Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiếng Anh 3

 • Unit 4. He’s a hero
  Family and Friends 3
  Unit 4. He’s a hero

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 1: Hello
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 1: Hello

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 1: Hello
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 1: Hello

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 9: What colour is it?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 9: What colour is it?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 1: Hello
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 1: Hello

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 7: That is my school
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 7: That is my school

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 1: Hello
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 1: Hello

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra từ vựng lớp 3
  CT Bộ GDĐT 3
  Kiểm tra từ vựng lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 4: How old are you? Lesson 2
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 4: How old are you? Lesson 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 1. What's this?
  Family and Friends 3
  Unit 1. What's this?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 6

 • Unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • smart start 3 theme 7
  Các CT khác
  smart start 3 theme 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2018

  Xem: 0

 • CT Bộ GDĐT 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 1

 • Unit 19: They are in the park
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 19: They are in the park

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • GAME
  CT Bộ GDĐT 3
  GAME

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 2

 • UNIT 19- THEY'RE IN THE PARK. (L1-123)
  CT Bộ GDĐT 3
  UNIT 19- THEY'RE IN THE PARK. (L1-123)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 19: They're in the park.
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 19: They're in the park.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Ú9.L1(123) They're in the park.
  CT Bộ GDĐT 3
  Ú9.L1(123) They're in the park.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • unit 8: This is my pen- lesson 2
  CT Bộ GDĐT 3
  unit 8: This is my pen- lesson 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • unit 19: what's the weather like?
  Các CT khác
  unit 19: what's the weather like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • CT Bộ GDĐT 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 3

 • lop 4 unit 18 leson 1(1-2)
  CT Bộ GDĐT 3
  lop 4 unit 18 leson 1(1-2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • CT Bộ GDĐT 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 2

 • Unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 5

 • Unit 16: Do you have any pets?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 16: Do you have any pets?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 3: This is Tony
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 3: This is Tony

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 10

 • Unit 2: What is your name?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 2: What is your name?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 2

 • Unit 2: What is your name?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 2: What is your name?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 10: What do you do at break time?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 10: What do you do at break time?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • i learn smart start grade 3
  Các CT khác
  i learn smart start grade 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 4

 • Unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 16: Do you have any pets?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 16: Do you have any pets?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 1

 • Game chim cánh cụt trở về
  Các CT khác
  Game chim cánh cụt trở về

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 8

 • Short story. Cat and Mouse 3
  CT Bộ GDĐT 3
  Short story. Cat and Mouse 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 4

 • Review 3
  CT Bộ GDĐT 3
  Review 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 15: Do you have any toys?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 15: Do you have any toys?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 15: Do you have any toys?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 15: Do you have any toys?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Game ai là triệu phú
  Các CT khác
  Game ai là triệu phú

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 4

 • Game catch the butterfly
  Các CT khác
  Game catch the butterfly

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 15: Do you have any toys?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 15: Do you have any toys?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 0

 • Unit 13: Where is my book?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 13: Where is my book?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • let s learn 3 unit 17: What toys do you like?
  CT Bộ GDĐT 3
  let s learn 3 unit 17: What toys do you like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Review 1
  CT Bộ GDĐT 3
  Review 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2018

  Xem: 0

 • Unit 13: Where is my book?
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 13: Where is my book?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2018

  Xem: 1

 • Tiếng Anh - Cho trẻ làm quen bước đầu với bảng chữ cái, số đếm và màu sắc [Có video minh họa]
  CT Bộ GDĐT 3
  Tiếng Anh - Cho trẻ làm quen bước đầu với bảng chữ cái, số đếm và màu sắc [Có video minh họa]

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Unit 12: This is my house
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 12: This is my house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • Unit 12: This is my house
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 12: This is my house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Unit 12: This is my house
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 12: This is my house

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • Unit 6: Stand up
  CT Bộ GDĐT 3
  Unit 6: Stand up

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY