Sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực học tập cho học sinh

Đăng ngày 7/20/2010 7:32:09 PM | Thể loại: SKKK | Chia sẽ bởi: Hoa Trần Thị | Lần tải: 40 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.15 M | Loại file: doc

 


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

 

Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

                             A. PhÇn më ®Çu:

I. §Æt vÊn ®Ò:

 

     T¹i bÊt k× ®Êt n­íc nµo, nh÷ng ®æi míi gi¸o dôc ë phæ th«ng mang tÝnh c¶i c¸ch gi¸o dôc ®Òu b¾t ®Çu tõ viÖc xem xÐt, ®iÒu chØnh môc tiªu gi¸o dôc víi nh÷ng k× väng míi vÒ mÉu ng­êi häc sinh cã ®­îc sau qu¸ tr×nh gi¸o dôc. §æi míi d¹y häc nãi chung vµ ®æi míi d¹y häc lÞch sö nãi riªng lµ mét qu¸ tr×nh ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ kiªn tr×, trong ®ã cã nhiÒu yÕu tè quan hÖ chÆt chÏ víi nhau .

    D¹y nh­ thÕ nµo, häc nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ häc tËp tèt nhÊt lµ ®iÒu mong muèn cña tÊt c¶ thÇy c« gi¸o chóng ta. Muèn thÕ ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p d¹y vµ häc. Ng­êi gi¸o viªn ph¶i tæ chøc mét c¸ch linh ho¹t c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u kÕt thóc giê häc, tõ c¸ch æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò ®Õn c¸ch häc bµi míi, cñng cè, dÆn dß. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã gióp häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch tù gi¸c, chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ ngµy cµng yªu thÝch, say mª m«n häc.

    VËy lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong d¹y häc lÞch sö? Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p, vÝ nh­: Ph­¬ng ph¸p sö dông ®å dïng trùc quan, ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn häc sinh ghi nhí sù kiÖn lÞch sö, n¾m v÷ng vµ sö dông s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, tiÕn hµnh c«ng t¸c ngo¹i kho¸... Nh­ng viÖc sö dông hÖ thèng c©u hái trong d¹y häc nãi chung, d¹y häc lÞch sö nãi riªng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p rÊt quan träng, rÊt cã ­u thÕ ®Ó ph¸t triÓn t­ duy cña häc sinh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chung, thèng nhÊt gi÷a thÇy vµ trß nhÞp nhµng sÏ lµm cho häc sinh n¾m v÷ng h¬n nh÷ng tri thøc

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

, h×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ x¶o vµ båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, h×nh thµnh nh©n c¸ch cho c¸c em.

    MÆt kh¸c nh»m gi¶m bít sè l­îng häc sinh yÕu kÐm trong nhµ tr­êng vµ ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña c¸c em kh¸ giái n¾m ch¾c ®­îc kiÕn thøc bµi häc vµ hiÓu s©u h¬n c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt lÞch sö...

  §Ó gãp phÇn vµo viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung, d¹y häc lÞch sö nãi riªng, b¶n th©n t«i mÆc dï lµ gi¸o viªn trÎ míi ra tr­êng ch­a cã kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y còng xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ:“Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho häc sinh trong d¹y häc lÞch sö  .

  Víi viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i mong muèn sÏ gãp phÇn vµo gióp gi¸o viªn tiÕn hµnh mét giê d¹y häc hiÖu qu¶ tèt  h¬n, häc sinh  tÝch cùc chñ ®éng trong viÖc tiÕp thu lÜnh héi kiÕn thøc cña bµi häc. §©y còng lµ lÝ do t«i chän ®Ò  tµi nµy.

 

II NhiÖm vô nghiªn cøu:

§Ó thùc hiÖn tèt ®Ò tµi nghiªn cøu b¶n th©n ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô:

- Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ“ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc LÞch sö”

- Thaogi¶ng, dù giê ®ång nghiÖp trao dåi rót kinh nghiÖm qua tõng tiÕt d¹y.

- Nghiªn cøu tµi liÖu g©y høng thó vÒ d¹y häc lÞch sö

- Nghiªn cøu tµi liÖu: T©m lÝ häc

- S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn lÞch sö líp 8,9.

- KiÓm  tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc sinh häc vµ lµm bµi ®Ó tõ ®ã cã ®iÒu chØnh vµ bæ sung hîp lÝ.

 

III Ph¹m vi nghiªn cøu :

§Ò tµi xoay quanh viÖc nghiªn cøu gi¶ng d¹y vµ häc tËp víi viÖc: Sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho häc sinh trong d¹y häc lÞch sö bËc

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

trung häc c¬ së. §èi t­îng nghiªn cøu mµ t«i ¸p dông cho ®Ò tµi nµy lµ líp 8B vµ líp 9B cña Tr­êng THCS Hång Thuû.

 

      B. PhÇn néi dung:

I. C¬ së khoa häc:

      §ai-ri nhµ gi¸o dôc Liªn X« cò ®· tõng nãi: « D¹y lÞch sö còng nh­ bÊt cø d¹y c¸i g× ®ßi hái ng­êi thÇy ph¶i khªu gîi c¸i th«ng minh chø kh«ng ph¶i lµ  b¾t buéc c¸c trÝ nhí lµm viÖc, b¾t nã ghi chÐp råi tr¶ l¹i ». Nh­ vËy môc ®Ých cña viÖc d¹y häc LÞch sö  ë tr­êng lµ ng­êi gi¸o viªn kh«ng chØ gióp cho häc sinh h×nh dung ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cña qu¸ khø biÕt vµ ghi nhí c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng cña LÞch sö mµ quan träng h¬n lµ hiÓu ®­îc lÞch sö tøc lµ ph¶i n¾m ®­îc b¶n chÊt cña sù kiÖn.        Trong ph¸t triÓn t­ duy cña häc sinh viÖc sö dông c¸c thao t¸c l« gic cã ý nghÜa rÊt quan träng. Th«ng th­êng gi¸o viªn sö dông c¸c thao t¸c chñ yÕu nh­ so s¸nh ®Ó t×m ra sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ b¶n chÊt c¸c sù kiÖn ), Ph©n tÝch vµ tæng hîp ( gióp häc sinh kh¸i qu¸t c¸c sù kiÖn ), quy n¹p, diÔn dÞch... §Ó thùc hiÖn nh÷ng thao thao t¸c nh­ vËy cã thÓ dïng nhiÒu c¸ch, nhiÒu ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau( ®å dïng trùc quan, tµi liÖu gi¶i thÝch ....) song viÖc hái vµ tr¶ lêi phï hîp víi tr×nh ®é yªu cÇu cña häc sinh,®­a l¹i kÕt qu¶ tèt. Hái vµ tr¶ lêi chÝnh lµ ®Æt t×nh huèng cã vÊn ®Ò råi t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Hái vµ tr¶ lêi kh«ng ph¶i lµ sù ®¸nh ®è mµ lµ gióp nhau hiÓu s©u s¾c lÞch sö h¬n. ViÖc hái vµ tr¶ lêi c©u hái cã ý nghÜa gi¸o d­ìng gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn lín. V× vËy viÖc ®Æt c©u hái cã vai trß rÊt quan träng trong giê d¹y häc lÞch sö nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nã ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh

Ii. C¬ së thùc tiÔn :

           ë tr­êng THCS Hång Thuû ®a sè häc sinh cßn l­êi häc vµ ch­a cã sù say mª m«n häc LÞch sö, cho nªn viÖc ghi nhí c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt lÞch sö .....cßn yÕu. §a sè c¸c em ch­a ®éc lËp suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi mét c©u hái mµ ph¶i ®äc nguyªn xi trong s¸ch gi¸o khoa hay chØ nªu ®­îc mèc thêi gian mµ kh«ng diÔn t¶ ®­îc thêi g

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

ian ®ã nãi lªn sù kiÖn g× ... Bëi vËy  b¶n th©n c¸c em nªn cã mét ph­¬ng ph¸p häc nh­ thÕ nµo ®Ó chiÕm lÜnh kiÕn thøc tõ bµi gi¶ng cña gi¸o viªn MÆt kh¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n lÞch sö ë tr­êng mét phÇn nµo ®ã ch­a ®­a ra ®­îc hÖ th«ng c©u hái vµ sö dông c©u hái ®ã nh­ thÕ nµo cho phï hîp, cho nªn chÊt l­îng kiÓm tra mét sè em ë mét sè líp cßn thÊp vµ tØ lÖ yÕu kÐm cßn nhiÒu. Nh»m gi¶m bít sè l­îng häc sinh yÕu kÐm vµ n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng b¶n th©n t«i ®· thÊy ®­îc ®iÒu ®ã vµ cè g¾ng ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc mµ cô thÓ lµ: “Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö’’.

 

III. Thùc tr¹ng d¹y vµ häc m«n lÞch sö ë tr­êng THCS Hång Thuû :

  1. ­u ®iÓm :

       *. VÒ phÝa gi¸o viªn :

   - §¹i ®a sè gi¸o viªn ®Òu cè g¾ng thay ®æi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña m×nh theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th«ng qua c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh­ ph­¬ng ph¸p trùc quan, ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ph­¬ng ph¸p tr­êng hîp(ph­¬ng ph¸p t×nh huèng ),ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p th«ng qua sù tr×nh bµy sinh ®éng giµu h×nh ¶nh cña gi¸o viªn trong t­êng thuËt, miªu t¶, kÓ chuyÖn, hoÆc nªu ®Æc ®iÓm cña nh©n vËt lÞch sö....

- Gi¸o viªn ®· tÝch cùc h­íng dÉn häc sinh th¶o luËn nhãm, hæ trî kiÕn thøc cho nhau vµ th«ng qua ho¹t ®éng nµy nh÷ng b¹n yÕu kÐm ®­îc ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn vµ c¸c b¹n häc sinh kh¸ giái vµ häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc vµ hiÓu s©u h¬n vÒ b¶n chÊt cña sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö......

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

- Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®· kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ®å dïng d¹y häc, khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó c¸c ®å dïng vµ ph­¬ng tiªn d¹y häc nh­ tranh ¶nh, b¶n ®å, sa bµn, m« h×nh, phim ®Ìn chiÕu, phim vi dÐo....vµ tõng b­íc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin phï hîp trong d¹y häc lÞch sö...

 

      *. VÒ phÝa häc sinh :

     - Häc sinh ®a sè chó ý nghe gi¶ng, tËp trung suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái mµ  gi¸o viªn ®Æt ra nh­ c¸c em ®· chuÈn bÞ bµi míi ë nhµ, tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi môc trong bµi cho nªn khi häc c¸c em lu«n chó ý ®Ó n¾m ch¾c bµi h¬n.

    - §a sè häc sinh ®Òu tÝch cùc th¶o luËn nhãm vµ ®· ®­a l¹i hiªô qu¶ cao trong qu¸ tr×nh lÜnh héi kiÕn thøc .

    - Häc sinh yÕu kÐm ®· vµ ®ang cè g¾ng n¾m b¾t c¸c kiÕn thøc träng t©m c¬ b¶n th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc nh­ th¶o luËn nhãm, vÊn ®¸p, ®äc s¸ch gi¸o khoa..c¸c em ®· m¹nh d¹n khi tr¶ lêi c¸c c©u hái  hay ghi nhí c¸c sù kiÖn, nh©n vËt, mét qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng trong viÖc chiÕm lÜnh kiÕn thøc cña m×nh.

 

  2. H¹n chÕ :

  * VÒ phÝa gi¸o viªn :

- VÉn cßn mét sè Ýt gi¸o viªn ch­a thùc sù thay ®æi hoµn toµn ph­¬ng ph¸p d¹yc cho phï hîp víi tõng tiÕt d¹y, ch­a tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em suy nghÜ , chiÕm lÜnh vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc nh­ vÉn cßn sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc thÇy nãi, trß nghe ”, “thÇy ®äc, trß chÐp ”. Do ®ã nhiÒu häc sinh ch­a n¾m v÷ng ®­îc kiÕn thøc mµ chØ häc thuéc mét c¸ch m¸y mãc, tr¶ lêi c©u hái th× nh×n vµo s¸ch gi¸o khoa hoµn toµn ...

- §a sè gi¸o viªn ch­a nªu c©u hái nhËn thøc ®Çu giê häc tøc lµ sau khi kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn vµo bµi lu«n mµ kh«ng giíi thiÖu bµi qua viÖc nªu c©u hái nhËn thøc

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

, ®iÒu nµy lµm gi¶m bít sù tËp trung, chó ý bµi häc cña häc sinh ngay tõ ho¹t ®éng ®Çu tiªn.

- Mét sè c©u hái gi¸o viªn ®Æt ra h¬i khã ,häc sinh kh«ng tr¶ l¬× ®­îc nh­ng l¹i kh«ng cã hÖ thèng c©u hái gîi më nªn nhiÒu khi ph¶i tr¶ lêi thay cho häc sinh .VÊn ®Ò nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trong ho¹t ®éng th¶o luËn nhãm, gi¸o viªn chØ biÕt nªu ra c©u hái nh­ng l¹i kh«ng h­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái ®ã nh­ thÕ  nµo v× kh«ng cã hÖ thèng c©u hái gîi më vÊn ®Ò .

- Mét sè tiÕt häc gi¸o viªn chØ nªu vµi ba c©u hái vµ huy ®éng mét sè häc sinh kh¸, giái tr¶ lêi, ch­a cã c©u hái giµnh cho ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm .Cho nªn ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm Ýt ®­îc chó ý vµ kh«ng ®­îc tham gia ho¹t ®éng, ®iÒu nµy lµm cho c¸c em thªm tù ti vÒ n¨ng lùc cña m×nh vµ c¸c em c¶m thÊy ch¸n n¶n m«n häc cña m×nh.

.

    * VÒ phÝa häc sinh :

- Häc sinh th­êng tr¶ lêi c©u hái gi¸o viªn ®Æt ra th«ng qua viÖc nh×n s¸ch gi¸o khoa vµ nh¾c l¹i, ch­a cã sù ®éc lËp t­ duy . Mét sè häc sinh cßn ®äc nguyªn xi s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi c©u hái.

-Häc sinh cßn l­êi häc vµ ch­a cã sù say mª m«n häc, mét sè bé phËn häc sinh kh«ng chuÈn bÞ bµi míi ë nhµ, kh«ng lµm bµi tËp ®Çy ®ñ , trªn líp c¸c em thiÕu tËp trung suy nghÜ. Cho nªn viÖc ghi nhí c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng, nh©n vËt lÞch sö ....cßn yÕu.

- Häc sinh chØ cã tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái dÔ, ®¬n gi¶n (nh­ tr×nh bµy), cßn mét sè c©u hái tæng hîp, ph©n tÝch, gi¶i thÝch, so s¸nh...th× häc sinh cßn rÊt lóng tóng khi tr¶ lêi hoÆc tr¶ lêi th× mang tÝnh chÊt chung chung .....

 

   * §iÒu tra cô thÓ :

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

  -  B¶n th©n t«i ®¶m nhËn viÖc gi¶ng d¹y m«n lÞch sö líp 8B vµ líp 9B .Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y víi ý thøc võa nghiªn cøu ®Æc ®iÓm t×nh h×nh häc tËp bé m«n cña häc sinh võa tiÕn hµnh rót kinh nghiÖm qua mçi tiÕt d¹y.ViÖc ®iÒu tra ®­îc thùc hiÖn th«ng qua hái ®¸p víi nh÷ng c©u hái ph¸t triÓn t­ duy häc sinh ë trªn líp, kiÓm tra 15 phót, kiÓm tra 45 phót ...

KÕt qu¶ ®iÒu tra t«i nhËn thÊy ®a sè häc sinh chØ tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái mang tÝnh chÊt tr×nh bµy, cßn nh÷ng c©u hái gi¶i thÝch t¹i sao, so s¸nh, ®¸nh gi¸ nhËn thøc th× c¸c em cßn rÊt lóng tóng khi tr¶ lêi. Do vËy kÕt qu¶ ®iÒu tra còng kh«ng cao . Cô thÓ :

 

Líp

SLHS

Giái

Kh¸

Tb

YÕu

KÐm

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

8B

37

8

21,6

7

18,9

15

40,5

5

13,5

2

5,4

9B

36

10

28,0

6

16,7

13

36,1

5

13,9

2

5,6

 

IV. Mét sè gi¶i ph¸p thùc tÕ trong viÖc sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho häc sinh trong d¹y häc lÞch sö líp 8 vµ líp 9 .

1. Nªu c©u hái ®Æt vÊn ®Ò.

* §èi víi gi¸o viªn :

    -Tr­íc khi b­íc vµo bµi míi, gi¸o viªn nªn nªu ngay c©u hái ®Þnh h­íng nhËn thøc cho häc sinh. C¸c c©u hái nªu vÊn ®Ò ®­a ra vµo ®Çu giê nh»m ®éng viªn  sù chó ý, huy ®éng c¸c n¨ng lùc nhËn thøc cña häc sinh vµo viÖc theo dâi bµi gi¶ng ®Ó t×m c©u tr¶ lêi . Nh÷ng c©u hái nµy lµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña bµi häc mµ häc sinh ph¶i n¾m. §­¬ng nhiªn, khi ®Æt c©u hái kh«ng yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi ngay mµ chØ sau khi gi¸o viªn ®· cung cÊp ®Çy ®ñ sù kiÖn th× häc sinh míi tr¶ lêi ®­îc.

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

    VÝ dô :

  • Khi d¹y bµi 5.“C«ng x· Pa ri 1871”( s¸ch gi¸o khoa lÞch sö 8 trang 35). Gi¸o viªn nªu c©u hái ®Çu giê : V× sao nãi “C«ng x· Pa ri lµ mét h×nh ¶nh thu nhá cña nhµ n­íc kiÓu míi – nhµ n­íc cña d©n, do d©n ,v× d©n”®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ®ã c¸c em cÇn ph¶i tù m×nh t×m hiÓu kÜ vÊn ®Ò nµy, c¸ch tèt nhÊt lµ t×m hiÓu nguyªn nh©n,diÔn biÕn tõ ®ã rót ra ý nghÜa cña C«ng x· Pa ri
  • HoÆc khi d¹y bµi 7: C¸c n­íc MÜ La tinh (lÞch sö líp 9 s¸ch gi¸o khoa trang 29) ®Ó phÇn chuyÓn ý sang môc II g©y ®­îc sù chó ý cho häc sinh chóng ta cã thÓ nãi: Trong c¬n b¶o t¸p cña c¸ch m¹ng MÜ La tinh th× h×nh ¶nh ®Êt n­íc Cu Ba ®Ñp nh­ mét d·i lôa ®µo, ®ang bay lªn gi÷a mµu xanh cña trêi biÓn Ca ri bª víi n¾ng vµng rùc rì, ®ã chÝnh lµ Cu Ba hßn ®¶o cña tù do – hßn ®¶o anh hïng. VËy hßn ®¶o anh hïng nµy ®· tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc nh­ thÕ nµo vµ c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Cu Ba ®¹t ®­îc kÕt qu¶ g× ? Chóng ta chuyÓn sang môc II “Cu Ba – Hßn ®¶o anh hïng ”.

-  Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, chóng ta vÉn tu©n thñ tr×nh tù cÊu t¹o cña s¸ch gi¸o khoa, song cÇn khai th¸c nhÊn m¹nh, gióp häc sinh tr¶ lêi c©u hái nªu trªn. Häc sinh tr¶ lêi ®­îc c©u hái nµy tøc lµ ®· n¾m vµ hiÓu ®­îc kiÕn thøc chñ yÕu cña bµi.

 

        * §èi víi häc sinh:

    C©u hái lo¹i nµy th­êng lµ c©u hái cã tÝnh chÊt bµi tËp muèn tr¶ lêi ph¶i huy ®éng kiÕn thøc c¬ b¶n cña toµn bµi. ChÝnh v× vËy häc sinh ph¶i chuÈn bÞ bµi vµ tr¶ lêi tr­íc c¸c c©u hái cuèi môc ë nhµ , chó ý, tËp trung cao ®é theo dâi bµi gi¶ng , chän läc sù kiÖn vµ tr×nh bµy trªn líp.

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

2.X¸c ®Þnh mèi liªn hÖ , x©u chuæi gi÷a c©u hái víi c¸c sù kiÖn , hiÖn t­îng trong bµi häc.

   -Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p s­ ph¹m lµ x¸c lËp mèi liªn hÖ gi÷a c©u hái c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö trong bµi.

 

         VÝ dô :

  • Sau khi häc xong bµi 26: “Phong trµo kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ XIX”(lÞch sö 8 trang 125).Chóng ta cã thÕ tæ chøc trß ch¬i « ch÷ ®Ó cho c¸c em x©u chuæi c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö l¹i víi nhau ®Ó c¸c em kh¾c s©u h¬n kiÕn thøc vµ cã høng thó häc tËp th«ng qua c¸c c©u hái gîi ý .

 

 

HÖ thèng c©u hái cho trß ch¬i.

C©u 1: Ri-vi-e bÞ giÕt ë ®©u?

C©u 2: ¤ng vua trÎ kiªn quyÕt chèng Ph¸p lµ ai?

C©u 3:Tªn hiÖp ­íc triÒu ®×nh HuÕ kÝ víi Ph¸p n¨m 1884?

C©u 4:Thµnh miÒn T©y mµ Phan Thanh Gi¶n d©ng cho Ph¸p?

C©u 5:Tªn thËt cña vua Hµm Nghi?

C©u 6:Tªn d·y nói vua Hµm Nghi v­ît sang ®Ó sang Hµ TÜnh ?

C©u 7: Ng­êi ®øng ®Çu phe chñ chiÕn lµ ai?

C©u 8: N¬i vua Hµm Nghi bÞ ®i ®µy?

§¸p ¸n cña c¸c « ch÷:

C

¢

U

G

I

¢

Y

H

A

M

N

G

H

I

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

P

A

T

¥

N

¤

T

 

V

I

N

H

L

O

N

G

 

 

¦

N

G

L

I

C

H

T

R

¦

¥

N

G

S

¥

N

 

 

T

¤

N

T

H

¢

T

T

H

U

Y

£

T

 

A

N

G

I

£

R

I

 

Tõ hµng däc: CÇn V­¬ng

      Nh÷ng kiÕn thøc nµy ®­îc s¾p xÕp tr×nh diÔn trªn mµn h×nh,(viÕt lªn b¶ng phô hoÆc trªn khæ giÊy to )®Ó c¸c em cã thÓ quan s¸t ®­îc c©u hái vµ hÖ thèng kiÕn thøc, häc sinh tù t×m ra c©u tr¶ lêi, t×m ra mèi liªn gi÷a chóng. Trong häc sinh sÏ cã cuéc tranh luËn ®©u lµ tõ ch×a kho¸ cña « ch÷ vµ häc sinh rÏ ph¸t hiÖn ra ch×a kho¸ lµ CÇn V­¬ng. C¸ch lËp b¶ng nh­ vËy hîp víi c¸ch sö dông c©u hái sÏ cã hiÖu qu¶ kh«ng chØ vÒ n¾m kiÕn thøc mµ cßn cã t¸c dông gi¸o dôc , rÌn luyÖn kÜ n¨ng, kÜ x¶o, ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh vµ gióp c¸c em tr¸nh nhµm ch¸n trong c¸c tiÕt häc.

  -  ViÖc x©y dùng b¶ng c¸c sù kiÖn qua c¸c c©u hái trß ch¬i vµ mèi liªn hÖ gi÷a chóng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gióp häc sinh nhí ngay sù kiÖn c¬ b¶n ë trªn líp, ®ång thêi kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc häc tËp cña c¸c em.

 

3. X©y dùng hÖ thèng c©u hái ë trªn líp:

     - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë trªn líp, gi¸o viªn cßn ph¶i biÕt ®Æt ra vµ gióp häc sinh gi¶i quyÕt c¸c c©u hái cã tÝnh chÊt nhËn thøc kiÕn thøc. Mét hÖ thèng c©u hái

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.


Ph­¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .

 

tèt nªu ra trong qóa tr×nh gi¶ng d¹y ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c¸c em, kÝch thÝch t­ duy ph¸t triÓn. §ång thêi t¹o ra mèi liªn hÖ bªn trong cña häc sinh vµ gi÷a häc sinh víi gi¸o viªn. Tøc lµ mçi c©u hái ®­a ra, mçi häc sinh vµ c¶ gi¸o viªn ph¶i thÊy râ v× sao tr¶ lêi ®­îc ? V× sao kh«ng tr¶ lêi ®­îc ? C©u hái qu¸ khã hay ch­a ®ñ sù kiÖn, t­ liÖu ®Ó c¸c em tr¶ lêi .

    -Trong s¸ch gi¸o khoa, th­êng sau mçi môc, mçi bµi cã tõ 1 ®Õn 3 c©u hái , nh÷ng c©u hái nµy lµ c¬ së ®Ó gi¸o viªn x¸c ®Þnh kiÕn thøc trong s¸ch , ®ång thêi bæ sung ®Ó x©y dùng hÖ thèng c©u hái cña bµi. C©u hái ph¶i cã sù chuÈn bÞ tõ khi säan gi¸o ¸n, ph¶i cã dù kiÕn nªu ra lóc nµo ? Häc sinh sÏ tr¶ lêi nh­ thÕ nµo ? §¸p ¸n ra sao? Râ rµng viÖc sö dông c©u hái trong d¹y häc cßn lµ mét nghÖ thuËt. Nh÷ng c©u hái ®Æt ra b¾t buéc häc sinh ph¶i suy nghÜ, ph¶i kÝch thÝch ®­îc lßng ham hiÓu biÕt , trÝ th«ng minh,s¸ng t¹o cña häc sinh. §Æc biÖt lµ gióp häc sinh yÕu kÐm tÝch cùc ho¹t ®éng vµ dÇn dÇn h×nh thµnh kiÕn thøc c¬ b¶n cho c¸c em qua hÖ thèng c©u hái , tõ ®ã c¸c em cã høng thó häc tËp vµ x©y dùng bµi h¬n.

   - Th«ng th­êng trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y chóng ta th­êng ®Æt ra nhiÒu lo¹i c©u hái, c¨n cø vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña c¸c kiÕn thøc lÞch sö, chóng ta cã c¸c lo¹i c©u hái.Cô thÓ:

 

  *. Lo¹i c©u hái vÒ sù ph¸t sinh c¸c sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö mµ chóng ta th­êng hái vÒ nguyªn nh©n , bèi c¶nh hay hoµn c¶nh lÞch sö cña sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö vµ th­êng ¸p dông cho ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm.

VÝ dô:

  • Nguyªn nh©n dÉn ®Õn cuéc khëi nghÜa B¾c S¬n, Nam K×, Binh biÕn §« L­¬ng (Bµi 21SGK LÞch sö 9 trang 82 -83).
  • Nguyªn nh©n bïng næ chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai (Bµi 21 LÞch sö 8 trang 105).

1

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû

§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hång Thuû.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực học tập chohọc sinh, SKKK. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả giáo án Sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực học tập chohọc sinh .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực học tập chohọc sinh trong danh mục SKKK được chia sẽ bởi user Hoa Trần Thị đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào thể loại SKKK , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử , ngoài ra A, nói thêm Phần mở đầu: I, kế tiếp là Đặt vấn đề: Tại bất kì giang san nào, các đổi mới giáo dục ở phổ quát mang tính cách tân giáo dục đều bắt đầu từ việc coi xét, điều chỉnh mục đích giáo dục với các kì vọng mới về mẫu người học sinh có được sau quá trình giáo dục, kế tiếp là Đổi mới dạy học tổng thể https://nslide.com/giao-an/su-dung-cau-hoi-phat-huy-tinh-tich-cuc-hoc-tap-cho-hoc-sinh.t72tvq.html