Bài giảng Hóa học 10

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 10
bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
HÓA HỌC 10

Chủ đề: Phản ứng Oxi hóa - Khử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

h2s

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29 Oxi ozon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

BÀI OXI- OZON

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

lưu huỳnh 10 (hay)

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 38. Cân bằng hoá học

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 38. Cân bằng hoá học

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon (Bài đọc thêm)

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 38. Cân bằng hoá học

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

ozon va trai dat

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit(t1)

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

 • 9 tháng trước
 • 0