Bài giảng Hóa học 10

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 10
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Axit Sunfuric

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 40. Khái quát về nhóm oxi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 10

Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Axit Sunfuric

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Axit Sunfuric

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Lí thuyết phản ứng oxi hóa học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Khái niệm phản ứng oxi hóa khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Lập phương trình phản ứng oxi hóa khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Phản ứng oxi hóa khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Một số dạng phản ứng oxi hóa khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Lưu huỳnh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Liên kết Cộng hóa trị

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Cấu tạo vỏ nguyên tử lớp 10CB

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Ozon và hidropeoxit_10NC

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
HÓA HỌC 10

Chủ đề: Phản ứng Oxi hóa - Khử

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

h2s

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29 Oxi ozon

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

BÀI OXI- OZON

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

lưu huỳnh 10 (hay)

 • 8 tháng trước
 • 0