Bài giảng Sinh học 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bùi 26. Cảm ứng ờ động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bùi 26. Cảm ứng ờ động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Ứng động
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 24. Ứng động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Quang hợp
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 7. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 6

  • Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 23. Hướng động
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 23. Hướng động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 10

  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 33. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 10

  • Bài 30. Tập tính
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 30. Tập tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 7

  • Bài 46. Cơ chế điều hoà sinh sản
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 46. Cơ chế điều hoà sinh sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 1

  • Bai 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bai 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 33. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 30. Tập tính
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 30. Tập tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 23. Hướng động
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 23. Hướng động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 18. Tuần hoàn
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 18. Tuần hoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 11. Hô hấp ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 11. Hô hấp ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 1

  • Bài 15. Tiêu hoá
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 15. Tiêu hoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 43. Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 43. Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 7. Quang hợp
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 7. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 7. Quang hợp
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 7. Quang hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 20

  • Bùi 27. Cảm ứng ờ động vật (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bùi 27. Cảm ứng ờ động vật (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2016

   Xem: 14

  • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2016

   Xem: 0

  • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 32. Tập tính (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2016

   Xem: 0

  • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 0

  • Bài 32. Tập tính (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2016

   Xem: 16

  • Bài 24. Ứng động
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 24. Ứng động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  • tập tính in vết
   Sinh học 11 Nâng cao
   tập tính in vết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2015

   Xem: 14

  • Bài 17. Hô hấp
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 17. Hô hấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2015

   Xem: 13

  • Bùi 27. Cảm ứng ờ động vật (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bùi 27. Cảm ứng ờ động vật (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2015

   Xem: 13

  • Bài 12. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 12. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 35

  • Bài 18. Tuần hoàn máu (tiết 21)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 18. Tuần hoàn máu (tiết 21)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2015

   Xem: 24

  • Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2015

   Xem: 17

  • Bài 5. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 5. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2015

   Xem: 0

  • Bài 4. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 4. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2015

   Xem: 43

  • Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2015

   Xem: 0

  • Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2015

   Xem: 22

  • Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2015

   Xem: 0

  • Bài 35. Hoocmôn thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 35. Hoocmôn thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2015

   Xem: 0

  • Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2015

   Xem: 0

  • thuyết trình tập tính động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   thuyết trình tập tính động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2015

   Xem: 29

  • Bài 11. Hô hấp ở thực vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 11. Hô hấp ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2014

   Xem: 26

  • Bài 33. Thực hành: xem phim một số tập tính ở động vật
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 33. Thực hành: xem phim một số tập tính ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2014

   Xem: 0

  • bài 26 sinh 11nc
   Sinh học 11 Nâng cao
   bài 26 sinh 11nc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2014

   Xem: 0

  • bai 40 thuc hanh xem phim tap tinh cua dv
   Sinh học 11 Nâng cao
   bai 40 thuc hanh xem phim tap tinh cua dv

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2014

   Xem: 0

  • bài 30 tập tính
   Sinh học 11 Nâng cao
   bài 30 tập tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2013

   Xem: 0

  • bai 15. tiêu hóa
   Sinh học 11 Nâng cao
   bai 15. tiêu hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2013

   Xem: 0

  • Bài: Tuần hoàn
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài: Tuần hoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY