Bài giảng Sinh học 9

Thư viện bài giảng Sinh học lớp 9
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 25. Thường biến

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

sinh hoc 9 ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 48. Quần thể người

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 29- Bệnh và tật di truyền ở người

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24- Đột biến SL nhiễm sắc thể (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24- Đột biến SL nhiễm sắc thể (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24- Đột biến SL nhiễm sắc thể (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24- Đột biến SL nhiễm sắc thể (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến Gen (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến Gen (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến Gen (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến Gen (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 24 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 23 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 23 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 23 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Tiết 23 - Đột biến cấu trúc NST (K9)

 • một tháng trước
 • 0