Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017
Download Giáo án Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017 mien phi,tai lieu Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017 mien phi,bai giang Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: docx
Date: 10/19/2016 5:20:07 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Trường THCS Kinh Bắc
Tổ : Khoa học xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
......................................................

 Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2016 – 2017

Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Bích Thủy
Ngày sinh : 19/03/1980
Ngày vào ngành: 15/09/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Ngữ Văn
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh
- Công văn số 531/KH –PGD&ĐT ngày 10 / 9/2014 của phòng GD& ĐT thành phố Bắc Ninh
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
B. Nội dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (60 tiết):
2. Khối kiến thức tự chọn (30 tiết)
- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.
- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun để tự bồi dưỡng trong năm học 2015– 2016 như sau :

Mã mô đun

Tên nội dung mô đun
 Thời gian thực hiện
Ghi chú

THCS 35

dục kĩ năng sống cho học sinh


học kỳ ITHCS
23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh


Học kỳ 2C. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

D. Những kiến nghị:


Duyệt của BGH
 Duyệt của tổ CM
 Người lập kế hoạch
Vũ Thị Bích Thủy

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Ke_hoach_bo_mon_BDTX.docx