Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017
Download Giáo án Mầm non Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017 mien phi,tai lieu Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017 mien phi,bai giang Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/4/2016 7:55:17 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 18
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN MỸ

Số: …/BDTX-THSM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Mỹ, ngày 24 tháng 8 năm 2016KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Năm học 2016 - 2017


Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,
Thực hiện Công văn số 200/PGDĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, về mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,
Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của trường, trường Tiểu học Sơn Mỹ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên Nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.
Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
- Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
- Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp, và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí qua từng năm.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả các giáo viên trong phạm vi toàn trường: Gồm 9 giáo viên (trong đó: 6 giáo viên văn hóa và 3 giáo viên đặc thù), cụ thể:


TT
Họ và tên
Nhiệm vụ được giao
Ghi chú

1
Phạm Thị Bảy
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1


2
Tống Trần Thăng
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2


3
Trương Thị Thanh Thiện
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3


4
Hà Thị Hằng
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4


5
Nguyễn Thị Thúy Long
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5


6
Văn Thị Lan Phương
Giảng dạy các lớp 1,2,3,4,5


7
Phan Thị Thục Anh
Giáo viên dạy môn Âm nhạc


8
Lê Thị Nhật Thành
Giáo viên dạy môn Thể dục


9
Trần Thị Việt Hà
Giáo viên dạy môn Mỹ thuật


III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Công Tác BDTX được thực hiện theo theo quy chế BDTX ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012 và Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017,
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác BDTX giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX. Tăng cường việc
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download KE_HOACH_BDTX_GV_NAM_HOC_20162017__TH_Son_My.doc