tron bo giao an 11

Đăng ngày 3/30/2012 7:02:47 PM | Thể loại: GD công dân 11 | Chia sẽ bởi: Hệ Nguyễn Thế | Lần tải: 845 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.40 M | Loại file: doc

 


                                                                                                                                                                                     Ngµy so¹n: 26/07/2011

                                                     PhÇn I: c«ng d©n víi kinh tÕ

TiÕt 1                        

  Bµi 1:     C«ng d©n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

1) VÒ kiÕn thøc:

Häc sinh cÇn ®¹t:

- Vai trß quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®èi víi ®êi sèng x· héi.

- Kh¸i niÖm, c¸c bé phËn hîp thµnh vµ vai trß cña tõng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Søc lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng.

2) VÒ kü n¨ng:

- Ph©n tÝch c¸c kh¸i niÖm vµ mèi quan hÖ liªn kÕt gi÷a nh÷ng néi dung chñ yÕu cña bµi.

- VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn, gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn cã liªn quan ®Õn bµi häc.

3) VÒ th¸i ®é:

- ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt.

- BiÕt quý träng ng­êi lao ®éng, x¸c ®Þnh lao ®éng lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.

II- ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

Sö dông c¸c dông cô trùc quan nh­: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, bót d¹ ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc c¬ b¶n

§IÒU CHØNH, Bæ SUNG

GV ®Æt vÊn ®Ò:

    Trong c«ng cuéc ®æi míi h«m nay, häc sinh thanh niªn lµ søc trÎ cña d©n téc, cã vai trß quan träng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ .

     VËy tr­íc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu ®­îc vai trß vµ ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh­ vËy ta cÇn n¾m ®­îc mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: S¶n xuÊt vËt chÊt ? Søc lao ®éng, lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng ?

 

1) Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt:

- Kh¸i niÖm: S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ?

 

 

1

 


GV dÉn d¾t:

   §Ó  hiÓu ®­îc vai trß s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ tr­íc hÕt ta ph©n tÝch xem:

S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ g× ?

Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm

- Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn ph©n tÝch vÒ kh¸i niÖm s¶n xuÊt vËt chÊt?

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

- §Ò nghÞ nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, nÕu thÊy thiÕu th× bæ xung theo ý kiÕn cña nhãm m×nh.

=> Gi¸o viªn kÕt luËn

Ngoµi VD GV nªu ra, yªu cÇu HS lÊy thªm 1 vµi VD kh¸c.

Sau khi HS lÊy ®­îc 1 vµi VD GV ph©n tÝch tiÕp.

     Trong ®êi sèng x· héi, loµi ng­êi cã nhiÒu mÆt ho¹t ®éng nh­ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, nghÖ thuËt, khoa häc ...®Ó tiÕn hµnh ®­îc c¸c ho¹t ®éng ®ã tr­íc hÕt con ng­êi ph¶i tån t¹i. Muèn tån t¹i ®­îc con ng­êi ph¶i ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i ... ®Ó cã ¨n, mÆc... th× con ng­êi ph¶i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt (SX) . Nh­ vËy vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt  ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng cña con ng­êi.

     Theo em cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo ? Vµ t¹i sao c¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¶i nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt ?

Gäi 1 - 2 häc sinh  tr¶ lêi

GV dÉn d¾t chuyÓn ý:

    Trong qu¸ tr×nh SX cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng. Song chóng ta t×m hiÓu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh L§SX.

 

 

 

 

 

 

S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ sù t¸c ®éng cña con ng­êu vµo tù nhiªn, biÕn ®æi c¸c vËt thÓ cña tù nhiªn ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh.

VD:

Nhu cÇu cña HS ®Õn líp cã bµn ghÕ ®Ó phôc vô cho häc tËp tèt h¬n th× ng­êi thî  méc ph¶i t¸c ®éng vµo c©y gç biÕn nã thµnh bé bµn ghÕ ...

- Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt:

+ Lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ x· héi loµi ng­êi.

+ Th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt, con ng­êi ®­îc c¶i t¹o, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn.

+ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ trung t©m, lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña x· héi ph¸t triÓn.

+ LÞch sö XH loµi ng­êi lµ 1 qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn liªn tôc  c¸c ph­¬ng thøc SX, lµ qu¸ tr×nh thay thÕ ph­¬ng thøc SX cò, l¹c hËu b»ng ph­¬ng thøc SX míi, tiÕn bé h¬n.

2) C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh SX (s¬ ®å 01)

Søc lao ®éng -> T­ liÖu lao ®éng -> ®èi t­îng lao ®éng => SP.

* Søc lao ®éng:

S¬ ®å 02: C¸c yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng.

 

1

 


Tr­íc hÕt, GV tr×nh bµy s¬ ®å vÒ mèi quan hÖ  gi÷a c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh SX. Sau ®ã ®i s©u ph©n tÝch tõng yÕu tè.

GV nªu s¬ ®å vÒ c¸c yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng.

HS chøng minh r»ng: ThiÕu mét trong hai yÕu tè th× con ng­êi kh«ng thÓ cã søc lao ®éng.

 

 

 

 

Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n.

GV yªu cÇu 1 HS ®äc KN lao ®éng trong SGK. Sau ®ã ph©n tÝch.

GV ®Æt c©u hái:

T¹i sao nãi søc lao ®éng míi chØ lµ kh¶ n¨ng, cßn lao ®éng lµ sù tiªu dïng søc lao ®éng ?

Gäi HS tr¶ lêi.

GV kÕt luËn:

Yªu cÇu 1HS ®äc KN ®èi t­îng L§ GV ®­a ra  s¬ ®å 03. §èi t­îng L§ ph©n tÝch s¬ ®å vµ KN.

Gäi HS lÊy VD minh ho¹ vÒ ®èi t­îng L§ cña mét sè ngµnh, nghÒ kh¸c nhau trong XH.

§éc KN vÒ TLL§ (SGK).

§­a s¬ ®å c¸c bé phËn hîp thµnh t­ liÖu lao ®éng.

Gäi HS ph¸t biÓu ý kiÕn ph©n biÖt c¸c bé phËn cña TLL§ ë 1 sè ngµnh trong XH.

GV kÕt luËn:

 

                                          ThÓ lùc

Søc lao ®éng

                                           TrÝ lùc

 

- Lao ®éng:

Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã ý thøc cña con ng­êi nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm  phôc vô c¸c nhu cÇu cho ®êi sèng con ng­êi.

Lao ®éng cña con ng­êi cã kÕ ho¹ch, tù gi¸c, s¸ng t¹o, cã kû luËt, cã tr¸ch nhiÖm. V× vËy L§ lµ ho¹t ®éng b¶n chÊt nhÊt cña con ng­êi, nhê ®ã ®Ó ph©n bÞªt víi ho¹t ®éng b¶n n¨ng cña con vËt.

V×: ChØ khi søc lao ®éng kÕt hîp víi t­ liÖu s¶n xuÊt th× míi cã qu¸ tr×nh lao ®éng.

* §èi t­îng lao ®éng: S¬ ®å 03.

                                           Cã s¾n trong TN

§èi t­îng lao ®éng:

                                               §· tr¶i qua

                                                t/® cña L§

* T­ liÖu lao ®éng: S¬ ®å 04.

                                        C«ng cô L§

T­ liÖu lao ®éng:            HÖ thèng b×nh chøa

                                        KÕt cÊu h¹ tÇng

 

=> Nh×n vµo kÕt qu¶ SX, cã 2 yÕu tè kÕt tinh trong s¶n phÈm ®ã lµ:

T­ liÖu L§ + ®èi t­îng L§ = t­ liÖu SX.

=> Søc L§ + T­ liÖu SX = S¶n phÈm

 

4) Cñng cè.

Bµi tËp 1: H·y ph©n tÝch ®èi t­îng víi t­ liÖu L§ cña mét sè ngµnh SX mµ em biÕt ?

5) H­íng dÉn vÒ nhµ:   §äc l¹i bµi, tr¶ lêi c©u hái 2,3. §äc tr­íc phÇn 3 - Bµi 1.

1

 


 

                   TiÕt 2.                                                                                                                                                  Ngµy so¹n: 01/08/2011

 

C«ng d©n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ

                                                                                                    (TiÕp)

 

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

1) VÒ kiÕn thøc:

Häc sinh cÇn ®¹t:

HiÓu ®­îc néi dung vµ ý nghÜa cña ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi.

2) VÒ kü n¨ng:

- VËn dông kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) VÒ th¸i ®é:

- ThÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh vµ ®Êt n­íc.

- X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña c¶ d©n téc lµ tËp trung ph¸t triÓn kinh tÕ theo XHCN.

II- ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

  S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, giÊy cì to, bót d¹ ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

1) Tæ chøc líp:

         2) KiÓm tra bµi cò:

          1.    S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ g× ?

           2.  Theo em s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo ? Vµ t¹i sao c¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¶i nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt ?

3) Bµi míi:

 

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc c¬ b¶n

 

 

    Yªu cÇu HS ®äc KN t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ (SGK)

 

3) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ý nghÜa cña ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi

 

1

 


Treo s¬ ®å 05: Ph¸t triÓn kinh tÕ. Sau ®ã ph©n tÝch tõng néi dung.

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo em t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ g× ?

Ph©n biÖt t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn kinh tÕ ?

Dù kiÕn HS tr¶ lêi:

Cã sù kh¸c nhau gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ.

Em hiÓu thÕ nµo lµ c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý ?

Lµ  mqh h÷u c¬ , phô thuéc, quy ®Þnh lÉn nhau vÒ quy m« vµ tr×nh ®é gi÷a c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c vïng kinh tÕ.

Tû träng trong c¸c ngµnh dÞch vô vµ CM trong GNP t¨ng dÇn, cßn ngµnh n«ng nghiÖp gi¶m dÇn.

 

 

ý nghÜa cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi mçi c¸ nh©n ?

Gäi HS tr¶ lêi.

 

 

:

a) Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ g× ?

- KN: SGK.

- S¬ ®å 05: Néi dung cña ph¸t triÓn kinh tÕ. (Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i ®¹t 3 néi dung).

 

                                          T¨ng tr­ëng k.tÕ

Ph¸t triÓn kinh tÕ              C¬ cÊu KT hîp lý

                                         C«ng b»ng XH

- T¨ng tr­ëng kinh tÕ:

Lµ sù gia t¨ng cña GDP vµ GNP tÝnh theo ®Çu ng­êi.

T¨ng tr­ëng kinh tÕ cã sù t¸c ®éng cña møc t¨ng d©n sè. V× vËy ph¶i cã c/s phï hîp.

- Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i dùa trªn c¬ cÊu hîp lý, tiÕn bé.

- Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi c«ng b»ng x· héi.

=> Ph¸t triÓn kinh tÕ cã quan hÖ biÖn chøng víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng XH. V× khi t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c«ng b»ng XH, khi c«ng b»ng XH ®­îc ®¶m b¶o sÏ t¹o ®éng lùc  cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.

b) Ph¸t triÓn kinh tÕ  cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo víi mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi ?

- §èi víi c¸ nh©n:

T¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng­êi cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh, c/s Êm no, cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc søc khoÎ, t¨ng tuæi thä ...

- §èi víi gia ®×nh:

Lµ tiÒn ®Ò , c¬ së ®Ó gia ®×nh thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña gia ®×nh, ®ã lµ c¸c chøc n¨ng:

+ Chøc n¨ng kinh tÕ

+ Chøc n¨ng sinh s¶n

 

1

 


H·y cho biÕt vµi nÐt vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ cña gia ®×nh em vµ em lµm g× ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh ?

1, 2 HS tr¶ lêi.

Gia ®×nh cã mÊy chøc n¨ng c¬ b¶n ?

 

 

 

Theo em sù ph¸t triÓn kinh tÕ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi x· héi ?

 

 

 

+ Chøc n¨ng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc

+ X©y dùng gia ®×nh Êm no, h¹nh phóc.

- §èi víi x· héi:

+ T¨ng thu nhËp quèc d©n vµ phóc lîi x· héi, chÊt l­îng cuéc sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, gi¶m bít t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng vµ tö vong ë trÎ em.

+ Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gi¶m tÖ n¹n x· héi.

+ Lµ tiÒn ®Ò ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c cña x· héi, æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi.

+ Cñng cè an ninh quèc phßng.

+ Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¾c phôc sù tôt hËu x· héi vÒ kinh tÕ so víi c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ, më réng quan hÖ quèc tÕ, ®Þnh h­íng XHCN.

 

 

 

4) Cñng cè.

Yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ s¬ ®å vÒ c¸c yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng, t­ liÖu SX, t­ liÖu L§, ®èi t­îng L§, qu¸ tr×nh L§SX, ph¸t triÓn kinh tÕ. §ång thêi tÊt c¶ cïng tham gia ®¸nh gi¸, bæ sung vµ ph¸t biÓu vÒ tÇm quan träng cña c¸c vÊn ®Ò  nªu trªn.

 

5) H­íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, tr×nh bµy bµi b»ng s¬ ®å.

So¹n tr­íc bµi 2: Hµng ho¸ - TiÒn tÖ - ThÞ tr­êng.

 

1

 


         TiÕt 3                                                                                                                                                                    Ngµy so¹n: 7/08/2011

Bµi 2:     hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr­êng

 

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

1) VÒ kiÕn thøc:

Häc sinh cÇn ®¹t:

Häc song bµi nµy HS cÇn hiÓu ®­îc:

- Kh¸i niÖm hµng ho¸ vµ hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸.

2) VÒ kü n¨ng:

- Ph©n tÝch c¸c kh¸i niÖm vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c néi dung chñ yÕu cña bµi häc.

- VËn dông kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn, gi¶i quyÕt ®­îc 1 sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi häc.

3) VÒ th¸i ®é:

- ThÊy ®­îc  tÇm quan träng cña ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸  ®èi víi mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi hiÖn nay.

- Coi träng viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸, nh­ng kh«ng sïng b¸i hµng ho¸, kh«ng sïng b¸i tiÒn tÖ.

II- ph­¬ng tiÖn d¹y häc:

  S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, giÊy cì to, bót d¹, SGK, SGV ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

         1. Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ g× ?

                   2. Ph¸t triÓn kinh tÕ  cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo víi mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi ?

3) Bµi míi:

    NÕu  nh­  tr­íc ®©y, c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp ®· t¹o cho con ng­êi ta sù tr«ng chê, û l¹i  vµo Nhµ n­íc, th× ngµy nay c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mçi ng­êi ph¶i thùc sù tÝch cùc, n¨ng ®éng, tÝnh to¸n ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ.

   Hay nãi c¸ch kh¸c ®Ó thÝch øng víi kinh tÕ thÞ tr­êng mçi ng­êi ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ã lµ: Hµng ho¸, tiÒn tÖ, thÞ tr­êng. VËy c¸c yÕu tè ®ã lµ g× ? Cã thÓ vËn dông chóng nh­ thÕ nµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ?

 

1

 


Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc c¬ b¶n

 

 

GV ®Æt vÊn ®Ò:

Nh­ chóng ta ®· biÕt lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn SX x· héi ®· tõng tån t¹i 2 tæ chøc kinh tÕ râ rÖt lµ kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸.

GV treo s¬ ®å giíi thiÖu vµ so s¸nh 2 h×nh thøc t/c kinh tÕ. (TN vµ hµng ho¸).

Trªn c¬ së ®ã HS rót ra kÕt: Kinh tÕ hµng ho¸ ë tr×nh ®é cao h¬n, ­u viÖt h¬n so víi kinh tÕ tù nhiªn.

V× vËy c¸c n­íc muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i thùc hiÖn kinh tÕ hµng ho¸ mµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña nã lµ kinh tÕ thÞ tr­êng.

 

 

 

VËy khi nµo th× s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸ ?

GV dïng s¬ ®å vÒ 3 ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh hµng ho¸ ®Ó nãi lªn, ph©n tÝch KN hµng ho¸.

Yªu cÇu HS nªu nh÷ng VD thùc tiÔn ®Ó chøng minh r»ng: NÕu thiÕu 1 trong 3 ®iÒu kiÖn trªn th× SP kh«ng trë thµnh hµng ho¸.

VD:

Ng­êi n«ng d©n SX ra lóa g¹o  1 phÇn ®Ó tiªu dïng, cßn l¹i 1 phÇn ®em ®æi lÊy quÇn ¸o, vµ c¸c SP tiªu dïng kh¸c.

VËy phÇn lóa nµo cña ng­êi n«ng d©n lµ hµng ho¸ ?

Dù kiÕn HS tr¶ lêi: §ã ph¶i lµ phÇn ®em trao ®æi.

 

S¬ ®å 1

Sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸.

 

  

   Néi dung               Kinh tÕ               Kinh tÕ

    so s¸nh                 tù nhiªn         hµng ho¸

 

- Môc ®Ých SX             Tho¶ m·n nhu            Tho¶

                                  cÇu cña ng­ê SX          cÇu cña ng­êi

                                                                        mua, ng­êi b¸n

 

- PT vµ c«ng cô SX         SX nhá, ph©n            SX lín, tËp trung

                                       t¸n cc thñ c«ng            cc L§ hiÖn ®¹i

                                           l¹c hËu

T/c mt SX                           Tù cung, tù cÊp            SX ®Ó b¸n

                                            Kh«ng cã                  cã c¹nh tranh

                                            c¹nh tranh

 

Ph¹m vi cña SX              KhÐp kÝn néi bé              KtÕ më thÞ

                                                                             r­êng trong

                                                                         n­íc vµ quèc tÕ

 

 

 

1

 


GV dÉn d¾t: Hµng ho¸ cã 2 d¹ng vËt thÓ vµ phi vËt thÓ.

Treo s¬ ®å 2 d¹ng cña hµng ho¸.

Yªu cÇu HS lÊy VD chøng minh.

 

GV dÉn d¾t vÊn ®Ò:

Mçi hµng ho¸ ®Òu cã 1 hoÆc 1 sè c«ng dông nhÊt ®Þnh cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng­êi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn.

VËy theo em gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ lµ g× ? LÊy VD minh ho¹ ?

Dù kiÕn HS tr¶ lêi:

§ã lµ c«ng dông cña hµng ho¸,  dïng ®Ó lµm g×

VD:

L­¬ng thùc, thùc phÈm, quÇn , ¸o .. hoÆc nhu cÇu cho SX nhu m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu.

- QuÇn, ¸o ngoµi c«ng dông lµ che th©n th× nã cßn lµm cho con ng­êi ®Ñp h¬n.

- C¸c cô cã c©u:   "Ng­êi ®Ñp v× lôa

                               Lóa tèt v× phÇn".

 

 

 

GV chuyÓn ý:

Gi¸ trÞ sö dông cña SP kh«ng ph¶i cho ng­êi SX ra vËt phÈm mµ ®ã lµ cho ng­êi mua, cho XH, vËt mang gi¸ trÞ sö dông còng ®ång thêi lµ mang gi¸ trÞ.

GV treo s¬ ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ trao ®æi víi gi¸ trÞ. Nªu VD, ph©n tÝch VD.

1) Hµng  ho¸:

a) Hµng ho¸ lµ g× ?

S¬ ®å 2

S¬ ®å 3 ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸.

                  S¶n phÈm do lao ®éng t¹o ra

                  Cã c«ng dông nhÊt ®Þnh

                  Th«ng qua trao ®æi mua, b¸n.

=> S¶n phÈm chØ trë thµnh hµng ho¸ khi cã ®ñ 3 ®iÒu kiÖn trªn.

- Hµng ho¸ lµ mét ph¹m trï lÞch sö, chØ tån t¹i  trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸.

Hµng ho¸ cã 2 d¹ng lµ: Hµng ho¸ vËt thÓ vµ hµng ho¸ phi vËt thÓ (hµng ho¸ dÞch vô).

VD:

- Hµng ho¸ vËt thÓ: C¸i ¸o, bµn ghÕ, l­¬ng thùc, thùc phÈm ...

- Hµng ho¸ phi vËt thÓ: DÞch vô du lÞch, giíi thiÖu vÒ Quª B¸c, vÒ nhµ cña B¸c ...

 

b) Thuéc tÝnh cña hµng ho¸:

- Gi¸ trÞ sö dông:

+ Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ lµ c«ng dông cña vËt phÈm lµm cho hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông cã thÓ  tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng­êi.

VD:

Con ng­êi khi ®ãi cã nhu cÇu vËt chÊt lµ ¨n th× ph¶i sö dông l­¬ng thùc thùc phÈm ë ®©y lµ gióp cho con ng­êi kh«ng cßn bÞ ®ãi, hoÆc con ng­êi mÖt mái, c¨ng th¼ng cã nhu cÇu lµ xem ca nh¹c ... ®Ó gi¶i trÝ.

+ Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®­îc ph¸t hiÖn dÇn vµ ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt.

 

1

 


HS ph©n tÝch xem qua VD ®ã th× gi¸ trÞ cña hµng ho¸ lµ g× ?B»ng c¸ch nµo x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ?

 

 

GV kÕt luËn: V¶i vµ thãc lµ 2 hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau  nh­ng cã thÓ trao ®æi víi nhau v×: §Òu lµ SP do L§ t¹o ra ®Òu cã hao phÝ lao ®éng b»ng nhau lµ 2 giê.

Nh­ vËy trªn thÞ tr­êng thùc chÊt lµ trao ®æi nh÷ng l­îng lao ®éng hao phÝ b»ng nhau Èn chøa trong c¸c hµng h¸o ®ã.

Lao ®éng hao phÝ ®Ó t¹o ra hµng ho¸ lµm c¬ së cho gi¸ trÞ trao ®æi gäi lµ gi¸ trÞ.

Theo em hiÓu l­îng gi¸ trÞ cña hµng ho¸ lµ g× ?

1, 2 HS tr¶ lêi

VËy theo em thêi gian lao ®éng  c¸ biÖt lµ g× ? Thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕy lµ g× ? LÊy VD thùc tiÔn ?

Gäi 1 - 2 HS tr¶ lêi.

 

 

 

 

NÕu HS cÇn hiÓu vÒ c¸ch tÝnh (t) L§ XHCT th× GV cã thÓ ®­a ra c¸c tÝnh sau:

Gi¶ sö cã 3 nhãm A,B,C SX ra 100 triÖu m v¶i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ c¸c nhãm SX víi sè l­îng kh«ng ®Òu

A                10 tr           1 giê

B                  5 tr            2 giê

VD:

Than ®¸, dÇu má lóc ®Çu con ng­êi chØ dïng lµm chÊt ®èt , sau ®ã nhê sù ph¸t triÓn cña KHKT vµ lùc l­îng s¶n xuÊt con ng­êi ®· dïng nã lµm nguyªn liÖu cho mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó chÕ biÕn ra nhiÒu lo¹i SP kh¸c phôc vô cho ®êi sèng.

+ Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, vËt mang gi¸ trÞ sö dông ®ång thêi lµ vËt mang gi¸ trÞ trao ®æi còng t­c lµ ph¶i thùc hiÖn ®­îc gi¸ trÞ cña nã.

- Gi¸ trÞ cña hµng ho¸:

+ Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®­îc th«ng qua gi¸ trÞ trao ®æi.

Gi¸ trÞ trao ®æi     1m v¶i =5kg   1mv¶i = 10kg        2mv¶i

(tØ lÖ trao ®æi)                     thãc           = 5kgthãc

      

        Gi¸ trÞ            2giê = 2 giê       2giê = 2 giê     2giê = 2 giê

(Hao phÝ L§)

 

* Tãm l¹i:

Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ lµ L§ cña ng­êi SX hµng ho¸ kÕt tinh trong hµng ho¸.

+ L­îng gi¸ trÞ cña hµng ho¸:

 

L­îng gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®­îc ®o b»ng sè l­îng thêi gian L§ hao phÝ ®Ó SX ra hµng ho¸ nh­: Gi©y, phót, giß, ngµy, th¸ng, quý, n¨m ...

L­îng gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ph¶i ®­îc tÝnh b»ng thêi gian L§ c¸ biÖt, mµ tÝnh b»ng thêi gian L§ XH cÇn thiÕt.

 

 

 

1

 


C                 85 tr          3 giê

 

                                               

Thêi gian L§ c¸ biÖt lµ thêi gian L§ hao phÝ ®Ó SX ra hµng ho¸ cña tõng ng­êi.

VD:

Anh A mÊt 2giê L§ ®Ó dÖt ®­îc 1mv¶i

Anh B mÊt 3giê L§ ®Ó SX ra 5kg thãc

=> TGL§CB = 2 giê (cña A)

                      = 3 giê (cña B)

Thêi gian L§ XH cÇn thiÕt cho bÊt cø L§ nµo tiÕn hµnh víi 1 tr×nh ®é thµnh th¹o trung b×nh, c­êng ®é trung b×nh, trong mçi ®iÒu kiÖn TB so víi hoµn c¶nh XH nhÊt ®Þnh

 

* KÕt luËn:

Hµng ho¸ lµ sù thèng nhÊt cña 2 thuéc tÝnh gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ. §ã lµ sù thèng nhÊt cña 2 mÆt ®èi lËp mµ thiÕu 1 trong 2 thuéc tÝnh th× SP kh«ng trë thµnh hµng ho¸. Hµng ho¸ biÓu hiÖn quan hÖ SXXH gi÷a nh÷ng ng­êi SX vµ trao ®æi hµng ho¸.

 

 

4) Cñng cè.

Yªu cÇu HS  vÏ l¹i c¸c s¬ ®å:  So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ TN vµ kinh tÕ hµng ho¸, c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh hµng ho¸, mèi quan hÖ gi¸ trÞ trao ®æi vµ gi¸ trÞ. Nªu 1 vµi vÝ dô vÒ thêi gian L§CB vµ TGLFFXH cÇn thiÕt.

 

5) H­íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi,  viÕt bµi thu ho¹ch

§äc tr­íc phÇn 2.

 

 

 

 

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án tron bo giao an 11, GD công dân 11. . nslide.com giới thiệu tới các bạn giáo án tron bo giao an 11 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện tron bo giao an 11 trong danh mục GD công dân 11 được chia sẽ bởi thành viên Hệ Nguyễn Thế tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục GD công dân 11 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo dục Công dân GD công dân 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Ngày soạn: 26/07/2011 Phần I: công dân với kinh tế Tiết 1 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế I- Mục tiêu bài giảng: 1) Về kiến thức: Học sinh cần đạt: - Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội, thêm nữa - Khái niệm, những bộ phận hợp thành và vai trò của từng yếu tố căn bản của quá trình sản xuất: Sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động,còn cho biết thêm 2) Về kỹ năng: - Phân tích những khái niệm và mối quan https://nslide.com/giao-an/tron-bo-giao-an-11.t4p0xq.html