Bài giảng Công nghệ 7

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 7
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

luan canh xen canh tăng vụ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 14 Thực hành Công nghệ (Thuốc nhũ dầu SC)

 • 5 tháng trước
 • 0