Bài giảng Học vần 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Học vần 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Học vần 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 56. uông, ương
   Học vần 1
   Bài 56. uông, ương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 86. ôp, ơp
   Học vần 1
   Bài 86. ôp, ơp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 88. ip, up
   Học vần 1
   Bài 88. ip, up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 79. ôc, uôc
   Học vần 1
   Bài 79. ôc, uôc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Học vần 1
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lop 1hoc ki 2
   Học vần 1
   Giáo án lop 1hoc ki 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 77. ăc, âc (2 tiết)
   Học vần 1
   Bài 77. ăc, âc (2 tiết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 72. ut, ưt. phạm văn đà
   Học vần 1
   Bài 72. ut, ưt. phạm văn đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 71. et, êt
   Học vần 1
   Bài 71. et, êt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 70. ôt, ơt. phạm văn đà
   Học vần 1
   Bài 70. ôt, ơt. phạm văn đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. g, gh
   Học vần 1
   Bài 23. g, gh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. p-ph, nh
   Học vần 1
   Bài 22. p-ph, nh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. l, h
   Học vần 1
   Bài 8. l, h

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 21 - Lớp 1
   Học vần 1
   Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 21 - Lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • học vần lóp 1 bài 76
   Học vần 1
   học vần lóp 1 bài 76

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 75. Ôn tập
   Học vần 1
   Bài 75. Ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • bài ôn tâp
   Học vần 1
   bài ôn tâp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 73. it, iêt
   Học vần 1
   Bài 73. it, iêt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 39. au, âu
   Học vần 1
   Bài 39. au, âu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. t, th
   Học vần 1
   Bài 15. t, th

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 57. ang, anh
   Học vần 1
   Bài 57. ang, anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 71. et, êt
   Học vần 1
   Bài 71. et, êt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 95. oanh, oach
   Học vần 1
   Bài 95. oanh, oach

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 94. oang, oăng
   Học vần 1
   Bài 94. oang, oăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • bài 63: em, êm
   Học vần 1
   bài 63: em, êm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 95. oanh, oach
   Học vần 1
   Bài 95. oanh, oach

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 66. uôm, ươm
   Học vần 1
   Bài 66. uôm, ươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 71. et, êt
   Học vần 1
   Bài 71. et, êt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 61. ăm, âm
   Học vần 1
   Bài 61. ăm, âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 70. ôt, ơt
   Học vần 1
   Bài 70. ôt, ơt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 69. ăt, ât
   Học vần 1
   Bài 69. ăt, ât

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 68. ot, at
   Học vần 1
   Bài 68. ot, at

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 33. ôi, ơi
   Học vần 1
   Bài 33. ôi, ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. b
   Học vần 1
   Bài 2. b

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 64. ôm ơm tuần 16
   Học vần 1
   Bài 64. ôm ơm tuần 16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 63. em, êm. Phạm Văn Đà
   Học vần 1
   Bài 63. em, êm. Phạm Văn Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 61. ôm, ơm. Phạm Văn Đà
   Học vần 1
   Bài 61. ôm, ơm. Phạm Văn Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 60. om, am. Phạm Văn Đà
   Học vần 1
   Bài 60. om, am. Phạm Văn Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • học vần lớp 1. tuần 14. bài 59 :ôn tập. Phạm Văn Đà
   Học vần 1
   học vần lớp 1. tuần 14. bài 59 :ôn tập. Phạm Văn Đà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần Giáo án Tuần 14 - Lớp 1. Bài 58; inh- ênh
   Học vần 1
   Giáo án theo Tuần Giáo án Tuần 14 - Lớp 1. Bài 58; inh- ênh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 87. ep, êp
   Học vần 1
   Bài 87. ep, êp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 65. iêm, yêm
   Học vần 1
   Bài 65. iêm, yêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • bài 60. Vần om, am
   Học vần 1
   bài 60. Vần om, am

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 61. ăm, âm
   Học vần 1
   Bài 61. ăm, âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • bai 66 uom, ươm(2 tiết)
   Học vần 1
   bai 66 uom, ươm(2 tiết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 60. om, am
   Học vần 1
   Bài 60. om, am

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 60. om, am
   Học vần 1
   Bài 60. om, am

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. i, a
   Học vần 1
   Bài 12. i, a

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Học vần 1
   Học vần 1
   Học vần 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY