Bài giảng Tiếng Anh 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiếng Anh 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 2. I always get up early. How about you? - Lesson 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you? - Lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. What's your address?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2019

   Xem: 1

  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 0

  • let's go begin
   Family and Friends 5
   let's go begin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5 (Thí điểm)
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh 5 (Thí điểm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2019

   Xem: 0

  • Unit 18: Life in the village and city
   CT Thí điểm 5
   Unit 18: Life in the village and city

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town
   Tin học
   Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town
   Lớp 5
   Tiếng Anh 5 (Thí điểm). Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. I always get up early. How about you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. What's your address?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Unit 17. What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. Don't ride your bike too fast!
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 12. Don't ride your bike too fast!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 6. How many lessons do you have today?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 6. How many lessons do you have today?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 15. What would you like to be in the future?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 15. What would you like to be in the future?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 2. I always get up early. How about you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 2. I always get up early. How about you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. Where did you go on holiday?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 3. Where did you go on holiday?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 15. What would you like to be in the future?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 15. What would you like to be in the future?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • lesson plan
   CT Thí điểm 5
   lesson plan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • de thi khoi 3
   CT Thí điểm 5
   de thi khoi 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 17. What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Tin học 5. CĐ2. Bài 3. Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
   Tin học
   Hướng dẫn học Tin học 5. CĐ2. Bài 3. Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Tin học 5. CĐ2. Bài 3. Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
   Tiếng Anh
   Hướng dẫn học Tin học 5. CĐ2. Bài 3. Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 4. Did you go to the party?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 4. Did you go to the party?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 17. What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 18. What will the weather be like tomorrow?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 17: My home town
   CT Thí điểm 5
   Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 17: My home town
   CT Thí điểm 5
   Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Where will you be this weekend?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 5. Where will you be this weekend?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 17: My home town
   CT Thí điểm 5
   Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 17: My home town
   CT Thí điểm 5
   Unit 17: My home town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Thí điểm 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Where will you be this weekend?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 5. Where will you be this weekend?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Where will you be this weekend?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 5. Where will you be this weekend?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Where will you be this weekend?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 5. Where will you be this weekend?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 16. Where's the post office?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 17. What would you like to eat?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 17. What would you like to eat?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Review 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Review 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • review 3 english 5 term 2 sach moi
   CT Bộ GDĐT 5
   review 3 english 5 term 2 sach moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 16. Where's the post office? - Lesson 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office? - Lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. You’re sleeping
   Family and Friends 5
   Unit 7. You’re sleeping

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. You’re sleeping
   Family and Friends 5
   Unit 7. You’re sleeping

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • HALLOWEEN
   Các CT khác
   HALLOWEEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • let's learn lop 5 năm 2015-2016
   Family and Friends 5
   let's learn lop 5 năm 2015-2016

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 15. What would you like to be in the future?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 15. What would you like to be in the future?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 8. What are you reading?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 8. What are you reading?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 9. What did you see at the zoo?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 9. What did you see at the zoo?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Vòng Quay May Mắn
   Các CT khác
   Vòng Quay May Mắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 15. What would you like to be in the future?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 15. What would you like to be in the future?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY