GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 11

 • ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

 • Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

 • bài 44: anđehit-xeton
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

 • Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

 • bài phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

 • Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

 • Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

 • giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

 • Bài 40. Ancol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

 • Bài 32. Ankin
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2018

 • Bài 33. Luyện tập: Ankin
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2018

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

 • Bài 15. Cacbon
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

 • Bài 32. Ankin
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

 • ôn thi hk1
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

 • Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

 • Bài 18. Công nghiệp silicat
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

 • Tiết 40: Ăn mòn kim loại
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • Tiết 30. Sự ăn mòn kim loại
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • hóa hóc 12 - điện li chuyển dịch cân bằng hóa học
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • ESTE
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • Bài 21: Hợp chất của Hidrocacbon
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • Bài 20: Mở đầu về Hóa học Hữu cơ
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • Bài 3: Sự điện li
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • Axit Nitric và muối Nitrat
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • AXIT NITRIC
  Hóa 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

 • hoá 11 bài cacbon
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
  Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017