Bài giảng Tiếng Anh 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 2. I always get up early. How about you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. How many lessons do you have today?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 6. How many lessons do you have today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 6. How many lessons do you have today?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 6. How many lessons do you have today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Review 4
   CT Bộ GDĐT 5
   Review 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Review 3
   CT Bộ GDĐT 5
   Review 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Review 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Review 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Môn Tiếng Anh
   Các CT khác
   Môn Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Môn Tiếng Anh
   Các CT khác
   Môn Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Môn tiếng Anh
   Các CT khác
   Môn tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Review 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Review 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • Unit 1. What's your address?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. I always get up early. How about you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 2

  • Unit 1. What's your address?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. I always get up early. How about you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 2

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 9

  • Unit 13
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 13

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 15

  • Unit 1. What's your address?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • let's go 2a unit 1
   Các CT khác
   let's go 2a unit 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 2

  • Unit 1. What's your address? Lesson 1,2 (Có Game củng cố)
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address? Lesson 1,2 (Có Game củng cố)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5, Unit 5 Where will you be this weekend? Leson 2(1,2,3)
   CT Bộ GDĐT 5
   Tiếng Anh 5, Unit 5 Where will you be this weekend? Leson 2(1,2,3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 17

  • unit 18 (TA sach moi )
   CT Bộ GDĐT 5
   unit 18 (TA sach moi )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 3

  • Unit 15 lesson 1
   Các CT khác
   Unit 15 lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • unit 19 lesson 3
   CT Bộ GDĐT 5
   unit 19 lesson 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • unit 17 lesson 1 part 123
   CT Bộ GDĐT 5
   unit 17 lesson 1 part 123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 17. What would you like to eat-Nguyễn Phước Dẹn
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat-Nguyễn Phước Dẹn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 17 What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17 What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 3

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • UNIT 18
   CT Bộ GDĐT 5
   UNIT 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • UNIT 18-LESSON 1: PART 1,2,3
   CT Bộ GDĐT 5
   UNIT 18-LESSON 1: PART 1,2,3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 2

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow? leson 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow? leson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow? LESON 1: 1,2,3
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow? LESON 1: 1,2,3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 2

  • Unit 4. What’s the time?
   Family and Friends 5
   Unit 4. What’s the time?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Let’s talk
   Let's go 5
   Unit 5. Let’s talk

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's go 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • Unit 17. What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 18

  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 16. Where's the post office?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 16. Where's the post office?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 17. What would you like to eat?-MINH TRI
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?-MINH TRI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 17. What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 16. Where's the post office?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Anh tự học
   CT Bộ GDĐT 5
   Tiếng Anh tự học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 16. Where's the post office?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Unit 16. Where's the post office?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 3

  • Unit 15. What would you like to be in the future?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 15. What would you like to be in the future?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY