thiet ke am nhac 3

Đăng ngày 10/14/2008 8:32:34 PM | Thể loại: Âm nhạc 3 | Chia sẽ bởi: Gioan Lê | Lần tải: 1252 | Lần xem: 2138 | Page: 1 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: doc

 


Tieát 1

HOÏC HAÙT

QUOÁC CA VIEÄT NAM

 

 1. Muïc tieâu:

HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi moät baøi Quoác ca Vieät Nam

Taäp haùt hoaø gioïng, theå hieän tính chaát huøng maïnh cuûa baøi haùt mang tính haønh khuùc

Giaùo duïc HS loøng töï haøo veà truyeàn thoáng daân toäc, tình yeâu ñaát nöôùc .

II.                Chuaån bò cuûa GV:

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc baøi Quoác ca

Cheùp lôøi moät leân baûng, moãi doøng laø moät caâu haùt

 1. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:
  1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén
  2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng tieán haønh vì baøi ñaàu tieân
  3. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Quoác ca Vieät nam

- Giôùi thieäu baøi haùt

- Cho HS nghe baêng

-          Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Giaûi thích töø khoù: “Sa tröôøng”: nghóa laø chieán tröôøng

-          Khôûi ñoäng gioïng

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS ñöùng haùt chaøo côø

GV nhaéc HS haùt maïnh meõ, roõ lôøi, tö theá ñöùng trang nghieâm.

GV cho lôùp tröôûng ñieàu khieån caùc baïn chaøo côø

Cho töøng toå ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt do toå tröôûng ñieàu khieån

 

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt, daën doø

 

 

 

 

 

Ngoài ngay ngaén , chuù yù nghe

Nghe baêng maãu

 

Taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu

 

Taäp haùt theo höôùng daãn cuûa GV

HS haùt : Ñoàng thanh

               Daõy, nhoùm

               Caù nhaân

 

HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

 

 

HS laéng nghe , ghi nhôù.

 

 

 

1


Tieát 2

HOÏC HAÙT

QUOÁC CA VIEÄT NAM

(LÔØI HAI )

     I.Muïc tieâu:

HS trình baøy  thuaàn thuïc lôøi moät vaø taäp haùt lôøi hai

Höôùng daãn HS choã laáy hôi, haùt maïnh meõ, nghieâm trang

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån lôøi hai baøi haùt Quoác ca Vieät Nam

Cheùp lôøi hai leân baûng, moãi doøng laø moät caâu haùt .

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén
 2. Kieåm tra baøi cuõ:
 3. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: OÂn lôøi moät baøi haùt : Quoác ca Vieät Nam

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS oân lôøi moät

GV cho lôùp tröôûng leân ñieàu khieån chaøo côø vaø baét nhòp lôøi moät

 

 Hoaït ñoäng 2: Taäp haùt lôøi haiQuoác ca Vieät Nam

Höôùng daãn HS ñoïc lôøi hai

Höôùng daãn haùt töøng caâu nhö lôøi moät

Trong quaù trình  taäp lôøi hai, GV chæ ñònh moät soá HS trình baøy , neáu caùc em haùt chöa ñuùng , GV höôùng daãn ñeå caùc em haùt chính xaùc hôn

Hoaït ñoäng 3: Trình baøy baøi haùt

GV yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt ôû tö theá ñöùng nghieâm trang, nhaéc caùc em haùt maïnh meõ, roõ lôøi

GV cho lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp chaøo côø vaø baét nhòp cho caû lôùp haùt Quoác ca

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.

GV nhaän xeùt ,daën doø

Daën HS veà nhaø tieáp tuïc taäp haùt ñeå thuoäc lôøi ca vaø haùt töï nhieân, roõ lôøi  hôn

 

 

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo Höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

HS ñöùng haùt Quoác ca vôùi tö theá nghieâm trang, haùt roõ lôøi,

Thöïc hieän theo yeâu caàu

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

 

 

1


 

Tieát 3

HOÏC HAÙT

BAØI CA ÑI HOÏC

(Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng)

I.Muïc tieâu:

HS Haùt ñöùng giai ñieäu vaø lôøi ca moät baøi haùt haønh khuùc töôi vuio, noäi dung noùi veà caûm xuùc cuûa nhöõng em beù moãi ngaøy tôùi tröôøng .

Bieát trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt hoaø gioïng , haùt ñoái ñaùp vaø haùt noái tieáp

     II.Chuaån bò cuûa GV

Haùt thuaàn thuïc baøi Baøi ca ñi hoïc

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Baøi ca ñi hoïc

- Giôùi thieäu baøi haùt,  noäi dung baøi haùt 

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 4 caâu ñeå taäp  cho HS) 

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

-          GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt .

 

 Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

HS traû lôøi

 

 

Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn

 

Caù nhaân leân ñaùnh nhòp

 

 

 

 

HS goõ theo

Thöïc hieän theo nhoùm 4 em

Nhaän xeùt caùc nhoùm

 

HS ghi nhôù

 

1


 

 

Tieát 4

HOÏC HAÙT

BAØI CA ÑI HOÏC

I.Muïc tieâu:

Haùt thuoäc, ñuùng giai ñieäu caû hai lôøi

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca.

HS haùt thuaàn thuïc vaø taäp trình baøy caùc caùch haùt ñoái ñaùp, noái tieáp .

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Baøi ca ñi hoïc

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt baøi Baøi ca ñi hoïc lôøi hai

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 4 caâu ñeå taäp  cho HS) 

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

-          GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt .

Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng

Hoaït ñoäng 3: Taäp moät vaøi caùch haùt taäp theå

Höôùng daãn HS haùt ñoái ñaùp

Chia lôùp thaønh hai nöûa, moãi nöûa haùt moät caâu ñoái ñaùp nhau, GV nhaän xeùt

Taäp haùt noái tieáp

Chia lôùp thaønh 4 toå, moãi toå haùt moät caâu noái tieáp ñeán heát baøi

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

1


GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

Tieát 5

HOÏC HAÙT

ÑEÁM SAO

(Nhaïc vaø lôøi : Vaên Chung )

I.Muïc tieâu:

Daïy HS theå hieän baøi haùt ôû nhòp ¾ , coù tính chaát nhòp nhaøng , uyeån chuyeån.

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt lónh xöôùng, hoaø gioïng, ñoái ñaùp, noái tieáp.

Bieát taùc giaû saùng taùc baøi haùt laø nhaïc só Vaên Chung

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Ñeám sao

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Ñeám sao

- Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt 

- Cho HS nghe baêng

- Hd  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

 Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn haùt taäp theå

+ Taäp haùt ñoái ñaùp

Chia lôùp thaønh hai nöûa, moãi nöûa haùt moät caâu ñoái ñaùp nhau, GV nhaän xeùt

+ Taäp haùt noái tieáp

Chia lôùp thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm haùt moät caâu noái tieáp ñeán heát baøi . GV nhaän xeùt.

+ Taäp haùt lónh xöôùng vaø hoaø gioïng

Cöû moät HS haùt caâu 1 vaø 3 taát caû haùt hoaø gioïng caâu 2 vaø

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo Höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo Höôùng daãn cuûa GV

 

 

Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

1


GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

Tieát 6

-   OÂN BAØI HAÙT

ÑEÁM SAO

-  Troø chôi aâm nhaïc

I.Muïc tieâu:

Daïy HS theå hieän baøi haùt ôû nhòp ¾ , coù tính chaát nhòp nhaøng , uyeån chuyeån.

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt lónh xöôùng, hoaø gioïng, ñoái ñaùp, noái tieáp

     II.Chuaån bò cuûa GV

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1:  OÂn baøi haùt : Ñeám sao

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï  cho baøi haùt

Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp  ( vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï )

GV nhaän xeùt

Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng

Höôùng daãn  HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

GV höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï

 Hoaït ñoäng 3: Troø chôi aâm nhaïc

+ Ñeám sao:

Noùi theo tieát taáu , ñeám töø 1 ñeán 10 oâng sao

+ Haùt baèng nguyeân aâm:

Duøng moät nguyeân aâmñeå haùt thay cho lôøi ca

GV chæ ñònh :

Nhoùm  moät haùt baèng aâm A

Nhoùm  hai haùt baèng aâm U

Nhoùm  ba haùt baèng aâm Ö

Nhoùm  boán haùt baèng aâm A

Cuûng coá – daën doø:

   Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

 

HS oân laïi baøi haùt Ñeám sao

 

 

HS xem GV laøm maãu

HS bieåu dieãn tröôùc lôùp:

-          töøng toå nhoùm

-          caù nhaân

 

Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

Töøng nhoùm leân bieåu dieãn

HS nhaän xeùt

 

HS tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

HS ghi nhôù

1


GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

Tieát 7

HOÏC HAÙT

GAØ GAÙY

( Daân ca coáng )

I.Muïc tieâu:

Daïy HS moät baøi haùt daân ca, ñöôïc xaây döïng treânvgam nguõ cunggioïng Son tröôûng.

Haùt ñuùng giai ñieäu thuoäc lôøi ca vaø bieát trình baøy baøi haùt baèng caùc caùch haùt hoaø gioïng, haùt ñoái ñaùp.

Giaùo duïc caùc em loøng yeâu quyù caùc laøn ñieäu daân ca

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Gaø gaùy

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Gaø gaùy

- Giôùi thieäu baøi haùt

- Cho HS nghe baêng

- Hd  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

 

 Hoaït ñoäng 2:

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

 

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

HS ghi nhôù

1


 

 

 

 

 

 

 

Tieát 8

OÂ N TAÄP BAØI HAÙT

GAØ GAÙY

I.Muïc tieâu:

Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng.

Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï theo nhòp

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

                   3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Gaø gaùy

-          Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù  giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu

-          GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp

-          GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt  ñuùng nhòp

Hoaït ñoäng 2:

-          Taäp bieåu dieãn baøi haùt

-          GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt

-          Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï.

 

 

Cuûng coá – daën doø

 

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

 

 

 

 

 

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp

 

 

 

 

 

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV

HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi.

 

HS xem vaø thöïc hieän theo .

 

 

 

 

HS nghe vaø ghi nhôù.

 

1


 

 

Tieát 9

OÂN 3 BAØI HAÙT

BAØI CA ÑI HOÏC , ÑEÁM SAO , GAØ GAÙY

 

I.Muïc tieâu:

HS Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu 3 baøi haùt

Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca

Taäp trình dieãn caùc baøi haùt

     II.Chuaån bò cuûa GV

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:Tieán haønh trong quaù trình oân taäp

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1:  OÂn baøi haùt 3 baøi haùt

 1.    Oân baøi haùt Baøi ca ñi hoïc

GV ñeäm ñaøn  cho HS nghe laïi giai ñieäu sau ñoù hoûi teân baøi haùt,  teân taùc giaû?

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï  cho baøi haùt

Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp  ( vöøa haùt vöùa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï )

GV nhaän xeùt :

Hoaït ñoäng 2: Oân baøi haùt Ñeám sao

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Haùt keát hôïp  vaøi ñoäng taùc phuï hoaï

Hoaït ñoäng 3: Oân baøi haùt Gaø gaùy

Höôùng daãn  HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca

Haùt keát hôïp  vaøi ñoäng taùc phuï hoaï

GV nhaän xeùt

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

HS oân laïi baøi haùt Baøi ca ñi hoïc

 

 

HS xem GV laøm maãu

HS bieåu dieãn tröôùc lôùp:

-          töøng toå nhoùm

-          caù nhaân

 

 

.

 

 

Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV

Töøng nhoùm, caù nhaân  leân bieåu dieãn

HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

 

HS nhaän xeùt

HS laéng nghe  vaø nhaän bieát

HS taäp trung, traät töï

 

HS ghi nhôù

1


 

 

 

 

 

Tieát 10

HOÏC HAÙT

LÔÙP CHUÙNG TA ÑOAØN KEÁT

(Nhaïc vaø lôøi: MOÄNG LAÂN)

I.Muïc tieâu:

HS bieát haùt baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát , Ñaây laø baøi haùt quen thuoäc vôùi nhieàu theá heä HS Vieät Nam

Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu

Bieát taùc giaû saùng taùc baøi haùt laø nhaïc só Moäng Laân

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Haùt chuaån baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát

- Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt 

- Cho HS nghe baêng

- Höôùng daãn  HS ñoïc lôøi ca

-          Daïy haùt töøng caâu

-          Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt

Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch  vaø tieát taáu lôøi ca.

 

Hoaït ñoäng 2: Haùt taäp theå

+ Taäp haùt lónh xöôùng

Moät HS haùt töø caâu1-4, caû lôùp haùt 4 caâu tieáp theo

+Taäp haùt noái tieáp

+ Taäp haùt ñoái ñaùp

GV nhaän xeùt

 

Cuûng coá – daën doø

Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch

GV nhaän xeùt ,daën doø

 

 

Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe

 

Taäp ñoïc lôøi ca

Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV

Haùt laïi nhieàu laàn

 

Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

HS haùt theo höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

HS nghe vaø ghi  nhôù

1


 

 

 

 

Tieát11

OÂN BAØI HAÙT

LÔÙP CHUÙNG TA ÑOAØN KEÁT

 

I.Muïc tieâu:

Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu

Bieát bieåu dieãn theo nhoùm nhaïc cuï ñaõ phaân coâng

     II.Chuaån bò cuûa GV:

Nhaïc cu ïñeäm, goõ.

Baêng nhaïc

    III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu:

1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén

2.Kieåm tra baøi cuõ:

3.Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Hoaït ñoäng 1:Oân taäp baøi haùt Lôùp chuùng ta ñoaøn keát

Gôïi yù ñeå HS nhôù laïi teân baøi haùt, taùc giaû.

Höôùng daãn oân baøi haùt . nhaéc hat ñuùng gioïng,roõ lôøi, ñuùng nhòp

Höôùng daãn HS haùt keát hôïp söõ duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca

 

Hoaït ñoäng 2:  Haùt taäp theå

+OÂn taäp caùch haùt lónh xöôùng

Moät HS haùt caâu 1-4, caû lôùp haùt 4 caâu tieáp theo

+ OÂn taäp caùch haùt noái tieáp

Chia lôùp thaønh 4 nhoùm , moãi nhoùm haùt 2 caâu noái tieáp ñeán heát baøi

+ OÂn taäp caùch haùt ñoái ñaùp

Chia lôùp thaønh 2 daõy, moãi beân haùt moät caâu ñoái ñaùp ñeán heát baøi

Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp

Môøi HS nhaän xeùt.

 

Cuûng coá – daën doø

Nhaän xeùt chung

Daën HS veà oân haùt thuoäc baøi haùt ñaõ hoïc

 

 

 

 

Ñoaùn teân baøi haùt, teân taùc giaû

Laàn löôït oân baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV

+ Haùt ñoàng thanh

+ Haùt theo nhoùm

+ haùt caù nhaân

Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo höôùng daãn

 

 

HS thöïc hieän theo yeâu caàu

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nhaän xeùt nhoùm naøo bieåu dieãn hay nhaát

 

HS ghi nhôù.

 

 

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án thiet ke am nhac 3, Âm nhạc 3. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các bạn giáo án thiet ke am nhac 3 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án thiet ke am nhac 3 trong danh mục Âm nhạc 3 được giới thiệu bởi thành viên Gioan Lê đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Âm nhạc 3 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 3 Âm nhạc 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Tiết 1 HỌC HÁT QUỐC CA VIỆT NAM Mục tiêu: HS hát đúng nhạc điệu và thuộc lời một bài Quốc ca Việt Nam Tập hát hoà giọng, diễn đạt thuộc tính hùng mạnh của bài hát mang tính hành khúc Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tình ái giang san , nói thêm Chuẩn bị của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ, bên cạnh đó Băng nhạc bài Quốc ca Chép lời một lên bảng, mỗi dòng là một câu hát Các hoạt động chủ yếu: Ổn định tổ chức, nhắc HS https://nslide.com/giao-an/thiet-ke-am-nhac-3.y56ttq.html