TRƯỜNG THCS VĂN THÀNH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN SINH HỌC LỚP 9
Năm học 2020- 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 18/KH-TrTHCS ngày 01 tháng 8 năm 2020)
(Cả năm: 67 tiết / 35 tuần. Học kỳ 1: 32tiết / 18 tuần- Học kỳ 2: 35tiết / 17 tuần)
TT
Bài / Chủ đề
Yêu cầu cần đạt
Thời lượng dạy học
Hình thức tổ chức dạy học/hình thức kiểm tra đánh giá
Tiết
Ghi chú

HỌC KỲ I

PHẦN I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN

1
Bài 1. Menđen và Di truyền học.
- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và ký hiệu trong di truyền học.
45`
DH tại lớp học
1
- Mục câu hỏi và bài tập:Câu hỏi 4 : Không thực hiện

2
Bài 2. Lai một cặp tính trạng.
- Học sinh trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li.
90’
 CHỦ ĐỀ
“Lai một cặp tính trạng”
2-3

- Mục câu hỏi và bài tập:Câu hỏi 4 : Không thực hiện

3
Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo).
- Giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.
- Học sinh hiểu và trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của các phép lai phân tích.
- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.- Mục V. Trội không hoàn toàn: Không dạy
- Mục câu hỏi và bài tập:Câu hỏi 3 : Không thực hiện

4
Bài 4. Lai hai cặp tính trạng.
- Học sinh mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
- Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
- Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.
45`
DH tại lớp học
4


5
Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo).
- Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.
- Học sinh hiểu và giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan điểm của Menđen.
- Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá.
45`
DH tại lớp học
5


6
Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.
- HS biết cách xác định xác xuất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại.
- Biết vận dụng xác suất để hiểu được tỉ lệ các loại giao tử và tỉ lệ các kiểu gen trong lai một cặp tính trạng. Khuyến khích HS tự làm

7
Bài 7. Bài tập chương I.
- Củng cố, khắc sâu và mở rộng nhận thức về các quy luật di truyền.
- Biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.
45`
DH tại lớp học
6
Bài tập 3 trang 22: Không thực hiện

CHƯƠNG II. NHIỄM SẮC THỂ

8
Bài 8. Nhiễm sắc thể.
- Học sinh nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- Mô tả đựoc cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- Hiểu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
45`
DH tại lớp học
7


9
Bài 9. Nguyên phân.
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể.
90`
 CHỦ ĐỀ
“Phân bào”
8-9

- Mục I; Biến đổi hình thái NST trong chu kỳ tế bào: không dạy
- Câu 1 trang 30: Không thực hiện

10
Bài 10. Giảm phân.
- Học sinh nêu được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì giảm phân I và giảm phân II.
- Nêu được những điểm khác nhau của