Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bao gia do dung hoc tap 2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Bao gia do dung hoc tap 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2013

   Xem: 0

  • XDKH phat trien GD
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   XDKH phat trien GD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2013

   Xem: 0

  • GD CD: TL HD xã- phường phòng chống HIV/AIDS
   Bài giảng khác
   GD CD: TL HD xã- phường phòng chống HIV/AIDS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2013

   Xem: 8

  • GD CD: Chủ quyền của VN trên hai quần đảo Hoàng Sa &
Trường Sa
   Bài giảng khác
   GD CD: Chủ quyền của VN trên hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2013

   Xem: 12

  • gD CD: Môi trường & phát triển bền vững
   Bài giảng khác
   gD CD: Môi trường & phát triển bền vững

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2013

   Xem: 10

  • gD CD: Giáo dục về môi trường
   Bài giảng khác
   gD CD: Giáo dục về môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2013

   Xem: 10

  • KH kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuổi lần III (tháng 5-2013)
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   KH kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuổi lần III (tháng 5-2013)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2013

   Xem: 0

  • GD CD: Văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
   Bài giảng khác
   GD CD: Văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 11

  • GD CD: Văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
   Bài giảng khác
   GD CD: Văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 0

  • GD CD: Văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển
   Bài giảng khác
   GD CD: Văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 10

  • GD CD: Văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển
   Bài giảng khác
   GD CD: Văn hóa là mục tiêu, động lực phát triển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 7

  • GD CD: XD nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
   Bài giảng khác
   GD CD: XD nền VHVN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Đạo đức cần có của người lái xe
   Bài giảng khác
   GD HN: Đạo đức cần có của người lái xe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 16

  • GD CD: Kế hoạch hoạt động hè 2013
   Bài giảng khác
   GD CD: Kế hoạch hoạt động hè 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2013

   Xem: 0

  • Hương dan lap danh dach khen thương con em trong ngnhf
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Hương dan lap danh dach khen thương con em trong ngnhf

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2013

   Xem: 0

  • MAU BAO CAO DANH GIA CHUAN hIEU TRƯƠNG, PHO HIEU TRUONG, GIAO VIEN
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   MAU BAO CAO DANH GIA CHUAN hIEU TRƯƠNG, PHO HIEU TRUONG, GIAO VIEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2013

   Xem: 0

  • Huong dan truong dat chuan MCLTT
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Huong dan truong dat chuan MCLTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2013

   Xem: 0

  • Huong dan danh gia chuan HT, PHT, giao vien
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Huong dan danh gia chuan HT, PHT, giao vien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2013

   Xem: 0

  • CV huong dan xet nang luong, bo nhiem ngach quy II/2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV huong dan xet nang luong, bo nhiem ngach quy II/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • CV huong dan bo sung quy hoach
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV huong dan bo sung quy hoach

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2013

   Xem: 0

  • DE TAI DAI SO 8.rar
   Đề tài - NCKHUD
   DE TAI DAI SO 8.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2013

   Xem: 0

  • CV 25 Báo cáo trường học thân thiện
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV 25 Báo cáo trường học thân thiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2013

   Xem: 0

  • BC tong ket
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   BC tong ket

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2013

   Xem: 0

  • LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC
   Bài giảng khác
   LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2013

   Xem: 0

  • Hương dẫn báo cáo TK cấp THCS
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Hương dẫn báo cáo TK cấp THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2013

   Xem: 0

  • Tổng kết nhân rộng mô hình VNEN
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Tổng kết nhân rộng mô hình VNEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2013

   Xem: 0

  • CV trien khai day hoc tieng anh lop 6.
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV trien khai day hoc tieng anh lop 6.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2013

   Xem: 0

  • Bao cao cong tac kiem dinh chat luong GD
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Bao cao cong tac kiem dinh chat luong GD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2013

   Xem: 10

  • đổi mới tiết sinh hoạt
   Đề tài - NCKHUD
   đổi mới tiết sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 1

  • Danh muc SGK năm 2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Danh muc SGK năm 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 0

  • CV đăng ky mua hồ sơ phổ cập
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV đăng ky mua hồ sơ phổ cập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 0

  • CV đăng ký mua SGK, thiết bị dạy học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV đăng ký mua SGK, thiết bị dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 0

  • Cong van thong ke giao duc tieu hoc (chuan)
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Cong van thong ke giao duc tieu hoc (chuan)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 0

  • De tai KHSPUD .rar
   Đề tài - NCKHUD
   De tai KHSPUD .rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2013

   Xem: 6

  • BIEN PHAP GIUP HS NHO 9 XAC SU KIEN LICH SU
   Đề tài - NCKHUD
   BIEN PHAP GIUP HS NHO 9 XAC SU KIEN LICH SU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2013

   Xem: 0

  • CV cắt phép hè và chỉ đạo một số công việc trong
tháng 5
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV cắt phép hè và chỉ đạo một số công việc trong tháng 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2013

   Xem: 0

  • CV huong dan nhap thong tin EMIS cuoi nam
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV huong dan nhap thong tin EMIS cuoi nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2013

   Xem: 0

  • Ho so EMIS
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Ho so EMIS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2013

   Xem: 5

  • CV huong dan bao cao thong ke cuoi nam 2012-2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV huong dan bao cao thong ke cuoi nam 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2013

   Xem: 0

  • CV hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ
lần thứ 2 tại Việt Nam
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2 tại Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2013

   Xem: 0

  • CV hoi dong xe tot nghiep va tuyen sinh
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV hoi dong xe tot nghiep va tuyen sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 8

  • CV so 41 bao cao tong ket bua an cho HS
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV so 41 bao cao tong ket bua an cho HS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 0

  • Khám phá khoa học
   Bài giảng
   Khám phá khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 0

  • Làm quen với toán
   Bài giảng
   Làm quen với toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 0

  • giáo án Âm nhạc " Bé chúc tết"
   Bài giảng
   giáo án Âm nhạc " Bé chúc tết"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 0

  • kế hoạch tháng 5,thang 6/2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   kế hoạch tháng 5,thang 6/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 2

  • Kế hoạch hoạt động tháng 5,6/2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Kế hoạch hoạt động tháng 5,6/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 0

  • Khám phá khoa học
   Bài giảng khác
   Khám phá khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 7

  • giáo án Âm nhạc " Bé chúc tết"
   Bài giảng khác
   giáo án Âm nhạc " Bé chúc tết"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 33

  • Làm quen với toán
   Bài giảng khác
   Làm quen với toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY