Kỹ thuật 4

Kỹ thuật 4

Bài 3. Khâu thường

12/5/2017 9:59:55 PM

Ki_thuat_4 HKI(Tuan 13-18)

11/26/2017 2:49:40 PM

Giáo án học kì 1

11/26/2017 2:13:03 PM

Giáo án học kì 1

11/26/2017 2:05:15 PM

BANG THAM CHIEU Kĩ thuật 4.

11/6/2017 8:36:28 AM

Giáo án tổng hợp

10/22/2017 10:22:31 PM

Giáo án tổng hợp

10/22/2017 10:21:22 PM

Giáo án tổng hợp

10/5/2017 10:26:15 AM

Giáo án tổng hợp

7/23/2017 9:14:28 AM

Giáo án tổng hợp

4/8/2017 10:04:32 PM

Bài 15. Lắp cái đu

4/3/2017 11:00:28 AM

Giáo án tổng hợp

3/7/2017 3:09:00 PM

Giáo án tổng hợp

2/27/2017 3:04:16 PM

Bài 16. Lắp xe nôi

4/7/2015 9:00:39 PM

tuần 33

3/11/2015 8:35:27 AM

tuần 32

3/11/2015 8:34:55 AM

tuần 31

3/11/2015 8:34:21 AM

Ki thuat ki I

2/23/2015 11:04:39 AM

giao an lop 1

1/31/2015 7:16:12 PM

lop4 tuan 16 chuẩn

12/28/2014 7:26:36 AM

kĩ thuật 4

12/26/2014 9:26:26 PM

giao an ki thuật 4

12/20/2014 9:21:15 PM

Kĩ thuật lop 4

12/11/2014 8:33:02 PM

Giao an ky thuat lop 4 ca nam

10/11/2014 10:51:51 AM

my thuat 9

10/6/2014 9:45:57 PM

Giáo án mĩ thuật lớp 4

9/22/2014 11:59:52 AM

skkn huong dan hoc o nha

8/20/2014 4:39:13 PM

GDKN phat am chuan

8/20/2014 4:38:00 PM

skkn cong tac doi

8/20/2014 4:37:16 PM

skkn nang cao chat luong

8/20/2014 4:36:22 PM

skkn cap tinh

8/20/2014 4:35:16 PM

sinh hoạt lớp

8/3/2014 5:23:50 PM

kế hoach

6/17/2014 8:06:07 AM