Bài giảng Sinh học

Thư viện bài giảng Sinh học
bài giảng
Sinh học 10

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 10

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 19. Giảm phân phần I

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 26. Châu chấu

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 26. Châu chấu

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 12

Bài 4. Đột biến gen

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 5. Prôtêin

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 2. Các giới sinh vật

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 11

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 22. Tôm sông

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 8

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 25 ngày trước
 • 0