Thực hành 1- Con lắc đơn

Đăng ngày 5/15/2012 7:49:29 PM | Thể loại: Lớp 12 | Chia sẽ bởi: Hừng Văn Bá | Lần tải: 117 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Ngày ........ tháng ........ năm  .............

Nhóm:.....Lớp ............. Số TT:

Họ và tên:......................

 

 

 

Báo cáo thực hành

 

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG

CỦA CON LẮC ĐƠN

 

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

 

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

IV. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ

  1. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ dao động A

       Với  m = 50g; l = 30 cm

 

A(cm)

Thời gian t (s) thực hiện n=5 dao động.

Chu kì dao động T(s)

A1=2,0 cm

 

T1=

A2=3,0 cm

 

T2=

A3=4,0 cm

 

T3=

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................

 

2. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào khối lượng m của vật

Với l = 30,0 cm; A= 3,0cm

 

m(g)

Thời gian t (s) thực hiện n=5 dao động.

Chu kì T (S)

m1= 50 g

 

T1=

m2= 100 g

 

T2=

m3= 150 g

 

T3=

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................


 

3. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T của con lắc đơn vào chiều dài dây treo l

Với l =30cm, m = 50 g; A= 3,0cm

 

Chiều dài l (m)

Thời gian 10 dđ t(s)

Chu kì T(s)

l1 = 30cm=0,30 m

 

T1 =

 

l2 = 35cm=0,35 m

 

T2 =

 

l3 = 40cm=0,40 m

 

T3 =

 

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc