Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách cũ) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách cũ) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tiếng Anh 12
   Tiếng Anh 12
   Tiếng Anh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • VERB TENSES - ON TNPT
   Tiếng Anh 12
   VERB TENSES - ON TNPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 12
   Tiếng Anh 12
   Tiếng Anh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • lop 12
   Tiếng Anh 12
   lop 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • lop 12 (On tnpt-1) - mixed exercises
   Tiếng Anh 12
   lop 12 (On tnpt-1) - mixed exercises

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. The 22nd Sea Games
   Tiếng Anh 12
   Unit 13. The 22nd Sea Games

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. The 22nd Sea Games
   Tiếng Anh 12
   Unit 13. The 22nd Sea Games

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life -reading
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 1. Home life -reading

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. The 22nd Sea Games
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 13. The 22nd Sea Games

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. The 22nd Sea Games
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 13. The 22nd Sea Games

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 14. International organizations
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 14. International organizations

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 9. Deserts. Language focus
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 9. Deserts. Language focus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 8. Life in the future
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 8. Life in the future

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. Water sports
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 12. Water sports

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. Books
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 11. Books

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. Books
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 11. Books

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. Books
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 11. Books

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 10. Endangered species
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 10. Endangered species

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 15. Women in society
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 15. Women in society

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 8. Life in the future
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 8. Life in the future

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 8-Life in the future-Listening
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 8-Life in the future-Listening

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 8-Life in the future-Reading
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 8-Life in the future-Reading

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • unit 1-Home Life-Language focus
   Ngoại ngữ 12
   unit 1-Home Life-Language focus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • unit 1-Home Life-Language focus
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   unit 1-Home Life-Language focus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • unit 1-Home Life-Language focus
   Tiếng Anh 12
   unit 1-Home Life-Language focus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life
   GD hướng nghiệp
   Unit 1. Home life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life
   Ngoại ngữ 12
   Unit 1. Home life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 1. Home life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life
   Ngoại ngữ 12
   Unit 1. Home life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life
   GD hướng nghiệp
   Unit 1. Home life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Home life
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 1. Home life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Cultural diversity
   GD hướng nghiệp
   Unit 2. Cultural diversity

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Cultural diversity
   Ngoại ngữ 12
   Unit 2. Cultural diversity

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Cultural diversity
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 2. Cultural diversity

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Cultural diversity
   GD hướng nghiệp
   Unit 2. Cultural diversity

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Cultural diversity
   Ngoại ngữ 12
   Unit 2. Cultural diversity

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. Cultural diversity
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 2. Cultural diversity

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. School education system
   GD hướng nghiệp
   Unit 4. School education system

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. School education system
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 4. School education system

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. School education system
   Ngoại ngữ 12
   Unit 4. School education system

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Higher education
   Ngoại ngữ 12
   Unit 5. Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Higher education
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 5. Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Higher education
   GD hướng nghiệp
   Unit 5. Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Higher education
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 5. Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Higher education
   GD hướng nghiệp
   Unit 5. Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Higher education
   Ngoại ngữ 12
   Unit 5. Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Future jobs - SPEAKING
   GD hướng nghiệp
   Unit 6. Future jobs - SPEAKING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Future jobs - SPEAKING
   Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
   Unit 6. Future jobs - SPEAKING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Future jobs - SPEAKING
   Ngoại ngữ 12
   Unit 6. Future jobs - SPEAKING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY