Bài giảng Sinh học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
   Sinh học 10
   Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Tế bào nhân thực
   Sinh học 10
   Bài 8. Tế bào nhân thực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 7. Tế bào nhân sơ
   Sinh học 10
   Bài 7. Tế bào nhân sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Prôtêin
   Sinh học 10
   Bài 5. Prôtêin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
   Sinh học 10
   Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
   Sinh học 10
   Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • lop 10
   Sinh học 10
   lop 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Axit nuclêic
   Sinh học 10
   Bài 6. Axit nuclêic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Prôtêin
   Sinh học 10
   Bài 5. Prôtêin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
   Sinh học 10
   Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Axit nuclêic
   Sinh học 10
   Bài 6. Axit nuclêic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Tế bào nhân sơ
   Sinh học 10
   Bài 7. Tế bào nhân sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Prôtêin
   Sinh học 10
   Bài 5. Prôtêin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
   Sinh học 10
   Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Tế bào nhân sơ
   Sinh học 10
   Bài 7. Tế bào nhân sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
   Sinh học 10
   Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
   Sinh học 10
   Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Prôtêin
   Sinh học 10
   Bài 5. Prôtêin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Tổ 4. TT GDNN-GDTX GIANG THANH
   Sinh học 10
   Tổ 4. TT GDNN-GDTX GIANG THANH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
   Sinh học 10
   Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Cấu trúc các loại virut
   Sinh học 10
   Bài 29. Cấu trúc các loại virut

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Các giới sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 2. Các giới sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
   Sinh học 10
   Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • nhờ các thầy cô giúp em, trình bày chi tiết hộ em ạ
   Sinh học 10
   nhờ các thầy cô giúp em, trình bày chi tiết hộ em ạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2018

   Xem: 0

  • nhờ các thầy cô giải chi tiết
   Sinh học 10
   nhờ các thầy cô giải chi tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
   Sinh học 10
   Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 15

  • Hướng dẫn soạn bài theo hướng phát triển năng lực
   Sinh học 10
   Hướng dẫn soạn bài theo hướng phát triển năng lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 1

  • Bài 16. Hô hấp tế bào
   Sinh học 10
   Bài 16. Hô hấp tế bào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • bài 11 vân chuyển các chất qua MSC - Hương
   Sinh học 10
   bài 11 vân chuyển các chất qua MSC - Hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic
   Sinh học 10
   Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT
   Sinh học 10
   CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 30
   Sinh học 10
   Bài 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • bài 30 sinh học 10, chu trình nhân lên của virut
   Sinh học 10
   bài 30 sinh học 10, chu trình nhân lên của virut

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • chun
   Sinh học 10
   chun

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • coiccA
   Sinh học 10
   coiccA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • hgh
   Sinh học 10
   hgh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Bai 32 Benh truyen nhiem va mien dich
   Sinh học 10
   Bai 32 Benh truyen nhiem va mien dich

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
   Sinh học 10
   Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
   Sinh học 10
   Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 62. Sinh trưởng của vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 62. Sinh trưởng của vi sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
   Sinh học 10
   Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY