Bài giảng Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá hội giảng
   Sinh học 6
   Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá hội giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
   Sinh học 6
   Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
   Sinh học 7
   Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp
   Sinh học 8
   Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Bộ xương
   Sinh học 8
   Bài 7. Bộ xương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
   Sinh học 12
   Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. ADN và bản chất của gen
   Sinh học 9
   Bài 16. ADN và bản chất của gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
   Sinh học 10
   Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
   Sinh học 6
   Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • TIẾT 17: TIM VÀ MẠCH MÁU SINH HỌC 8
   Sinh học 8
   TIẾT 17: TIM VÀ MẠCH MÁU SINH HỌC 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Tiêu hoá ở động vật
   Sinh học 11
   Bài 15. Tiêu hoá ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Quang hợp
   Sinh học 6
   Bài 21. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Trai sông
   Sinh học 7
   Bài 18. Trai sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Hoạt động của cơ
   Sinh học 8
   Bài 10. Hoạt động của cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp
   Sinh học 8
   Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Tế bào nhân sơ
   Sinh học 10
   Bài 7. Tế bào nhân sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Tim và mạch máu
   Sinh học 8
   Bài 17. Tim và mạch máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Trai sông
   Sinh học 7
   Bài 18. Trai sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 2

  • Bài 24. Ứng động
   Sinh học 11
   Bài 24. Ứng động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Tim và mạch máu
   Sinh học 8
   Bài 17. Tim và mạch máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh
   Sinh học 10
   Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Trai sông
   Sinh học 7
   Bài 18. Trai sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen
   Sinh học 12
   Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp
   Sinh học 8
   Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Biến dạng của rễ
   Sinh học 6
   Bài 12. Biến dạng của rễ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Một số thân mềm khác
   Sinh học 7
   Bài 19. Một số thân mềm khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 1

  • Bài 21. Quang hợp
   Sinh học 6
   Bài 21. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Tim và mạch máu
   Sinh học 8
   Bài 17. Tim và mạch máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Trai sông
   Sinh học 7
   Bài 18. Trai sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
   Sinh học 6
   Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Tim và mạch máu
   Sinh học 8
   Bài 17. Tim và mạch máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
   Sinh học 8
   Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu
   Sinh học 8
   Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch
   Sinh học 8
   Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Tim và mạch máu
   Sinh học 8
   Bài 17. Tim và mạch máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Tim và mạch máu
   Sinh học 8
   Bài 17. Tim và mạch máu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Quang hợp
   Sinh học 6
   Bài 21. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Quang hợp
   Sinh học 6
   Bài 21. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Quang hợp
   Sinh học 6
   Bài 21. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
   Sinh học 6
   Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Thân to ra do đâu ?
   Sinh học 6
   Bài 16. Thân to ra do đâu ?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Thân dài ra do đâu ?
   Sinh học 6
   Bài 14. Thân dài ra do đâu ?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
   Sinh học 7
   Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Hoạt động hô hấp
   Sinh học 8
   Bài 21. Hoạt động hô hấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch
   Sinh học 8
   Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
   Sinh học 6
   Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY