Bài giảng Hóa học 11

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 11
bài giảng
Hóa 11

Tiết 40: Ăn mòn kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

Tiết 30. Sự ăn mòn kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 11

ESTE

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 11

Bài 21: Hợp chất của Hidrocacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

Bài 20: Mở đầu về Hóa học Hữu cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

Bài 3: Sự điện li

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

Axit Nitric và muối Nitrat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

AXIT NITRIC

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

hoá 11 bài cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 30. Ankađien

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon Tuyến /Nguyễn

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

.Bài 10. Photpho

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Thuyết trình-Bài 12. Phân bón hoá học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Chủ đề: Phân bón hóa học - Lớp 11

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

hóa học 11

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

phân bón hóa học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

ankin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

ancol

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Thí nghiệm Nito và hợp chất của nito

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 4 tháng trước
 • 0