuïc TDTT

Taäp vieát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ TÍNH NAÊNG, CAÁU TAÏO MOÄT SOÁ LOAÏI LÖÏU ÑAÏN:

1/ Löïu ñaïn caàn 97 Vieät Nam:

Tính naêng chieán ñaáu:

Duøng ñeå tieâu  dieät sinh löïc ñònh chuû yeáu baèng maïnh gang vuïn. Baøn kính saùt thöông 5m. Thôøi gian chaùy chaäm töø khi phaùt löûa ñeán khi löïu ñaïn noå 3,2s 4,2s. Toaøn boä löïu ñaïn naëng 450g.

Caáu taïo:

Löïu ñaïn goàm 2 boä phaän: Thaân vaø boä phaän gaây noå.

Thaân löïu ñaïn: Voõ baèng gang coù nhieàu khía taïo thaønh muùi, ñöôøng kính 50mm. Coå coù ren ñeå lieân keát vôùi boä phaän gaây noå, daøi 98mm (tính luoân boä phaäm gaây noåi) beân trong chöùa 45g thuoác TNT.

Boä phaän gaây noå: Laép vaøo thaân baèng ren:

Buùa vaø kim hoaû

Loø xo buùa vaø kim hoaû

Caàn baåy (moû vòt)

Kíp, haït löûa vaø daây chaùy chaäm

Choát an toaøn vaø voøng keùo

Chuyeån ñoäng vaø gaây noå:

Luùc bình thöôøng, choát an toaøn giöõ khoâng cho moû vòt (caàn baåy) baät leân, caàn baåy ñeø buùa vaø kim hoaû ngöõa veà phía sau thaønh theá göông.

Khi ruùt choát an toaøn, caàn baåy baät leân rôøi khoûi tai giöõ, loø xo ñaåy buùa veà phía tröôùc (theo kieåu ñaäp voøng) Kim hoûa choïc vaøo haït hoûa, haït löûa phaùt löûa ñoát chaùy daây chaùy chaäm, khi daây chaùy chaäm chaùy heát phöït hoûa vaøo kíp, kíp noå gaây noå löïu ñaïn.

2/ Löïu ñaïn 1 (phi 1) ;

Tính naêng chieán ñaáu (giaáy löïu ñaïn caàn ).

Caáu taïo: goàm 2 boä phaän chính.

Thaân löïu ñaïn:

Voõ baèng gang coù khía taïo thaønh caùc muøi, coå löïu ñaïn coù ren ñeå lieân keát vôùi boä phaän gaây noå. Beân trong nhaø 45g thuoác noå TNT.

Boä phaän gaây noå: Laép vaøo thaân baèng ren.

+ OÁng Kim hoûa ñeå chöùa loø xo, kim hoaû, choát an toaøn.

+ Moû vòt: Ñeå giöõ ñuoâi kim hoaû

+ Haït löûa: ñeå phaùt löûa ñoát chaùy thuoác chaùy chaäm.

+ OÁng chöùa thuoác chaùy chaäm ñeå chuyeàn löûa vaøo kíp.

+ Kíp ñeå gaây noå löïu ñaïn.

Chuyeån ñoäng gaây noå:

Bình thöôøng choát an toaøn giöõ moû vòt khoâng cho moû vòt giöõ ñuoâi kim hoaû, kim hoûa eùp loø xo laïi.

Khi ruùt chaát an toaøn, moû vòt khoâng bò guõi rôøi ra khoûi ñuoâi kim hoaû loø xo bung ra ñaåy kim hoûa ñaäp vaøo haït löûa, haït löûa phaùt löûa ñoát chaùy thuoác chaùy chaäm, thuoâc chaùy chaäm chaùy heát phuït löûa vaøo kíp laøm kíp noå gaây noå löïu ñaïn.

Ñeå ruùt choát an toaøn, phaûi uoán thaúng choát, duøng löïc giaèng co cuûa hai tay ruùt choát an toaøn.

II/ QUY TAÉC SÖÛ DUÏNG LÖÏU ÑAÏN:

1/ Söû duïng, giöõ gìn löïu ñaïn thaät:

Söû duïng löïu ñaïn:

Chæ nhöõng ngöôøi naém ñöôïc, tính naêng caáu taïo vaø thaønh thaïo ñoäng taùc môùi ñöôïc söû duïng.

Theo leänh cuûa chæ huy.

Giöõ gìn löïu ñaïn:

Phaûi ñeå nôi khoâ raùo, thoaùng gioù, khoâng ñeå laãn vôùi caùc loaïi ñaïn, thuoác noå, vaät deå chaùy.

Khoâng ñeå rôi va chaïm maïnh.

Boä phaän gaây noå ñeå rieâng khi söû duïng môùi laép vaøo.

2/ Quy ñònh söû duïng trong huaán luyeän:

Caám söû duïng löïu ñaïn thaät.

Khoâng ñuøa nghòch.

Theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.

III/ TÖ THEÁ ÑOÄNG TAÙC NEÙM LÖÏU ÑAÏN:

Ñöùng neùm löïu ñaïn xa truùng höôùng.

1/ Tröôøng hôïp vaän duïng:

Thöôøng vaän duïng trong tröôøng hôïp coù vaät che ñôõ, che khuaát cao ngang taàm ngöïc, phía sau khoâng bò vöôùng, muïc tieâu xa.

2/ Ñoäng taùc:

Tay phaûi ñöa suùng vaøo keïp giöõa 2 chaân, hai tay laáy löïu ñaïn ra chuaån bò, tay phaûi caàm löïu ñaïn (boán ngoùn con naém choaøng ñeø leân moû vòt) tay traùi beû thaúng choát an toaøn, sau ñoù tay phaûi caàm löïu ñaïn, tay traùi caàm suùng xaùch suùng ngang thaét löng, muõi suùng cheách leân treân (neáu ñieàu kieän cho pheùp coù theå döïa suùng vaøo ñòa vaät, maët suùng quay sang phaûi, hoäp tieáp ñaïn quay sang traùi).

Chaân traùi böôùc leân (hay chaân phaûi luøi veà phía sau) moät böôùc daøi, baøn chaân traùi thaúng truïc höôùng neùm, thaân ngöôøi xoay sang nöûa beân phaûi.

Ngöôøi hôi cuùi veà tröôùc, goái traùi khuïy, chaân phaûi thaúng muõi baøn chaân traùi vaø goùt baøn chaân phaûi laøm truï, xoay ngöôøi sang phaûi (goùt chaân traùi kieãng), ngöôøi gnaõ veà phía sau, goái phaûi hôi chuøng, chaân traùi thaúng, ngoùn uùt tay traùi ruùt choát an toaøn ra, tay phaûi ñöa löïu ñaïn xuoáng döôùi veà phía sau laáy ñaø.

Duøng söùc vuùt cuûa caùnh tay phaûi , phoái hôïp vôùi söùc röôùn cuûa thaân, söùc baät cuûa chaân phaûi ñeå neùm löïu ñaïn vaøo muïc tieâu. Khi caùnh tay phaûi vug löïu ñaïn veà phía tröôùc hôïp vôùi maët phaúng ngang moät goùc 45o thì buoâng löïu ñaïn, ñoàng thôøi xoay ngöôøi ñoái dieän vôùi muïc tieâu, tay traùi ñöa suùng veà sau giöõ caân baèng. Chaân phaûi theo ñaø keùo leân ngang goùt chaân traùi hoaëc böôùc leân moät böôùc. Tay phaûi xaùch suùng tieáp tuïc tieán, baén hay neùm quaû löïu ñaïn khaùc.

Chuù yù:

Neáu thuaän tay traùi thì ñoäng taùc ngöôïc laïi.

Ñoäng taùc nhòp nhaøng theo quy luaät töï nhieân.

Ñeå neùm ñöôïc xa phaûi bieát phoái hôïp söùc baät cuûa chaân, söùc röôùn cuûa thaân, söùc vuùt caùnh tay vaø bung löïu ñaïn ñuùng luùc.

Trieät ñeå lôïi duïng ñòa hình, ñòa vaät hoaëc naèm xuoáng ñeå baûo ñaûm an toaøn.

 

 

 

 

 

 

 

KEÁ HOAÏCH LUYEÄN TAÄP

I/ NOÄI DUNG:

Ñöùng neùm löïu ñaïn.

II/ THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM:

Thôøi gian: 2 tieát.

Ñòa ñieåm: Saân vaän ñoäng.

III/ TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP:

1/ Toå chöùc: - Khôûi ñoäng caùc khôùp

Chia toå luyeän taäp.

2/ Phöông phaùp:

Ñoäi hình haøng ngang caùch nhau 3m luyeän taäp.

Thöïc hieän theo khaåu leänh.

IV/ VAÄT CHAÁT BAÛO ÑAÛM:

Suùng, löïu ñaïn

Moâ hình, tranh veõ

V/ NGÖÔØI PHUÏ TRAÙCH:

Phuï traùch chung: Giaùo vieân

Phuï traùch toå: toå tröôûng

VI/ KYÙ TÍN HIEÄU:

Moät laàn coøi chuaån bò.

Phaùt vôø neùm

- Moät hoài coøi tít ….. tít   nhaët löïu ñaïn.

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án SGK Giáo dục Quốc phòng 11, Thể dục. . nslide.com chia sẽ đến mọi người tài liệu SGK Giáo dục Quốc phòng 11 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện SGK Giáo dục Quốc phòng 11 trong chuyên mục Thể dục được chia sẽ bởi bạn Tien Trieu Thuy tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào mục Thể dục , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Thể dục ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo PHẦN I: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN, bên cạnh đó I/- Mục đích yêu cầu: a/ Mục đích: Dạy cho học sinh nhận diện súng trường CKC và súng tiểu liên AK; nắm được tính năng cấu tạo, cách tháo lắp súng bình thường, tiếp theo là Làm cơ sở cho việc giữ gìn, bảo quản, sử dụng súng, ngoài ra Nắm chắc nội dung, bảo đảm an toàn cho người và khí giới, nói thêm là b/ Yêu cầu: Nắm được tính năng chiến đấu, biết tháo lắp, cho biết thêm Biết rèn luyện tính hợp nội dung khác,còn cho biết thêm Tuyệt đối an toàn, giữ gìn tốt binh khí, cho biết thêm Đạt yêu https://nslide.com/giao-an/sgk-giao-duc-quoc-phong-11.scttuq.html