Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách nâng cao)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách nâng cao) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách nâng cao) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • SENTENCE TRANSFORMATION.
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   SENTENCE TRANSFORMATION.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 4: Higher education
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 4: Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • Unit 4: Higher education
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 4: Higher education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - LANGUAGE FOCUS
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - LANGUAGE FOCUS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2015

   Xem: 0

  • Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - READING
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - READING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2015

   Xem: 0

  • Unit 12: Water sports - READING COMPREHENSION
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 12: Water sports - READING COMPREHENSION

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2015

   Xem: 22

  • Unit 10: Endangered species - READING
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 10: Endangered species - READING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2015

   Xem: 0

  • Unit 8: Future life
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 8: Future life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2015

   Xem: 0

  • Eng 12, unit 13, reading
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Eng 12, unit 13, reading

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2014

   Xem: 0

  • Bài 8: Future Life
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Bài 8: Future Life

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2014

   Xem: 0

  • Nâng cao: Reading - Rhinos-final
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Nâng cao: Reading - Rhinos-final

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2012

   Xem: 0

  • Unit 6: Listening (NC)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 6: Listening (NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2012

   Xem: 11

  • unit 13-reading nang cao E 12
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   unit 13-reading nang cao E 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2012

   Xem: 0

  • Unit 5 : Khối 12 Nâng cao ; Viết
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 5 : Khối 12 Nâng cao ; Viết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2012

   Xem: 0

  • Unit 5 part C - speaking (12nc)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 5 part C - speaking (12nc)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2012

   Xem: 0

  • ENGLISH 12 (ADVANCED) - UNIT 5 - READING
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   ENGLISH 12 (ADVANCED) - UNIT 5 - READING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2011

   Xem: 0

  • bai 5: Higher Education - L. Focus
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   bai 5: Higher Education - L. Focus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2011

   Xem: 10

  • methodology 6. tiếng anh 12 nâng cao
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   methodology 6. tiếng anh 12 nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2011

   Xem: 0

  • Unit4_Language focus( NC)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit4_Language focus( NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2010

   Xem: 0

  • IF CLAUSE
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   IF CLAUSE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2010

   Xem: 26

  • GADT 12 co ban
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   GADT 12 co ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2009

   Xem: 147

  • BGDT 12 nang cao
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   BGDT 12 nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2009

   Xem: 19

  • Unit 8 listening English 10NC
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 8 listening English 10NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2009

   Xem: 344

  • U6.READING 12NC
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   U6.READING 12NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2009

   Xem: 171

  • English12 U.8 ReadingNC
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   English12 U.8 ReadingNC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2009

   Xem: 310

  • TA 12NC-hoi giang
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   TA 12NC-hoi giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2009

   Xem: 308

  • E 12 NC, unit 5, reading (1)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   E 12 NC, unit 5, reading (1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2009

   Xem: 236

  • bai du thi TA 11
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   bai du thi TA 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2009

   Xem: 856

  • Unit 13. Sea games
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 13. Sea games

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2009

   Xem: 20

  • Unit 13. The sea games
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 13. The sea games

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2009

   Xem: 15

  • Tieng anh 12
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Tieng anh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2009

   Xem: 16

  • Unit 13 sea games ( speaking )
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 13 sea games ( speaking )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2009

   Xem: 305

  • Unit 8-Language focus(NC)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 8-Language focus(NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2009

   Xem: 207

  • Unit 8: speaking NC (tam duoc)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 8: speaking NC (tam duoc)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2008

   Xem: 100

  • BÀI 7 (NC) LISTENING
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   BÀI 7 (NC) LISTENING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2008

   Xem: 137

  • BÀI 7. YOUTH (NÂNG CAO)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   BÀI 7. YOUTH (NÂNG CAO)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2008

   Xem: 128

  • UNIT 4 . EDUCATION SYSTEM- NC
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   UNIT 4 . EDUCATION SYSTEM- NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2008

   Xem: 149

  • unit 8nc: reading
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   unit 8nc: reading

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2008

   Xem: 212

  • Bai 6.Language focus tiết 1 - 12NC
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Bai 6.Language focus tiết 1 - 12NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2008

   Xem: 15

  • Tieng Anh 12 KHXH
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Tieng Anh 12 KHXH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2008

   Xem: 130

  • Unit 6 LFocus 12NC
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 6 LFocus 12NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2008

   Xem: 158

  • Unit 6 : Reading lớp 12 nâng cao
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit 6 : Reading lớp 12 nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2008

   Xem: 24

  • Unit4.Listening(NC)
   Tiếng Anh 12 Nâng cao
   Unit4.Listening(NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2008

   Xem: 285

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY