Bài giảng Tiếng Anh

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 3. Community Service. Lesson 6. Skills 2
   Tiếng Anh 7
   Unit 3. Community Service. Lesson 6. Skills 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. A trip to the countryside
   Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
   Unit 3. A trip to the countryside

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 7. Looking back & project
   Tiếng Anh 6
   Unit 4. My neighbourhood. Lesson 7. Looking back & project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language
   Tiếng Anh 12
   Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 2. A closer look 1
   Tiếng Anh 6
   Unit 4. My neighbourhood. Lesson 2. A closer look 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 7
   Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Work and play
   Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
   Unit 5. Work and play

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Uint 5 Higher Education - Language Focus
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Uint 5 Higher Education - Language Focus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6
   Unit 4. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Relationships. Lesson 8. Looking back and project
   Tiếng Anh 11
   Unit 2. Relationships. Lesson 8. Looking back and project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1
   Tiếng Anh 7
   Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 6. Skills 2
   Tiếng Anh 8
   Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 6. Skills 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 8. Looking back - project
   Tiếng Anh 10
   Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 8. Looking back - project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • unit 4 read
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   unit 4 read

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6
   Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Big or small?B1-5
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 4. Big or small?B1-5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Big or small?
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 4. Big or small?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Our past
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   Unit 4. Our past

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Our past (LISTEN +LF3,4)
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   Unit 4. Our past (LISTEN +LF3,4)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • AV10 - TEST YOURSELF B
   Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
   AV10 - TEST YOURSELF B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Our past
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   Unit 4. Our past

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Music and Arts. Lesson 5. Skills 1
   Tiếng Anh 7
   Unit 4. Music and Arts. Lesson 5. Skills 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. My friends. Lesson 4. Communication
   Tiếng Anh 6
   Unit 3. My friends. Lesson 4. Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. School education system
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 4. School education system

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication
   Tiếng Anh 9
   Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 2. A closer look 1
   Tiếng Anh 9
   Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 2. A closer look 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1
   Tiếng Anh 9
   Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. Community Service.
   Tiếng Anh 7
   Unit 3. Community Service.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1
   Tiếng Anh 7
   Unit 4. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Volunteer work
   Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
   Unit 4. Volunteer work

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Technology and you
   Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
   Unit 5. Technology and you

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 1

  • Unit 6. Places
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 6. Places

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills
   Tiếng Anh 7
   Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2
   Tiếng Anh 7
   Unit 4. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. A day in the life of
   Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
   Unit 1. A day in the life of

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 7 sach cu unit 4 b1,2
   Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
   tieng anh 7 sach cu unit 4 b1,2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. School education system Reading
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 4. School education system Reading

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. At school
   Tiếng Anh 6
   Unit 2. At school

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. At school
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 2. At school

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 9. Undersea world
   Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
   Unit 9. Undersea world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 10 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 8
   Unit 4. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 14. Making plans
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 14. Making plans

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Big or small? A3-5
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 4. Big or small? A3-5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. My home. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6
   Unit 2. My home. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 2. Skills
   Tiếng Anh 8
   Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 2. Skills

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 7. Looking back & project
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 7. Looking back & project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 6. Skills 2
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 6. Skills 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 5. Skills 1
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 5. Skills 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY