Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách nâng cao) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách nâng cao) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiếng Anh 12 (Sách nâng cao)

 • Unit 4: Higher education
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 4: Higher education

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 4: Higher education
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 4: Higher education

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - LANGUAGE FOCUS
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - LANGUAGE FOCUS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2015

  Xem: 0

 • Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - READING
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 16: Association of Southeast Asian Nations - READING

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2015

  Xem: 0

 • Unit 12: Water sports - READING COMPREHENSION
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 12: Water sports - READING COMPREHENSION

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2015

  Xem: 22

 • Unit 10: Endangered species - READING
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 10: Endangered species - READING

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 0

 • Unit 8: Future life
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 8: Future life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2015

  Xem: 0

 • Eng 12, unit 13, reading
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Eng 12, unit 13, reading

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2014

  Xem: 0

 • Bài 8: Future Life
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Bài 8: Future Life

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2014

  Xem: 0

 • Nâng cao: Reading - Rhinos-final
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Nâng cao: Reading - Rhinos-final

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2012

  Xem: 0

 • Unit 6: Listening (NC)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 6: Listening (NC)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2012

  Xem: 8

 • unit 13-reading nang cao E 12
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  unit 13-reading nang cao E 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2012

  Xem: 0

 • Unit 5 : Khối 12 Nâng cao ; Viết
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 5 : Khối 12 Nâng cao ; Viết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2012

  Xem: 0

 • Unit 5 part C - speaking (12nc)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 5 part C - speaking (12nc)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2012

  Xem: 0

 • ENGLISH 12 (ADVANCED) - UNIT 5 - READING
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  ENGLISH 12 (ADVANCED) - UNIT 5 - READING

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2011

  Xem: 0

 • bai 5: Higher Education - L. Focus
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  bai 5: Higher Education - L. Focus

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2011

  Xem: 0

 • methodology 6. tiếng anh 12 nâng cao
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  methodology 6. tiếng anh 12 nâng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2011

  Xem: 0

 • Unit4_Language focus( NC)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit4_Language focus( NC)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2010

  Xem: 0

 • IF CLAUSE
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  IF CLAUSE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2010

  Xem: 15

 • GADT 12 co ban
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  GADT 12 co ban

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2009

  Xem: 147

 • BGDT 12 nang cao
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  BGDT 12 nang cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2009

  Xem: 19

 • Unit 8 listening English 10NC
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 8 listening English 10NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2009

  Xem: 344

 • U6.READING 12NC
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  U6.READING 12NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2009

  Xem: 171

 • English12 U.8 ReadingNC
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  English12 U.8 ReadingNC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 305

 • TA 12NC-hoi giang
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  TA 12NC-hoi giang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2009

  Xem: 308

 • E 12 NC, unit 5, reading (1)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  E 12 NC, unit 5, reading (1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2009

  Xem: 236

 • bai du thi TA 11
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  bai du thi TA 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2009

  Xem: 851

 • Unit 13. Sea games
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 13. Sea games

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2009

  Xem: 8

 • Unit 13. The sea games
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 13. The sea games

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2009

  Xem: 10

 • Tieng anh 12
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Tieng anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 16

 • Unit 13 sea games ( speaking )
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 13 sea games ( speaking )

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2009

  Xem: 305

 • Unit 8-Language focus(NC)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 8-Language focus(NC)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2009

  Xem: 207

 • Unit 8: speaking NC (tam duoc)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 8: speaking NC (tam duoc)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2008

  Xem: 100

 • BÀI 7 (NC) LISTENING
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  BÀI 7 (NC) LISTENING

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2008

  Xem: 137

 • BÀI 7. YOUTH (NÂNG CAO)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  BÀI 7. YOUTH (NÂNG CAO)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2008

  Xem: 126

 • UNIT 4 . EDUCATION SYSTEM- NC
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  UNIT 4 . EDUCATION SYSTEM- NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2008

  Xem: 148

 • unit 8nc: reading
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  unit 8nc: reading

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2008

  Xem: 212

 • Bai 6.Language focus tiết 1 - 12NC
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Bai 6.Language focus tiết 1 - 12NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2008

  Xem: 15

 • Tieng Anh 12 KHXH
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Tieng Anh 12 KHXH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2008

  Xem: 130

 • Unit 6 LFocus 12NC
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 6 LFocus 12NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2008

  Xem: 158

 • Unit 6 : Reading lớp 12 nâng cao
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit 6 : Reading lớp 12 nâng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2008

  Xem: 24

 • Unit4.Listening(NC)
  Tiếng Anh 12 Nâng cao
  Unit4.Listening(NC)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2008

  Xem: 285

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY