Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Kế hoạch BDTX của GV của nhà trường năm học 2016-2017
Download Giáo án Kế hoạch BDTX của GV của nhà trường năm học 2016-2017 mien phi,tai lieu Kế hoạch BDTX của GV của nhà trường năm học 2016-2017 mien phi,bai giang Kế hoạch BDTX của GV của nhà trường năm học 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 9/28/2016 10:18:12 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 19
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số: /KH-THCS                                 
Quy Nhơn, ngày tháng 9 năm 2016
 

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Ghềnh Ráng
Năm học 2016 - 2017
                                       
        Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Kế hoạch số 554 /KH-PGDĐT ngày 23/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Quy Nhơn về bồi dưỡng thường xuyên cho cán giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017.
          Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Ghềnh Ráng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 - 2017 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
           1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác  theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành
           2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Mỗi CBQL và GV căn cứ vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cá nhân nhằm thực hiện tốt nội dung, chương trình tự bồi dưỡng, đảm bảo tốt về mặt thời gian và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và năng lực của mỗi cá nhân.
 II. ĐỐI TƯỢNG BDTX:
            -Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong nhà trường.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học/giáo viên)
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết BCH trung ương Đảng, của Tỉnh Ủy Bình Định, của cấp ủy địa phương.
Bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Định, của thành phố Quy Nhơn, của địa phương; Tình hình phát triển kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nnghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên

STT
Nội dung
Môn tổ chức tập huấn

1
- Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công Nghệ, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật.

2
- Những định hướng đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường THCS.


3
- Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học cấp THCS.


4
- Xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn trên mạng về kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học, thông qua trang mạng trường học kết nối của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5
- Tập huấn mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN-THCS): Sách hướng dẫn dạy học, Chương trình và phân phối chương trình, cách thức thực hiện mô hình, kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh.DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Copy_of_Ke_hoach_BDTX_cho_CBQL_va_GV_nam_hoc_20162017_Chinh_thuc.doc