Bài giảng Sinh học

Thư viện bài giảng Sinh học
bài giảng
Sinh học 7

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 21. Quang hợp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tham khảo

Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 8

Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 30. Di truyền học với con người

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 35. Hoocmôn thực vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bình Bò

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 6

Bài 29. Các loại hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 31. Trao đổi chất

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 12

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

bai soan day thủ nghiêm sgk moi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Quang hợp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 9. Áp suất khí quyển

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 11

HĐNGLL

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10

Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 11

Bài 15. Tiêu hoá ở động vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 20. Cân bằng nội môi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 21. Hoạt động hô hấp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 20. Cân bằng nội môi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 11

Bài 18. Tuần hoàn máu

 • 3 tháng trước
 • 0