Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Mau ky cam ket khong say ruou
Download Giáo án Âm nhạc 6 Mau ky cam ket khong say ruou mien phi,tai lieu Mau ky cam ket khong say ruou mien phi,bai giang Mau ky cam ket khong say ruou mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 2/21/2014 9:24:26 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 2
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
UBND XÃ PÚ BẨU
TRƯỜNG THCS PÚ BẨU


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Sông Mã, ngày 20 tháng 02 năm 2014


BẢN CAM KẾT
Chấp hành nghiêm và gương mẫu thực hiện Chỉ thỉ số 25-CT/TU,
ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Sau khi được nghe quán triệt và nghiên cứu các văn bản sau đây:
Chỉ thị số 351/TTg, ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm say rượu;
Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg, ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uyrveef nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức;
Công văn số 3389/UBND-NC, ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ;
Chúng tôi xin cam kết:
1. Chấp hành nghiêm và gương mẫu thực hiện những quy định nêu trong các văn bản trên.
2. Nếu vi phạm các nội dung quy định nêu trong các văn bản trên, chúng tôi xin tự giác nhận khuyết điểm và chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Chúng tôi thống nhất ký cam kết trong danh sách dưới đây:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Ký tên

1
Vũ Mạnh Hùng
Hiệu trưởng


2
Lường Văn Nụ
P. Hiệu Trưởng


3
Lưu Văn Ngận
CTCĐ


4
Nguyễn Bá Luyện
Tổ trưởng


5
Bạc Văn Tâm
Tổ trưởng


6
Bùi Anh tài
Tổ phó


7
Hoàng Văn Hiếu
Tổ phó


8
 Sùng Bả Vự
BT. Chi đoàn


9
Trần Văn Cao
TPT Đội


10
Đoàn Thị Hồng
Giáo viên


11
Lò Văn Thủ
Giáo viên


12
Lò Thị Dung
Giáo viên


13
Vừ A Cở
Giáo viên


14
Vừ bả Sếnh
Giáo viên


15
Sùng Bả Chò
Giáo viên


16
Vừ Bả Sĩ
Giáo viên


17
Tòng Văn Quyền
Nhân viên thư viện Kính mong tập thể lãnh đạo và các đồng chí trong cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi thực hiện nghiêm túc nội dung cam kết.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊVũ Mạnh Hùng

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download camketvevieckhongsayruoucuacongchuc.rar