Bài giảng Tiếng Anh 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. My school subjects
   Let's Learn 4
   Unit 5. My school subjects

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's Learn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • ngữ pháp tiếng anh
   CT Bộ GDĐT 4
   ngữ pháp tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Can you swim?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 5. Can you swim?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • U4 - WHEN'S YOUR BIRTHDAY - LESSON 1 - ENGLISH 4
   CT Bộ GDĐT 4
   U4 - WHEN'S YOUR BIRTHDAY - LESSON 1 - ENGLISH 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 1 English 4
   Các CT khác
   Unit 1 English 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 4. When's your birthday? có trò chơi
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday? có trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 1

  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Unit5: Can you swim? L1
   Các CT khác
   Unit5: Can you swim? L1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 10. Where were you yesterday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 10. Where were you yesterday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. I'm from Japan
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 2. I'm from Japan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 3. What day is it today?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 3. What day is it today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 9

  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Unit1. My homeland
   Let's Learn 4
   Unit1. My homeland

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's Learn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 3. What day is it today?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 3. What day is it today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Can you swim?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 5. Can you swim?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 7

  • Unit 4. When's your birthday?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 4. When's your birthday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2018

   Xem: 0

  • Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng
   Các CT khác
   Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. Nice to see you again
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 1. Nice to see you again

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. Nice to see you again L2
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 1. Nice to see you again L2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Unit 13. Would you like some milk?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 13. Would you like some milk?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • Unit 14. What does he look like?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 14. What does he look like?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 1

  • Unit 15. When's Children's Day?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 15. When's Children's Day?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • Unit 17 Lop 3
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 17 Lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 17 lớp 4
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 17 lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 19: What animal do you want to see? L1-456
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 19: What animal do you want to see? L1-456

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 2

  • UNIT 20 - LESSON 2
   CT Bộ GDĐT 4
   UNIT 20 - LESSON 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • UNIT 20 -LESSON 1
   CT Bộ GDĐT 4
   UNIT 20 -LESSON 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 18 What's your phone number?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 18 What's your phone number?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • anh 4 unit 18
   CT Bộ GDĐT 4
   anh 4 unit 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • unit 18
   CT Bộ GDĐT 4
   unit 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • tiếng anh lớp 4
   CT Bộ GDĐT 4
   tiếng anh lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 11. What time is it?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 11. What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 1

  • tieng anh 4 chinh thuc
   CT Bộ GDĐT 4
   tieng anh 4 chinh thuc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • lop 4 rung chuong vang tieng anh lop 4
   Các CT khác
   lop 4 rung chuong vang tieng anh lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 17. How much is the T-shirt?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 17. How much is the T-shirt?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 16. Let's go to the bookshop
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 16. Let's go to the bookshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 15. When's Children's Day?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 15. When's Children's Day?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Theme 3: lesson 4 - ISS grade 4
   Các CT khác
   Theme 3: lesson 4 - ISS grade 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 5

  • Unit 17. How much is the T-shirt?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 17. How much is the T-shirt?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 15. When's Children's Day?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 15. When's Children's Day?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 0

  • Unit 14. What does he look like?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 14. What does he look like?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 14. What does he look like?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 14. What does he look like?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY