Bài giảng Công nghệ 8

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 8
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21,22 Cưa và dua kim loai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21,22 Cưa và dua kim loai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21,22 Cưa và dua kim loai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21,22 Cưa và dua kim loai

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Dạy nghề phổ thông THCS

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 19. Thực hành - Vật liệu cơ khí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 3 tháng trước
 • 0