Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • LÀM QUEN SỐ 4- MẦM NON
   Làm quen với Toán
   LÀM QUEN SỐ 4- MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 26
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 24
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5hđ
   Thể dục 9
   Giáo án cả năm 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • LÀM QUEN SỐ 3- MẦM NON
   Làm quen với Toán
   LÀM QUEN SỐ 3- MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 23
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5hđ
   Thể dục 8
   Giáo án cả năm 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 22
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5hđ
   Thể dục 7
   Giáo án cả năm 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • làm quen số 2- Mầm non
   Làm quen với Toán
   làm quen số 2- Mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5hđ
   Thể dục 6
   Giáo án cả năm 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 21
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 20
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 19
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 18
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 17
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 16
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 15
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 14
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 13
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 12
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 11
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 10
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 9
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 8
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 7
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 6
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 5
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án 5 hoạt động 2019
   Sinh học 9
   Giáo án 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án 5 hoạt động 2019
   Sinh học 8
   Giáo án 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 4
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án 5 hoạt động 2019
   Sinh học 7
   Giáo án 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 4+5
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án 5 hoạt động 2019
   Sinh học 6
   Giáo án 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 3

  • giáo án lớp ghép 4+5 tuần 2 năm 2018-2019
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 4+5 tuần 2 năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp ghép 5 tuần 1
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án lớp ghép 5 tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ tổ khối 4+5
   Lưu trữ tạm thời
   Hồ sơ tổ khối 4+5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
   Toán học 3
   BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Trung tâm Tư vấn tâm lý và Giáo dục phát triển cộng đồng Khai Tâm
   Các tổ chức về Tâm lý học
   Trung tâm Tư vấn tâm lý và Giáo dục phát triển cộng đồng Khai Tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các tổ chức về Tâm lý học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 9

  • Tuần 25. Cửa sông
   Tập đọc 5
   Tuần 25. Cửa sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Những bài thơ hay 788
   Thơ
   Những bài thơ hay 788

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 2

  • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
   Lịch sử 7
   Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Những bài thơ đặc sắc 69

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 2

  • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
   Lịch sử 7
   Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Lý thuyết hữu cơ Hóa học THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 2

  • Bài 25. Phong trào Tây Sơn
   Lịch sử 7
   Bài 25. Phong trào Tây Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Thơ đường luật 54

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 2

  • Thơ đường luật 53

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 2

  • Thơ đường luật 52

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 2

  • Unit 01. My new school. Lesson 7. Looking back & project
   Tiếng Anh 6
   Unit 01. My new school. Lesson 7. Looking back & project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY