Bài giảng Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Sinh học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Prôtêin
   Sinh học 9
   Bài 18. Prôtêin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
   Sinh học 9
   Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Giảm phân
   Sinh học 9
   Bài 10. Giảm phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. ADN và bản chất của gen
   Sinh học 9
   Bài 16. ADN và bản chất của gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
   Sinh học 9
   Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
   Sinh học 9
   Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Giảm phân
   Sinh học 9
   Bài 10. Giảm phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Thường biến
   Sinh học 9
   Bài 25. Thường biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Lai một cặp tính trạng
   Sinh học 9
   Bài 2. Lai một cặp tính trạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
   Sinh học 9
   Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Nguyên phân
   Sinh học 9
   Bài 9. Nguyên phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Di truyền liên kết
   Sinh học 9
   Bài 13. Di truyền liên kết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Di truyền liên kết
   Sinh học 9
   Bài 13. Di truyền liên kết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 8. Nhiễm sắc thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Nguyên phân
   Sinh học 9
   Bài 9. Nguyên phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. ADN
   Sinh học 9
   Bài 15. ADN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 25. Thường biến
   Sinh học 9
   Bài 25. Thường biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Đột biến gen
   Sinh học 9
   Bài 21. Đột biến gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
   Sinh học 9
   Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Di truyền liên kết
   Sinh học 9
   Bài 13. Di truyền liên kết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Nguyên phân
   Sinh học 9
   Bài 9. Nguyên phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Đột biến gen
   Sinh học 9
   Bài 21. Đột biến gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề giáo dục giới tinh cho học sinh lớp 8
   Sinh học 9
   chuyên đề giáo dục giới tinh cho học sinh lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
   Sinh học 9
   Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Prôtêin
   Sinh học 9
   Bài 18. Prôtêin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến
   Sinh học 9
   Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Nhiễm sắc thể
   Sinh học 9
   Bài 8. Nhiễm sắc thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Nguyên phân
   Sinh học 9
   Bài 9. Nguyên phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Di truyền liên kết
   Sinh học 9
   Bài 13. Di truyền liên kết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Giảm phân
   Sinh học 9
   Bài 10. Giảm phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập phần Di truyền
   Sinh học 9
   Ôn tập phần Di truyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
   Sinh học 9
   Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
   Sinh học 9
   Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
   Sinh học 9
   Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
   Sinh học 9
   Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Nguyên phân
   Sinh học 9
   Bài 9. Nguyên phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. PROTEIN
   Sinh học 9
   Bài 18. PROTEIN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính hay
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY