Bài giảng Ngữ văn 12

Thư viện bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 12

ngu van 12, tiết 49

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi!

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 27. Số phận con người

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 12. Thực hành một số phép tu từ cú pháp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi!

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 22. Rừng xà nu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề ( Thao giảng)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề ( Thao giảng)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 10. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca (6 câu đầu)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc ( Nhớ gì ... suối xa)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến (Khổ 1)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Bài giảng : Sóng (Xuân Quỳnh )

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 7. Tây Tiến

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Chuyên đề liên môn 12 tt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Chuyên đề liên môn 12

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Chủ đề văn nghị luận 12

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

vợ nhặt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

giáo án Giữ gìn trong sáng TV

 • 5 tháng trước
 • 0