Bài giảng Hóa học 9

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 9
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 24. Ôn tập học kì 1 (CỰC HAY)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 18. Nhôm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 26. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

CLO

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 10. Một số muối quan trọng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 25. Tính chất của phi kim

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Luyện tập. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Luyện tập. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Luyện tập. Sắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 18. Nhôm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 47. Chất béo

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 47: Axetilen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 39. Benzen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 28. Các oxít của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 3 tháng trước
 • 0