Bài giảng Tin học 11

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

bt chương 2

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

đuổi hình bắt chữ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Tin nghề Thiết bị xuất - nhập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

bài 9-cấu trúc rẽ nhánh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9 CẤU TRÚC RẼ NHÁNH_NHÓM 2

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI CTC

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Tập huấn ứng dụng cntt vào dạy học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Cấu trúc lặp

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp - ví dụ 2

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

KIỂU XÂU (TIET 3)

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài tập và TH5

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu Xâu (Tiết 1)

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp - bài tập

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 14,15. Kiểu dữ liệu tệp - Thao tác với tệp

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Tha_hav_

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 10. Cấu trúc lặp

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Cấu trúc lặp tiết 2 (cấu trúc lặp while...do)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Giáo án nghề PT 11: bài Tìm hiểu về mạng

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Giáo án bài Định dạng Paragraph

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Giáo án Tin học Nghề phổ thông lớp 11

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Tin học 11

Bài 12. Kiểu xâu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 11

Nghề THVP Bài 13 Các công cụ trợ giúp

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • một năm trước
 • 0