Bài giảng Hóa học

Thư viện bài giảng Hóa học
bài giảng
Hóa học 8

Bài 17. Bài luyện tập 3

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Luyện tập. Sắt

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Luyện tập. Sắt

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Luyện tập. Sắt

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 17. Bài luyện tập 3

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

polime

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 40. Dung dịch

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 18. Nhôm

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 47. Chất béo

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 47: Axetilen

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 39. Benzen

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 28. Các oxít của cacbon

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 18. Nhôm

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 19. Sắt

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 19. Sắt

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 47. Axetilen

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Chất béo

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 19. Sắt

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu Etylic

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 54: Rượu Etylic

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 31: Clo

 • 27 ngày trước
 • 0