Bài giảng Hóa học 8

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 8
bài giảng
Hóa học 8

Bài 17. Bài luyện tập 3

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 16. Phương trình hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 18. Mol

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 17. Bài luyện tập 3

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 40. Dung dịch

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 26. Oxit

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 2. Chất

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Tiết 19: Phản ứng hoá học.

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tính chất của oxi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Axit, Bazo và Muối

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 18. Mol

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tỉ khối chất khí

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 22. Phương trình hóa học

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Tiết 24: Luyện tập

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tỉ khối chất khí

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 22. Phương trình hóa học

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 19: Phản ứng hóa học

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 20: Bài thực hành số 3

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Nguyên tử

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36: Nước

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài luyện tập số 1

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Phương trình hóa học (tt)

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 12: Sự biến đổi của chất

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 18: Phản ứng hóa học (t1)

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 13. Phản ứng hoá học tiết 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

KIỂM TRA HÓA 9 BÀI 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

BÀI KT SỐ 2 HÓA 8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • một tháng trước
 • 0