Bài giảng Tiếng Anh 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 19. What animal do you want to see?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 19. What animal do you want to see?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Anh
   Các CT khác
   Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 18. What's your phone number?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 18. What's your phone number?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 17. How much is the T-shirt?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 17. How much is the T-shirt?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 0

  • Review 3
   CT Thí điểm 4
   Review 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 15. When's Children's Day?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 15. When's Children's Day?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 10. Where were you yesterday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 10. Where were you yesterday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 14. What does he look like?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 14. What does he look like?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. Would you like some milk?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 13. Would you like some milk?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. Would you like some milk?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 13. Would you like some milk?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 10. Where were you yesterday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 10. Where were you yesterday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • bai hat (Lớp 4).
   Các CT khác
   bai hat (Lớp 4).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 9 What are they doing
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 9 What are they doing

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. What do you like doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 7. What do you like doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. What time is it?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 11. What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. What time is it?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 11. What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. Would you like some milk?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 13. Would you like some milk?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. What does your father do?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 12. What does your father do?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. What do you like doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 7. What do you like doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. What day is it today?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 3. What day is it today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Nice to see you again
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 1. Nice to see you again

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. What time is it?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 11. What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 11. What time is it?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 11. What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 10. Where were you yesterday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 10. Where were you yesterday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 12: Jobs
   CT Thí điểm 4
   Unit 12: Jobs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 1

  • Unit 9. What are they doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 9. What are they doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • lop 5
   CT Bộ GDĐT 4
   lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 2 Lesson 6 - The Concert
   Family and Friends 4
   Unit 2 Lesson 6 - The Concert

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Family and Friends 4 - We had a concert
   Family and Friends 4
   Family and Friends 4 - We had a concert

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 7. What do you like doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 7. What do you like doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 7. What do you like doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 7. What do you like doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 9. What are they doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 9. What are they doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?lesson3 (p1,2,3)
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?lesson3 (p1,2,3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Review 4
   CT Bộ GDĐT 4
   Review 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 7. What do you like doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 7. What do you like doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 8. What subjects do you have today?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 8. What subjects do you have today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. Where's your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where's your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Can you swim?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 5. Can you swim?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 8. What subjects do you have today?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 8. What subjects do you have today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Unit 8. What subjects do you have today?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 8. What subjects do you have today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY