Bài giảng Tiếng Anh 9

Thư viện bài giảng Tiếng Anh 9
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 8. Celebrations

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 3: A trip to the countrysite

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

The Environment

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 5. The media

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 10. Life on the planets

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Bài kiểm tra 45 phút số 2

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Bài tập củng cố ôn thi học kì 1 lớp 9

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 6. The environment

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

English 9-Unit 2-language focus

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 1: Optional Exercise.

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

UNIT11: CHANGING ROLES IN SOCIETY-PROJECT

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Tiếng Anh 9 (Sách cũ). Unit 5. The media

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Learning a foreign language

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 5. The media

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 4. Communication

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

listen3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

unit4 listen2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 2. Clothing

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Learning a foreign language listen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 7. Saving energy

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside Speak+listen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 7. Looking back and project

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngoại ngữ 9

Unit 3. A trip to the countryside- Listen and read

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside- Listen and read

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 3. A trip to the countryside- Listen and read

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside- Listen and read

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 3. A trip to the countryside

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

Unit 4. Learning a foreign language

 • một tháng trước
 • 0