GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 7

 • ẢNH THAM QUAN 3
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • ẢNH THAM QUAN 3
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • ẢNH THAM QUAN 2
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • ẢNH THAM QUAN 2
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • ẢNH THAM QUAN 1
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • ẢNH THAM QUAN 1
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

 • ẢNH LỄTỔNG KẾT-3
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

 • ẢNH LỄTỔNG KẾT-3
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

 • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-2
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

 • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-2
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

 • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-1
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

 • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-1
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

 • ảnh 26-03/4
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ảnh 26-03/4
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH 26-03/3
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH 26-03/3
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH 26-03/2
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH 26-03/2
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH 26-03/1
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH 26-03/1
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • ẢNH SƠ KẾT HKI
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2016

 • ẢNH SƠ KẾT HKI
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2016

 • ẢNH GIAO LƯU KHUYẾT TẬT
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

 • ẢNH GIAO LƯU KHUYẾT TẬT
  Ảnh 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

 • Nghị quyết 37
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2015

 • Nghị quyết 37
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2015

 • Nghị quyết 37
  Các biểu mẫu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các biểu mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2015

 • Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh
  CT hội nghị - Hội thảo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT hội nghị - Hội thảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2014

 • Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2014

 • Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2014

 • Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Giao su Ta Quang Buu.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • AGTT 100 (1-17-21).ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • 10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • 10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Giao su Ta Quang Buu.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Giao su Ta Quang Buu.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • AGTT 100 (1-17-21).ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • AGTT 100 (1-17-21).ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • 10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

 • English 9 - Unit 6 -Write
  GD hướng nghiệp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2014