Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Tiếng Anh 4

 • Unit 3. What day is it today?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 3. What day is it today?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 5. Can you swim?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 5. Can you swim?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2018

  Xem: 0

 • Unit 4. When's your birthday?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 4. When's your birthday?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng
  Các CT khác
  Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Unit 1. Nice to see you again
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 1. Nice to see you again

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 1. Nice to see you again L2
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 1. Nice to see you again L2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 13. Would you like some milk?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 13. Would you like some milk?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 14. What does he look like?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 14. What does he look like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 15. When's Children's Day?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 15. When's Children's Day?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Unit 17 Lop 3
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 17 Lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 17 lớp 4
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 17 lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 19: What animal do you want to see? L1-456
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 19: What animal do you want to see? L1-456

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • UNIT 20 - LESSON 2
  CT Bộ GDĐT 4
  UNIT 20 - LESSON 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • UNIT 20 -LESSON 1
  CT Bộ GDĐT 4
  UNIT 20 -LESSON 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 18 What's your phone number?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 18 What's your phone number?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • anh 4 unit 18
  CT Bộ GDĐT 4
  anh 4 unit 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • unit 18
  CT Bộ GDĐT 4
  unit 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • tiếng anh lớp 4
  CT Bộ GDĐT 4
  tiếng anh lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 11. What time is it?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 11. What time is it?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 1

 • tieng anh 4 chinh thuc
  CT Bộ GDĐT 4
  tieng anh 4 chinh thuc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • lop 4 rung chuong vang tieng anh lop 4
  Các CT khác
  lop 4 rung chuong vang tieng anh lop 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 17. How much is the T-shirt?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 17. How much is the T-shirt?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 15. When's Children's Day?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 15. When's Children's Day?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • Theme 3: lesson 4 - ISS grade 4
  Các CT khác
  Theme 3: lesson 4 - ISS grade 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 5

 • Unit 17. How much is the T-shirt?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 17. How much is the T-shirt?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 15. When's Children's Day?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 15. When's Children's Day?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 0

 • Unit 14. What does he look like?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 14. What does he look like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • Unit 14. What does he look like?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 14. What does he look like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Unit 14. What does he look like?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 14. What does he look like?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • Unit 13. Would you like some milk?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 13. Would you like some milk?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • ĐỊA LÝ 4
  CT Bộ GDĐT 4
  ĐỊA LÝ 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2018

  Xem: 0

 • anh sang can cho sự sống
  CT Bộ GDĐT 4
  anh sang can cho sự sống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2018

  Xem: 0

 • Unit 12. What does your father do?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 12. What does your father do?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • RUNG CHUONG VANG LOP 4 TIENG ANH
  Các CT khác
  RUNG CHUONG VANG LOP 4 TIENG ANH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Unit 12. What does your father do? trò chơi quay số - warm up
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 12. What does your father do? trò chơi quay số - warm up

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 3

 • Unit 15. When's Children's Day?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 15. When's Children's Day?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 0

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 15. When's Children's Day?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 15. When's Children's Day?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Unit 16. Let's go to the bookshop
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 16. Let's go to the bookshop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 19. What animal do you want to see?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 19. What animal do you want to see?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 3 Dinnertime ff4 lesson 2
  Family and Friends 4
  Unit 3 Dinnertime ff4 lesson 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 1

 • Unit 8. I can ride a bike
  Family and Friends 4
  Unit 8. I can ride a bike

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Unit 11: My daily activies
  CT Thí điểm 4
  Unit 11: My daily activies

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Unit 12: What does your father do?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 12: What does your father do?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 3

 • Unit 13: Favourite food and drink
  CT Thí điểm 4
  Unit 13: Favourite food and drink

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Unit 11. What time is it?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 11. What time is it?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY