KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN 11

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

TT
Chương
Bài
Yêu cầu cần đạt
Số tiết
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện


1

Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

§1. Hàm số lượng giác
Về kiến thức:
Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).
Về kỹ năng.
- Xác định được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sinx: y = cosx; y = tanx; y = cotx.
- Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx: y = cosx; y = tanx; y = cotx.
5
(1 - 5)

HĐ 1, HĐ 3

Tự học có hướng dẫn
§2. Phương trình lượng giác cơ bản
Về kiến thức:
Biết các phương trình lượng giác cơ bản: sinx = m; cosx = m; tanx = m; cotx = m và công thức nghiệm.
Về kỹ năng:
Giải thành thạo phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình lượng giác cơ bản.
6
(6 - 11)

HĐ 4

Tự học có hướng dẫn
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
Về kiến thức:
Biết dạng và cách giải các phương trình: bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; asinx+bcosx = c.
Về kỹ năng.
Giải được phương trình thuộc dạng nêu trên.
7
(12 - 18)

HĐ 3, 4, 5

Tự học có hướng dẫnBài tập 4c, d; 6

Không yêu cầuÔn tập chương I

2
(19, 20)2
Chương II. Tổ hợp – Xác suất

§1. Quy tắc đếm
Về kiến thức:
- Biết: Quy tắc cộng và quy tắc nhân;
Về kỹ năng:
- Bước đầu vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân.
2
(21, 22)

HĐ 1

Tự học có hướng dẫn
§2. Hoán vị-Chỉnh hợp-Tổ hợp
Về kiến thức:
- Biết: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử;
Về kỹ năng:
- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử .
3
(23, 24, 25)

HĐ 4

Tự học có hướng dẫnKiểm tra giữa kỳ

1
(26)

§3. Nhị thức Niu-Tơn
Về kiến thức:
Biết: Công thức Nhị thức Niu-tơn.
Về kỹ năng:
- Biết khai triển nhị thức Niu-tơn với một số mũ cụ thể.
-Tìm được hệ số của xk trong khai triển
(ax + b)n thành đa thức
2
(27, 28)

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn§4. Phép thử và biễn cố
Về kiến thức.
- Biết : Phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.
Về kỹ năng :
- Xác định được: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.
2
(29, 30)


§5. Xác suất của biến cố
Về kiến thức.
- Biết : Định nghĩa xác suất của biến cố.
- Biết tính chất: P(ỉ) = 0; P(Ù) =1;
0 ≤ P(A) ≤1.
- Biết (không chứng minh) định lí cộng xác suất và định lí nhân xác suất.
Về kỹ năng :
- Biết dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ tính xác suất.

3
(31, 32, 33)

HĐ 1, HĐ 2

Tự học có hướng dẫn
Ôn tập chương II

2
(34, 35)
3

Chương III. Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

§1. Phương pháp quy nạp toán học
Về kiến thức:
- Hiểu được phương pháp quy nạp toán học.
Về kỹ năng:
- Biết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạp.
2
(36