Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 35
   Toán học 4
   Luyện tập chung Trang 35

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình bình hành
   Toán học 4
   Diện tích hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Hình bình hành
   Toán học 4
   Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số và phép chia số tự nhiên
   Toán học 4
   Phân số và phép chia số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Phân số bằng nhau
   Toán học 4
   Phân số bằng nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 9
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Ki-lô-mét vuông
   Toán học 4
   Ki-lô-mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 98
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 98

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình bình hành
   Toán học 4
   Diện tích hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 2
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 48
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 48

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Hình bình hành
   Toán học 4
   Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Ki-lô-mét vuông
   Toán học 4
   Ki-lô-mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 78
   Toán học 4
   Luyện tập chung Trang 78

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa ba chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa ba chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 96
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 96

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 5
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 2
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Biểu đồ
   Toán học 4
   Biểu đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Giây, thế kỉ
   Toán học 4
   Giây, thế kỉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Yến, tạ, tấn
   Toán học 4
   Yến, tạ, tấn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Hàng và lớp
   Toán học 4
   Hàng và lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Triệu và lớp triệu
   Toán học 4
   Triệu và lớp triệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 2
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 9
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • LUYỆN TẬP (TRANG 84)
   Toán học 4
   LUYỆN TẬP (TRANG 84)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 3
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 3
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 3
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 9
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 2
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Phép cộng
   Toán học 4
   Phép cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
   Toán học 4
   Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 2
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 83
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 83

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
   Toán học 4
   Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Chia cho số có ba chữ số
   Toán học 4
   Chia cho số có ba chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 87
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 87

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Thương có chữ số 0
   Toán học 4
   Thương có chữ số 0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • luyện tập tuần 16 trang 87
   Toán học 4
   luyện tập tuần 16 trang 87

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Chia cho số có hai chữ số
   Toán học 4
   Chia cho số có hai chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Diện tích hình thoi
   Toán học 4
   Diện tích hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Tìm phân số của một số
   Toán học 4
   Tìm phân số của một số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY