Bài giảng Tiếng Anh 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tieng anh rung vang chuong
   Các CT khác
   tieng anh rung vang chuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 10: What do you do at break time?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 10: What do you do at break time?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 13: Where is my book?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 13: Where is my book?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 15: Do you have any toys?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 15: Do you have any toys?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 14: Are there any posters in the room?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 14: Are there any posters in the room?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. What's this?
   Family and Friends 3
   Unit 1. What's this?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 4: How old are you?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 4: How old are you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 13: Where is my book?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 13: Where is my book?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 12: This is my house
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 12: This is my house

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6: Stand up
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 6: Stand up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1: Hello
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 1: Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • tiếng anh
   Các CT khác
   tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Let’s Review. Unit 5, Unit 6
   Let's go 3
   Let’s Review. Unit 5, Unit 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11: This is my family
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 11: This is my family

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11: This is my family
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 11: This is my family

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Starter Unit. Hello
   Family and Friends 3
   Starter Unit. Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1: Hello
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 1: Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 2: What is your name?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 2: What is your name?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 1: Hello
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 1: Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 10: What do you do at break time?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 10: What do you do at break time?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 10: What do you do at break time?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 10: What do you do at break time?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 11. Our pets
   Let's Learn 3
   Unit 11. Our pets

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's Learn 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 4: How old are you?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 4: How old are you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 9: What colour is it?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 9: What colour is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 9: What colour is it?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 9: What colour is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 2: What is your name?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 2: What is your name?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Let’s learn some more
   Let's go 3
   Unit 6. Let’s learn some more

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 5: Are they your friends?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 5: Are they your friends?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 7: That is my school
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 7: That is my school

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 7: That is my school
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 7: That is my school

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 9: What colour is it?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 9: What colour is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 2: What is your name?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 2: What is your name?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 9: What colour is it?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 9: What colour is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6: Stand up
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 6: Stand up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 20: Where is Sa Pa?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 20: Where is Sa Pa?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Review 1
   CT Bộ GDĐT 3
   Review 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 8: This is my pen
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 8: This is my pen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6: Stand up
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 6: Stand up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 2: What is your name?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 2: What is your name?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6: Stand up
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 6: Stand up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6: Stand up
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 6: Stand up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 7: That is my school
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 7: That is my school

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6: Stand up
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 6: Stand up

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 5: Are they your friends?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 5: Are they your friends?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5: Are they your friends?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 5: Are they your friends?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5: Are they your friends?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 5: Are they your friends?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 12: This is my house
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 12: This is my house

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5: Are they your friends?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 5: Are they your friends?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • cau lac bo tieng anh
   CT Bộ GDĐT 3
   cau lac bo tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 10: What do you do at break time?
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 10: What do you do at break time?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY